Meniny, sviatky, svätí – 18. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Eduard
  • Blair
  • Ed
  • Eddie
  • Eddy
  • Eduardo
  • Edward
  • Edwardo
  • Gloria

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Cyril Jeruzalemský (biskup a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka). Napísal významné katechézy pre katechumenov a novopokrstených. Pre spor s ariánmi bol trikrát vo vyhnanstve. Zomrel 18. 3. 386.

Myšlienky pre deti a mladých

Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu, ale nech zo strachu pred chválou dobro ani nezanedbáva.

sv. František Saleský

Milovať a nedávať – je to láska? Milovať a pritom trpieť – je to utrpenie?

Jacques D’Arnoux

Deti sú darom od Boha.

Kniha žalmov 127, 3

Boh dal mojim rodičom výnimočný dar. Tým výnimočným darom som ja! – Aký najlepší darček si dostal? Hračku? Výlet do ZOO? Je skvelé dostávať na narodeniny darčeky, najmä také, ktoré sa ti páčia. Vedel si, že tvoji rodičia dostali od Boha výnimočný dar? Áno, dostali teba! Na deň, keď si sa stal súčasťou vašej rodiny, tvoji rodičia nikdy nezabudnú. Opýtaj sa ich na to. Spýtaj sa ich, aký dar dostali od Boha. Povedia ti, že si to ty!

Pán Ježiš povedal Petrovi: „Ty si Peter (Skala) a na tejto skale postavím svoju Cirkev.“ (Mt 16, 18) „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 19).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, Mária, Ty vidíš, ako zo všetkých strán povstáva diabol proti katolíckej viere, v ktorej chceme s pomocou Božej milosti žiť i umrieť, aby sme si raz zaslúžili večnú slávu. Ty, Pomocnica kresťanov, zachráň svoje deti, ktoré do Tvojich rúk s dôverou skladajú pevný sľub, že nikdy nechcú byť údmi nijakej spoločnosti, ktorá sa protiví našej svätej viere. Ty, ktorá si celá svätá, predlož svojmu božskému Synovi tento náš sľub a vypros nám potrebnú milosť k tomu, aby sme svoj sľub neochvejne až do konca plnili. Posilni viditeľnú hlavu Cirkvi, podporuj katolícky biskupský zbor: ochraňuj duchovenstvo a veriaci ľud, ktorý ťa ctí ako svoju Kráľovnú; urýchli svojim mocným príhovorom ten deň, keď sa všetky pokolenia zhromaždia okolo jedného najvyššieho Pastiera. Amen. – Mária, Pomocnica kresťanov. Oroduj za nás.

Modlitba za silnú vieru – k Panne Márii, Pomocnici kresťanov

Vykupiteľ môj, či už nadišiel ten smutný čas, keď bude poskromne tých kresťanov, ktorých oživuje duch viery? Či už nastáva okamih, keď Tvoj vyvolaný hnev nás pozbaví Tvojej ochrany? Vari nešľachetnosť a mravná skazenosť Tvojich detí už neodvolateľne popudila k trestu Tvoju spravodlivosť? Pôvodca našej viery, v horkosti svojho skrúšeného srdca Ťa vrúcne prosíme, nedopusť, aby v nás vyhaslo jasné svetlo viery. Rozpomeň sa, Pane, na svoje dávne svetlo a súcitne zhliadni na svoju vinicu, ktorú zasadila Tvoja pravica, kropil pot apoštolov, zúrodňovala drahá krv mučeníkov, polievali slzy toľkých veľkodušných kajúcich duší a úrodnou udržovala modlitba mnohých vyznávačov a nevinných panien. Božský náš prostredník, všimni si tie horlivé duše, ktoré sa svojimi modlitbami bez prestania utiekajú k tebe, aby si zachránil najdrahocennejší poklad, pravú vieru. Spravodlivý Bože, zruš rozsudok o našom zavrhnutí, odvráť svoje oči od našej nešľachetnosti a upri ich na poklony, vzdávané Tvojej predrahej krvi, ktorá bola vyliata na kríži, čím sa stala prostredníkom našej spásy a každodenne vyprosuje milosti za nás na našich oltároch. Zachovaj nás v pravej rímskokatolíckej viere. Nech nás stíhajú choroby, sužujú nehody a trápia nešťastia, no ponechaj nám svätú vieru; lebo keď máme tento poklad, radi budeme znášať akékoľvek utrpenia a nič nebude môcť narušiť naše šťastie. Keby sme boli zbavení tohto najväčšieho pokladu viery, naše nešťastie by bolo nesmierne. – Dobrý Ježišu, pôvodca našej viery, zachovaj nám ju čistú, udržuj nás pevne v Petrovej lodi, udržuj nás vo vernosti a poslušnosti jeho nástupcovi na zemi, aby sa zachovala jednota svätej Cirkvi, aby sa vzmáhala svätosť, aby svätá Apoštolská stolica požívala slobodu a ochranu a aby sa všeobecná Cirkev rozširovala na blaho všetkých duší. – Ježišu, pôvodca našej viery, pokor a obráť nepriateľov Tvojej Cirkvi; dožič pokoj a pravú svornosť všetkým kresťanským predstaviteľom štátov, ako i všetkému veriacemu ľudu; utužuj a zachovaj nás všetkých v Tvojej svätej službe, aby sme Tebe žili i zomreli. – Ježišu, pôvodca našej viery, Tebe chcem žiť i zomrieť. Amen.

Modlitba za stálosť vo vyznávaní viery – sv. Klement Hofbauer

Pre tradičných katolíkov

„Kým Kristus Pán“, hovorí ctihodný P. Martin z Kochemu, „chodil po zemi, mnohých chorých uzdravil skladaním svojich svätých rúk; ale uzdravil i mnoho neprítomných, napríklad dcéru ženy kananskej, syna kráľovského úradníka a stotníkovho sluhu. Podobne udeľuje mnoho milostí tým, ktorí ho v najsvätejšej Sviatosti hodne prijímajú; ale nie menej činí účastnými svojej milosti i tých, ktorí majú veľkú žiadosť, aby ho mohli prijať. O tomto duchovnom prijímaní máme rozumieť to, čo povedal Pán u svätého Jána: „Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude žízniť“ (Jn 6, 35). Lebo čo znamená prichádzať ku Kristu, ako v Neho veriť, v Neho dúfať a Jeho milovať? Kto ale toto činí alebo si žiada činiť, duchovne prijíma a nikdy žízniť nebude. Kristus Pán nepripojil svoje milosti ku sviatostiam tak, aby ich nemoho udeľovať mimo prijímania sviatosti; ale on udeľuje jednému človekovi viac milosti pri duchovnom prijímaní, ako inému pri prijímaní sviatostnom, keď totiž ten má väčšiu túžbu po ňom, ako tamten. Lebo čím vrúcnejšie si kto žiada prijať Krista Pána: tým vyššia je milosť, ktorú z duchovného prijímania dostáva.“

Svätým a spasiteľným je teda toto duchovné prijímanie, ktorým môže človek dosiahnuť mnoho milostí. Preto naša svätá cirkev učí, že tí, ktorí požívajú ten (na oltári im) predložený chlieb v žiadaní, pociťujú jeho ovocie i úžitok skrze živú vieru, ktorá účinkuje skrze lásku (Koncil trid. sed. 13, hlava 8). Uvažuj teda, ó zbožná duša, aké potešiteľné a radostné je toto učenie cirkvi! Ak nemôžeš skutočne prijímať Telo Pána v najsvätejšej Sviatosti každý deň: nie je ti predsa nič na prekážku, aby si ho mohla vo viere a v žiadosti duchovne prijímať každý deň pri omši svätej a tak obohacovať sa jeho milosťami!

K duchovnému prijímaniu ti dobre poslúži nasledujúca odpustková modlitba svätého Alfonza z Liguori:

Ježišu môj, verím, že si v najsvätejšej Sviatosti prítomný. Milujem ťa nadovšetko a duša moja túži po tebe. Keďže ťa ale teraz nemôžem prijať vo svätej sviatosti, príď aspoň duchovne do môjho srdca. Objímam ťa, akoby si už bol u mňa a celkom sa s tebou zjednocujem; Ó, nedaj, aby som sa niekedy od teba zas odlúčil. Ó, Ježišu, ty môj najvyšší poklad, ty sladká láska moja, raň a rozpáľ moje srdce, aby vždy celé horelo.

Odpustky 40 dní; raz za deň. Lev XIII. Resar. za teba. S. Congr. indulg: 30. júna 1893

Pri svätom prijímaní sa rozpamätaj na to, ako Ježišovo mŕtve telo sňali z kríža a položili ho do lona jeho prežalostnej matky a maj úprimnú útrpnosť s prebolestnou matkou, ktorá je i pre teba tvojou srdečne milujúcou matkou.

Od svätého prijímania až do požehnania si predstavuj, ako Ježiš slávne vstal z mŕtvych, 40 dní zotrvával medzi svojimi učeníkmi a potom slávne vstúpil na nebesia, keď predtým požehnal tých, ktorí boli prítomní. Pros ho vrúcne, aby skrze ruku svojho námestníka ráčil udeliť svoje Božské požehnanie tebe, tvojim milým rodičom, i tvojim pokrvným príbuzným, priateľom i tvojim nepriateľom i celej tvojej cirkvi.

Od požehnania až do konca ďakuj svojmu Božskému Spasiteľovi za Jeho vtelenie, utrpenie i smrť, za zoslanie Ducha Svätého i za tie veľké milosti, ktoré si pri omši svätej obdržal.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.