Meniny, sviatky, svätí – 17. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Gizela
  • Aneta
  • Brent
  • Eloise

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Paschal Baylonský. Svätý Paschal bol najprv tichý pastierik, potom františkánsky fráter a veľký ctiteľ Eucharistie. Obdarený vzácnymi darmi zomrel ako 52-ročný 17. 5. 1592 vo Villa Real v Španielsku.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Čas, ktorý využívame zle, alebo v nedbalej modlitbe, je čas ukradnutý Bohu.

sv. František Saleský

Môžeme mať Šalamúnovú múdrosť, môžeme získať tisíce duší…, ale ak nemáme pravú, úprimnú a nadprirodzenú lásku k Bohu a cez neho aj k bratom, nestaneme sa svätými.

Chiara Lubichová

Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval.

Kniha proroka Izaiáša 49, 2

Mám úžasný, neviditeľný úkryt. Božia láska ma v ňom dokáže skryť. – Máš nejaké miesto, svoju obľúbenú skrýšu? Je zábavné mať svoje obľúbené miesto niekde za kreslom, pod posteľou alebo dokonca mať postavený bunker v záhrade. Môžeš sa tam skryť, keď chceš byť sám alebo sa cítiť bezpečne. Aj Boh nám takéto miesto ponúka. Jeho láska je ako obrovská prikrývka, do ktorej sa môžeme zababušiť. Boh nás chce chrániť a starať sa o nás. Keď sa nemôžeš ukryť vo svojej tajnej skrýši, spomeň si, že Boh ti takéto miesto ponúka. Dostaneš sa tam jednoducho: modlitbou. Je jedno, kde sa práve nachádzaš.

Sväté Božie meno uráža ten, kto ho ľahkomyseľne a neúctivo vyslovuje, kto sa rúha Bohu alebo preklína, kto nedodrží svoj sľub. Bohu sa rúha ten, kto sa o ňom a o jeho svätých vyjadruje potupne a neúctivo.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Eucharistická modlitba

Väčší počet prefácií, ktorými je obohatený Rímsky misál, má ten cieľ, aby plnšie vynikli dôvody na vzdávanie vďaky v eucharistickej modlitbe a aby sa v plnšom svetle predstavili rozličné aspekty tajomstva spásy.

Voľba medzi eucharistickými modlitbami, ktoré obsahuje Omšový poriadok, sa riadi týmito normami:

  • prvú eucharistickú modlitbu čiže rímsky kánon možno používať vždy. Zvlášť vhodne sa prednáša v dňoch, ktoré majú vlastné V spoločenstve alebo v omšiach s vlastným textom Prosíme ťa, Bože, ako aj pri sláveniach apoštolov a svätých, o ktorých je zmienka v tejto eucharistickej modlitbe; v nedele, ak sa z pastoračných dôvodov nedá prednosť tretej eucharistickej modlitbe.
  • druhá eucharistická modlitba sa pre svoje osobitné vlastnosti hodí na všedné dni týždňa alebo na osobitné príležitosti. Hoci má vlastnú prefáciu, možno ju použiť aj s inými prefáciami, najmä s tými, ktoré súhrnne vyjadrujú tajomstvo spásy, napríklad spoločné prefácie. Keď je omša za niektorého zosnulého, možno použiť osobitnú formulu vsunutú pred Pamätaj.
  • tretia eucharistická modlitba sa môže spájať s akoukoľvek prefáciou. Nech sa uprednostní najmä v nedele a sviatky. V tejto eucharistickej modlitbe, ak sa používa na svojom mieste po slovách „a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti“.
  • štvrtá eucharistická modlitba má nezaminiteľnú prefáciu a obsažnejšie podáva dejiny spásy. Môže sa použiť, keď omša nemá vlastnú prefáciu, a v nedele v Cezročnom období. Do tejto eucharistickej modlitby pre jej štruktúru nemožno vsúvať osobitnú modlitbu za zomrelého.

Spevy: Spevy Omšového poriadku, napríklad Baránok Boží, nie je dovolené nahradiť inými spevmi. Pri výbere spevov, ktoré sa majú spievať medzi čítaniami, ako aj pri príchode kňaza, na ofertórium a na prijímanie, treba zachovať normy uvedené na patričných miestach.

Pre tradičných katolíkov

Omšové rúcho, kasula, u nás nazývaná ornátom. Upamätúva na ten šarlátový plášť, ktorým bol Spasiteľ na posmech priodetý pri jeho tŕním korunovaní: na to ctihodné Pánovo rúcho, urobené jeho milovanou matkou, ktoré mu pri ukrižovaní bolo násilne strhnuté z raneného tela a o ktoré vojaci hádzali lós. Symbolický význam kasuly je možné poznať zo slov, ktorými biskup podáva kasulu novovysvätenému kňazovi: „Prijmi kňazské rúcho, ktorým sa rozumie láska; lebo mocný je Boh, aby ti rozmnožil lásku i dokonalosť.“ Podľa týchto slov označuje kasulu lásku. Ako toto rúcho skrýva všetky ostatné časti omšového odevu, tak kresťanská láska objíma všetkých ľudí bez výnimky.

Omšové rúcho je i obrazom bremena Ježiša Krista, ktoré majú kňaz a všetci veriaci každý deň znášať z lásky k Bohu. Preto sa kňaz pri obliekaní kasuly modlí: „Pane, ktorý si povedal: „Jarmo moje je sladké a bremä moje je ľahké,“ daj mi, by som ho tak mohol niesť, že by som si zaslúžil Tvoju milosť. Amen.“

Teda všetky kňazské rúcha majú hlboký zmysel; všetko sa vzťahuje k utrpeniu Ježiša Krista a jeho obete na kríži; upomínajú sväté rúcha kňazov i veriacich, akými znamenitými cnosťami musí byť vyzdobená naša duša a akými nebeskými myšlienkami a pocitmi musí byť preplnené naše srdce, tak pri obetovaní svätej obety ako i pri účasti na svätej omši.

Vzhľadom ku kňazovi to veľmi krásne vyjadruje ctihodný Tomáš Kempenský takto: „Kňaz, v posvätnom rúchu oblečený, zastáva miesto Kristovo. Má pred sebou i za sebou znamenie kríža Pánovho, aby ustavične pamätal na umučenie Kristovo. Nesie pred sebou kríž na rúchu omšovom, aby usilovne hľadel na šľapaje Kristove a horlivo sa usiloval ich nasledovať. Za sebou je poznamenaný krížom, aby protivenstvá zapríčinené mu inými znášal s tichou mysľou pre Boha. Pred sebou nesie kríž, aby ľutoval vlastné hriechy; za sebou, aby aj hriechy iných s útrpnosťou oplakával a vedel, že je ustanovený prostredníkom medzi Bohom a hriešnikom. Ani od modlitby ani od obetovania nech neupúšťa, dokiaľ sa mu nepodarí dosiahnuť milosť a milosrdenstvo. Keď kňaz omšu svätú slúži: Boha ctí, anjelov obveseľuje, cirkev vzdeláva, živým pomáha, zomrelým odpočinutie zjednáva a sám seba všetkého dobrého účasným činí“ (Tomáš Kempenský, kniha IV. hlava 5.)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.