Meniny, sviatky, svätí – 21. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Blahoslav
  • Radek
  • Dalton
  • Daltin
  • Eileen
  • Ilene

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Serapion (opát) a svätá Benedikta Frassinello. – Svätý Serapion bol pustovníkom v Egypte. Riadil množstvo mníchov roztrúsených na púšti a v kláštoroch horného Egypta. Zomrel v 3. – 4. storočí. – Svätá Benedikta založila na výchovu chudobných a opustených dievčat Inštitút sestier benediktínok od Prozreteľnosti. Zomrela v roku 1858.

Ak sa vám páči obsah na tejto webovej stránke, môžete ma podporiť vami zvolenou sumou. Viac aj tu.

Myšlienky pre deti a mladých

Jediný gram skromnosti váži a vynáša viac ako tisíc kíl pôct.

sv. František Saleský

Všetko milované je stredom raja.

Novalis

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu.

Kniha žalmov 138, 3

Boh vypočuje všetky moje modlitby. Jeho odpoveď je sľub, že bude so mnou navždy. – Zažil si už, že si sa za niečo modlil, že by si chcel bračeka, a zrazu si mal sestričku? Alebo si sa modlil, aby sa dedko uzdravil a nestalo sa tak? Možno si si myslel, že Boh ťa nepočúva. Ale to nie je pravda. Boh odpovedá na všetky naše modlitby. Odpovedá nám tým, že nám pomáha milovať bábätko, čo prišlo na svet ako náš súrodenec, alebo nám pomáha starať sa o niekoho chorého. Možno nám Boh nedáva vždy takú odpoveď, akú by sme chceli počuť, ale vždy nám dá odpoveď, ktorú potrebujeme.

Pán Ježiš ustanovil za predstavených Cirkvi pod vedením svätého Petra apoštolov. Teraz sú predstavenými Cirkvi nástupcovia apoštolov čiže biskupi zjednotení s pápežom, ktorí spravujú jednotlivé časti Cirkvi: biskupstvá – diecézy.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Všemohúci večný Bože, Pane, nebeský Otče, pozri okom tvojho nekonečného milosrdenstva na našu úzkosti a biedu. Zmiluj sa nad všetkými kresťanmi, za ktorých tvoj jednorodený Syn, náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, prišiel na tento svet a vylial svoju predrahú krv na dreve kríža. Milostivý Otče, odvráť od nás zaslúžené tresty, terajšie i budúce nebezpečenstvá, povstania, vojny, drahotu, choroby i smutné ťažké časy. Osvieť a posilňuj vo všetkom dobrom duchovných i svetských predstavených a tých, čo spravujú národy, aby podporovali všetko, čo slúži tebe na česť, nám na spásu a na všeobecné dobro kresťanstva. Daj nám, Bože, pokoj a pravú svornosť vo viere bez akejkoľvek roztržky a rozvratu. Obráť naše srdcia k pravému pokániu a k náprave života. Zapáľ v nás oheň lásky k tebe. Naplň nás smädom a hladom po všetkom dobrom, aby sme sa ti ako poslušné deti v živote i v smrti páčili a boli ti milí. Tvojej svätej vôli sa modlíme za našich priateľov i nepriateľov, za zdravých i chorých, za zarmútených i biednych, za živých i mŕtvych. Tebe, Pane, porúčame všetko naše konanie aj odpočinok, náš život i smrť. Daj nám tvoju milosť, aby sme ťa so všetkými tvojim vyvolenými vo večnej radosti a blaženosti mohli chváliť a velebiť. Udeľ nám to, Pane, Otče nebeský, skrze Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý s tebou i s Duchom Svätým, ktorý s tebou i s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Za všeobecné potreby kresťanstva

Predkladáme Ti, Pane, svoje viny a porovnávame ich s trestami, ktoré nás za ne stihli. Keď porovnávame zlo, ktoré sme spáchali, tak trest zaň by mal byť oveľa vyšší, než aký sme dostali. – Ťažšie je to, čím sme sa previnili, ako to, čo znášame. Cítime sa za svoje hriechy prísny trest, a predsa sa nevystríhame znovu zhrešiť. – Od slabosti klesáme pod údermi Tvojej spravodlivosti, a predsa zlozvyky nemeníme. Chorá duša sa zvíja, ale telo zanovito kladie odpor. – Duša vzdychá od bolesti, a predsa zotrvávame v hriešnosti. I napriek Tvojej trpezlivosti sme stále tí istí, nepolepšiteľní, no pri trestoch netrpezliví. – Keď nás karháš, vyznávame, čo sme popáchali, ale po trestoch zabúdame, čo sme oplakávali. Keď ruku dvíhaš, sľubujeme splniť povinnosť, ale keď odložíš meč, neplníme, čo sme prisľúbili. – Keď na nás dolieha spravodlivý trest, voláme, aby si nám odpustil, ale keď nám odpustíš, znova zabúdame, že sme boli trestaní vlastným pričinením. Vyznávame, Pane, že sme vinní; a vieme, že keď nám neodpustíš, spravodlivo nás zatratíš. – Všemohúci Otče, ty si z ničoho stvoril tých, čo ťa prosia; daj nám i bez zásluh, o čo prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. – Pane nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. Ani nám neodplácaj podľa našich neprávostí. – Modlime sa. Bože, ty si hriechom rozhnevaný, ale pokáním uzmierený; zhliadni milostivo na modlitbu Tvojho skrúšeného ľudu a odvráť svoj hnev, ktorý sme si zaslúžili za svoje hriechy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba vo všeobecnej biede – od sv. Augustína

Pre tradičných katolíkov

Akonáhle vstúpiš do kostola, hneď prejav také chovanie, aké sa sluší svätosti tohoto miesta. „Pováž“, hovorí svätý Vasil, „keď už ten, kto prichádza k pozemskému kniežaťu, sa k nemu blíži s najväčšou úctivosťou, s akou veľkou úctivosťou má potom prichádzať človek, červík pozemský, pred tvár toho, okolo ktorého s trasením stoja všetky mocnosti zástupov nebeských?“

Pamätaj, že nevchádzaš do obyčajného domu, ale skutočne do domu Božiemu, na to miesto, ktoré si Boh vyvolil a posvätil k tomu, aby tam naše prosby počúval a naše poklony prijímal. Nehovor, že na zovňajšku nezáleží. Je síce chválitebné si dať na tom záležať, aby si mal vnútri viac nábožnosti, ako dávaš najavo navonok. Ale kde vždy býva bázeň pred Bohom, tam sa ona i navonok prejavuje. A potom, vonkajšie správanie účinkuje na vnútorné rozpoloženie. Ak teda máme a musíme sa v kostole vôbec chovať veľmi úctivo, máme a musíme sa tam nadovšetko úctivo správať pri omši svätej. Lebo pri omši svätej sa nekrvavo deje presne to, čo sa na Golgote dialo krvavo; tu máme toho istého kňaza-obetníka i tú istú obetu. Pri omši svätej sa obetuje celkom ten istý Spasiteľ, ktorý visel na kríži, s tým istým láskou horiacim srdcom, s tou istou pokornou poslušnosťou, so všetkými svojimi zásluhami, so svojím božstvom i s človečenstvom. Keby si ty, milý čitateľu, pri omši svätej vždy na to myslel, že na oltári sa tajomným spôsobom podstatne deje to isté, čo sa dialo na vrchu Kalvárii; keby si na to myslel, že kňaz po svätom premenení ukazuje to isté telo Ježiša Krista, ktoré tam za nás viselo klincami prebodnuté na kríži, tú istú krv, ktorá tam zo svätých rán prúdila; keby si na to myslel, že i ty si svojimi hriechmi to telo križoval, tú krv vylieval; ó, ty by si musel mať srdce zo skaly a železa, ak by si s najhlbšou úctivosťou nehľadel na svojho Spasiteľa, svoje hriechy neľutoval, jemu z najúprimnejšieho srdca neďakoval, a polepšenie života i večnú lásku nesľuboval. Ale čo mám povedať o takých katolíkoch, ktorí sa v kostole ešte i pri omši svätej rozprávajú a smejú, všetečne sa obzerajú a iných rušia v nábožnosti? Či títo takým činom neurážajú Pána Boha a prijímajú od neho kliatbu namiesto požehnania, najmä keď iných prítomných pohoršujú a ich v modlitbe vyrušujú?

Aby som ti raz navždy to rozprávanie pri omši svätej znechutil, spomeniem ti výrok Pána: „Hovorím vám, z každého prázdneho (zbytočného) slova, ktoré hovoriť budú ľudia, vydajú odpočet v súdny deň“ (Mt 12, 36). Ale ktoré slová môžu byť prázdnejšími, zbytočnejšími, ako tvoje klebetenie pri omši svätej? Ó, akým hrozným sa ti niekedy ukáže pohľad prísneho Sudcu sveta, keď bude od teba žiadať odpočet z každého zbytočného slova, ktorým si ho zneucťoval pri najhroznejšom a zároveň i najmilostnejšom tajomstve, pri jeho obeti pri omši svätej! Filip, španielsky kráľ, prepustil dvoch urodzených pánov zo svojho dvora, preto že sa pri omši svätej rozrávali. „Lebo takí ľudia“ povedal, „ktorí nebeskému kráľovi tak málo úcty preukazujú sa dajú i ľahko zviesť, aby odopreli povinnú úctu mne, pozemskému panovníkovi.“

So žiaľom sa žaluje svätý Ján Zlatoústy na tých, ktorí sa neúctivo správajú pri službe Božej, a volá: „vidím tu niektorých stáť a tliachať, keď sa koná modlitba; ba oni tliachajú i vtedy, keď kňaz posväcuje. Ó, bezočivosť!… Či niet divu, že do nich neudrie hrom…“ A svätý Damián hovorí: „Ako veľmi bývajú dráždení anjeli proti tým, ktorí neúctivo sedia pred tvárou toho, pred ktorým oni sami stoja s trasením!“ Môj milý čitateľu, vezmi si k srdcu výroky týchto dvoch svätých mužov a vždy počúvaj omšu svätú tak úctivo, ako sa sluší na veriaceho katolíka.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.