Marec

1.

Sv. Albín, biskup – mních, poto biskup v Angers (Francúzsko). Veľmi vynikol v náprave mravov v manželstvách. Zomrel asi v roku 549.

2.

Sv. Simplicius, pápež – bol pápežo od roku 468 do roku 483. Musel chrániť mesto Rím pred barbarmi a vieru pred monofyzitmi.

3.

Sv. Kunigunda – manželka nemeckého cisára Henricha II. Aj on bol kanonizovaný. Po jeho smrti sa uchýlila do kláštora v Cassel, kde zomrela v roku 1039.

4.

Sv. Kazimír (ľubovoľná spomienka) – syn poľského kráľa Kazimíra IV. Vynikal najmä v čnostiach čistoty a štedrosti voči chudobným, osobitne vrúcne uctieval Eucharistiu a veľmi miloval Pannu Máriu. Zomrel 25-ročný 4. 3. 1484 v Grodne v Litve.

5.

Sv. Teofil, biskup – biskup v palestínskej Cézarei, vynikal múdrosťou a svätosťou života. Zomrel v roku 195.

6.

Sv. Fridolín, opát – írsky misionár, ktorý cez Francúzsko prešiel do Säkkingu (Švajčiarsko), kde postavil 2 kláštory. Žil v 8. storočí.

7.

Sv. Perpetua a Felicita, mučenica (spomienka) – Perpetuu a jej otrokyňu Felicitu pre vieru predhodili divým zverom a napokon obe sťali v Kartágu 7. 3. 202 (alebo 203).

8.

Sv. Ján z Boha, rehoľník (ľubovoľná spomienka) – tento Portugálčan založil v Granade (Španielsko) nemocnicu a zhromaždil okolo seba spoločníkov, ktorí po jeho smrti založili Rehoľu milosrdných bratov. Zomrel 8. 3. 1550 v Granade (Španielsko). Je patrónom nemocníc.

V tento deň sa slávi VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU SV. MARTINA V BRATISLAVE.

9.

Sv. Františka Rímska, rehoľníčka (ľubovoľná spomienka) – starala sa o chudobných Ríma a žila kontemplatívnym životom. Mala aj videnia. Často videla svojho anjela strážcu. Po smrti svojho manžela založila rehoľu pre službu chudobným a chorým. Zomrela 9. 3. 1440 v Ríme.

10.

Sv. Makarius, biskup – Jeruzalemský biskup, ktorý povzbudil Konštantína Veľkého a sv. Helenu na očistu svätých miest. Zomrel asi v roku 325.

11.

Sv. Pionius, kňaz a mučeník – obranca viery. Bol väznený pre vieru a posilňoval uväznených kresťanov. Napokon ho po krutom mučení upálili v Smyrne okolo roku 250.

Sv. Konštantín, mučeník – škótsky kráľ, žiak sv. Kolumba. Stal sa mučeníkom pre vieru v 6. storočí.

12.

Sv. Teofan, mních – zvaný Chonograf, opát kláštora v Sigriane, ktorý sám záložil. Dva roky bol uväznený pre úctu obrazov, potom bol vo vyhnanstve v Samotrácii, kde vyčerpaný zomrel v roku 817.

Bl. Fína, panna – žila v obci Svätý Geminián (Etrusko), bola veľmi krásna, ale už v mladosti ťažko ochorela, že sa nemohla ani pohnúť. Bola však trpezlivá a pritom dobročinná. Zomrela v roku 1253.

13.

Sv. Leander, biskup – brat sv. Izidora, sv. Fulgencie a Florentíny. Vynikajúci kazateľ, priviedol do Katolíckej cirkvi ariánskych Vizigótov.

14.

Sv. Matilda – manželka Henricha I., matka cisára Ota I. a sv. Bruna, kolínskeho arcibiskupa. Bola veľmi pokorná a trpezlivá. Pomáhala chudobným a zakladala kláštory. Zomrela 14. 3. 968.

15.

Sv. Klement Hofbauer, kňaz – kňaz z rehole redemptoristov, apoštol Viedne a Varšavy. Zomrel 15. 3. 1820 vo Viedni. Je patrónom Viedne.

Sv. Lujza de Marillac – spoluzakladateľka Dcér kresťanskej lásky (vincentky) spolu so svätým Vincentom de Paul. Je patrónkou sociálnych pracovníkov. Zomrela 15. 3. 1660 v Paríži.

16.

Sv. Heribert, biskup – kolínsky arcibiskup, veľký muž Cirkvi, vynikal nevyčerpateľnou láskou k chudobným. Zomrel 16. 3. 1021. V Kolíne ho slávia 30. 9., v deň prenesenia pozostatkov v roku 1180.

Sv. Tacián, mučeník – ako diakon podstúpil mučeníctvo spolu so svätým Hilárom, biskupom v Akvilejach, a s ďaľšími mučeníkmi okolo roku 284.

17.

Sv. Patrik, biskup (ľubovoľná spomienka) – pôvodom z Anglicka. Ako biskup a misionár odišiel do Írska, kde bol kedysi otrokom, a hlásal Kristovo evanjelium. Je apoštolom Írska. Zomrel 17. 3. 461.

18.

Sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka) – napísal významné katechézy pre katechumenov a novopokrstených. Pre spor s ariánmi bol trikrát vo vyhnanstve. Zomrel 18. 3. 386.

19.

SV. JOZEF, ŽENÍCH PANNY MÁRIE (slávnosť) – tento sviatok na Východe mal spomienku v 8. storočí. U nás sa slávil od roku 1195. Pre celú Cirkev sviatok nariadil pápež Gregor XV. v roku 1621. V Kódexe cirkevného práva je medzi prikázanými sviatkami. U nás, ako aj v mnohých krajinách na základe právnických úprav nie je prikázaným sviatkom.

20.

Sv. Archip – Pavlov „spolubojovník“, ktorý ho spomína v Liste Filemonovi (2) a v Liste Kolosanom (4, 17).

21.

Sv. Serapion, opát – pustovník v Egypte. Riadil množstvo mníchov roztrúsených na púšti a v kláštoroch horného Egypta v 3. až 4. storočí.

Sv. Benedikta Frassinello – na výchovu chudobných a opustených dievčat založila Inštitút sestier benediktínok od Prozreteľnosti. Zomrela v roku 858.

22.

Sv. Lea Rímska, vdova – patrila do krúžku nábožných žien okolo sv. Hieronyma. Vynikala čnostným životom a viedla panenský kláštor v Ríme.

23.

Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup (ľubovoľná spomienka) – španielsky arcibiskup v Lime (Peru) obnovil náboženský život v Južnej Amerike. Zomrel 23. 3. 1606.

24.

Sv. Katarína Švédska, panna – dcéra sv. Brigity. So súhlasom manžela zachovávala panenstvo, putovala do Ríma a do Svätej zeme. Previezla telo svojej matky, ktorá zomrela v Ríme, do Valdštenu vo Švédsku, kde dala Brigita postaviť pred 20 rokmi kláštor, a teraz sa Katarína stala opátkou tohto kláštora.

25.

ZVESTOVANIE PÁNA (slávnosť) – na Východe sa sviatok slávil okolo roku 550, v Ríme ustanovil tento sviatok pápež Sergius I. (687 – 701). V obnovenej liturgii sa od roku 1969 považuje za sviatok Pána, ako to bolo pôvodne, ale zároveň sa uctieva aj Panna Mária.

Sv. Dismas – kajúci lotor po pravej strane ukrižovaného Pána, ktorého na kríži zastával a ktorému povedal: Dnes budeš so mnou v raji.

26.

Sv. Emanuel, mučeník – v Anatólii podstúpil mučeníctvo spolu so sv. Sabínom, Kodrátom a Teodóziom (čas neznámy).

27.

Sv. Rupert, biskup – ako misionár pôsobil v Bavorsku, kde postavil na mieste dnešného Soľnohradu kostol a kláštor, ktorého bol predstavený. Neskôr bol aj biskupom. Zomrel asi v roku 718.

28.

Bl. Renáta, mučenica – Renáta Feillatreau mučeníctvo za vieru podstúpila počas francúzskej revolúcie v roku 1794.

29.

Bl. Bertold – vojak Bertold z Kalabrie je spoluzakladateľom karmelitánov. Zomrel na vrchu Karmel okolo roku 1188.

Sv. Ludolf, biskup a mučeník – Ludolf z Ratzenburgu, premonštrát, zakladateľ kláštora v Rehne. Zomrel vo väzení, týraný za obranu slobody Cirkvi 29. 3. 1250 vo Wismare.

30.

Sv. Ján Klimak, opát – bol predstaveným kláštora na Sinaji a vodcom pustovníkov. Pre mníchov na Sinaji zostavil vzácnu knihu Rebrík do neba. Zomrel 30. 3. okolo roku 649 v Palestíne, kde sa pripravoval na smrť.

Sv. Leonard Murialdo, kňaz – v Turíne založil Spoločnosť sv. Jozefa, ktorá mala úlohu opusteným deťom prinášať vieru a prejavovať im lásku. Zomrel v roku 1900.

31.

Sv. Benjamín, diakon a mučeník – mučeníctvo podstúpil okolo roku 420 v Perzii. Keďže neprestával odvážne hlásať Božie slovo, kráľ Perzie ho dal mučiť a napokon zomrel ako mučeník.

Sv. Balbína – rímska panna, podľa legendy dcéra tribúna Kvirina, ktorú zázračne uzdravil pápež Alexander I. a ktorá sa potom stala kresťankou. V Ríme je Bazilika sv. Balbíny na Aventíne.


Zdieľať: