BIBLICKÉ SPISY

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

SVÄTÉ PÍSMO

BOŽIE SLOVO

Čo je Biblia? Stačí iba letmo pozrieť na obsah tejto knihy, aby sme zistili, že Biblia to je akási malá ‚knižnica‘, v ktorej sa uchováva viacero spisov od rôznych autorov z rozpätia viac ako desať storočí, napísaných zväčša po hebrejsky (s niektorými časťami v aramejčine) a po grécky. Aj po literárnej stránke sú v Biblii rôznorodé spisy: historické rozpravy, texty zákonov a kultových predpisov, básnické zbierky, reči a kázne náboženského obsahu, modlitby a piesne, múdroslovné výroky, apokalyptické výjavy, zbierky listov a pod. – Ročný plán čítania Svätého písma

Biblické spisy sú Božieho pôvodu, lebo boli ‚napísané z vnuknutia Ducha Svätého‘ (latinsky Spiritu Sancto inspirante). Sväté písmo je teda Božia kniha, Boží spis.

Obsahom Svätého písma je Božie zjavenie, čiže Bohom zjavené pravdy, cez ktoré ‚chce Boh vyjadriť samého seba a večné rozhodnutie svojej vôle o spáse ľudí‘.

Dôsledkom biblickej inšpirácie, Božieho pôvodu biblických spisov a Božieho zjavenia, je neomylnosť (latinsky inerrantia) Svätého písma.

Biblia je rozdelená na 1189 kapitol. Starý zákon má 929 a v Nový zákon 260 kapitol.

ZOZNAM BIBLICKÝCH KNÍH

Podľa dvojakej zmluvy Boha s ľuďmi rozdeľujeme aj knihy Svätého písma na spisy Starého zákona (Starej zmluvy) a Nového zákona (Novej zmluvy). Tieto dve veľké zbierky sa ďalej rozčleňujú na tri skupiny kníh:

 1. dejepisné
 2. poučné
 3. prorocké

Jednotlivé knihy sa v týchto skupinách uvádzajú podľa poriadku kánonu inšpirovaných spisov, stanoveného na Tridentskom koncile z roku 1546. (V zátvorke sa uvádza príslušný počet kníh.)

I. Spisy Starého zákona (46)

Dejepisné knihy (21)

Poučné knihy (7)

 • JÓB [Jób]
 • ŽALMY [Ž]
 • PRÍSLOVIA [Prís]
 • KAZATEĽ [Kaz]
 • PIESEŇ PIESNÍ [Pies]
 • MÚDROSŤ [Múd]
 • SIRACHOVEC [Sir]

Prorocké knihy (18)

VEĽKÍ PROROCI (4 + 2)

 • IZAIÁŠ [Iz]
 • JEREMIÁŠ [Jer] (spolu s NÁREKMI [Nár] A BARUCHOM [Bar])
 • EZECHIEL [Ez]
 • DANIEL [Dan]

MALÍ PROROCI (12)

 • OZEÁŠ [Oz]
 • JOEL [Joel]
 • AMOS [Am]
 • ABDIÁŠ [Abd]
 • JONÁŠ [Jon]
 • MICHEÁŠ [Mich]
 • NAHUM [Nah]
 • HABAKUK [Hab]
 • SOFONIÁŠ [Sof]
 • AGGEUS [Ag]
 • ZACHARIÁŠ [Zach]
 • MALACHIÁŠ [Mal]

II. Spisy Nového zákona (27)

Dejepisné knihy (5)

 • EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA [Mt]
 • EVANJELIUM PODĽA MARKA [Mk]
 • EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA [Lk]
 • EVANJELIUM PODĽA JÁNA [Jn]
 • SKUTKY APOŠTOLOV [Sk]

Poučné knihy (apoštolské listy) (21)

 • RIMANOM [Rim]
 • 1. KORINŤANOM [1 Kor]
 • 2. KORINŤANOM [2 Kor]
 • GALAŤANOM [Gal]
 • EFEZANOM [Ef]
 • FILIPANOM [Flp]
 • KOLOSANOM [Kol]
 • 1. SOLÚNČANOM [1 Sol]
 • 2. SOLÚNČANOM [2 Sol]
 • 1. TIMOTEJOVI [1 Tim]
 • 2. TIMOTEJOVI [2 Tim]
 • TÍTOVI [Tít]
 • FILEMONOVI [Flm]
 • HEBREJOM [Hebr]
 • JAKUBOV LIST [Jak]
 • 1. PETROV LIST [1 Pt]
 • 2. PETROV LIST [2 Pt]
 • 1. JÁNOV LIST [1 Jn]
 • 2. JÁNOV LIST [2 Jn]
 • 3. JÁNOV LIST [3 Jn]
 • JÚDOV LIST [Júd]

Prorocká kniha (1)

 • ZJAVENIE [Zjv]

OBSAH

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

I. PENTATEUCH ∙ Úvod do Knihy Genezis ∙ Genezis – Kniha pôvodu ∙ Úvod do Knihy Exodus ∙ Exodus – Východ ∙ Úvod do Knihy Levitikus ∙ Levitikus – Kniha levitov ∙ Úvod do Knihy Numeri ∙ Numeri – Čísla ∙ Úvod do Knihy Deuteronómium ∙ Deuteronómium – Druhozákon

II. DEJEPISNÉ KNIHY STARÉHO ZÁKONA ∙Úvod do Knihy Jozue ∙ Kniha Jozue ∙ Úvod do Knihy Sudcov ∙ Kniha Sudcov ∙ Úvod do Knihy Rút ∙ Kniha Rút

III. DEJINY IZRAELSKEJ MONARCHIE ∙ Úvod do Samuelových kníh ∙ Prvá kniha SamuelovaDruhá kniha SamuelovaÚvod do Kníh kráľovPrvá kniha kráľovDruhá kniha kráľov ∙ Úvod do Kníh kroník ∙ Prvá kniha kroníkDruhá kniha kroník

IV. BABYLONSKÉ ZAJATIE A OBDOBIE ŽIDOVSKEJ OBNOVY ∙ Úvod do Knihy Ezdrášovej a Nehemiášovej ∙ Kniha EzdrášovaKniha Nehemiášova ∙ Úvod do Knihy Tobiáš ∙ Kniha TobiášÚvod do Knihy JuditaKniha JuditaÚvod do Knihy EsterKniha Ester

V. HEBREJSKÁ POÉZIA

VI. POUČNÉ KNIHY STARÉHO ZÁKONA ∙ Úvod do Knihy Jób ∙ Kniha Jób ∙ Úvod do Knihy žalmov ∙ Kniha ŽalmovÚvod do Knihy príslovíKniha prísloví ∙ Úvod do Knihy Kazateľ ∙ Kniha Kazateľ ∙ Úvod do Piesne piesní ∙ Pieseň piesní ∙ Úvod do Knihy múdrosti ∙ Kniha múdrosti ∙ Úvod do Knihy Sirachovcovej ∙ Kniha Sirachovcova

VII. PROROCKÉ KNIHY A PROROCI STARÉHO ZÁKONA ∙ Úvod do Knihy proroka Izaiáša ∙ Kniha proroka Izaiáša ∙ Úvod do Knihy proroka Jeremiáša ∙ Kniha proroka Jeremiáša ∙ Úvod do Knihy Náreky ∙ Kniha Náreky ∙ Úvod do Knihy proroka Barucha ∙ Kniha proroka Barucha ∙ Úvod do Knihy proroka Ezechiela ∙ Kniha proroka Ezechiela ∙ Úvod do Knihy proroka Daniela ∙ Kniha proroka Daniela ∙ Úvod do Knihy proroka Ozeáša ∙ Kniha proroka Ozeáša ∙ Úvod do Knihy proroka Joela ∙ Kniha proroka Joela ∙ Úvod do Knihy proroka Amosa ∙ Kniha proroka Amosa ∙ Úvod do Knihy proroka Abdiáša ∙ Kniha proroka Abdiáša ∙ Úvod do Knihy proroka Jonáša ∙ Kniha proroka Jonáša ∙ Úvod do Knihy proroka Micheáša ∙ Kniha proroka Micheáša ∙ Úvod do Knihy proroka Nahuma ∙ Kniha proroka Nahuma ∙ Úvod do Knihy proroka Habakuka ∙ Kniha proroka Habakuka ∙ Úvod do Knihy proroka Sofoniáša ∙ Kniha proroka Sofoniáša ∙ Úvod do Knihy proroka Aggea ∙ Kniha proroka Aggea ∙ Úvod do Knihy proroka Zachariáša ∙ Kniha proroka Zachariáša ∙ Úvod do Knihy proroka Malachiáša ∙ Kniha proroka Malachiáša

VIII. HELENIZMUS A MACHABEJCI

IX. KNIHY MACHABEJCOV ∙ Úvod do Prvej knihy Machabejcov ∙ Prvá kniha Machabejcov ∙ Úvod do Druhej knihy Machabejcov ∙ Druhá kniha Machabejcov

X. MESIANIZMUS A MESIÁŠ

NOVÝ ZÁKON

I. EVANJELIÁ ∙ Úvod do evanjelia podľa Matúša ∙ Evanjelium podľa Matúša ∙ Úvod do evanjelia podľa Marka ∙ Evanjelium podľa Marka ∙ Úvod do evanjelia podľa Lukáša ∙ Evanjelium podľa Lukáša ∙ Úvod do evanjelia podľa Jána ∙ Evanjelium podľa Jána

Úvod do Skutkov apoštolov ∙ Skutky apoštolov

II. APOŠTOL PAVOL A JEHO LISTY ∙ Úvod do Listu Rimanom ∙ List Rimanom ∙ Úvod do Prvého listu Korinťanom ∙ Prvý list Korinťanom ∙ Úvod do Druhého listu Korinťanom ∙ Druhý list Korinťanom ∙ Úvod do Listu Galaťanom ∙ List Galaťanom ∙ Úvod do Listu Efezanom ∙ List Efezanom ∙ Úvod do Listu Filipanom ∙ List Filipanom ∙ Úvod do Listu Kolosanom ∙ List Kolosanom ∙ Úvod do Prvého listu Solúnčanom ∙ Prvý list Solúnčanom ∙ Úvod do Druhého listu Solúnčanom ∙ Druhý list Solúnčanom

III. PASTORÁLNE LISTY ∙ Úvod do Prvého listu Timotejovi ∙ Prvý list Timotejovi ∙ Úvod do Druhého listu Timotejovi ∙ Druhý list Timotejovi ∙ Úvod do Listu Títovi ∙ List Títovi ∙ Úvod do Listu Filemonovi ∙ List Filemonovi

Úvod do Listu Hebrejom ∙ List Hebrejom

IV. KATOLÍCKE LISTY ∙ Úvod do Jakubovho listu ∙ Jakubov list ∙ Úvod do Prvého Petrovho listu ∙ Prvý Petrov list ∙ Úvod do Druhého Petrovho listu ∙ Druhý Petrov list ∙ Úvod do Prvého Jánovho listu ∙ Prvý Jánov list ∙ Úvod do Druhého Jánovho listu ∙ Druhý Jánov list ∙ Úvod do Tretieho Jánovho listu ∙ Tretí Jánov list ∙ Úvod do Júdovho listu ∙ Júdov list

Úvod do Zjavenia apoštola Jána ∙ Zjavenie apoštola Jána