Meniny, sviatky, svätí – 16. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Boleslav
  • Elen
  • Elena
  • Herbert
  • Chance
  • Dallas
  • Lacey

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Heribert (biskup) a svätý Tacián (mučeník). – Svätý Heribert bol kolínskym arcibiskupom, veľký muž Cirkvi, vynikal nevyčerpateľnou láskou k chudobným. Zomrel 16. 3. 1021. V Kolíne ho slávia 30. 9., v deň prenesenia ostatkov v roku 1180. – Svätý Tacián ako diakon podstúpil mučeníctvo spolu so svätým Hilárom, biskupom v Akvilejach, a s ďaľšími mučeníkmi v roku 284.

Myšlienky pre deti a mladých

Verte, umŕtvovanie zmyslov, očí, citov, rečí je viac ako nosiť cilícium.

sv. František Saleský

Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli dokonalými pracovníkmi alebo dokonalými kazatemi alebo dokonalými v modlitbe, ako to, aby sme boli dokonalí v láske.

Chiara Lubichová

Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.

Kniha žalmov 121, 5

Boh nikdy nie je zaneprázdnený, stará sa o mňa. Neurobím nič bez toho, aby sa na mňa pozeral. – Boh sa o teba vždy stará. Nikdy nie je príliš zaneprázdnený. Boh, Stvoriteľ sveta, sa o teba stará sám, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nikdy sa nemusíš báť alebo premýšľať, či je naozaj pri tebe. Či bdieš, alebo spíš, Boh je tu.

Ježiš učil a zhromažďoval okolo seba tých, ktorí uverili v Jeho slovo. Potom im ustanovil viditeľnú hlavu a predstavených, ktorým odovzdal svoju moc, a sľúbil svoju prítomnosť do konca vekov. Takto založil svoju Cirkev.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Všemohúci Bože, padám pred tebou na kolená a ďakujem ti z celého srdca za všetko dobro, ktoré si mi v tento deň preukázal. Za pokrm a nápoj, za zdravie a všetku silu tela i duše, za všetky dobré vnuknuia a tvoje osvietenia, za tvoju ochranu a za všetky iné milosti, ktoré ani dosť nechápem. Ďakujem ti za to, nebeský Otče, skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána. Amen.

Večerná modlitba – poďakovanie

Bože, ty ustavične pozoruješ moje správanie, počítaš každý môj krok, pred tebou nie je skrytá nijaká myšlienka. Osvieť môj rozum, aby som dobre poznal/a zlo, ktoré som dnes urobil/a, dobro, ktoré som zanedbal/a; pohni moju vôľu, aby som to z celého srdca oľutoval/a a naozaj sa polepšil/a.

Večerná modlitba – prosba za osvietenie mysle

Večerné spytovanie svedomia

Zase sa pominula časť môjho života, ktorú si mi, môj Bože, daroval na tvoju službu a na moju večnú spásu. Tento deň bol azda posledným dňom môjho života. Možno, keď sa uložím na odpočinok, zobudím sa na druhom svete pred tvojou tvárou. Správal/a som sa dnes tak, aby som mohol/a bezpečne obstáť? Nezhrešil/a som proti tebe myšlienkami, to jest či som sa nezaoberal/a pyšnými, závistlivými, pomstivými, podozrivými, nečistými, malomyseľnými myšlienkami dobrovoľne? Často? Zhrešil/a som slovami, to jest nehovoril/a som nečisto? Nevykĺzli mi z úst kliatby, zlorečenia, rúhania a urážky? Stalo sa to mimovoľne alebo premyslene? Zhrešil/a som skutkami, to jest či som nebol/a záhaľčivý/á, lenivý/á, netrpezlivý/á pri svojej práci? Nebol/a som voči svojim rodičom a predstaveným neúctivý/á, odporný/á, neposlušný/á? Nebol/a som voči svojim blížnym tvrdý/á, spurný/á, nepriateľský/á, nemilosrdný/á, nespravodlivý/á? Neutŕhal/a som blížnemu na cti alebo nespôsobil/a som mu nejakú škodu? Zhrešil/a som zanedbávaním dobrého, to jest nezabudol/a som svojho blížneho napomenúť, poučiť, ak sa správal hriešne? Staral/a som sa o spásu svojich detí, príbuzných, podriadených? Nevyhýbal/a som sa vykonať dobré skutky? Nevynechal/a som z nedbanlivosti alebo z opovrhnutia, hanby nejakú dennú modlitbu? Zhrešil/a som cudzími hriechmi, to jest nemal/a som nejakú záľubu v hriechu iných alebo nesúhlasil/a s takými hriechmi? Nedal/a som niekomu príležitosť na hriech, najmä svojim deťom? Ako som sa správal/a voči blížnym? Vykonal/a som niečo, aby som sa stal/a dokonalejším/ou? Ktorých doterajších hriechov som sa chránil/a, do ktorých som znovu upadol/a? Po akých miestach som chodil/a, s akými osobami som sa stretával/a, čím som sa zamestnával/a, že sa mi naskytla príležitosť na hriech?

Všemohúci a milosrdný Otče, ja biedny/a hriešnik/ca padám k tvojim nohám a vyznávam svoje hriechy, zvlášť tie, ktorými som ťa dnes tak urazil/a. Vyznávam svoju veľkú nevďačnosť, že som si tak málo vážil/a tie veľké dobrodenia, ktorými si ma obdaril. Preukazoval si mi lásku a dobrotu, daroval si mi mnohé milosti, trpezlivo si ma veľa ráz očakával, aby som sa k tebe obrátil/a a robil/a pokánie. Bože, ako často si mi vnukol dobré myšlienky; viedol si ma k sebe dobrodeniami, navštívil si ma trápením, len aby som sa polepšil/a. Ja som sa všad od teba odťahoval/a, odvracal/a. Teba, Otca svetla, najvyššie dobro, od ktorého pochádza všetko dobré, som opustil/a a pokoj svojho srdca som hľadal/a v pominuteľných veciach. Vzdialil/a som sa od prameňa večného života a zháňal/a som sa za márnosťami a rozkošami tohto sveta. Uznávam, že som nehodný/á nazývať sa tvojím dieťaťom; nehodný/á som, aby ma zem nosila; nehodný/á som, aby som požíval/a ovocie zeme, ktoré je tvojím darom, lebo dnešný deň som málo pracoval/a na tvoju česť a slávu. Zaslúžil/a by som si, aby sa celé stvorenie proti mne vzbúrilo, že som urazil/a teba, najdobrotivejšieho Otca. – Viem, že keby boli moje hriechy akokoľvek veľké, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. A preto sa s dôverou obraciam k tebe, padám k tvojim nohám a so slzami v očiach ťa prosím o odpustenie všetkých hriechov, ktorých som sa dopustil/a dnes a vôbec v celom mojom živote. Ľutujem z celého srdca, že som urazil/a teba, Bože môj, lebo teba chcem nadovšetko milovať, ty najvyššie a najväčšie dobro. Kiež by som mohol/a svoje hriechy napraviť. Kiež by som ťa nikdy nebol/a rozhneval/a.

Žiaľ a lútosť

Opravdivo si zaumieňujem, že sa úprimne vyspovedám zo všetkých hriechov. Budem sa vyhýbať všetkým príležitostiam na hriech. Všetky svoje povinnosti si budem svedomite plniť a radšej chcem umrieť, ako by som mal/a teba, svojho najmilšieho Pána, hriechom vedome uraziť. Na dôkaz mojej úprimnej vôle chcem začať hneď. Budem sa usilovať odstrániť svoj hlavný nedostatok…

Predsavzatie

Milosrdný Otče, odpusť mi, ako aj ja z lásky k tebe odpúšťam z celého srdca všetkým, ktorí ma urazili. Udeľ mi svoju pomoc, aby som nábožne prežil/a život a ostal/a ti verným/ou až do smrti. Amen.

Prosba o odpustenie

Preblahoslavená Panna Mária, ktorá si po Bohu naša najväčšia nádej, svätý anjel strážca i svätí patróni a všetci svätí, orodujte za mňa po celý môj život i v hodine mojej smrti. Amen.

Odporúčanie sa Panne Márii

Požehnaj, Pane, všetkých mojich príbuzných, známych, dobrodincov, priateľov i nepriateľov. Opatruj všetkých mojich duchovných i svetských predstavených. Príď na pomoc chudobným a umierajúcim; obráť hriešnikov a poblúdených, osvieť pohanov a neveriacich. – Bože milosrdný, buď milostivý dušiam v očistci, skonči ich bolesti a daj im večné odpočinutie. Amen.

Otče náš, Zdravas‘, Odpočinutie večné, Sláva Otcu

Pre tradičných katolíkov

Svätý Bonaventúra hovorí, že pri pozdvihovaní môžu i kňaz i ľud hovoriť takto: „Viď, ó, večný Otče! Tento tvoj jednorodený Syn, ktorého celý svet nemôže obsiahnuť, je teraz našim väzňom. My ho neopustíme, okrem toho, že by sme skrze neho dostali, čo si tak túžobne od teba žiadame. Skrze tohoto tvojho Syna ťa prosíme o odpustenie našich hriechov, za prepáčenie našich trestov, za rozmnoženie tvojich milostí, o prebytok cností a o radosť života večného. Amen.“

Pri pozdvihovaní máš vždy s nábožnosťou a láskou hľadieť na najsvätejšiu sviatosť. Lebo preto ju kňaz pozdvihuje a božský Spasiteľ sám svätej Gertrúde prisľúbil: „Koľkokrát človek na svätú hostiu s nábožnosťou hľadí, alebo, ak mu je to nemožné, aspoň má v sebe vrúcnu žiadosť, aby na ňu mohol hľadieť, toľkokrát rozmnožuje svoje zásluhy pre nebo a tým väčšiu radosť bude niekedy mať z hľadenia na Boha“ (Zjv 4, 25).

Po pozdvihovaní kalicha rob to, čo robí kňaz. Keďže tá obeta prináleží tak tebe ako kňazovi a ty máš ako kňaz spoluobetovať, preto sa máš s ním i modliť: „Teda i my, služobníci tvoji, ó Pane, ako i ľud tvoj svätý, obetujeme tvojej nekonečnej Velebnosti z tvojich darov a dobrodení obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú, chlieb svätý života večného a kalich spasenia nekonečného.“ O týchto slovách hovorí Sanchez: „V celej omši svätej nehovorí kňaz potešiteľnejšie slová nad tieto. Lebo ani kňaz ani ľud nemôžu nič lepšie činiť, ako obetovať Bohu omšu svätú.“ Ak sa po pozdvihovaní svätého kalicha hneď modlíš iné modlitby, robíš veľmi pošetilo; lebo len svoju biednu modlitbu namiesto najvzácnejšieho zo všetkých pokladov.

Zakaždým máš prosiť Ježiša Krista i o to, aby tvoje nedostatočné obetovanie nahradil a namiesto teba obetoval omšu svätú svojmu nebeskému Otcovi. Máš sa modliť: „Najmilší Ježišu, keďže ja nemôžem dobre obetovať omšu svätú, prosím teba, ráč ju za mňa obetovať Otcovi svojmu.“

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.