KNIHY MACHABEJCOV

  • ÚVOD DO PRVEJ KNIHY MACHABEJCOV
  • PRVÁ KNIHA MACHABEJCOV
  • ÚVOD DO DRUHEJ KNIHY MACHABEJCOV
  • DRUHÁ KNIHA MACHABEJCOV

NÁZOV MACHABEJCI

Knihy sa nazývajú podľa mena príslušníkov židovskej rodiny veľkňaza Matatiáša a neskôr celej dynastie, ktorá vládla v Judei od roku 166 do roku 37 pred Kristom. Jozef Flávius ich vo svojich dielach nazýva Hasmoneovci (porov. Starožitnosti, XII., 6, 1; XX, 8, 11; 20, 10), pričom tvrdí, že Matatiášov starý otec Šimon bol Hasmoneovým synom , porov. Židovská vojna I, 1, 3); v 1 Mach 2, 1 sa však Šimon uvádza bez tohto bližšieho určenia. Menom Machabejec sa pôvodne označoval iba Matatiášov syn Júda (porov. 1 Mach 2, 4). Pôvod a význam mena sa vysvetľuje rozličným spôsobom. Meno pravdepodobne značí ‚kladivo‘ (aramejsky makkabá), lebo Júda a jeho nástupcovia boli akoby kladivom na nepriateľov, alebo ‚ničiteľ‘ (z hebrejčiny kabáh = ničiť, hubiť). Podľa iného výkladu meno značí ‚vyvolený Jahvem‘ (hebrejsky makkabjahú); podľa rabínsko-kabalistického výkladu sa toto meno skladá z prvých hebrejských písmen (mkby) slov výroku: „Kto je rovný tebe medzi bohmi, Pane?“ (porov. Ex 15, 11).

KNIHY MACHABEJCOV

TRETIA KNIHA MACHABEJCOV

ŠTVRTÁ KNIHA MACHABEJCOV

Zdieľať: