Meniny, sviatky, svätí – 20. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Víťazoslav
  • Klaudius
  • Světlana
  • Světla
  • Lourdes
  • Spring
  • Zion

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Archip. Bol Pavlovým „spolubojovníko“, ktorý ho spomína v Liste Filemonovi 2 a v Liste Kolosanom 4.17.

Myšlienky pre deti a mladých

Nie ste kazateľom. Ale tešte sa, aj pre vás jestvuje veľmi účinný spôsob ako kázať, je to dobrý príklad.

sv. František Saleský

Láske treba uveriť a musí sa žiť.

Sören Kierkegaard

On dáva pokrm každému stvoreniu.

Kniha žalmov 136, 25

Boh mi dal jedlo, aby som nehladoval – zelenina a ovocie sú na to, aby som sa najedol. – Ked nás Boh stvoril, vedel, že budeme potrebovať niečo jesť, a tak nám dal jedlo. Ale nie iba také obyčajné, ale naozaj chutné jedlo. Paradajka na tvojom chlebíku musela najskôr narásť a Boh jej pomohol. Mlieko v tvojej šálke je z kravičky, ktorú stvoril Boh. Čokoláda, zmrzlina, dokonca aj pizza. Všetko jedlo je z Božích surovín. Boh je určite skvelý šéfkuchár!

Ježiš ustanovil svätého Petra za hlavu Cirkvi slovami: „Pas moje ovce!“ (Jn 21, 15 – 16) čo znamená: Spravuj a riad mojich veriacich aj ich vodcov. Pápež je Kristovým námestníkom na zemi. Pre jeho svätý úrad ho voláme Svätým Otcom.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Milosrdný Bože, daj, aby som si z celého srdca žiadal/a to, čo je milé Tebe, aby som to rozumne hľadal/a, opravdivo poznal/a a dokonale plnil/a na chválu a slávu Tvojho mena. Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní. Udeľ mi milosť, aby som poznal/a a aj vykonával/a to, čo odo mňa žiadaš. Daj mi skončiť všetko tak, ako je to potrebné a užitočné pre moju dušu. Pane, Bože môj, daj, aby som sa vhodne správal/a v radostiach i trápeniach. Aby som pri úspechoch nespyšnel/a, pri ťažkostiach neupadal/a do maľomyseľnosti. Daj, aby ma nič netešilo, len to, čo by ma mohlo užšie spojiť s Tebou, a nič nezarmútilo, len to, čo by ma mohlo od Teba odlúčiť. Daj, aby som netúžil/a niekomu sa zapáčiť a nebál/a sa niekomu sa zneľúbiť, okrem Teba. Pane, nech si nezakladám na pominuteľnosti, ale nech túžim po tom, čo je večné. Nech mi je nudná každá radosť, ktorá by bola bez Teba, a nech si nežiadam nič, čo je mimo Teba. Pane, nech mi je slasťou moja práca, ktorá je pre Teba, a nech mi je na ťarchu každá záhaľka, ktorá je bez Teba. Bože môj, udeľ mi, aby som denne pozdvihoval/a svoje srdce k Tebe, a túžiac po polepšení, ľutoval/a svoje priestupky. Pane, Bože môj, urob ma poslušným/ou bez reptania, chudobným/ou bez poškvrny, trpezlivým/ou bez šomrania, pokorným/ou bez pokrytectva, veselým/ou bez ľahkomyseľnosti, vážnym/ou bez mrzutosti, pracovitým/ou bez povrchnosti, bohabojným/ou bez zúfalstva, pravdovravným/ou bez zveličovania, dobročiniacim/ou bez domýšľavosti. Daj, aby som blížneho napomínal/a s láskou a bez vypínavosti a bol/a mu na pomoci slovom i príkladom bez pretvárky. Pane Bože, daj mi srdce bedlivé, aby ma od teba neodvrátili zvedavé myšlienky. Daj mi srdce šľachetné, aby ma nestrhli nízke city. Daj mi srdce pravdivé, aby ma nezviedli nepravé úmysly. Daj mi srdce stále, aby ma nezlomilo nijaké trápenie. Daj mi srdce zbožné, aby ma nezachvátila žiadna hriešna náklonnosť. Osvieť, Pane, môj rozum, aby som Ťa poznal/a. Daj mi horlivosť, aby som Ťa hľadal/a. Daj mi múdrosť, aby som Ťa našiel/a. Daj mi život, ktorý by sa Ti páčil. Daj mi vytrvalosť, aby som Ťa s nádejou očakával/a. Daj mi dôveru v Teba, aby som sa Ťa vždy pridŕžal/a. Daj, aby som tresty za hriechy trpezlivo znášal/a, Tvoje dobrodenia a milosti verne prijímal/a, a tak raz v nebeskej vlasti vo večnej sláve Tvoje radosti požíval/a. Amen.

Prosba za milosť dobrého života – sv. Tomáš Akvinský

Pre tradičných katolíkov

Toto napomenutie si veľmi vzal k srdcu svätý biskup Martin; lebo nikdy v kostole nesedával, ale vždy kľačal alebo stál, a s tvárou ustrašenou sa modlieval; keď sa ho ktosi spýtal, prečo tak robí, povedal: „Či sa nemám báť, keď stojím pred svojím Bohom a Pánom?“

Preniknutý touto posvätnou bázňou, hovorí i Dávid: „Ja vojdem do Tvojho domu, do množstva Tvojho milosrdenstva; klaňať sa budem pri Tvojom svätom chráme v bázni Tvojej“ (Žalm 5, 8).

Tu môžem tiež právom použiť slová, ktoré Boh povedal Mojžišovi z horiaceho kra: „Vyzuj obuv zo svojich nôh; lebo miesto, na ktorom stojíš je zem svätá“ (2 Mojžišova 3, 5 = Ex 3, 5). Svätejší je zaiste každý náš kostol, ktorý biskup mnohými obradmi, skrze pomazanie svätým olejom a modlitby vysvätil, a ktorý skrze obetovanie omše svätej býva denne posväcovaný.

Ak teda Dávid, miláčik Boží, len s bázňou a s trasením vchádzal do svätého stánku, kde stále len archa zmluvy: čím viac máme my úbohí hriešnici vchádzať s bázňou a s trasením do svojich tak veľmi posvätených kostolov, kde sa uchováva najsvätejšia sviatosť oltárna a koná božská obeta omše svätej, a tam byť prítomnými pri najvyššej bohoslužbe! Preto hovorí i Boh všemohúci: „Bojte sa svätyne mojej“ (3 Mojžišova 26, 2 = Levitikus 26, 2). To i naše kostoly boli omnoho viac predobrazené Jakubovým rebríkom a miestom Bethel než chrám Šalamúna, o ktorom Jakub povedal: „Aké hrozné je toto miesto! Niet tu iného, len dom Boží a brána nebeská“ (1 Mojžišova 28, 17 = Genezis 28, 17).

Toto všetko som pripomenul len preto, aby každý mohol uznať, aké sväté sú naše kostoly i naša bohoslužba a s akou úctivosťou máme my prichádzať do kostola a tam sa modliť. Z toho môžeš i posúdiť, ako hriešne konajú tí, ktorí s tak malou nábožnosťou a úctivosťou prichádzajú do kostola a tam sa správajú, akoby boli vo svojich domoch alebo celkom na ulici, ani nepomysliac na to, že kostol je domom Božím a skutočným príbytkom Božej službe, pri najdôstojnejšej omši svätej, pri ktorej anjeli plní svätej bázne ležia na svojich tvárach, všetečne sa obzerajú, na prichádzajúcich i odchádzajúcich oči pasú, myslia na svetské veci a bez ostychu klebetia a hovoria o zbytočných veciach. Týmto môže Kristus Pán celým právom povedať to, čo povedala predavačom v jeruzalemskom chráme: „Dom môj bude sa volať dom modlitby, a vy ste ho učinili klebetiarňou, ba pelešou lotrovskou“ (Mt 21, 21).

Naše kostoly sú omnoho viac ako modlitebňami; ony sú skutočnými domami Božími, lebo v nich skutočne a podstatne prebýva Kristus Pán v najsvätejšej sviatosti oltárnej. Keď už vykorbáčoval židov z chrámu, ako potom niekedy potrestá tých kresťanov, ktorí jeho svätý dom zneucťujú klebetením, všetečným obzeraním sa a necudným poškuľovaním po osobách druhého pohlavia!

Svätý Ján Almužník nestrpel, aby sa ktokoľvek v kostole rozprával. Kto to urobil, tomu pred všetkými ukázal kostolné dvere a povedal: „Ak si sem prišiel modliť sa, teda modli sa srdcom i ústami; ale ak si sem prišiel klebetiť, vedz, že stojí napísané: „Dom Boží je dom modlitby! Preto nerob z neho klebetiareň.“

Nech ti je vzdialené, milý čitateľu, takéto trestuhodné správanie. Čo máš preto robiť?

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.