Meniny, sviatky, svätí – 10. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Branislav
 • Bruno
 • Viktorie
 • Barry
 • Hilda

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Makarius (biskup). Bol biskupom v Jeruzaleme, povzbudil Konštantína Veľkého a svätú Helenu na očistu svätých miest. Zomrel asi v roku 325.

Myšlienky pre deti a mladých

V duchovnom živote treba napredovať bez veľkého špekulovania.

sv. František Saleský

Ó, Pane, vezmi toto srdce z kameňa a daruj mi srdce ľudské; srdce, ktoré ťa miluje, srdce, ktorým sa v tebe radujem, aby som sa Ti podobal a páčil sa Ti.

sv. Ambróz

Pán je so mnou, nuž nebojím sa.

Kniha žalmov 118, 6

Keď sa deň končí, som v bezpečí, sníva sa mi sen a s Ježišom nie som sám. – Nie je veľmi príjemné zostať sám v tmavej izbe, keď musíš ísť spať. Ale Ježiš je s tebou aj v tme, aj uprostred noci. Chráni ťa, aj keď spíš. A tak sa vôbec nemusíš báť tmy. Len si spomeň: Ježiš ťa ochraňuje. Dokonca sa postará aj o tom, aby si spal pokojne a aby sa ti snívali len tie najkrajšie sny.

Dobrým povie: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). Zlým povie: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“ (Mt 25, 41)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Zasa prešla jedna hodina z môjho života. Bol/a by som šťastným/ou, keby som mohol/a o sebe povedať, že som ju neprežil/a bez úžitku a že som hodným/ou Tvojej lásky, môj Bože.

Pri odbíjaní hodín na veži

Pane, Ty máš radosť z toho, že prebývaš s ľuďmi, a praješ si, aby Ťa ľudia v Tvojich chrámoch verejne ctili. Buď pozdravený, sviatostný Spasiteľ, na všetkých oltároch sveta a od všetkých ľudí na veky vekov. Amen. / Nech sa Ti vzdáva chvála a vďaka v každej chvíli, Najsvätejšia oltárna sviatosť.

Pri kostole

Chcem pozdvihnúť svoje srdce a myseľ k Bohu a zanechať všetky zbytočné myšlienky.

Pred vstupom do chrámu

Bože, umy moju dušu od všetkej nečistoty hriechu, aby som ti s čistou mysľou mohol/a slúžiť v tomto chráme.

Keď sa prežehnávaš svätenou vodou

Pane, Ježišu, klaniam sa Ti. – Pozdravená a velebená buď bez prestania, Najsvätejšia oltárna sviatosť.

Keď si pokľakneš pred svätostánkom

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nado mnou a pre svoju trpkú smrť na kríži odpusť mi všetky hriechy, ktorých som sa dopustil/a. – Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. – Buď pozdravený kríž, jediná nádej. – Skrze znamenie kríža osloboď nás, Bože, od našich nepriateľov.

Pri kríži

Svätý/á (meno), ktorého/ktorej socha/obraz je tu vystavený/á, oroduj za mňa u všemohúceho Pána, aby mi bol milostivý. Tvoj čnostný život na zemi nech ma povzbudzuje k tomu, aby som ťa nasledoval/a v čnostiach, a v skutkoch kresťanskej nábožnosti. Amen.

Pri soche svätca

Pre tradičných katolíkov

Hlava 15. – Sedemdesiat sedem milostí a ovocí obety omše svätej

Ctihodný P. Martin z Kochemu vo svojom Výklade omše svätej uviedol 77 milostí a ovocí omše svätej. Hoci tým bohatosť obety omše svätej nie je vyčerpaná, veď omša svätá je nevyčerpateľným pokladom i prameňom všetkých milostí, predsa tu uvedieme tých 77 milostí a ovocí, aby sme znamenitosť omše svätej tým zreteľnejšie dali najavo a tým výdatnejšie rozmnožili úctu k nej. P. Martin z Kochenu hovorí:

 1. Pre tvoje spasenie každý deň pri svätej omši zosiela Boh Otec svojho milého Syna z neba dolu.
 2. Z poslušnosti k svojmu nebeskému Otcovi a pre teba ponižuje sa Boží Syn tak, že sa skrýva v podobe svätej hostie.
 3. Je to Duch Svätý, kto pre tvoje spasenie premieňa chlieb a víno na pravé telo a pravú krv Krista Pána.
 4. Kristus Pán sa tak veľmi ponižuje, že je i v najmenšej čiastke svätej hostie prítomný.
 5. Pre tvoje spasenie obnovuje milosti plné tajomstvo svojho vtelenia.
 6. Pre tvoju spásu býva pri každej svätej omši znovuzrodený.
 7. Na oltári dáva všetky tie dôkazy svojej lásky, ktoré ľuďom preukázal za pozemského života.
 8. Pre tvoje spasenie obnovuje pamiatku svojho prehorkého umučenia, aby ťa učinil účastným jeho ovocia.
 9. Pre tvoje spasenie obnovuje pamiatku svojho prehorkého umučenia, aby ťa učinil účastným jeho ovocia.
 10. Pre tvoje spasenie duchovným spôsobom vylieva svoju presvätú krv a obetuje ju nebeskému Otcovi za teba.
 11. Touto presväteou krvou kropí tvoju dušu a očisťuje ju od jej škodlivých škvŕn.
 12. Za teba Ježiš Kristus obetuje seba ako pravú obetu zápalnú a dáva Božstvu tak veľkú česť, akú prijímať mu prináleží.
 13. Keď ty túto česť Bohu obetuješ, preukazuješ mu tú česť, ktorú si mu preukazovať zanedbal.
 14. Za teba obetuje seba na obeť chvály a nahrádza to, čo si ty v chvále Božej zanedbal.
 15. Keď ty túto chválu Ježiša Krista obetuješ, vzdávaš mu vyššiu chválu, než akú mu vládzu vzdávať anjeli.
 16. Za teba obetuje Ježiš Kristus seba ako najdokonalejšiu obetu vďaky a nahrádza to, čo si ty v ďakovaní Bohu zanedbal.
 17. Keď ty túto vďaku Ježiša Krista obetuješ Bohu, odplácaš sa mu za všetky dobrodenia, ktoré ti preukázal.
 18. Za teba obetuje Ježiš Kristus seba ako najmocnejšiu zmiernu obetu a z nahnevaného Boha ti činí zase priateľa.
 19. Odpúšťa ti aj všetky tvoje všedné hriechy, keď máš pevný úmysel, na budúce sa ich vyvarovať.
 20. Nahrádza mnohé tvoje zameškania, ktorých si sa opustením a zanedbaním dobrého dopustil.
 21. Napráva mnohé tvoje nedbanlivosti, ktorými si sa v konaní dobrého previnil.
 22. Odpúšťa ti aj tvoje nevedomé a zabudnuté hriechy, z ktorých si sa nikdy spovedať nemohol.
 23. Obetuje seba na obetu zadosťučinenia a spláca čiastku tvojich vín a trestov.
 24. Skrze jednu svätú omšu môžeš zadosťučiniť za viac trestov než skrze akýkoľvek a akokoľvek ťažký kajúci skutok, lebo
 25. Ježiš Kristus ti daruje časť svojich zásluh, ktoré môžeš obetovať Bohu Otcu za svoje hriechy.
 26. Kristus Pán obetuje seba ako najsilnejšiu prosebnú obetu a prosí za teba tak vrúcne, ako sa modlil na kríži za svojich nepriateľov.
 27. Jeho svätá krv volá za teba toľkými slovami, koľko jej kvapiek z jeho tela vytieklo.
 28. Jeho sväté rany volajú za teba toľkými hlasmi, koľko ich bolo na jeho tele.
 29. Pre túto mocnú prosebnú obetu budú tvoje prosby skôr vypočuté pri svätej omši než mimo nej.
 30. Modlitba, ktorú pri omši svätej konáš, je omnoho lepšia a dotklivejšia, ako tá, ktorú sa modlíš mimo svätej omše; lebo
 31. Kristus Pán ju spája so svojimi modlitbami a obetuje ju svojmu nebeskému Otcovi.
 32. Verne mu prednáša tvoje potreby a nebezpečenstvá a celkom zvláštne sa stará o tvoju spásu.
 33. I všetci prítomní anjeli prosia za teba a Bohu najvyššiemu obetujú tvoju veľmi nedokonalú modlitbu.
 34. Kňaz slúži za teba svätú omšu a skrze jej moc odháňa pekelného nepriateľa od teba.
 35. Kňaz sa modlí za prítomných celkom zvláštne a výslovne a tým činí svätú omšu pre nich obzvlášť užitočnou.
 36. Keď si pri svätej omši, stávaš sa v duchovnom zmysle kňazom a Kristus Pán ti dáva moc svätú omšu spoluobetovať tak za seba ako i za iných.
 37. Keď obetuješ svätú omšu, uctievaš najsvätejšiu Trojicu najpríjemnejším darom.
 38. Obetuješ jej taký drahý dar, ktorý má väčšiu cenu ako nebo i zem.
 39. Obetuješ jej taký skvostný dar, ktorý má práve takú cenu, ako sám Boh.
 40. Týmto obetovaním preukážeš Bohu tak veľkú úctu, aká mu preukazovaná má byť.
 41. Týmto obetovaním obveseľuješ najsvätejšiu Trojicu nekonečným spôsobom.
 42. Túto tak ušľachtilú obetu prinášaš ako svoj vlastný dar, lebo ti ho daroval sám Kristus Pán.
 43. Keď sa na svätej omši nábožne zúčastňuješ, konáš dielo najvyššej bohoslužby.
 44. Skrze účasť na omši svätej preukazuješ človečenstvu Ježiša Krista najvyššiu službu a najhodnejšiu poklonu.
 45. Tým uctievaš utrpenie Ježiša Krista najlepším spôsobom a činíš sa účastným jeho ovocia.
 46. Tým môžeš najlepšie uctiť i obveseliť i Matku Božiu.
 47. Všetkých anjelov a svätých môžeš skrze účasť na svätej omši viac uctiť ako skrze mnoho modlitieb.
 48. Skrze účasť na svätej omši môžeš svoju dušu viac obohatiť, ako čímkoľvek na svete.
 49. Lebo tým konáš jeden z najlepších dobrých skutkov.
 50. Konáš vznešené cvičenie v pravej viere a zasluhuješ si vysokú odmenu.
 51. Keď sa pred svätou hostiou a pred svätým kalichom nábožne a pokorne skláňaš, konáš výborný skutok klaňania.
 52. Koľkokrát na svätú hostiu nábožne s vierou pohliadneš, za každým si zasluhuješ zvláštnu odmenu v nebi.
 53. Koľkokrát sa kajúcne udrieš do pŕs, toľkokrát obsiahneš odpustenie niekoľkých hriechov.
 54. Keď sa v stave smrteľného hriechu zúčastňuješ na svätej omši, Boh ti zakaždým ponúka milosť k obráteniu sa.
 55. Keď sa v stave milosti Božej zúčastňuješ na svätej omši, Boh ti rozmnožuje milosť posväcujúcu a udelí ti mnoho pomáhajúcich milostí.
 56. Pri svätej omši sa duchovne nasycuješ a napájaš Telom a Krvou Ježiša Krista.
 57. Bývaš uznaný za hodného, že môžeš Krista Ježiša, skrytého pod svätými spôsobmi, na vlastné oči vidieť.
 58. Prijímaš i požehnanie kňaza a Kristus Pán ho v nebi potvrdzuje.
 59. Skrze sústredenú účasť na svätej omši bývaš požehnaný aj vo veciach časných.
 60. Bývaš zachránený i pred mnohým nešťastím, do ktorého by si bol inak upadol.
 61. Bývaš posilnený vo svojich pokušeniach, v ktorých by si bol býval inak premožený.
 62. Skrze každú svätú omšu si môžeš zaslúžiť milosti šťastnej hodiny smrti.
 63. Každá svätá omša, ktorú na česť anjelov a svätých nábožne prežívaš, ti zvláštnym spôsobom zaopatrí ich príhovor a pomoc vo všetkých záležitostiach.
 64. V hodine tvojej smrti ťa budú vypočuté sväté omše tešiť a zaopatria ti pevnú dôveru v Božie milosrdenstvo.
 65. Pôjdu s tebou na Boží súd a vyprosia ti milosť u prísneho Sudcu.
 66. Smieš úfať v krátky a mierny očistcový oheň, pretože si skrze mnoho svätých omší za svoje tresty z väčšej časti učinil zadosť.
 67. Lebo skrze každú svätú omšu zmierniš si očistec viac, než skrze ktorýkoľvek ťažký kajúci skutok.
 68. Jedna svätá omša, na ktorej si sa zaživa nábožne zúčastnil, ti osoží viac, než mnohé, ktoré budú za teba slúžené po smrti.
 69. V nebi zaiste obdržíš vysoký stupeň slávy a podržíš si ho na veky.
 70. Lebo každá omša svätá ťa povýši v nebesiach o niečo vyššie a rozmnoží tvoju blaženosť.
 71. Za svojich priateľov sa nemôžeš výdatnejšie modliť, ako keď za nich obetuješ a zúčastníš sa na svätej omši.
 72. Svojím dobrodincom sa najštedrejšie odmeníš za prijaté dobrodenia, keď sa za nich nábožne zúčastníš na svätej omši.
 73. Biednym, chorým a umierajúcim môžeš účasťou na omši svätej najlepšie pomáhať.
 74. Mnohým hriešnikom môžeš skrze obetovanie omše svätej zaopatriť milosť k obráteniu.
 75. Skrze nábožnú účasť na omši svätej môžeš veriacim kresťanom vyprosiť mnoho milostí ku spaseniu.
 76. Skrze nábožnú účasť na omši svätej môžeš výdatne občerstviť dušičky v očistci.
 77. Keď nemôžeš dať za zomrelých priateľov slúžiť svätú omšu, môžeš ich i skrze nábožnú účasť na omši svätej vyslobodiť z očistca.

Čo ti z toho vychádza, nábožná duša? Čo teraz súdiš o svätej omši? Či si ešte myslíš, že je na svete aj iný dobrý skutok, ktorým by sme ti mohli toľko milostí a ovocia nadobudnúť, ako skrze svätú omšu? Či teraz už neuznávaš, že páter Sanchez povedal pravdu, keď povedal: „Keby len kresťan vedel tieto veci použiť vo svoj prospech, mohol by sa skrze jednu omšu svätú viac obohatiť, než skrze všetky veci, ktoré Pán Boh stvoril?“ Veru, svätá omša je veľkým pokladom! Blahoslavený ten, kto s tak malým namáhaním si môže nazhromaždiť tak veľké poklady! Kto by teda nemal rád účasť na svätej omši? Kto by ju chcel svojvoľne zameškať? Ó, milá duša, nezanedbávaj omšu svätú, ale nechávaj všetko ležať, čo bez porušenia povinnosti svojho stavu môžeš nechať a choď na svätú omšu.

Uváž, ako by si sa zarmútila, keby si mala v jeden deň sedemdesiatsedem halierov, nechcem povedať, korún alebo dukátov stratiť. Čím viac sa teda máš zarmucovať, keď si niektorý deň bez potreby, ba len z obyčajnej lenivosti a nedbanlivosti omšu svätú zameškala.

sv. Vincent de Paul

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.