December

Nedeľa v oktáve Vianoc je sviatok SVÄTEJ RODINY (ak nie je nedeľa v oktáve, slávi sa 30. 12.). Benedikt XV. určil tento sviatok, ktorý sa od roku 1893 slávil len v miestach, kde si to žiadali, pre celú Cirkev v roku 1921, a to v nedeľu v oktáve Zjavenia Pána. V obnovenej liturgii je vo Vianočnej oktáve.

1.

Sv. Edmund Kampián, kňaz a mučeník: Pôvodom Angličan a aj anglikán, ktorý prestúpil na katolícku vieru, jezuita, za kňaza bol vysvätený v Prahe. Položil život za vieru za vlády Alžbety I. v Tyburne pri Londýne 1. 12. 1581. Za svätého, spolu s ďaľšími 39 mučeníkmi, bol vyhlásený 25. 10. 1970.

Bl. Florencia (Kveta), panna: Verná učeníčka sv. Hilára, biskupa z Poitiers, vynikala v kresťanskej horlivosti a čnostiach. Zomrela v 4. storočí.

2.

Sv. Bibiana, mučenica: Umučená bola pravdepodobne v Ríme za cisára Juliána Apostatu. Podľa legendy bola dcérou prefekta Flaviána a sv. Dafrózy a sesta sv. Demetrie.

Sv. Silverius, pápež a mučeník: Veľa trpel najmä od mocných tohto sveta. Zomrel vo vyhnanstve na ostrove Ponza v Taliansku 2. 12. 537.

3.

Sv. František Xaverský, kňaz (spomienka): Španiel, jezuita, veľký misionár Ďalekého východu. Desať rokov hlásal evanjelium v Indii a Japonsku. Sám pokrstil vyše 40 000 pohanov. Zomrel 3. 12. 1552 na čínskom ostrove San-čao. Za patróna misií bol vyhlásený v roku 1927.

4.

Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Slávny rehoľník v kláštore sv. Sábu neďaleko Jeruzalema, napísal veľa teologických spisov, najmä proti obrazoborcom. Zomrel v roku 754. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený v roku 1890.

Sv. Barbora, panna a mučenica: Z pohanky sa štúdiom diel Origena stala horlivá kresťanka. Mučeníctvo podstúpila sťatím mečom, ktoré na príkaz miestodržiteľa vykonal jej vlastný otec, zarytý nepriateľ kresťanstva. Bolo to asi za vlády Maximina Daja v roku 325 v Nikomédii v Turecku. Je patrónkou baníkov. Patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi.

5.

Sv. Sabas, pustovník, opát: Baziliánsky mních. Založil sedem kláštorov zvaných „laury“, medzi nimi aj v Mar Sabe, kde sa stal opátom. Žil svätým životom a bránil pravú vieru proti bludárom. Jeho ostatky, ktoré sa dostali do Benátok v roku 1965 vrátili do Mar Saby 5. 12. 532.

6.

Sv. Mikuláš, biskup (ľubovoľná spomienka): Bol biskupom v Myre, dnešné Turecko. Vynikajúca osobnosť a vzor charitatívnej pomoci. Zomrel v polovici 4. storočia. Jeho ostatky sú teraz v Bari v Taliansku.

7.

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka): Milánsky biskup, pravý pastier a učiteľ svojho ľudu, obranca práv Cirkvi, skladateľ hymnov. Za biskupa ho vysvätili 7. 12. 374. Zomrel 4. 4. 397.

8.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (slávnosť): Prikázaný sviatok. V rímskom kalendári je od roku 1476. Pius IX. slávnostne definoval 8. 12. 1854 náuku o Nepoškvrnenom počatí ako dogmu (článok viery).

9.

Sv. Ján Didak Cuauhtlatoatzin (ľubovoľná spomienka): Pokorný a hlboko veriaci novokresťan, Indián, bol v roku 1523 poctený tým, že sa mu na vrchu Tepeyac pri meste Mexico zjavila Panna Mária Guadalupská 9. 12. 1548. Sviatok je zavedený od roku 2002.

Sv. Leokádia, panna a mučenica: Vznešená Toledčanka (Španielsko) podstúpila mučeníctvo za cisára Diokleciána v roku 303.

Sv. Peter Fourier, kňaz: Založil s pomocou bl. Alexije Leclerc regulárne kanonistky rehole Notre Dame, kongregáciu na výchovu a vzdelávanie dievčat.

10.

Sv. Eulália, panna a mučenica: Eulália z Meridy je najuctievanejšia mučenica v Španielsku. Veľmi mladá (asi 12-ročná) obetovala svoj život za vlády cisára Diokleciána za vieru, keď sama sa prihlásila ako kresťanka u miestodržiteľa Daciána a pošliapala pohanské modly 10. 12. 304.

11.

Sv. Damaz I., pápež (ľubovoľná spomienka): Pôvodom Španiel, bránil Cirkev pred schizmou a heretikmi, rozšíril úctu mučeníkov a ich hroby ozdobil veršami. Zomrel 11. 12. 384.

12.

Panna Mária Guadalupská (ľubovoľná spomienka): Zjavenie Panny Márie v roku 1531 v Guadalupe v Mexiku spôsobili za desať rokov viac ako 7 miliónov obrátení na katolícku vieru. Sviatok zavedený pre celú Cirkev v roku 2002.

Sv. Otília, panna: Bola dcérou alsaského vojvodu Adalrika, ktorý ju chcel pri narodení zabiť, lebo bola slepá. No dieťa uchránila matka a keď ju sv. Ehrhard, ratisbonský biskup, pokrstil, získala aj zrak. Potom bola opátkou kláštora, ktorý založil jej otec. Zomrela 13. 12. 720. Je patrónkou nevidiacich.

Sv. Dušan (Spiridion), biskup: Pôsobil na ostrove Cyprus. Bol verným pastierom svojho stáda, tvrdo oponoval arianizmu. Bol aj divotvorcom. Zomrel okolo roku 348.

13.

Sv. Lucia, panna a mučenica (spomienka): Zomrela pravdepodobne 13. 12. 304 v Syrakúzach za Diokleciánovho prenasledovania. Slávna mučenica, ktorej meno je aj v Rímskom kánone.

14.

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka): Španiel, veľký reformátor karmelitánov. Jeho teologické spisy tvoria veľmi významný systém mystiy nových čias. Zomrel 14. 12. 1591. Za učiteľa Cirkvi ho vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1926.

15.

Sv. Valerián, biskup: Avensanský biskup v Afrike. Veľa si vytrpel počas vandalského prenasledovania za kráľa Gensericha, ktorý bol ariánom. Zomrel 15. 12. po roku 460.

Sv. Virgínia Centurione Bracelli, vdova: Žila v Janove. Podporovala chudobných, založila združenie Milosrdné panie pomocníčky. Zomrela 15. 12. 1651.

16.

Sv. Adelhaida (Adela), cisárovná: Dcéra kráľa Rudolfa Burgundského, vzorná a nábožná manželka, neúnavná podporovateľka a pomocnica chudobných, ctiteľka a štedrá obdarovateľka kostolov. Zomrela v kláštore v Selzi v Alsasku 16. 12. 999.

17.

Sv. Modest, biskup: Jeruzalemský patriarcha, ktorý po spustošení Jeruzalema Peržanmi znovu obnovil kláštory a opravil svätyne. Zomrel 17. 12. 734.

18.

Sv. Malachiáš, prorok: Po babylonskom zajatí predpovedal veľký Pánov deň a jeho príchod do svojho chrámu.

Sv. Gracián, biskup: Prvý biskup v Tours vo Francúzsku. Pápež Fabián ho poslal v roku 249 ako posla viery do Galie vo Francúzsku. Zomrel 18. 12. 301.

19.

Bl. Urban V., pápež: Bol benediktín. Ako pápež ostro bojoval proti nepotizmu a svätokupectvu a usiloval sa o čistý život kňazov. Z Avignonu, kde v tých časoch býval pápež, usiloval sa vrátiť do Ríma. Zomrel 19. 12. 1370 v Avignone.

20.

Sv. Zefirín, pápež: Cirkev viedol v rokoch 198 – 217. Energicky vystupoval proti bludom týkajúcim sa Najsvätejšej Trojice (monarchisti a modalisti).

21.

Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Jezuita, ktorý dlhé roky písmom i slovom pracoval na obrane a upevnení katolíckej viery. Medzi jeho dielami vyniká Katechizmus. Zomrel 21. 12. 1587. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený v roku 1925.

Sv. Micheáš, prorok: Predpovedal, že Mesiáš sa narodí v Betleheme. Zomrel v roku 687 pred Kristom.

22.

Sv. Františka Xaveria Cabrini, panna: Prvá svätica v USA bola kanonizovaná 7. 7. 1946. Pôvodom Talianka. Založila inštitút Misionárok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Od roku 1888 pôsobila v Amerike. Zomrela 22. 12. 1917 v Chicagu.

23.

Sv. Ján Kentský, kňaz (ľubovoľná spomienka): Vynikajúci kňaz, profesor teológie v Krakove, duchovný pastier, príklad zbožnosti a lásky k blížnemu. Zomrel 24. 12. 1473.

Sv. Viktória Rímska, mučenica: Rok mučeníckej smrti, ktorú podstúpila spolu so sv. Anatóliou v Ríme, nie je známy. Jej obraz je v mozaike sv. Apolinára v Ravenne.

24.

Adama a Evy a všetkých svätých predkov Ježiša Krista.

25.

NARODENIE PÁNA (slávnosť s oktávou): Tento sviatok, ktorý sa začal sláviť v Ríme okolo roku 330, má tri osobitné omše: v noci, na svitaní, cez deň. V predvečer sviatku je aj vigíliová sv. omša.

26.

SV. ŠTEFAN, PRVÝ MUČENÍK (sviatok): Sv. Štefan bol jeden z prvých siedmich diakonov, ktorých ustanovili apoštoli. Začal sa sláviť koncom 4. storočia.

Sv. Vincencia Mária López, panna: Založila Inštitút dcér Nepoškvrnenej Panny Márie, aby chránila morálne i hmotne mladé dievčatá – robotníčky i študentky. Zomrela 26. 12. 1890 v Madride. Svätorečená bola v roku 1975.

27.

SV. JÁN, APOŠTOL A EVANJELISTA (sviatok): Ján, Pánov miláčik, napísal štvrté evanjelium, tri listy a Apokalypsu. Zomrel vo vysokom veku v Efeze.

Sv. Fabiola, vdova: Táto rímska vdova, kajúcnica a dobrodinka podporovala chudobných chorých, kňazov, kláštory. Zomrela 27. 12. 399.

28.

SVÄTÉ NEVINIATKA, MUČENÍCI (sviatok): Sviatok sa uvádza už v Hieronymovom martyrológiu a je úzko spätý s Vianocami.

Sv. Gašpar z Bufala, kňaz: Bojoval za slobodu Cirkvi. Osobitne si uctieval Kristovu krv, na počesť ktorej založil kongregáciu misionárov a inštitút sestier. Zomrel 28. 12. 1837 v Ríme. Svätorečený bol v roku 1954.

29.

Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník (ľubovoľná spomienka): „Mučeník cirkevného práva a slobody Cirkvi“, tak ho nazval pápež Alexander III. Tento hrdinský arcibiskup v Canterbury bol vyhnancom šesť rokov a potom po dlhom utrpení vo vlasti ho dal sťať v katedrále kráľ Henrich II. Zomrel 29. 12. 1170.

Sv. Dávid, kráľ a prorok: On preniesol archu Pánovej zmluvy do Jeruzalema. Bol aj veľkým kajúcnikom. Zomrel v roku 973 pred Kristom. Z Dávidovho rodu sa narodil Kristus.

30.

Bl. Eugenia Ravasco, panna: Založila Inštitút sestier dcér Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie, ktorý sa stará o výchovu dievčat a tiež o chorých a o malé deti. Zomrela 30. 12. 1900.

31.

Sv. Silvester I., pápež (ľubovoľná spomienka): Riman, Cirkev spravoval v rokoch 314 – 335. Počas jeho pontifikátu bol aj Nicejský koncil v roku 325, ktorý odsúdil Áriovo bludné učenie.

Sv. Melánia mladšia: Bohatá rímska šľachtičná venovala všetok svoj majetok chudobným, dala slobodu všetkým svojim otrokom, podporovala kostoly a kláštory a so svojím manželom Piniánom odišla do Jeruzalema a na Olivovej hore založila kláštor pre ženy a neskôr aj pre mužov. Zomrela 31. 12. 439.


Zdieľať: