Apríl

1.

Sv. Hugo, biskup – žiak sv. Bruna, ktorému daroval miesto v horách, kde mohol založiť s pomocou Huga kartuziánsky kláštor. Hugo obnovil náboženský život a mravy svojho ľudu. Zomrel 1. 4. 1132 v Grenobii, Francúzsko. Bol biskupom 52 rokov.

2.

Sv. František z Paoly, pustovník (ľubovoľná spomienka) – založil Kongregáciu pustovníkov brata Františka, neskôr zmenenú na Rehoľu najmenších bratov. Z veľkej pokory sa nedal vysvätiť za kňaza. Boh ho obdaril mimoriadnymi charizmami (dar bilokácie). Zomrel 2, 4. 1507 v Tourse na Veľký piatok, keď predtým bol u umierajúceho kráľ Ľudovíta IX.

3.

Sv. Richard, biskup – bol hrdinským biskupom v Chichesteri v Anglicku. Záležalo mu na morálnom živote duchovenstva a náprave mravov svojho ľudu. Za kráľa Henricha III. bol aj vo vyhnanstve. Zomrel 3. 4. 1253.

4.

Sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka) – arcibiskup v Sevile. Nastúpil na miesto svojho brata arcibiskupa sv. Laendra. Bránil vieru proti bludárom, zvolával synody a napísal veľa duchovných a teologických kníh. Zomrel 4. 4. 636. Benedikt XIII. v roku 1722 ho vyhlásil za učiteľa Cirkvi.

Bl. František Marto – brat bl. Hyacinty. Zomrel 11-ročný s úsmevom na perách, lebo si ho prišla vziať krásna Pani do neba. Účastník zjavenia Panny Márie vo Fatime. Zomrel 4. 4. 1919, blahorečený bol 13. 5. 2000.

5.

Sv. Vincent Ferrer (ľubovoľná spomienka) – španielsky dominikán, jeden z najslávnejších kazateľov v stredoveku. Ako kazateľ pochodil Španielsko, južné Francúzsko, Švajčiarsko a severné Taliansko. Vo svojej reholi prednášal filozofiu a teológiu. Zomrel 5. 4. 1419 v meste Vannes vo Francúzsko. Je ochrancom polí a zveri.

Sv. Irena, panna a mučeniaca – panna zo Solúna. Pretože nechcela vydať knihy Písma na Diokleciánovo nariadenie a bránila vieru, bola upálená. Zomrela v roku 304. Aj jej dve sestry Agapé a Chionia ešte pred ňou podstúpili mučeníctvo.

6.

Sv. Irenej, biskup a mučeník – biskup v Sirmiu v Panónii. Zomrel ako mučeník za prenasledovania cisára Maximiána v 4. storočí, keď ho predtým mučili, väznili a napokon sťali.

Bl. Galla Rímska – bola dcérou konzula Symmacha. Ako vdova sa utiahla do chrámu sv. Petra a venovala sa modlitbe, pôstu a skutkom milosrdenstva. Žila v 6. storočí.

7.

Sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz (spomienka) – založil Rehoľu školských bratov, v ktorej sa bratia venovali najmä výchove chudobných chlapcov. Zomrel 7. 4. 1719 v Rouene. Pius XII. ho vyhlásil za patróna učiteľov v roku 1950.

8.

Sv. Dionýz, biskup – bol biskupom v Korinte. Veľmi vzdelaný a horlivý hlásateľ evanjelia vychovával a upevňoval veriacich svojimi „katolíckymi listami“. Zomrel v roku 180.

Sv. Dionýz, biskup – alexandrijský biskup v Egypte, veľký a múdry kazateľ a trpiteľ za vieru. Zomrel v roku 265.

Sv. Amantius, biskup – bol tretím biskupom v Come v Ligúrii v Taliansku. Zomrel v roku 449.

9.

Sv. Demeter, mučeník – svätý vojak v Sirmiu v Panónii, ktorého uctievajú na Východe a najmä v Solúne. Zomrel asi v roku 306.

Sv. Dušan (Eupsychius), mučeník – mučeníctvo podstúpil v Cézarei v Kapadócii za vlády Juliána Apostatu. Zomrel asi v roku 362.

Sv. Libor, biskup – biskup v Le Mans. Jeho kult je veľmi rozšírený najmä vo Francúzsku. Je patrónom Padebornu, kde sú jeho pozostatky. Zomrel v roku 397.

Sv. Valdetrúda – sestra sv. Aldegundy, manželka sv. Vincenta Madelgaria a matka štyroch svätých. Keď jej muž odišiel do kláštora, aj ona sa uchýlila do kláštora v Monsu, ktorý sama dala postaviť, kde bola potom opátkou. Zomrela 9. 4. 688. Úcta k nej je veľmi rozšírená v Monsu a v celom Belgicku.

10.

Sv. Magdaléna z Kanossy, panna – grófka z Verony založila dva inštitúty pre opustených chlapcov a dievčatá – Dcéry Božej lásky a Synovia Božej lásky. Zomrel v roku 1855.

11.

Sv. Stanislav, biskup a mučeník (spomienka) – krakovský biskup, dobrý pastier svojho ľudu, otec chudobných, priateľ svojich kňazov. Zomrel 11. 4. 1079, keď ho pri oltári cez sv. omšu zabil kráľ Boleslav II.

Sv. Gemma Galgani, panna – veľká trpiteľka, na tele ktorej sa objavovali rany Kristovej utrpenia. Mystička, žila anjelským životom. Zomrela 25-ročná na Bielu sobotu 11. 4. 1903 v Lucce v Taliansku.

12.

Sv. Július I., pápež – Riman, dobrotivý, ale aj odvážny pápež. Jeho veľkou úlohou bol boj proti arianizmu. Stal sa obrancom pravoverných biskupov. Zomrel 12. 4. 352.

Sv. Jozef Moscati – bol vzácnym lekárom, ktorý sa staral nielen o zdravi tela, ale aj duše. Už v mladosti sa zasvätil Bohu sľubom čistoty. Zomrel 12. 4. 1927 v Neapole. Za svätého bol vyhlásený 20. 10. 1987.

13.

Sv. Martin I., pápež a mučeník (ľubovoľná spomienka) – rodák z Todi, bránil vieru, odsúdil blud monoteletov. Cisár ho dal odsúdiť na smrť, no carihradský patriarcha ho bránil. Zomrel 13. 4. 656 vo vyhnanstve na Chersonese na Kryme.

Bl. Ida – cisterciánka, mysticky omilostená, s Kristovými ranami, zomrela v roku 1290 vo Walenne v Belgicku.

Bl. Ida, vdova – táto druhá Ida po smrti manžela Eustachia, bolonského vojvodu, vstúpila do kláštora sv. Márie de Capella. Vynikala štedrosťou k chudobným a horlivosťou pre krásu Božieho domu. Zomrela v roku 1113.

14.

Sv. Lidvina, panna – mystická duša. Veľké utrpenia znášala od svojich 15 rokov z veľkej lásky k Pánovi, ktorý ju obdaroval charizmami, extázami, proroctvami. Žila len z Eucharistie. Všetky bolesti znášala za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov. Patrónka chorých. Zomrela 14. 4. 1433 v Schiedame v Holandsku.

15.

Sv. Teodor, mučeník – Mučeníctvo podstúpil v rokoch 117 – 137 v Trácii za cisára Hadriána.

Sv. Damián de Veuster, kňaz – rehoľník z Kongregácie misionárov Svätých sŕdc Ježiša a Márie, otec malomocných na ostrove Molokai v Oceánii. Zomrel sám nakazený malomocenstvom 15. 4. 1889. Bol blahorečený 4. 6. 1995.

16.

Sv. Galina, mučenica – mučeníctvo podstúpila v Korinte spolu so siedmimi družkami na prelome 3. a 4. storočia.

17.

Bl. Katarína Tekakwith – „Ľalia Mohawkov“, prvá blahoslavená Indiánka, ktorú blahorečil sv. Ján Pavol II. 22. 6. 1980. Jej hrob je cieľom nespočetných pútnikov. Zomrela 17. 4. 1680 v Sault – St. Louis v Kanade.

Rudolf z Bernu – malý chlapec bol zavraždený 17. 4. 1294 v Berne. Podľa tradície sa na tom mieste diali zázraky.

18.

Sv. Antúza, panna – dcéra cisára Konštantína Kopronyma. Pomáhala chudobným, vykupovala otrokov, stavala kláštory. Rehoľné rúcho prijala od svätého biskupa Tarázia. Zomrela koncom 8. storočia.

19.

Sv. Lev IX., pápež – pochádzal z Francúzska. Pápež, reformátor, staral sa o nápravu kňazov, bojoval proti simónii, laickej investitúre, potláčal zlozvyky, zvolával synody. Zomrel 19. 4. 1054.

20.

Sv. Anicét, pápež – pôvodom zo Sýrie, rokoval so slávnym biskupom – mučeníkom sv. Polykarpom, ktorý prišiel k pápežovi, o dátume Veľkej noci. Zomrel v roku 166.

21.

Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka) – pôvodom z Plemontu (Aosta), canterburský arcibiskup, „otec scholastiky“, bol filozof a teológ neobyčajného formátu, neohrozene bojoval za slobodu Cirkvi, mal veľké ťažkosti s kráľo, dvakrát musel ísť pre vernosť pápežovi do vyhnanstva. Zomrel 21. 4. 1109.

Sv. Konrád z Parzhamu – brat kapucín. 41 rokov bol vrátnikom v Altöttingu. Obdivuhodne vedel apoštolovať medzi chudobnými pútnikmi. Zomrel 21. 4. 1894. Patrón vrátnikov.

22.

Sv. Soter, pápež – bol pápežom v rokoch 166 – 175. Vynikal veľkou starostlivosťou a láskou k chudobným a odsúdeným do baní.

Sv. Kajus, pápež – bol pápežom v rokoch 284 – 296. Nebol mučeník, ale vyznávač.

Sv. Urban I., pápež – syn vznešeného Ponciána. Cirkev verne viedol 8 rokov. Zomrel v roku 230.

Sv. Peter Celestín, pápež – veľmi svätý a zázrakmi známy pustovník, ktorého ako 80-ročného zvolili za pápeža. On sa však v tom istom roku zriekol tohto úradu a vrátil sa do pustovne. Zomrel 19. 5. 1296 blízko Ríma.

23.

Sv. Vojtech, biskup a mučeník (spomienka) – druhý pražský biskup. Pri hlásaní evanjelia pohanským Prusom zomrel mučeníckou smrťou 23. 4. 997. Náš Spolok sv. Vojtecha je pomenovaný podľa neho.

24.

Sv. Juraj, mučeník (ľubovoľná spomienka) – zomrel za vieru okolo roku 300 v Palestíne ako rímsky vojak. Je patrónom vojakov aj skautov.

Sv. Fidél zo Sigmaringenu, kňaz a mučeník (ľubovoľná spomienka) – narodil sa v nemeckom mestečku Sigmaringen. Stal sa kapucínom a ako neúnavný kazateľ šíril vieru a posilňoval pravé učenie. Zomrel 24. 4. 1622. Bol zavraždený heretikmi v Seewi vo Švajčiarsku.

25.

SV. MAREK, EVANJELISTA (sviatok) – sprevádzal Pavla na jeho prvej misijnej ceste i na ceste do Ríma. Bol Petrovým žiakom i tlmočníkom vo svojom evanjeliu. Založil cirkevnú obec v Alexandrii, kde aj zomrel za vieru.

26.

Sv. Klét, pápež – bol druhým pápežom po sv. Petrovi v rokoch 80 – 92.

Panna Mária, Matka dobrej rady.

27.

Sv. Zita, panna – skoro 50 rokov slúžila v jednej rodine, ktorú svojou láskavosťou získala pre dobrý život. Zomrela 27. 4. 1272 v Lucce. Jej telo ostalo neporušené. Patrónka služobníc.

28.

Sv. Peter Chanel, mučeník (ľubovoľná spomienka) – misionár na Futune, zomrel 28. 4. 1841 mučeníckou smrťou. Prvý svätec Oceánie, bol svätorečený v roku 1954.

Sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort, kňaz (ľubovoľná spomienka) – ľudový misionár vo Francúzsku, apoštol mariánskej spirituality – cez Máriu k Ježišovi. Zomrel v roku 1716.

Sv. Jana Beret-Moll, matka rodiny – vzorná manželka vrúcne milujúca Krista a jeho Cirkev, lekárka, ktorá nosiac v lone dieťa dala prednosť životu svojho dieťaťa pred sebou a hrdinsky prijala smrť. Zomrela 28. 4. 1962. Pápež ju blahorečil v roku 1994 (Medzinárodný rok rodiny) a svätorečil 16. 5. 2004.

29.

SV. KATARÍNA SIENSKÁ, PANNA A UČITEĽKA CIRKVI (spomienka, v Európe sviatok) – sviatok patrónky Európy. Zomrela v roku 1380 v Ríme ako 33-ročná. Jedna z najvýznamnejších žien svetových dejín. Patrila do Tretieho rádu sv. Dominika, bola poradkyňou vysokých hodnostárov, ba i pápežov. Pričinila sa aj o návrat pápeža z Avignonu.

30.

Sv. Pius V., pápež (ľubovoľná spomienka) – bol dominikánom, veľkým pápežom a reformátorom Cirkvi, najmä v oblasti liturgie. V roku 1570 vydal Rímsky misál, ktorý platil až do roku 1970. Zomrel 1. 5. 1572. Jeho telesné pozostatky sú v bazilike Santa Maria Maggiore.


Zdieľať: