Jún

Piatok po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého: NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO (slávnosť). Pápež bl. Pius IX. ustanovil tento sviatok pre celú Cirkev v roku 1856.

Sobota po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie (spomienka). Tento sviatok pre celú Cirkev ustanovil pápež Pius XII. v roku 1944 na 22. augusta. V novom misáli (1970) sa slávi v sobotu po Najsvätejšom Srdci Ježišovom.


1.

Sv. Justín, mučeník (spomienka): Pochádzal z gréckej pohanskej rodiny. Pravdu našiel v kresťanstve. Bol prvým kresťanským filozofom, napísal dva apologetické spisy na obranu viery. Zomrel za vieru okolo roku 165 v Ríme.

2.

Sv. Marcelín a Peter, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Zomreli v Ríme za Diokleciánovho prenasledovania okolo roku 303. V Ríme na Via Merulana majú baziliku.

Sv. Blandína, mučenica: Otrokyňa z Lyonu bola pre vieru predhodená divokej zveri a napokon bola sťatá v roku 177. Martyrológium spomína v tento deň svätého 90 ročného biskupa Pothina a sv. Blandínu. Oni spolu so 46 veriacimi položili život za vieru v Lyone.

Sv. Albína (Blanka): Spolumučeníčka so sv. Blandínou.

Sv. Nikefor, biskup: Konštantinopolský patriarcha, obranca posvätných obrazov, zomrel v roku 629.

3.

Sv. Karol Lwanga a dvanásti spoločníci, ugandskí mučeníci (spomienka): Prví svedkovia viery v čiernej Afrike z druhej polovice 19. storočia, umučení (upálení alebo sťatí na vrchu Namugongo) v roku 1886. Boli to chlapci z družiny (pážatá) alebo starší zo stráže nemravného kráľa Mwangu, ktorý ich pre čistotu a vieru dal umučiť. Svätorečení v roku 1964. Sv. Karol Lwanga je patrónom africkej mládeže.

4.

Sv. Kvirín, biskup a mučeník: Bol biskupom v Sisaku (dnešné Chorvátsko). Mučeníctvo za vieru podstúpil 4.4.309 v Szombathely. Priviazali mu na krk kameň a utopili ho.

Sv. František Caracciolo, kňaz: Založil Kongregáciu menších rehoľných klerikov, ktorá má na starosti prevýchovu trestancov a ich obrátenie. Zomrel 4.6.1608 v Agnone.

5.

Sv. Bonifác, biskup a mučeník (spomienka): Narodil sa v Anglicku; ako pápežský legát šíril evanjelium v Nemecku. Stal sa biskupom v Mainzi a zriadil pevnú cirkevnú organizáciu. V roku 754 ho zabili pohanskí Frízi. Pochovaný je vo Fulde. Je „apoštolom Nemecka“.

6.

Sv. Norbert, biskup (ľubovoľná spomienka): Zakladateľ rehole premonštrátov, arcibiskup v Magdeburgu. Zomrel v roku 1134. Jeho telo previezli v roku 1627 do Prahy (premonštrátsky kláštor na Strahove).

Sv. Klaudius, biskup: Bol mníchom a opátom v Condate (dnes St. Claude, Francúzsko) a potom biskupom. Zomrel asi v roku 703.

7.

Sv. Róbert, rehoľník: Prvý opát, cistercián v Newminsteri (Anglicko) v kláštore, ktorý sám založil. Zomrel 7.6.1159.

8.

Sv. Medard, biskup: Bol biskupom v Noyone vo Francúzsku. Za jeho pôsobenia diecéza rozkvitala. Je patrónom sedliakov a ochrancom pred ničivým dažďom. Zomrel v roku 561.

9.

Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Kresťanský východný spisovateľ a nábožný básnik. Zomrel 9.6.373 pri Edesse (dnes Urfa, Turecko). Pápež Benedikt XV. ho vyhlásil za učiteľa Cirkvi. Zomrel v roku 1920.

Sv. Richard, biskup: Pôvodom z Anglicka bol slávnym biskupom v Andrii (Apulia). Zomrel koncom 12. storočia.

10.

Bl. Diana, panna: Dcéra bohatých rodičov; rehoľné sľuby zložila do rúk sv. Dominika a založila kláštor dominikánok sv. Agnesy v Bologni. Zomrela 10.6.1236.

11.

Sv. Barnabáš, apoštol (spomienka): Pomocník sv. Pavla na cestách. Zúčastnil sa na Jeruzalemskom koncile. Keď sa vrátil do vlasti (Cyprus), tam šíril evanjelium. Zomrel na Cypre v 2. polovici 1. storočia.

Bl. Jolana, opátka: Najprv vojvodkyňa, po smrti manžela opátka v kláštore cisterciánok v Hnezdne (Poľsko). Zomrel v roku 1298.

12.

Sv. Ján z Fakundy, kňaz: Z rehole pustovníkov sv. Augustína. Vynikajúci kazateľ, charizmami obdarený rehoľník, patrón diecézy a mesta Salamanka. Zomrel 11.6.1479.

13.

Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka): Veľký kazateľ, ľudový misionár a divotvorca, františkán, veľký teológ. Zomrel v roku 1231 v Padove. Pius XII. ho v roku 1946 vyhlásil za učiteľa Cirkvi.

14.

Sv. Elizej, prorok: Žiak proroka Eliáša za čias kráľov Jorama a Joasa. Konal aj zázraky. Žil a zomrel v 8. storočí pred Kristom.

Sv. Valér a Rúfus, mučeníci: Podľa tradície boli mučeníkmi za Maximinovho prenasledovania v Soissons v Belgicku. Žil a zomrel v 4. storočí.

15.

Sv. Vít, mučeník: Pochádzal zo Sicílie a mučeníckou smrťou zomrel za Diokleciánovho prenasledovania. Jeho pozostatky sa dostali až do Prahy a boli podnetom na stavbu Chrámu sv. Víta. Jeho úcta je rozšírená. Patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi.

Sv. Germana, panna: Mladé, chudobné, chorľavé, mnohými opovrhované dievča z okolia Toulouse. Veľmi jednoducho a horlivo konala apoštolát medzi mladými pastiermi. Zomrela 27-ročná v roku 1601 a po smrti bola poctená zázrakmi. Jej telo v roku 1644 našli neporušené. Je patrónka pastierov.

16.

Sv. Neit, mučeník (spomienka): Len v rožňavskej katedrále, kde sú jeho relikvie.

Sv. Benon, biskup: Viedol diecézu v Meissene v Nemecku, no cisár Henrich IV. ho vyhnal, lebo nechcel uznať protipápeža, ktorého Henrich podporoval. Zomrel v roku 1106 v kláštore Naumburg.

Bl. Mária Terézia Scherer, panna: Spoluzakladateľka Milosrdných sestier Sv. kríža a ich prvá generálna predstavená. Zomrela v roku 1888 v Ingenbohle vo Švajčiarsku.

17.

Sv. Nikander a Marcián, mučeníci: Boli vojaci a pretože nechceli obetovať pohanským bohom, podstúpili mučenícku smrť za Diokleciánovho prenasledovania. Zomrel asi v roku 297 v Moezii.

18.

Sv. Gregor Barbarigo, biskup: Spravoval Padovskú diecézu. Vyznačoval sa dobrou výchovou kléru, katechézou detí, synodálnymi zhromaždeniami. Zomrel v roku 1697.

19.

Sv. Romuald, opát (ľubovoľná spomienka): Zakladateľ rehole kamaldulov. Bol prísny reformátor mníchov. Zomrel 19.6.1027 v Ravenne.

Sv. Juliana Falkonieri, panna: Neter sv. Alexia Falkonieriho, spoluzakladateľa Služobníkov Panny Márie. Založila rehoľu Máriiných služobníc. Zomrela asi v roku 1341 vo Florencii.

20.

Bl. Margita Ebner, panna: Rehoľníčka, dominikánka. Mnoho trpela pre Krista a napísala veľa o mystike. Zomrela 20.6.1351 v Mödingene, Bavorsko.

21.

Sv. Alojz Gonzága, rehoľník (spomienka): Vyznačoval sa prísnym životom, zbožnosťou a mravnou čistotou. Mladý jezuita zomrel v roku 1591 v Ríme ako obeť pri ošetrovaní chorých nakazených morom. Je patrón mládeže.

22.

Sv. Pavlín z Noly, biskup (ľubovoľná spomienka): Ako biskup zmierňoval biedu svojich veriacich. Vynikal duchovnou spisovateľskou činnosťou. Zomrel 22.6.431.

Sv. Ján Fišer, biskup, a sv. Tomáš Morus, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Významní anglickí mučeníci – prvý biskup, druhý laik, kancelár Henricha VIII. – boli popravení v roku 1535 za vernosť Kristovi a Cirkvi.

23.

Sv. Jozef Cafasso, kňaz: Obetavo sa staral o odsúdených vo väzniciach, spolupracoval so sv. Jánom Boscom. Je patrónom duchovných správcov vo väzniciach. Zomrel 23.6.1860 v Turíne.

Bl. Mária Rafaela Cimatti, panna: Vynikala v pomoci chorým. Zomrela 23.6.1945 v Alatri v Taliansku.

24.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť): Sviatok sa slávil už za čias sv. Augustína. Narodenie sv. Jána Krstiteľa sa oslavuje preto, lebo bol očistený pod srdcom matky Alžbety, keď k nej prišla Panna Mária, ktorá nosila pod srdcom Božieho Syna.

25.

Sv. Maxim, biskup: Prvý biskup v Turíne, ktorý získal pre vieru mnohých pohanov. Zomrel v roku 423.

Sv. Viliam, opát: Pochádzal zo vznešenej rodiny. Stal sa pustovníkom na vrchu Partenio (pri Avelline), založil rehoľu Verginianov a postavil na vrchu kostol, ktorý sa stal veľkou svätyňou pod menom Montevergine. Zomrel v roku 1142.

26.

Sv. Ján a Pavol, mučeníci: Podstúpili mučeníctvo v 4. storočí. Ich mená sú aj v Rímskom kánone a na ich počesť je v Ríme bazilika.

Sv. Josemaría Escrivá de Balaguer, kňaz: Založil sekulárny inštitút Opus Dei, ktorého členovia majú byť kvasom pravého kresťanského života v tomto svete, a Spoločnosť kňazov Sv. kríža. Zomrel 26.6.1975 v Ríme. Svätorečený bol 9.10.2002.

27.

Sv. Ladislav (ľubovoľná spomienka): Uhorský kráľ, zomrel v roku 1095 v Nitre alebo v jej okolí. Má zásluhu na obnovení Nitrianskeho biskupstva. Postavil viacero kláštorov. Bol dobročinný a spravodlivý.

Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Na Efezskom koncile v roku 431 obhajoval náuku o Bohorodičke proti nestoriánom. Zomrel v roku 444.

Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci.

28.

Sv. Irenej, biskup a mučeník (spomienka): Biskup v Lyone. Vzácne sú jeho spisy ako teológa a svedka apoštolskej tradície. Zomrel okolo roku 202.

29.

SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI (slávnosť): Obaja veľkí apoštoli podstúpili mučenícku smrť za vlády cisára Neróna. Tento sviatok bol po prvý raz uvedený v rímskom kalendári v roku 354.

30.

Prví svätí mučeníci v Ríme (ľubovoľná spomienka): Sviatok všetkých mučeníkov, ktorí vyliali krv za vieru v časoch Nerónovho prenasledovania. Pre celú Cirkev sa tento sviatok zaviedol v roku 1969.

Sv. Oto, biskup: Spravoval diecézu v Bambergu. Mimoriadne pôsobil pri obrátení pohanov. Volajú ho „apoštol Pomoranska“. Zomrel 30.6.1139.


Zdieľať: