Meniny, sviatky, svätí – 26. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Jaroslava
  • Oto
  • Ota
  • Shala
  • Shalanda
  • Tayler
  • Taylor
  • Yolanda

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Klét (pápež). Bol druhým pápežom po svätom Petrovi v rokoch 80 – 92 po Kristovi. – Dnes je aj sviatok Panny Márie, dobrej rady. Úcta blahoslavenej Panny Márie, Matky dobrej rady, sa rozšírila z mestečka Genanzzano neďaleko Ríma, kde je jej zasvätená slávna svätyňa, najmä pričinením rehole augustiniánov. Svätú Máriu právom ozdobujeme titulom Matka dobrej rady: veď je rodička Krista, ktorého Izaiáš prorocky nazval “obdivuhodným Radcom”. Mária po celý život konala pod vedením “Ducha rady”. Blahoslavenú Pannu Máriu ako Matku dobrej rady vzývajú veriaci všade na svete, keď sa modlia Loretánske litánie, lebo pápež Lev XIII. v roku 1903 vložil toto zvolanie do mariánskych litánií.

Myšlienky pre deti a mladých

Nezáleží na tom, že krátke chvíle tohto života sú bolestné. Len nech je blažená naša večnosť.

sv. František Saleský

Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.

Antoine de Saint-Exupéry

Neopúšťaj svojho priateľa.

Kniha prísloví 27, 10

Kamaráti sú darom od Boha. Majú ma radi a je s nimi zábava. – Kamaráti sú vzácnym darom od Boha. Nikdy nemôžeš mať priveľa priateľov. S kamarátmi je zábava, či sa hráte v záhrade, na ihrisku za domom, alebo na nejakom výnimočnom mieste. Kamaráti ti môžu zmeniť nudný deň na skvelé dobrodružstvo. Priatelia sa majú radi za každých okolností. Poďakuj sa Bohu za dobrých priateľov!

Správnu lásku k sebe máme vtedy, keď sa viac staráme o dušu ako o telo. „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 36, 26) Náš blížny je každý človek, priateľ i nepriateľ (milosrdný Samaritán).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Liturgia slova (svätá omša)

Hlavnú časť liturgie slova tvoria čítania zo Svätého písma s medzispevmi. Homília, vyznanie viery spoločná modlitba čiže modlitba veriacich ju rozvíjajú a zakončujú. V čítaniach, ktoré potom vysvetľuje homília, Boh hovorí k svojmu ľudu, zjavuje tajomstvo vykúpenia a spásy a poskytuje duchovný pokrm. Ba skrze svoje slovo je sám Kristus prítomný uprostred veriacich. Toto Božie slovo si ľud osvojuje posvätným tichom a spevmi a pripútava sa k nemu aj vyznaním viery. Napokon ľud, živený Božím slovom, v spoločnej modlitbe prednáša svoje prosby za potreby celej Cirkvi a za spásu sveta.

Posvätné ticho: Liturgia slova sa má sláviť tak, aby napomáhala meditáciu, preto sa rozhodne treba vyvarovať každej formy náhlenia, ktoré prekáža sústredeniu sa. Preto sú v nej vhodné aj krátke chvíle posvätného ticha prispôsobené zhromaždenému spoločenstvu. V tichu sa pôsobením Ducha Svätého Božie slovo srdcom prijíma a modlitbou sa pripravuje odpoveď. Tieto chvíle posvätného ticha sa vhodne môžu zachovať napríklad pred samým začatím liturgie slova, po prvom a druhom čítaní a napokon po skončení homílie.

Biblické čítania: V čítaniach sa veriacim pripravuje stôl Božieho slova a otvárajú sa im biblické poklady. Je lepšie zachovať usporiadanie biblických čítaní tak, aby osvetlili jednotu oboch Zákonov a dejín spásy; nikdy nie je dovolené čítania a responzóriový žalm, ktoré obsahujú Božie slovo, zamieňať inými nebiblickými textami. V slávení omše s ľudom sa čítania vždy prednášajú z ambony. Podľa tradície úloha prednášať čítania nie je presednícky, ale služobná. Čítania preto nech prednáša lektor, evanjelium však nech zvestuje diakon alebo iný kňaz. Ak však nie je naporúdzi diakon alebo iný kňaz, evanjelium číta sám celebrujúci kňaz; a ak chýba aj iný súci lektor, celebrujúci kňaz prednáša aj ostatné čítania. Po jednotlivých čítaniach ten, čo číta, prednesie zvolanie, na ktoré zhromaždený ľud odpoveďou vzdá úctu Božiemu slovu, ktoré prijal s vierou a vďačným duchom. Čítanie evanjelia je vrcholom liturgie slova. Sama liturgia učí, že čítaniu evanjelia treba vzdať najväčšiu úctu. Veď v porovnaní s ostatnými čítaniami ho vyznačujej osobitnou poctou, a to jednak tým, že na jeho ohlasovanie poveruje služobníka, ktorý sa na vykonanie služby pripravuje modlitbou a požehnaním tým, že veriaci zvolaniami uznávajú a vyznávajú, že Kristus je prítomný a k nim hovorí a že samo čítanie počúvajú postojačky, a tiež tým, že sa evanjeliáru preukazuje osobitná úcta.

Pre tradičných katolíkov

Omša svätá je stredobodom celého náboženstva.

Ako by to mohlo i inak byť? Veď omša svätá je nekrvavé obnovenie obety Ježiša Krista, ktorý je stredobodom celého náboženstva, Boh kresťanov, počiatok i koniec všetkých vecí. V omši svätej je Ježiš Kristus prítomný, živý, oslávený, vo svojom Božstve i človečenstve a znovu koná najvyššie a najdôležitejšie dielo svojho života, svoju obetu.

Človek sa odtrhol od Boha skrze svoj hriech, Ježiš Kristus, Syn Boží, zvelebený na veky, sa stal človekom, trpel za nás, umrel za nás a zas napravil tento neporiadok. On je veľká obeta za spasenie sveta. On nás vykúpil; on našej duši zase daroval Ducha Svätého, ktorý je večným životom duše. Akonáhle sme s Ježišom Kristom spojení skrze milosť; to jest akonáhle jeho Duch oživuje a posväcuje našu dušu, máme zárodok večného život, a ak sa v hodine svojej smrti nachádzame v tomto šťastlivom stave milosti, vojdeme do života večného, blaženého, aby sme tam zostávali bez konca. Teda Ježiš Kristus je náš Vykupiteľ, obeta za naše spojenie. Celý jeho život bol prípravou k tejto veľkej obete, ktorú na Veľký Piatok svojmu nebeskému Otcovi priniesol za nás na kríži.

Omša svätá nie je teda nič iné, ako nekrvavé obnovovanie tejto obety Ježiša Krista.

Medzi obetou na kríži a obetou omše svätej niet žiadneho podstatného rozdielu, je to tá istá obeta, prinášaná len pod rozdielnym spôsobom.

Kňaz – obetník je jeden a ten istý: Ježiš Kristus, viditeľný na kalvárii, a neviditeľný v kňazovi, vo svojom námestníkovi, skrytý na oltári.

Obeta je jedna a tá istá: Ježiš Kristus, krvavo na Kalvárii, nekrvavo a zahalene pod sviatosťou na oltári. Tieto rozdiely sú čisto vonkajšie a len nepodstatné; podstatná vec – obeta je jedna a tá istá.

Bola to vôľa Božského Spasiteľa, aby všetci ľudia mali to šťastie, že by boli prítomní pri tom vznešenom diele svojho vykúpenia, aby každý osobne mohol od neho prijať požehnanie, ktoré dáva všetkým.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.