Meniny, sviatky, svätí – 2. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Zita
  • Erika
  • Naomi
  • Noemi
  • Russell

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý František z Paoly (pustovník, ľubovoľná spomienka). Založil Kongregáciu pustovníkov brata Františka, neskôr zmenenú na Rehoľu najmenších bratov. Z veľkej pokory a nedal vysvätiť za kňaza. Boh ho obdaril mimoriadnymi charizmami – dar bilokácie. Zomrel 2. 4. 1507 v Tourse na Veľký piatok, keď predtým bol u umierajúceho kráľa Ľudovíta IX.

Myšlienky pre deti a mladých

Všetko veľké, čo nám ukazuje svet, je len ilúzia, prelud a klam.

sv. František Saleský

Láska nie je pozerať si navzájom do očí, ale pozerať spolu tým istým smerom.

Antoine de Saint-Exupéry

Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere.

Kniha prísloví 1, 8

Boh mi dal rodičov, aby ma vychovali, aby ma ľúbili, učili ma a starali sa o mňa. – Vieš, prečo ti tvoja mamička a otecko stále hovoria, čo máš robiť? V skutočnosti to je ich úloha! Boh ti dal rodičov, aby ťa naučili, ako sa o seba postarať. Chce, aby si bol zdravý a šťastný. Preto je dôležité dávať pozor, čo ti rodičia hovoria, a zároveň aj robiť to, čo povedia.

Pravému náboženstvu v Cirkvi učí učiteľský úrad, ktorý tvorí pápež a s ním zjednotení biskupi. Učiteľský úrad alebo učiaca Cirkev je neomylná. Učiaca Cirkev sa nemôže mýliť v učení viery a mravov.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ant. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. Aj dušu mám už celkom zdesenú. / Pán niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. – V. Na vlastnom tele dopĺňam to. R. Čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. – Modlime sa. Bože, láskavý Otče, ty si naše útočisko najmä v dňoch choroby; pokorne prosíme tvoje milosrdenstvo, ukáž svoju moc na našich chorých bratoch a sestrách (na našom chorom [meno], na našej chorej sestre [meno]) a uzdrav ich (ho, ju), aby sme sa mohli zasa s nimi (s ním, s ňou) stretnúť v našom farskom spoločenstve a aby ti s nami mohli (mohol, mohla) priniesť obetu chvály. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za chorých

Pane, vystri svoju pravicu nad svojich služobníkov, aby ťa celým srdcom hľadali a aby dosiahli to, o čo s pokorou prosia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. / Všemohúci večný Bože, prameň večného života a všetkého dobra, milostivo vyslyš svojho chorého služobníka [meno] (svoju chorú služobníčku [meno]). Vo svojom milosrdenstve mu (jej) pomôž, aby ti mohol/a po uzdravení vzdávať vďaky v tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za chorých

Bože, ty chceš, aby sme sa navzájom za seba modlili, prijmi túto modlitbu za všetkých ľudí; za veriacich i neveriacich, za spravodlivých i hriešnikov, za zdravých i chorých, za priateľov i nepriateľov. Daj, aby veriaci vzrastali v čnostiach; neveriacich privádzaj k poznaniu tvojho svätého mena; daj, aby sa spravodliví každým dňom stávali dokonalejšími, hriešnikom udeľ milosť pravého pokánia a zmeny života; chorým utíš bolesti, daj im trpezlivosť a silu odovzdať sa do tvojej vôle; daj, aby dobre zaobchádzali so svojím zdravím, tebe slúžili a aby sa starali o svojej pozemské dobro a večnú spásu. Požehnaj všetkých mojich priateľov i dobrodincov a daj, aby boli šťastní; preukáž svoje milosrdenstvo mojím nepriateľom. Bože, požehnaj nás všetkých. Ochraňuj nás pred každým nebezpečenstvom pre telo i dušu; zachovaj nám pokoj a odvráť od nás svoj hnev, ktorý sme si zaslúžili. Posilňuj nás všetkých vo svojej svätej službe, naplň nás horlivosťou v plnení našich povinností, zapáľ v nás oheň lásky k tebe a daj, aby sme sa chceli páčiť iba tebe. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za všetkých ľudí

Pre tradičných katolíkov

Hlava 21. – Aké pobožnosti máme pri pozdvihovaní svätých spôsobov konať?

Sväté premenenie je najväčším stupňom omše svätej a jedným z najsvätejších okamihov pri omši svätej je ten, keď kňaz pozdvihuje svätú hostiu a kalich s predrahou Krvou Ježiša Krista. Tento obrad pozdvihovania bol cirkvou, spravovanou Duchom Svätým, nariadený a doposiaľ býva s najväčšou nábožnosťou vždy konaný. Ó, aké plesanie povstáva zakaždým v nebi, keď kňaz presvätú hostiu a posvätený kalich nad oltárom pozdvihuje! A aké blaho vyplýva z toho pre veriacich na zemi! Akého občerstvenia sa z toho dostáva očistcu. Ó, aký prevzácny dar je to, ktorý tu kňaz podáva najsvätejšej Trojici, keď najdôstojnejšie obetné dary hore pozdvihuje, aby ich dal odovzdať skrze ruky svätého anjela nebesiam! Akú nevýstižnú radosť má z toho nekonečný Boh, keď hľadí na oslávenú postavu svojho Syna a tento sa na Neho tak láskavo díva!

Čo myslíš, aká je to podoba, ktorú kňaz pri pozdvihovaní Bohu Otcu predstavuje? Je to božským učinené človečenstvo jeho jednorodeného Syna! Je to najúžasnejšia podobizeň najsvätejšej Trojice, je to najvzácnejší klenot, nad ktorý drahocennejšieho niet, ani na zemi ani na nebi. Toto božským učinené človečenstvo ukazuje kňaz Otcu nebeskému pod najrozmanitejšími podobami. Ukazuje ho, ako by sa bolo znovu narodilo; ukazuje ho, ako by znovu na cestu utrpenia nastupovalo, teda ako by sa zase krvou potilo, bičované, tŕním korunované, ukrižované a usmrcované bolo. Kňaz pri pozdvihovaní ukazuje toto človečenstvo Ježiša Krista, ako skrze svoje prehorké utrpenie vykupuje ľudské pokolenie, zadosť činí za hriechy sveta a na kríži prosí za hriešnikov. Ukazuje Bohu Otcu najvyššiu nevinnosť, najhlbšiu pokoru, nepremožiteľnú trpezlivosť, najvrúcnejšiu lásku, dokonalú poslušnosť, slovom všetky tie čnosti, ktoré jeho Syn z lásky k Nemu na zemi konal a ktorými si u svojho nebeského Otca tak veľké zaľúbenie zaslúžil. Ó, aké sladké radosti pociťuje asi Boh Otec pri pozdvihovaní tých svätých spôsobov!

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.