Katolícke čítanie (511.) – 25.5.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, nikdy sa nehnevá na svojho blížneho (1. – 2.)

Čnosť láskavosti, ktorá nás v nedorozumeniach zdržuje od hnevu, je dcérou miernosti. O úkonoch láskavosti sme si pohovorili v predchádzajúcich hlavách. Avšak preto, že je to čnosť, v ktorej sa musí cvičiť každý, kto sa stýka s ľuďmi, chcem sa k nej ešte raz vrátiť a povedať viac poznámok užitočných pre život.
Najväčšmi zo všetkých čností miloval Ježiš Kristus pokoru a tichosť. Týmto čnostiam učil aj svojich učeníkov, ktorí ho sprevádzali: “Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom” (Mt 11, 29). Svätý Ján Krstiteľ ho nazval Božím Baránkom (Jn 1, 29). Ježiš bol Baránkom preto, že sa mal obetovať na kríži, aby zadosťučinil za naše hriechy, ako i pre tichosť, ktorú prejavoval v celom živote, ale najmä vo svojom utrpení. V Kajfášovom dome ho obvinil sluha z opovážlivosti: “Tak odpovedáš veľkňazovi?” (Jn 18, 22) Svoje obvinenie zosilňuje zauchom. A čo robí Ježiš? Háji sa božsky a dôstojne: “Ako som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?” (Jn 18, 23). Ježiš Kristus bol tichý i v hodine smrti. Keď visel na kríži, keď sa mu všetci posmievali a rúhali, nedal sa strhnúť prchkosťou. Naopak. Prosil svojho večného Otca, aby im odpustil: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!” (Lk 23, 34)

Modlitba k utrpeniu Krista a jeho Matky (1. – 2.)

Dieťa: Padám pred tebou na kolená, Pane Ježišu Kriste, keď vidím, ako za mňa visíš na kríži. Pozdravujem ťa, úctyhodný obraz môjho ukrižovaného Pána Ježiša Krista, ktorý prelial svoju krv, aby ma vykúpil z moci nepriateľa. Ďakujem ti, Spasiteľ sveta, ktorý za mňa podstúpil najbolestnejšiu smrť.
Najsladší Ježišu, prosím ťa o hojnosť milosrdenstva a modlím sa, aby si mi dovolil podieľať sa na tvojom utrpení, ako aj na žiali tvojej presvätej Matky, vyroniť s ňou more sĺz pod krížom v spoločnosti tvojho milovaného učeníka Jána, jej verného ochrancu. Bolo by mi cťou prelievať slzy ľútosti za toho, ktorý za mňa prelial svoju vzácnu krv.

Desiate rozjímanie: o voľbe medzi Kristovým kráľovstvom a satanovým kráľovstvom

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Predstav si, že si so svojím anjelom strážnym na malom návrší. Pred tebou je šíra rovina. Naľavo od teba je satanovo kráľovstvo. Pekelné knieža sedí na vyvýšenom tróne, obklopené diablami, a prijíma poklony svetákov, ktorí ho uctievajú a oslavujú najrozmanitejšími hriechmi. Prizri sa bližšie na život a úsilie týchto svetákov. Niektorí sršia hnevom, závisťou a nenávisťou. Iní sa vzájomne vraždia. Iní sú zas celkom bledí až zelení od pachtenia a náhlivosti, ako si čím skôr nazhromaždiť bohatstvá. Iní sa zháňajú po prázdnych, bezcenných radostiach a rozkošiach. Ešte iní sa bez cti a hanby vrhajú do zmyselnosti a hriešnych rozkoší. Všetci sú podráždení a znepokojení, neporiadni, rozrušení. Hovoria o vzájomnej láske, ale prekypujú vzájomnou nenávisťou a pohŕdaním. Skrátka, vidíš nešťastný národ, tyransky ovládaný svojím prekliatym kráľom, plným pýchy, nenávisti, falošnosti a zloby. Na pravej strane vidíš Kristovo kráľovstvo na zemi. Je to kráľovstvo nábožnosti a pokoja, svätej úcty a oblažujúcej lásky k Bohu. Aký krásny je pohľad na panenské duše, aký povzbudivý je pohľad na čisté cnostné vdovy! Pozri, ako v tomto kráľovstve žijú manželia v pokoji, vo svornosti a láske! Ako pekne vedia spojiť starosť o rodinu so starosťou o nebo, lásku k manželovi s láskou ku Kristovi, nebeskému ženíchovi. Kamkoľvek pozrieš v tomto kráľovstve, všade uvidíš jeho obyvateľov nažívať v láske a pokoji. Všetci hľadia na Vykupiteľa, počúvajú jeho hlas a jeho učenie. Všetci sa radujú a ich radosť je opravdivá, srdečná a usporiadaná. Všetci sa navzájom milujú čistou, nezištnou a svätou láskou. Keď v tomto kráľovstve niekoho navštívi utrpenie ako bolesť, netrápi sa priveľmi a nestráca odvahu. Pohľad na Ukrižovaného dá silu a útechu. Rozpamätaj sa, drahá Filotea, že v poslednom rozjímaní si vzbudila silné predsavzatie zrieknuť sa satana a jeho pekla. Jednako, vtedy si sa ešte nerozhodla z celého svojho srdca a z celej svojej duše slúžiť jedine Vykupiteľovi. Hľaď, ako celkom zvláštne ťa teraz volá, aby si sa pridružila k jemu oddaným dušiam. Skoro po mene ťa volá: “Poď predsa, milovaná, drahá duša, poď aj ty do môjho kráľovstva na zemi, aby som ťa mohol raz korunovať vo svojom kráľovstve v nebi!”

Srdce, vôľa, zakončenie: Môj Bože, ako často som nasledovala svet a jeho vábenia. Teraz však z tvojej milosti som spoznala svoju hlúposť a zaslepenie, preto sa dobrovoľne zriekam sveta s jeho márnou slávou a rozkošou. Obraciam sa k tebe, dobrý Ježišu, môj Vykupiteľ a Spasiteľ, chcem ťa milovať z celého srdca, chcem ťa nasledovať so všetkými silami svojej duše. Volím si ťa za svojho Kráľa nateraz a navždy a sľubujem ti oddanú poslušnosť a vernosť. Mária, moja dobrotivá Veliteľka a Matka, teba si volím za svoju Vodkyňu. Vstupujem pod tvoju zástavu a dávam sa pod tvoju ochranu. Oddnes po celý život ťa budem uctievať zvláštnou pobožnosťou. Svätý anjel strážny, prosím ťa, veď ma do radov verných Božích sluhov a služobníc a neopusť ma, kým nedôjdem medzi Božích vyvolených v nebi, s ktorými naveky budem prevolávať: “Nech žije Ježiš! Nech žije Ježiš!” – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu…

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.