Júl

1.

Sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník: Arcibiskup v Armaghu a prímas Írska. Zomrel za vieru v Londýne 1. 7. 1681.

2.

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE (sviatok): Je to spomienka na návštevu Panny Márie u Alžbety. Posvätenie Jána Krstiteľa v materskom lone a chválospev Magnifikat sú obsahom sviatku, ktorý bol pre celú Cirkev zavedený v roku 1389. Okrem nás a niekoľkých iných krajín sa slávi 31. mája.

3.

SV. TOMÁŠ, APOŠTOL (sviatok): Podľa tradície pôsobil v Indii, kde aj podstúpil mučenícku smrť. 3. júla preniesli jeho relikvie do Edessy.

Sv. Anatol, biskup: Najučenejší muž svojej dobry, pochádzal z Egypta. Bol biskupom v sýrskej Laodicei. Zomrel okolo roku 280. Je patrón matematikov.

4.

Sv. Alžbeta Portugalská (ľubovoľná spomienka): Dcéra kráľa Petra III. Aragónskeho. Po smrti manžela si obliekla rúcho Tretieho rádu sv. Františka. Pravnučka sv. Alžbety Uhorskej (Bratislavskej). Zomrela v roku 1336.

Sv. Prokop, kňaz, pustovník: Založil kláštor na Sázave. Mnísi prijali regulu sv. Benedikta, ale liturgiu slúžili v staroslovanskom jazyku. Zomrel ako opát 25. 3. 1053.

5.

SV. CYRIL A METOD, SLOVANSKÍ VIEROZVESTOVIA (slávnosť): Cyril zomrel 14. 2. 869 v Ríme a Metod 6. 4. 885 na Veľkej Morave. Inde sa slávia 14. februára.

6.

Sv. Mária Goretti, panna a mučenica (ľubovoľná spomienka): Mučenica čistoty, ktorá ešte pred smrťou odpustila vrahovi, ktorý ju dobodal dýkou, keď si bránila čistotu. Jej pozostatky sú pod oltárom v kostole Madonna delle Grazie v Nettune. Zomrela 2. 7. 1902. Za svätú ju vyhlásil Pius XII. 25. 6. 1950.

7.

Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz (ľubovoľná spomienka): Zakladateľ Spoločnosti klerikov sv. Pavla čiže barnabitov a pre ženy rehoľu Angeliky sv. Pavla. Najprv bol lekárom a potom horlivým kňazom. Zdôrazňoval časté sv. prijímanie a zaviedol aj 40-hodinovú poklonu. Zomrel 5. 7. 1539.

Sv. Vilibald, biskup: Najprv mních, potom biskup v Elchstätte, apoštol Bavorska. Zomrel 7. 7. 787.

Bl. Ifigénia, panna: Benediktínka, umučená pre vieru počas Francúzskej revolúcie. Zomrela v roku 1794.

8.

Sv. Akvila a Priska, manželia: pomocníci sv. Pavla (Sk 18, 1 – 4).

9.

Sv. Augustín Zhao Rong, kňaz, a spoločníci, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Sú to čínski mučeníci. Augustín bol umučený pre vieru v roku 1815. Ďaľší 119 mučeníci boli biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, laici muži a ženy, chlapci aj dievčatá, ktorí vyliali krv pre Krista na rozličných miestach a v rozličnom čase. Nový sviatok je v Rímskom misáli z roku 2000.

Sv. Veronika Giuliani: Opátka v reholi klarisiek – kapucínok, mystička s Kristovými ranami. Zomrela 9. 7. 1727 v Citta de Castello.

10.

Sv. Libuša (Amalberga): Lotrinská vojvodkyňa. Po smrti manžela rehoľníčka. Zomrela asi v roku 690 v Maubeuge v Belgicku.

Sv. Kanút, kráľ, mučeník: Dánsky kráľ. Pre jeho horlivosť vo viere a lásku k Cirkvi ho zabili 10. 7. 1086 pri bohoslužbách v Odense.

Sv. Anatolia, panna, mučenica: Pre svoje panenstvo a vieru bola prebodnutá mečom. Zomrela asi v roku 253 v Ríme.

11.

SV. BENEDIKT, OPÁT (sviatok): Na Monte Cassine založil rehoľu benediktínov. Je patriarchom západného mníšstva. Zomrel 21. 3. 547 v Monte Cassine. Pápež sv. Pavol VI. ho v roku 1964 vyhlásil za patróna Európy. Jeho hrob je pod hlavným oltárom montecassinskej baziliky. Vedľa neho odpočíva aj jeho sestra sv. Školastika.

Sv. Oľga: Stará matka sv. Vladimíra. Pripravila ruský ľud pre vieru v Krista. Zomrela v roku 969.

12.

Sv. Ján Gualbert, opát: Ako vojak odpustil vrahovi svojho brata – pre Kristovu lásku – stal sa mníchom a založil valombroziánsku rehoľu. Zomrel 12. 7. 1073 pri Florencii.Je patrón horárov.

13.

Sv. Henrich (ľubovoľná spomienka): Henrich II. bol vynikajúci nemecký cisár. Zomrel 13. 7. 1024. Pápež Eugen III. ho v roku 1146 vyhlásil za svätého.

Sv. Klélia Barbieri, panna: Založila pre duchovné dobro dievčat Kongregáciu najmenších sestier od Prebolestnej Panny. Zomrela v roku 1870 v Bologni.

14.

Sv. Kamil z Lellis, kňaz (ľubovoľná spomienka): Zakladateľ rehoľnej Spoločnosti služobníkov chorých (kamiliáni). Zomrel 14. 7. 1614 v Ríme. Je patrón chorých, nemocníc a ošetrovateľov.

15.

Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka): Generálny predstaviteľ františkánov, kardinál, priateľ sv. Tomáša Akvinského, významný predstaviteľ scholastiky, „doctor seraphicus“. Zomrel 15. 7. 1274.

Sv. Vladimír Veľký, veľkoknieža: Vnuk sv. Oľgy. Ako 29-ročný sa dal v roku 989 pokrstiť a stal sa veľkým bojovníkom za kresťanstvo. Zomrel 15. 7. 1015 v Kyjeve.

16.

Panna Mária Karmelská (ľubovoľná spomienka): Sviatok rehole karmelitánov, ktorí si osobitne uctievali Pannu Máriu na vrchu Karmel. Rehoľa bola založená v roku 1376. Do rímskeho kalendára bol sviatok zapísaný v roku 1726 na 16. 7. preto, lebo podľa tradície sa generálnemu predstavenému rehole bl. Šimonovi Stockovi 16. 7. 1251 zjavila Panna Mária a dala mu rúcho „škapuliar“.

Bl. Ľubica (Amata) od Ježiša, panna a mučenica: Pretože spolu so šiestimi pannami nechcela zanechať rehoľný život, sťali ju aj s jej družkami počas Francúzskej revolúcie v roku 1794.

17.

Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci (spomienka): Slovenskí pustovníci. Svorad (pôvodom Poliak) zomrel v roku 1032 a Benedikt v roku 1035. Ich ostatky sú uložené v spoločnom relikviári v katedrálnom chráme v Nitre. Za svätých ich vyhlásil pápež sv. Gregor VII. v roku 1083.

Sv. Marcelína, panna: Sestra sv. Ambróza. Zomrela koncom 4. storočia.

18.

Sv. Fridrich, biskup: Učený biskup v Utrechte v Holandsku. Evanjelizoval Frízov. Zomrel 18. 7. 838.

Bl. Tarzícia, panna a mučenica: Pochádza z Ukrajiny z Kongregácie sestier služobníc Panny Márie Nepoškvrnenej. Zomrela ako mučenica počas prenasledovania viery Sovietmi 18. 7. 1944.

Bl. Pavol Peter Gojdič, biskup, mučeník: Prešovský gréckokatolícky biskup, prenasledovaný a väznený komunistami pre jeho vernosť Katolíckej cirkvi. Zomrel 17. 7. 1960.

19.

Sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica: Rehoľníčka – pôvodom Maurka – podstúpila, ako aj jej svätí bratia Adolf a Ján, mučeníctvo počas maurského prenasledovania. Zomrela v roku 856.

Sv. Makrína, panna: Rehoľníčka v kláštore v Ponte. Sestra sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora Nyssenského a sv. Petra Sebasténskeho. Vynikala v znalosti Svätého písma.

20.

Sv. Apolinár, biskup a mučeník (ľubovoľná spomienka): Prvý biskup v Ravenne, veľký šíriteľ viery. Zomrel v druhom storočí.

Sv. Eliáš, prorok: Účinkoval za kráľov Achaba a Achaza. Urputne hájil vieru v pravého Boha. Žil v 9. storočí pred Kristom. Je patrón karmelitánov.

21.

Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Kapucínsky kňaz (bol aj generálnym predstaveným svojej rehole), vyznačoval sa veľkou úctou k Bohorodičke a k sviatostnému Spasiteľovi a svojou horlivosťou a múdrosťou veľa urobil pre rekatolizáciu. Zomrel 22. 7. 1619 v Lisabone. Pápež sv. Ján XXIII. ho vyhlásil v roku 1959 za učiteľa Cirkvi.

Daniel, prorok: Je štvrtým z veľkých prorokov. Vo Svätom písme máme Knihu proroka Daniela. Autor sa narodil okolo roku 610 pred Kristom a zomrel okolo roku 535 pred Kristom. Je patrónom baníkov.

22.

Sv. Mária Magdaléna (spomienka): Pánova učeníčka. Patrila k ženám, ktoré sprevádzali Pána Ježiša. Jej prvej sa zjavil vzkriesený Pán a poslal ju k učeníkom oznámiť veľkonočnú radostnú zvesť.

23.

SV. BRIGITA, REHOĽNÍČKA (ľubovoľná spomienka, v Európe sviatok): Je patrónka Európy. Vo Vadstene založila rehoľu Najsvätejšieho Spasiteľa. Za svätú bola vyhlásená v roku 1391. Švédska svätica, manželka, matka, rehoľníčka, jej muž Ulf tiež vstúpil do cisterciánskeho kláštora. Zomrela 23. 7. 1373.

24.

Sv. Sarbel Jozef Makhluf, kňaz (ľubovoľná spomienka): Rehoľník Libanonských maronitov. Žil prísnym životom, v pôstoch a na modlitbách. Zomrel 24. 12. 1898. Svätorečený bol v rokuu 1977.

Sv. Kristína, panna a mučenica: Dcéra pohanských rodičov, ktorú priviedla k viere ich slúžka. Zomrela umučená vlastným otcom okolo roku 304 v Bolsene.

Sv. Krištof, mučeník: Podľa legendy niesol cez rieku dieťa Ježiša, ktorého dovtedy nepoznal. Zomrel asi okolo roku 250 v Lykii v Turecku. Je patrónom šoférov.

Sv. Boris a Gleb, mučeníci: Boli to synovia sv. Vladimíra, kyjevského kniežaťa. Radšej volili smrť, ako napadnúť zbraňou svojho brata.

25.

SV. JAKUB, APOŠTOL (sviatok): Brat sv. Jána, apoštola. Bol prvým mučeníkom spomedzi apoštolov. Zomrel v Jeruzaleme v roku 42, keď ho Herodes Agripa I. dal sťať mečom. Podľa španielskej tradície jeho telo bolo prenesené do Santiaga de Compostela. Odvtedy je to slávne pútnické miesto.

26.

Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie (spomienka): V roku 550 bol posvätený chrám na úctu sv. Anny. Na Západe sa začala šíriť úcta k sv. Anne v 8. storočí, liturgická v 10. storočí. U nás je známy jej sviatok od roku 1195. Pre celú Cirkev ustanovil sviatok sv. Anny pápež Gregor XIII. v roku 1585. Sv. Joachim sa slávil na Východe spolu so sv. Annou. Na Západe sa osobitne slávil liturgicky sv. Joachim na niektorých miestach už pred 14. storočí. Pre celú Cirkev ho ustanovil pápež Gregor XIII. Pius X. ho určil na 16. augusta. Od roku 1970 sa slávia spolu.

27.

Sv. Gorazd a spoločníci (spomienka): Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva boli žiaci sv. Metoda, ktorý za svojho nástupcu určil Gorazda. Gorazd pochádzal z okolia Nitry, a tak bol prvým slovenským arcibiskupom. Kliment zomrel ako velický biskup v Bulharsku 27. 7. 916.

Sv. Pantaleon, mučeník: Osobný lekár cisára Maximiána. Bol umučený okolo roku 305 v Nikomédii (Izmit – Turecko), lebo viedol k viere cisárovnú.

28.

Sv. Nazarius a Celzus, mučeníci: Nazarius šíril vieru v Galii a severnom Taliansku. Pre vieru bol spolu so svojím sprievodcom mladíkom Celzom v Miláne sťatý. Ich telá našiel sv. Ambróz.

29.

Sv. Marta (spomienka): Bola to sestra Márie a Lazára z Betánie, kde sa častejšie zastavil Pán Ježiš a našiel u nich pohostinstvo. Sviatok sa začal sláviť v roku 1262. Patrónka žien vedúcich domovy a kuchárok.

30.

Sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Biskup v Ravenne. Výborný kazateľ, potieral vtedajšie bludy, veľa písal. Zomrel vo svojom rodisku, vo Forum Cornelii 31. 7. 450. Benedikt XIII. mu dal titul učiteľa Cirkvi.

Bl. Zdenka (Sidonia) Schelingová, panna a mučenica: Komunistami väznená a mučená rehoľníčka z Kongregácie milosrdných sestier Sv. Kríža. Zomrela 31. 7. 1955 v Trnave. Prvá blahorečená Slovenka. Blahorečil ju 14. 9. 2003 v Bratislave – Petržalke pápež sv. Ján Pavol II.

31.

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz (spomienka): V roku 1540 založil Spoločnosť Ježišovu (jezuiti). Zomrel v Ríme v roku 1556. Je patrónom duchovných cvičení. Veľmi pomáhal Cirkvi v časoch reformácie.


Zdieľať: