August

1.

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka): V roku 1732 založil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi). Významné sú jeho morálne spisy. Stal sa biskupom Svätej Agáty Gótskej. Zomrel 1. 8. 1787 v Nocere dei Pagani (Taliansko). Svätorečený bol v roku 1839. Učiteľom Cirkvi ho menoval pápež bl. Pius IX. v roku 1871.

2.

Sv. Euzébius Vercellský, biskup (ľubovoľná spomienka): Usilovne pracoval na obnove viery a bojoval proti ariánom. Zomrel 1. 8. 371 vo Vercelli. Bol prvý biskup vo Vercelli.

Sv. Peter Julián Eymard, kňaz (ľubovoľná spomienka): Apoštol eucharistického kultu. Založil Kongregáciu kňazov od Najsvätejšej sviatosti a Kongregáciu služobníc Najsvätejšej sviatosti. Zomrel 2. 8. 1868 v La Mure (Španielsko). Svätorečený bol v roku 1962.

Bl. Zefirín Malla, mučeník: Pôvodom bol Róm. Počas španielskej revolúcie ho pri obrane kňaza uväznili a potom zabili 2. 8. 1936. Blahorečný bol 19. 5. 1997.

3.

Sv. Lýdia, predavačka purpuru: Prvá kresťanka vo Filipách v Macedónsku, ktorá sa po Pavlovej kázni dala s celým domom pokrstiť. Poskytovala pohostinstvo ohlasovateľom evanjelia. Je patrónkou farbiarov. V Rímskom martyrológiu má miesto 20. mája.

4.

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz (spomienka): Arský farár, neúnavný spovedník, horlivý kazateľ a duchovný pastier. Zomrel 4. 8. 1859. Nebeský ochranca farárov. Za svätého ho vyhlásil Pius XI. v roku 1925. Jeho telo je vo farskom kostole v Arse.

5.

VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME (ľubovoľná spomienka): Postavil ju pápež Sixtus III. po Efezskom koncile v roku 431 na počesť Bohorodičky. Po prestavaní bola pomenovaná bazilika Santa Maria Maggiore (Bazilika Panny Márie Snežnej).

Sv. Nonna, matka rodiny: Matka sv. Gregora Naziánskeho, ktorý sa neskôr stal biskupom, sv. Gregora, teológa, sv. Cezarea a sv. Gorgónie. Zomrela 5. 8. 374. Svätý je aj jej manžel Gregor starší.

6.

PREMENENIE PÁNA (sviatok): Na Východe sa slávil už dávnejšie. Pre celú Cirkev ho predpísal pápež Kalixt III. v roku 1457 na pamiatku a z vďaky za víťazstvo nad Turkami pri Belehrade.

Sv. Oktavián, biskup: Brat pápeža Kalixta V. Vynikajúci rehoľník a starostlivý savonský biskup v roku 1132 v Savone.

7.

Sv. Sixtus II., pápež, a jeho spoločníci, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Sixtus a jeho štyria diakoni zomreli mučeníckou smrťou 6. 8. 258 za vlády cisára Valeriána. Sixtus bol pápežom od roku 257.

Sv. Kajetán, kňaz (ľubovoľná spomienka): Založil Kongregáciu teatínov na duchovnú obnovu kléru i veriacich. Muž modlitby, horlivosti za spásu duší a nežnej lásky k Bohu a blížnym. Zomrel 7. 8. 1547 v Neapole.

8.

Sv. Dominik, kňaz (spomienka): Španiel, zakladateľ dominikánov. Ako kňaz svojimi kázňami a svätým životom úspešne potieral blud albigénov. Zomrel 6. 8. 1221 v Bologni. Za svätého bol vyhlásený v roku 1234.

9.

SV. TERÉZIA BENEDIKTA Z KRÍŽA (EDITA STEIN), PANNA A MUČENICA (ľubovoľná spomienka, v Európe sviatok): Sviatok patrónky Európy. Bola dcérou židovských rodičov a profesorkou filozofie. Do Katolíckej cirkvi vstúpila krstom 1. 1. 1922 ako 30-ročná. V roku 1932 ju v Kolíne nad Rýnom prijali medzi sestry karmelitánky. V roku 1942 zahynula v koncentračnom tábore v Osvienčime. Za svätú bola vyhlásená 11. 10. 1998.

Sv. Roman, mučeník: Bol vojakom v Ríme. Pravdepodobne obrátený hrdinskosťou mučených kresťanov aj on vylial krv za Krista 9. 6. 258.

10.

SV. VAVRINEC, DIAKON A MUČENÍK (sviatok): Slávny rímsky mučeník zomrel za vlády cisára Valeriána 10. 8. 258. Jeho sviatok jestvoval už v roku 354. Nad jeho hrobom stojí terajšia Bazilika svätého Vavrinca za hradbami.

11.

Sv. Klára, panna (spomienka): Nasledovníčka sv. Františka z Assisi, spoluzakladateľka klarisiek. Zomrela 11. 8. 1253 v Assisi. Svätorečená bola v roku 1255. Modlitba, pokora a chudoba boli znakmi jej svätosti.

Sv. Tibor, mučeník: Slávny mučeník z 3. a 4. storočia. Ospevuje ho pápež Damaz.

Sv. Zuzana, mučenica: Zomrela mučeníckou smrťou pravdepodobne preto, že odmietla sobáš s Diokleciánovým synom (3. – 4. storočie).

12.

Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka (ľubovoľná spomienka): Duchovná dcéra sv. Františka Saleského. V roku 1610 spolu s ním založila Rehoľu sestier návštevy Panny Márie. Zomrela 13. 12. 1641 v Moulins vo Francúzsku.

Bl. Inocent XI., pápež: Veľký pápež, chudobný a jednoduchý, pričom doba bola ťažká. Na pamiatku víťazstva kresťanských vojsk nad Turkami 12. 9. 1683 zaviedol sviatok Mena Panny Márie. Odsúdil blud kvietizmu. Zomrel 12. 8. 1689.

13.

Sv. Poncián, pápež, a sv. Hypolit, kňaz, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Poncián bol pápežom v rokoch 230 – 235. Za cisára Maxima ho spolu s Hypolitom, učeným teológom a spisovateľom, ktorý po svojom omyle obnovil cirkevnú jednotu, poslali do vyhnanstva na Sardíniu, kde obaja zomreli. Ich telesné pozostatky 13. 8. 236 previezli do Ríma.

14.

Sv. Maximilián Kolbe, kňaz a mučeník (spomienka): Tento kňaz františkán minorita, zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej založil aj tlačové centrum Niepokalanow. Väznený počas druhej svetovej vojny sa dobrovoľne ponúkol do bunkra smrti namiesto otca rodiny. Zomrel 14. 8. 1941. Svätorečený bol v roku 1982.

15.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE (slávnosť): Na Východe sa tento sviatok slávil čoskoro po Efezskom koncile v roku 431, v západnej Cirkvi sa slávil od 7. storočia. Je to prikázaný sviatok. Dogmu o Nanebovzatí vyhlásil až Pius XII. 1. 11. 1950.

Sv. Tarzícius, mučeník: Pravdepodobne ako akolyta radšej sa dal ukameňovať, než by nechal od pohanov zneuctiť Oltárnu sviatosť, ktorú niesol väzneným kresťanom. Zomrel asi v roku 257. Píše o ňom pápež Damaz I. Je patrón miništrantov.

16.

Sv. Štefan Uhorský (ľubovoľná spomienka): Prvý uhorský kráľ. Po svojom pokrstení horlivo šíril medzi Uhrami vieru, vo svojom kráľovstve zorganizoval Cirkev (10 diecéz), staval kostoly, kláštory, voči svojim podriadeným bol spravodlivý a pokojamilovný. Zomrel 15. 8. 1083 v Stoličnom Belehrade.

Sv. Rochus, pustovník: Putoval po Taliansku, zázračne uzdravoval chorých. Zomrel 16. 8. 1327 v Montpellier.

17.

Sv. Hyacint, kňaz: V Ríme sa stretol so sv. Dominikom, ktorý ho poveril, aby vo svojej vlasti v Poľsku, šíril dominikánsku rehoľu. Evanjelizoval aj Česko a Sliezsko. Zomrel 15. 8. 1257 v Krakove.

18.

Sv. Helena: Matka cisára Konštantína Veľkého, ochrankyňa ubiedených a pútnička vo Svätej zemi. Našla Kristov kríž asi v roku 329.

19.

Sv. Ján Eudes, kňaz (ľubovoľná spomienka): Zakladateľ Kongregácie Ježiša a Márie (eudisti), neskôr aj Sestier kresťanskej lásky (dnes Sestry Dobrého pastiera). Šíril úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a k Srdcu Panny Márie. Zomrel v roku 1680 v Caen vo Francúzsku.

Bl. Elvíra, panna a mučenica: Karmelitánka, ktorá spolu so spolusestrami položila v španielskej revolúcii život za vieru. Zomrela 19. 8. 1936.

20.

Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi (spomienka): Mních, cistercián, mystik a významný kazateľ, poradca pápežov, kniežat a biskupov, „doctor mellifluus“ (medom tečúci učiteľ). Zomrel v roku 1153 v Clairvaux vo Francúzsku.

Sv. Samuel, prorok: Prorok za čias kráľa Saula a aj za čias Dávida.

21.

Sv. Pius X., pápež (spomienka): Cirkev viedol v rokoch 1903 – 1914. Jeho heslom bolo „Všetko obnoviť v Kristovi“. Pápež Eucharistie vydal dekréty o častom a včasnom svätom prijímaní. Svätorečený bol v roku 1954.

22.

Panna Mária Kráľovná (spomienka): Sviatok zaviedol Pius XII. v roku 1954 na sté výročie od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí, a to na 31. mája. V obnovenom liturgickom kalendári pripadá na 22. augusta.

23.

Sv. Ružena Limská, panna (ľubovoľná spomienka): „Prvý kvet svätosti Južnej Ameriky.“ Zomrela ako dominikánska terciárka 24. 8. 1617 v Lime v Peru. Vynikala v čnostiach a v mystickom živote.

24.

SV. BARTOLOMEJ, APOŠTOL (sviatok): Narodený v Káne. K Ježišovi ho priviedol učeník Filip. Podľa tradície hlásal evanjelium v Indii, Mezopotámii a v Arménsku, kde aj zomrel ako mučení. Jeho pozostatky sú teraz v chráme na Tiberskom ostrove v Ríme.

Sv. Emília, panna: Emília v Villau založila Kongregáciu sv. Jozefa od Zjavenia na šírenie viery v ďalekých krajinách. Zomrela 24. 8. 1856 v Marseille.

25.

Sv. Ľudovít (ľubovoľná spomienka): Francúzsky kráľ (1226 – 1270). Mal živú vieru, chránil kresťanov, miloval chudobných, výborne vo viere vychovával svoje deti. Zomrel na križiackej výprave 25. 8. 1270.

Sv. Jozef Kalazanský (ľubovoľná spomienka): Španielsky kňaz. V Ríme otvoril prvú bezplatnú školu v roku 1597 pre chudobné deti. Pre chudobných klerikov založil Rád zbožných škôl Božej Matky – piaristov v roku 1617. Bol mužom pokory, láskavosti a trpezlivosti. Zomrel 25. 8. 1648 v Ríme.

26.

Sv. Anastáz, mučeník: Pôvodom z Akviley. Bol umučený v Salone v Dalmácii asi za cisára Diokleciána v roku 304. Je patrón hercov.

27.

Sv. Monika (spomienka): Patrí medzi najvynikajúcejšie matky v dejinách Cirkvi. Matka sv. Augustína sa narodila v Tagaste v Afrike. Veľa sĺz vyliala a mnoho modlitieb vyslala k Bohu, kým sa Augustín obrátil. Zomrela v roku 387 v Ostii v Taliansku.

28.

Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka): Jeden z najvýznamnejších latinských cirkevných otcov. Filozof, teológ, „doctor gratiae“. Známe sú jeho Vyznania. Zomrel 28. 8. 430 v Hippo v Afrike.

29.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (spomienka): Tento sviatok sa vo východnej Cirkvi slávi od 4. storočia, v západnej od 5. storočia.

Sv. Sabína, mučenica: Umučená v čase cisára Hadriána v 2. storočí. V Ríme je bazilika s jej menom.

30.

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V TRNAVE (sviatok): Chrám sv. Jána Krstiteľa (univerzitný) bol konsekrovaný 30. 8. 1637.

Bl. Alfréd Idefonz Schuster, biskup: Rodom Riman, potom mních benediktín a opát kláštora sv. Pavla za hradbami a napokon arcibiskup v Miláne. Múdry a horlivý duchovný pastier. Slávne je jeho liturgické dielo Liber Sacramentorum. Zomrel 30. 8. 1954. Blahorečený bol 17. 3. 1996.

31.

Sv. Jozef z Arimatey a Nikodém: Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejskej Arimatey, nesúhlasil s odsúdením Ježiša. Nikodém bol tiež členom židovskej veľrady, ktorý Ježiša vyhľadal v noci, aby sa dal poučiť. Oni zavinuli Ježišovo telo do plátna a pochovali ho.

Sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník: Druh sv. Petra Nolaska, ktorý založil Rehoľu Panny Márie de Mercede na vykupovanie otrokov. Zomrel 31. 8. 1240 v Kardone v Španielsku.


Zdieľať: