Meniny, sviatky, svätí – 12. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Estera
 • Július
 • Essie
 • Esther
 • Travis

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Július I. (pápež) a svätý Jozef Moscati. – Svätý Július bol Riman, dobrotivý a odvážny pápež. Jeho veľkou úlohou bol boj proti arianizmu. Stal sa ochrancom pravoverných biskupov. Zomrel 12. 4. 352. – Svätý Jozef Moscati bol vzácnym lekárom, ktorý sa staral nielen o zdravie tela, ale aj duše. Už v mladosti sa zasvätil Bohu sľubom čistoty. Zomrel 12. 4. 1927 v Neapole. Za svätého bol vyhlásený 20. 10. 1987.

Myšlienky pre deti a mladých

Nedovoľte svojej mysli zastavovať sa nad vecami márnymi a neužitočnými. Ak sa na to navykne, bude sa zastavovať aj nad vecami nebezpečnými a zlými.

sv. František Saleský

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

sv. Pavol, apoštol

Spravodliví a nábožní majú hlboké korene.

Kniha prísloví 12, 3

Mám korene v Bohu ako strom. Som zakorenený pevne v ňom. – Už si niekedy videl strom, ktorý sa zvalil v búrke? Silný vietor a dážď dokážu vyvaliť aj ten najväčší strom, a to dokonca s koreňmi. Ale stromy, ktoré majú korene hlboko v zemi, vydržia stáť pevne v akejkoľvek búrke. Boh chce, aby sme sa „zakorenili“ hlboko v ňom. Čím viac o ňom vieme, tým viac mu veríme a tým hlbšie budú naše korene. Tie nám potom pomôžu prežiť dobré aj zlé časy.

Duchovné poklady sú zásluhy Ježiša Krista a svätých, svätá omša, sviatosti. Podiel na týchto pokladoch nemôžu mať tí, ktorí sú zatratení (v pekle). Často sa modlime za mŕtvych a odporúčajme sa do ochrany svätých, Panny Márie a svätých patrónov.

Katechizmus

Pre dospelých

Rozjímavá modlitba má tri časti: prípravu, vlastné rozjímanie čiže uvažovanie a zakončenie.

Príprava

Pred rozjímaním sa pomodli k Duchu Svätému za osvietenie rozumu a povzbudenie k dobrému a pripoj Otče náš a Zdravas‘. Potom:

 • vzbuď si vieru v Božiu prítomnosť: „Bože môj, pevne verím, že si tu prítomný; klaniam sa ti, ako sa ti klaňajú anjeli v nebi
 • vzbuď si pokoru a ľútosť: „Bože môj, zmiluj sa nado mnou. Ľutujem zo srdca, že som ťa toľko ráz urazil/a.“
 • pros o potrebnú milosť na rozjímanie: „Bože môj, pre zásluhy Ježiša Krista a na orodovanie Panny Márie ťa prosím, osvieť a posilni ma, aby som poznal/a, čo odo mňa žiadaš, a odhodlal/a sa plniť tvoju vôľu. Mária, Matka moja, svätý Jozef, svätý anjel strážca a moji svätí patróni, orodujte za mňa, aby som mal/a úžitok z tohto rozjímania.

Vlastné rozjímanie

 • zopakuj si v duchu, čo si čítal/a alebo počul/a
 • pýtaj sa sám/a seba, čo učí viera v tejto oblasti?
 • vzbuď si vieru v túto pravdu: Ó, Bože, pevne verím v túto svätú pravdu, ako to Cirkev učí, lebo skrze ňu hovoríš ty k nám. Posilni ma, aby som podľa tejto pravdy žil/a.
 • pýtaj sa sám/a seba: prítomnosť, minulosť, budúcnosť

Vzhľadom na prítomnosť

Ak chcem podľa tejto pravdy žiť:

 • čo musím urobiť?
 • prečo tak musím robiť? (Lebo mi to osoží, lebo je to nevyhnutne potrebné pre moju spásu.) Ako by to teraz konal Ježiš… Panna Mária… svätí…? Mám, ba musím ich nasledovať. Je to azda nemožné? Boh nežiada odo mňa nemožné veci. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Keď to dokázali toľkí a toľké, prečo by si to aj ty nedokázal/a?

Vzhľadom na minulosť

 • Tak to mám robiť. Ale ako som to robil/a v minulosti? Azda pravý opak…? a) Krátko si spytuj svedomie. b) Úprimne sa priznaj ku svojim chybám… c) Oľutuj ich: „Bože môj, je mi ľúto, že som ťa urazil/a.“
 • Čo bolo príčinou, že som dosiaľ tak nežil/a, ako som mal/a? Bola to moja vina, moja zaslepenosť? Zavinená či nezavinená nevedomosť? Vlažnosť a nedbanlivosť? Náruživosť? Pýcha? Zmyselnosť? Láska k svetu, jeho radostiam a majetkom? Vonkajšia príčina? Pokušenie? Zamestnanie? Spoločnosť?

Vzhľadom na budúcnosť

 • ako sa budem oddnes správať? Čo urobím? Ako si zariadim život? Urob si jedno všeobecné predsavzatie a jedno špeciálne! Rozmysli si, v akých okolnostiach budeš dnes a ako uskutočníš dnes pravdu, čnosť, o ktorej si dnes rozjímal? Ako sa zriekneš návyku? Ako zanecháš istú náruživosť, chybu? Nerob si veľké predsavzatie, ale presne označ, čo to bude, dnes, v ktorú hodinu, v ktorých situáciách a okolnostiach? Hneď si vyber prostriedky… vrúcnu modlitbu… odlož prekážky, ako príležitosť, ctižiadostivosť a egoizmus.

V dobrom rozjímaní okrem určitého predsavzatia treba oživiť dobré túžby srdca, vrúcne vzdychy a prosby. V rozjímaní musíme vzbudiť rozličné čnosti: napríklad vieru, dôveru, oddanosť do Božej vôle, pokoru, vďačnosť. Najčastejšie si treba vzbudiť lásku k Bohu a ľútosť. Svätý Tomáš Akvinský povedal: „Každé vzbudenie dokonalej lásky si zaslúži večný život.“ To isté platí i o ľútosti. Preto sa často modli: „Bože môj, nadovšetko ťa milujem.“ „Milujem ťa viac, ako seba samého/samu viac ako celý svet.“ „Chcem sa ti vždy a vo všetkom páčiť.“ „Ľutujem z celého srdca, že som bol/a dosiaľ taký/á nevďačný/á voči tebe.“ V prosbách tiež žiadaj od Boha potrebnú milosť čnosti: pokory, trpezlivosti, vytrvalosti a víťazstva v pokušení. „Bože môj, pomôž mi, neopúšťaj ma.“

Zakončenie

 • poďakuj sa Bohu za osvietenie mysle a udelenej milosti
 • nakrátko zopakuj predsavzatie a obnov pevnú vôľu, aby si ho splnil/a
 • pre lásku Ježiša Krista a Panny Márie pros od Boha milosť, aby si verne mohol/a splniť, čo si si zaumienil/a
 • odovzdaj seba, rodičov, príbuzných, dobrodincov, predstavených, Cirkev, hriešnikov, umierajúcich a duše v očistci Pánu Bohu a ochrane Panne Márii
 • podľa rady svätého Františka Saleského zapamätaj si tú vetu alebo myšlienku, ktorá ťa najviac zaujala v rozjímaní
 • napokon sa pomodli Otče náš a Zdravas‘ za vytrvalosť v dobrom

Rozjímanie o umučení Pána

Je kratšie, ľahšie a najužitočnejšie. Prečítaj si 2 – 3 vety z opisu umučenia Pána. Nájdeš ich v liturgickom roku na Veľký týždeň. Pri rozjímaní si odpovedz na otázky: kto trpel, čo trpel, ako trpel, pre koho trpel. Vzbuď v sebe sústrasť s Pánom Ježišom, lásku a vďačnosť k nemu, ako aj ľútosť a vypros si potrebné milosti, aby si viac nezapríčinil jeho utrpenie. Urob si dobré predsavzatie, kde a ako chceš z vďačnosti k Spasiteľovi a z lásky k nemu všetko znášať a rozširovať jeho česť a slávu.

Rozjímanie pred svätostánkom

Rozjímanie si vyžaduje určitú námahu, a preto sú mnohí rýchlo znechutení. Radšej sa modli ústnu ako rozjímavú modlitbu. V rozjímaní sa však treba cvičiť. Keď ťa nepriťahuje opísané zložité rozjímanie, zostaň pred svätostánkom, ponor sa do Božej prítomnosti a očami viery sa pozeraj na Ježiša v tajomstve lásky vo svätostánku. Ústa mlčia; hovorí len srdce, ako to bolo aj s Máriou Magdalénou pri Ježišových nohách. Hľaď na sviatostného Ježiša nie chladne a ľahostajne, ale s láskou, vďačnosťou, ľútosťou, dôverou, úctou a pokorou…, vo svojom srdci mu povedz, čo si praješ, vyznaj mu lásku a ubezpeč ho, že chceš plniť jeho vôľu a tak sa mu páčiť. Usilovne pozoruj, čo ti hovorí Spasiteľ v tvojom svedomí a čo si od teba žiada. V nebi budeš na neho hľadieť s nevýslovnou blaženosťou. Začni tak už teraz.

Od 13. 2. do 25. 2. sú rôzne rozjímania:

 • Kráľovská cesta k nebu
 • Kríž si nevyberáme, ale ho prijímame
 • Oslobodenie sa od utrpenia
 • Nemennosť kríža
 • Nesenie kríža (13.2.)
 • Dôsledky kríža (19.2.)
 • Ochota niesť kríž (20.2.)
 • Nasledovanie Kristovho kríža (21.2.)
 • Ochota niesť kríž z lásky k Ježišovi (22.2.)
 • Pri trpení myslíme aj na večné utrpenie (23.2.)
 • Pri utrpení myslíme aj na nebeskú odmenu (24.2.)
 • Nádej v utrpení (25.2.)
 • Výroky svätých otcov o utrpení

Pre tradičných katolíkov

Hlava 23. – Druhá námietka protivníkov našej viery ohľadom obety omše svätej

My už nepotrebujeme zmiernu obetu, keďže obeta, ktorú priniesol Spasiteľ na kríži v sebe obsahuje zmierenie a zadosťučinenie je prebytočné.

otázka

Táto námietka nemá žiaden základ, Kristus síce skrze svoju krvavú obetu na kríži zadosťučinil za hriechy sveta a vyzdvihol súd večného zatratenia, vyrieknutý nad pokolením ľudským. Touto obetou zmierenia je síce svet navždy vykúpený a za všetky hriechy ľudí prebytočne zadosťučinené, ako i nový prebohatý prameň milosti a milosrdenstva otvorený, ale mnohé a ťažké urážania Boha prečasto prekazia láskavé úmysly Božej dobrotivosti a jeho milosrdenstva, takmer nenásilne zastavujú prítok milosti z prameňov Spasiteľových, ba vyzývajú Najvyššieho, aby bez odkladania vykonal zaslúžený trest na nekajúcnych hriešnikoch. Ó, kto by si vtedy nežiadal, aby omšou svätý mohol rozhnevaného Otca na nebesiach uzmieriť a poprosiť ho, aby nám nehodným ráčil predobrotivo dopriať milosti, ktoré jeho premilý Syn svojou obetou zaslúžil na kríži a preláskavo privlastniť zadosťučinenia, ktoré za nás vykonal! A práve toto sa deje skrze obetu omše svätej.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.