Meniny, sviatky, svätí – 11. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Blažena
  • Svatava
  • Millie
  • Salvador
  • Salvatore

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Mamert (biskup) a blahoslavený Vasiľ Hopko (biskup, mučeník). – Svätý Mamert bol biskupom vo Vienne vo Francúzsku. Ustanovil krížové dni pred Nanebovstúpením. Zomrel 11. 5. 994. – Blahoslavený Vasiľ Hopko bol prešovský gréckokatolícky pomocný biskup, ktorý počas komunistickej vlády v ČSSR bol pre vieru väznený, trpel a ťažko chorý zomrel po vypustení z väzenia 23. 7. 1976. Bol blahorečný v Bratislave 14. 9. 2003.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Treba byť stále pripravený, ako keby sme mali každú chvíľu umrieť.

sv. František Saleský

Láska znamená cítiť sa byť zodpovedným za druhého.

Martin Buber

Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, čo pridájajú, vodí.

Kniha proroka Izaiáša 40, 11

Pán je môj pastier. Ja som jeho ovečka. Stará sa o mňa najlepšie, ako vie. – Boh je veľký a mocný, je aj veľmi láskavý a citlivý. Stará sa o nás, ako sa dobrý pastier stará o svoje ovečky. Keď sa malá ovečka zraní, nosí ju, kým sa jej rana nezahojí. Hľadá im bezpečné miesto, najzelenšie pasienky a lúky. Pastier má všetky svoje ovečky rád a urobí všetko pre to, aby sa o ne postaral najlepšie ako vie. Boh je naším pastierom a my sme jeho ovečky.

Cirkev učí, že ctiť si svätých je dobré a užitočné. Svätých si ctíme preto, lebo žili cnostným životom a preto, že ich sám Boh oslávil. Prosíme ich o príhovor, lebo oni nám môžu u Boha vyprosiť mnohé milosti.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Sedadlo celebrujúceho kňaza musí naznačovať jeho úlohu predsedať zhromaždeniu a viesť modlitbu. Preto je vhodné umiestniť ho na najvyššom mieste presbytéria oproti ľudu, ak tomu neprekáža stavba kostola alebo iné okolnosti, napríklad ak by bolo pre veľkú vzdialenosť sťažené spojenie medzi kňazom a zhromaždením veriacich alebo ak je svätostánok uprostred, vzadu za oltárom. Ale nech vzhľadom nepripomína trón. Patrí sa, aby sedadlo bolo požehnané obradom opísaným v Rímskom rituáli predtý, než sa začne liturgicky používať. V presbytériu sa rozložia aj sedadlá pre koncelebrujúcich kňazov i pre presbyterov, ktorí sa zúčastňujú na slávení v chorálnom odeve, ale nekoncelebrujú. Sedadlo pre diakona sa postaví blízko sedadla celebranta. Sedadlá pre iných posluhujúcich treba rozmiestniť tak, aby sa jasne odlišovali od sedadiel duchovných a aby posluhujúci mohli ľahko plniť zverenú úlohu.

Miesta pre veriacich treba primerane usporiadať tak, aby sa veriaci mohli zrakom i duchom náležite zúčastňovať na posvätných sláveniach. Patrí sa, aby sa pre nich pripravili lavice alebo stoličky. Treba odmietnuť zvyk vyhradzovať sedadlá niektorým súkromným osobám. Lavice alebo sedadlá predovšetkým v novopostavených kostoloch treba umiestniť tak, aby veriaci mohli pohodlne zaujať taký postoj tela, aký sa od nich v rozličných častiach slávenia vyžaduje, a aby mohli bez prekážky pristúpiť k svätému prijímaniu. Treba sa postarať o to, aby veriaci mohli kňaza, diakona a lektorov nielen vidieť, ale pri použití dnešnej techniky aj dobre počuť.

Zbor spevákov (schola cantorum) má sa umiestniť podľa dispozície každého kostola tak, aby sa jasne ukázalo jeho začlenenie, že je totiž časťou zhromaždeného spoločenstva a že má osobitnú úlohu, aby mohol ľahko vykonávať túto službu a aby sa jednotlivým členom zboru lepšie umožnila plná účasť na omši, to jest sviatostná účasť. Organ a iné dovolené hudobné nástroje treba umiestniť na vhodnom mieste, aby mohli sprevádzať zbor spevákov i spievajúci ľud a aby ich mohli všetci dobre počuť aj vtedy, keď hrajú samy. Je vhodné, aby organ bol požehnaný pred uvedením do liturgického používania obradom stanoveným v Rímskom rituáli. V Adventnom období nech sa organ a iné hudobné nástroje používajú s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredbiehalo plnej radosti z Narodenia Pána. Počas Veľkého pôstu je povolený zvuk organa a iných hudobných nástrojov len na podržanie spevu. Výnimkou je nedeľa Laetare (Štvrtá pôstna nedeľa), slávnosti a sviatky.

Posvätné obrazy: Cirkev účasťou na pozemskej liturgii vopred okusuje tú liturgiu, ktorá sa slávi v nebi vo svätom meste Jeruzaleme, ku ktorému sa ako pútnička uberá, kde sedí Kristus po pravici Boha, uctieva si pamiatku svätých a úfa mať nejakú účasť na ich spoločenstve. Obrazy Pána, Panny Márie a svätých nech sa podľa veľmi starej tradície Cirkvi vystavujú v chrámoch na úctu veriacich. Nech sú v chrámoch rozmiestnené tak, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Treba sa tiež vystríhať toho, aby ich počet nebol neprimerane veľký, a aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Čo sa týka obrazov, vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia treba dbať, aby napomáhali nábožnosť celého spoločenstva aj krásou a vhodnosťou.

Pre tradičných katolíkov

Svetlá, kríž a troje bielych čistých plátenných plachát tvoria najpotrebnejšiu ozdobu oltárnu, bez ktorej neslobodno slúžiť omšu svätú. Ale v katolíckej cirkvi nebolo takej doby, v ktorej by veriaci pristali len na tieto prísne cirkevné predpisy; v každom čase sa snažili čo najvyberanejšou okrasou vyznačovať to sväté misto, na ktoré zostupuje Velebnosť Božia, aby sa za nás obetovala a trón svojej milosti vystavila medzi nami. Tak píše svätý Hieronym o zbožnom kňazovi Nepocianovi: „Ako za života opovrhoval sebou samým a chudoba mu bola najkrajším pokladom, tak sa predsa čo najhorlivejšie staral o každú okrasu kostola. Ako Bohu oddaná duša, mal na najmenšiu vec taký ohľad, ako na tú najväčšiu vec. Tak bol Nepocian starostlivý o to, či sa oltár blyští, či sú steny oprášené, či je podlaha zametená, či sa náčinie ligoce, slovom, jeho starostlivosť o všetky obrady nezanedbávala žiadnu povinnosť, ani nepatrnú, ani dôležitú. Kostol ozdoboval kvetmi, ratolesťami, révou, tak že čokoľvek sa v kostole na poriadku a vonkajšom lesku páčilo, všetko prezrádzalo kňazovu usilovnosť a starostlivosť.“

Tak celým právom robieval zbožný Nepocián na česť toho, ktorý sa v kostole na oltári za nás obetuje a medzi nami milostivo prebýva. Iste a bez pochyby sa budeme podľa svojich pomerov a síl snažiť tiež tak robiť, ako zbožný Nepocián, ak máme živú vieru a vrelú lásku k Ježišovi. Vtedy bude oltár a dom Boží okolo neho našim najdrahším pokladom. Vtedy budeme vždy z úprimného presvedčenia hovorievať so žalmistom: „Ó Pane, milujem okrasu domu Tvojho a príbytky slávy Tvojej“ (Žalm 25, 8)

Ach! Keby sme boli preniknutí tou jednou myšlienkou, že ozdobovanie oltárov sa deje na česť Božiu! Česť Božiu zvelebovať, meno jeho oslavovať, je iste našou najsvätejšou povinnosťou. Všetky bohatstvá pochádzajú od neho; všetky hrivny sú jeho dary. Či by sme teda nemali skladať daň vďačnosti ku schodom oltárov ozdobujúc oltáre? Ozdobovať oltáre a vôbec krášliť Bohoslužby sme povinní, lebo sme povolaní k milovaniu Boha, ktoré má ísť nado všetko. Ale milovanie je také, že neostáva len v srdci, ale dáva sa najavo úkonmi a vonkajšími znakmi. A čo je Bohu bližšie, ako jeho svätyňa, kde sa mu ľudia klaňajú a ho uctievajú; ako oltáre, okolo ktorých modliac sa stojíme, a na ktorých sa jeho jednorodený Syn za nás obetuje? Tu nikdy láska nemôže povedať: Dosť už je tej okrasy na česť Božiu! Ono je to prikrásne pre Boha! To je priskvostné pre jeho kostol! Ó, to by nebola reč lásky, ale reč nejsurovejšieho urážania!

Povedzme ešte viac! Že kostoly sú tak biedne a príbytky ľudské tak nádherne zariadené; že oltáre tu stoja tak núdzne a neozdobené, kým ľudia vynaložia všetko na to, aby svoje domy uspôsobili k príjemnému bývaniu; že sa ľudia o príbytok Boží nestarajú, i to je urážanie Boha a veľká hanba pre kresťanskú obec!

Že bohatí ľudia a majetné obce mohli roky a roky chodiť do biednych kostolov a tú nerovnosť ani necítili, netušili, to sme nikdy nevedeli pochopiť! Boh je voči nám veľkodušný. Dáva nám bohatstvo, aby sme i svoje tuzemské príbytky okrášlili a chce nás niekedy prijať do prepodivne krásneho neba; buďme i my veľkodušnými voči nemu a urobme niečo pre jeho oltáre!

Vy kresťanské ženy a panny, oduševnite sa za krásu Božieho domu, mávajte radosť zo vkusne ozdobených oltárov, u ktorých sa radi tešíte a kde sa i vaši modlievajú. Usilovnosťou svojich nábožných a v umení i strojení zbehlých rúk urobte Pánove príbytky ešte krajšími a ľúbeznejšími! Chudobných kostolov, kaplniek; misionárskych kaplniek je ešte mnoho. Ó, nech nevychladne vaša láska k Ježišovi vo sviatosti na oltári, neodťahujte svoje ruky od svojej tichej práce, ktorá je tak príjemná nebu, že sa Boží anjeli dívajú láskavejšie na vás! Tu je dôstojný predmet vašej dômyselnej pozornosti a okrasy, ktorú od rodu milujete.

Všetci buďme za okrášľovanie svojej svätyne, ale nezabúdajme ozdobovať ani oltáre svojich sŕdc. Aj na tomto oltári má stáť kríž svätý; v ňom má byť zakorenený, ako strom v zošľachtenej pôde. Ó, zjednotení so svätým krížém, kríž milujúc a nesúc životom, ponáhľajme sa naproti večnej sláve! Na oltári našich sŕdc nech horia posvätené voskovice. Ako usilovné včely svojou neúnavnou starostlivosťou znášali a spracovali vosk, tak aj my máme znášať dobré skutky a úkony čnosti, ktoré pôjdu s nami a budú pred nami svietiť do večnosti. Na oltári nášho srdca má skvieť ľaliová ozdoba nevinnosti. To je tá, ktorá rozširuje ľúbeznú Kristovu vôňu nad oltárom a napĺňa nebo i zem rozkošou. Tak pamätajme na okrasu svojich oltárov i na ozdobu svojich sŕdc, aby sme sa niekedy pred večným oltárom trojjediného Boha v nebi dostali do spoločnosti vyvolených. Amen. (Platzweg, P. Karl. S. J., Betrachtungen über ie heilige Messe, 44)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.