Meniny, sviatky, svätí – 14. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Justína
  • Vincenc
  • Brady
  • Eula
  • Wallace

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Lidvína (panna). Bola to mystická duša. Veľké utrpenia znášala od svojich 15 rokov z veľkej lásky k Pánovi, ktorý ju obdaroval charizmami, extázami, proroctvami. Žila len z Eucharistie. Všetky bolesti znášala za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov. Je patrónkou chorých. Zomrela 14. 4. 1433 v Schiedame v Holandsku.

Myšlienky pre deti a mladých

V suchopárnosti a v protivenstvách dúfajte. V útechách a keď sa vám darí, sa obávajte. Ale v oboch prípadoch, to je vždy, buďte pokorní.

sv. František Saleský

Naším povolaním je zapáliť v tomto chladnom svete oheň Božej lásky.

Peter Lippert

Niekto sa robí bohatým, a nemá ničoho, (iný) sa robí chudobným a (vládne) veľkým majetkom.

Kniha prísloví 13, 7

S rodinou a priateľmi sú dni slnečné a veselé. Nepotrebujem peniaze, len kamarátov a rodinu, čo ma ľúbia, to je celé! – Pre niektorých ľudí sú peniaze veľmi dôležité. Ale za peniaze si niektoré veci nedokážeš kúpiť. Najmä tie, ktoré ťa robia šťastným, ako napríklad rodina, kamaráti, láska. Samozrejme, je skvelé mať dosť peňazí. Môžeš si tak kúpiť pekné hračky. Ale mať kamarátov, s ktorými sa môžeš smiať, alebo mať rodinu, ktorá ťa ľúbi, je oveľa viac. Ak máš Boha vo svojom srdiečku a okolo seba ľudí, ktorí ťa ľúbia, si najbohatším dieťaťom na svete.

Pri smrti človeka sa oddelí jeho duša od tela a telo sa vráti do zeme. Telo zostane v zemi až do konca sveta. Na konci sveta Boh telo vzkriesi a naveky ho spojí s dušou. Po vzkriesení bude mať aj telo podiel na odmene alebo treste.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

V novom misáli pravidlo modlitby Cirkvi zodpovedá odvekému pravidlu viery. Tým sa nám totiž prízvukuje, že obeta kríža a jej sviatostné obnovenie vo svätej omši, ktorú Kristus Pán ustanovil pri Poslednej večeri a prikázal apoštolom konať na jeho pamiatku, je jedno a to isté. Iba spôsob obetovania je odlišný. A preto omša je zároveň obetou chvály, vďaky, zmierenia a zadosťučinenia.

Druhý vatikánsky koncil a iné rozhodnutia Učiteľského úradu Cirkvi potvrdil obdivuhodné tajomstvo skutočnej Pánovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi v tom istom zmysle a význame, ako to kázal veriť Tridentský koncil. Toto tajomstvo sa zdôrazňuje pri slávení svätej omše nielen samými slovami premenenia, ktorými sa Kristus stáva prítomný prepodstatnením (per transsubstantiatiorem), ale aj výrazmi a prejavmi zvrchovanej úcty a poklony, ako sa to koná v eucharistickej liturgii. Preto sa kresťanský ľud nabáda, aby vo Štvrtok Pánovej večere a na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi osobitným spôsobom vzdával úctu a poklonu tejto obdivuhodnej sviatosti.

Povaha služobného kňazstva, ktoré je vlastne biskupovi a kňazovi, pretože obetujú v osobe Krista a predsedajú zhromaždeniu svätého ľudu, vysvitá v samom obrade z jeho prednostného miesta a úlohy. Náplň tejto úlohy sa vyjadruje a zreteľnejšie i obšírnejšie vysvetľuje v prefácii omše svätenia krizmy vo Štvrtok svätého týždňa. V ten deň sa totiž pripomína ustanovenie kňazstva. V omšovej prefácii sa objasňuje aj kňazská moc, ktorá je pokračovaním moci Krista, najvyššieho veľkňaza Nového zákona.

V povahe tohto služobného kňazstva sa stavia do správneho svetla aj čosi iné, veľmi závažné, to jest kráľovské kňazstvo. Ich duchovná obeta sa završuje prostredníctvom služby biskupa a kňazov v spojení s obetou Krista, jediného Prostredníka. Veď slávenie Eucharistie je úkonom celej Cirkvi. V tomto úkone každý koná iba to a všetko to, čo mu prináleží vzhľadom na jeho stupeň postavenia v Božom ľude. Tak sa stáva, že sa pri slávení venuje väčšia pozornosť určitým úkonom, ktorým sa v minulosti preukazovala pozornosť menšia. Tento ľud je totiž ľudom Božím, ktorý Kristus získal svojou krvou. Pán ho zhromažďuje a živí svojím slovom. Je povolaný, aby Bohu predkladal prosby celej ľudskej rodiny. Za tajomstvo spásy vzdáva vďaky v Kristovi, keď prináša jeho obetu. Konečne prijímaním Kristovho tela a krvi sa stmeľuje v jedno. Tento ľud, hoci je svätý už svojím pôvodom, predsa ďalej neprestajne rastie o svätosti vedomou, činnou a plodnou účasťou na eucharistickom tajomstve.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 24. – Tretia námietka protivníkov našej viery ohľadom obety omši svätej

Obeta omše svätej odvádza kresťanov od obety na kríži a ujíma jej z ceny a dôstojnosti.

otázka

Na akom základe by si mohol povedať umelcovi, ktorý na obraze predstavil obetu Abrahámovu, že tak uviedol do zabudnutia hrdinskú praotcovu obetu a odňal z jej ceny? A ak by bolo hlúpe, bláznivé toto hovoriť o čisto obraznom predstavení na plátne alebo v mramore, o čo bláznivejším by také tvrdenie bolo o omši svätej, ktorá niekdajšiu krvavú obetu na Golgote podstatne predstavuje a tajomne znovu uskutočňuje!

Že ako bez základu, ba proti rozumu je táto tretia námietka, hovoria nám i Umučenie na oltári, premnohé a mnohoraké obrazy a znamenia kríža pri omši svätej a pri tom, čo je s ňou spojené.

Predpisuje sa, aby na oltári, na ktorom sa slúžieva omša svätá, bol vystavený kríž s Umučením tak, aby ho každý jasne videl. Kríž sa používa na omšových rúchach a na inom náčiní v rozmanitých spôsoboch, a kňaz pri omši svätej prečasto robí rukou znamenie svätého kríža. Načo sú tie mnohé kríže pri omši svätej?

Hlavne na to; aby ľud i kňaz býval dobre, živo a bez prestania upamätovaný na Spasiteľovu obetu na kríži; a zároveň nám majú tie kríže privolávať, že to, čo sa stalo na Kalvárii, sa deje pri každej omši svätej na kríži. Teda obeta omše svätej nijak kresťanov neodťahuje od obety na kríži, ale ona je práve najznamenitejším prostriedkom, ktorým sa nám privádza pred dušu umučenie Kristovo. Z tejto príčiny mávame v katolíckych modlitebných knihách i krásny výklad omše svätej vzťahujúci sa na prehorké umučenie Pána.

A ako je prvá časť tejto námietky bez základu, tak ho nemá ani druhá, že totižto obeta omše svätej ujíma z ceny a dôstojnosti obety Kristovej na kríži. Obeta na oltári je podľa svojej prirodzenosti a určenia, živým opakovaním a neprestajným privlastňovaním obety na kríži. Preto ona túto nekladie do tieňa, ale tým viac do čistého, najjasnejšieho svetla. Lebo za potrebu a spasiteľnosť, za nevyčerpateľnú plnosť milosti a požehnania krvavej vykupiteľskej obety niet po pravde znamenitejšieho svedectva, ako práve ustavičné slávenie eucharistickej obety. Pri oltári totižto naberajú a pijú milióny z prameňa milosti obety na kríži bez toho, že by jeho vody spasenia vysychali alebo len upadali. Prehorká obeta Kristovej smrti na kríži má byť nevýslovne hlboko vštepená do našej mysle a má žiť v našej pamäti i v našom srdci bez zmeny: čím by sa to dalo ľahšie a istejšie docieliť ako ustavičným slávením eucharistie, pri ktorej sa nám mystickým vyliatím krvi živo a dojímavo predstavuje pred oči a v istom zmysle obnovuje krvavá obeta smrti so všetkým jej požehnaním? Kde býva nábožnosť k utrpeniu a smrti Pána Ježiša vyššie ctená a horlivejšie pestovaná, kde láska ku krížu a Ukrižovanému silnejšie osvedčovaná a vrúcnejšie konaná, ako v lone katolíckej cirkvi, v ktorej sa na tisícich oltároch každodenne krvavá Kristova smrť nekrvavo slávi, tajomne ohlasuje a ustavične napomína? Každý oltár je mystickou Kalváriou, na ktorej vrchu veje zástava kríža; a pohliadnutie na ňu vážne zatrasie dušou veriacou, ona vstúpi do seba a zvolá: „Lásku moju ukrižovali!“ Vezmite a odstráňte pamätnú obetu oltára, a skôr alebo neskôr zmizne v nedohliadnej diaľke i veľká obeta zmierenia, ktorá bola obetovaná na Golgote a zároveň sa dostane viac alebo menej do žiaľu hodného zabudnutia i osoba a veľké dielo Vykupiteľa. (Gihr. Hellige messe III. 115)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.