Meniny, sviatky, svätí – 27. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Alexander
  • Alexandr
  • Clyde
  • Farrah

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Gabriel od Bolestnej Matky (akolyta). Bol rodák z Assisi. Vstúpil do rehole pasionistov, vynikol svätosťou a po smrti zázrakmi. Zomrel 27. 2. 1862 vo veku 24 rokov.

Myšlienky pre deti a mladých

Chcete, aby vás nezarmucovala strata vecí tohto sveta? Netúžte veľmi po tom, čo nemáte, a nemilujte veľmi, čo máte.

sv. František Saleský

Aby sme zmenili ľudí, treba ich milovať. Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska.

Heinrich Pestalozzi

Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem.

Kniha žalmov 85, 13

Všetko dobré prichádza od Boha. Veci, ktoré nám dáva, sú znakom lásky. – Zamysli sa nad svojimi obľúbenými vecami. Máš rád zvieratá? Rastliny? Kvietky? Chrobáky? Jablká? Alebo svoju starú mamu? Čo myslíš, odkiaľ to všetko pochádza? Správne, stvoril ich Boh! Všetko, čo máme – od ľudí až po chutné jedlo, ktoré jeme -, je darom od Boha. A on nám bude dávať všetky dary naveky.

Ježiš Kristus za nás trpel dobrovoľne, lebo nás nekonečne miloval. Jeho smrť na kríži voláme aj obetou kríža. Ježiš Kristus trpel a umrel za hriechy celého sveta, za dedičný hriech a za všetky osobné.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ježiš Kristus plné tri roky vyučoval o Božích pravdách a pri rozlúčkovej reči prikázal apoštolom: „Choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!“ K prirodzenosti veriaceho človeka patrí krst, ktorý ho začleňuje do Katolíckej cirkvi. Tým sa nič nekončí, ale naopak, všetko sa začína. Kresťanskí rodičia, ktorí si dôsledne plnia povinnosti svojho stavu a pôsobením Kristovho Ducha, ktorý preniká celý ich život, vierou, nádejou a láskou na ceste k dokonalosti, sú prví svedkovia a učitelia viery pre svoje deti, a preto ich majú vychovávať dobrým príkladom, rodinnou modlitbou, vyučovaním a spoznávaním Božích právd. Tým im dávajú prvé poznatky o viere a o Bohu. Po dosiahnutí rozumového veku dieťaťa (v 6. a 7. roku veku) čiže v skolskom veku rodičia majú prvoradú povinnosť a neodcudziteľné právo dať na náboženskú výchovu svoje dieťa, a preto majú mať v tomto ohľade skutočnú slobodu.

Pri plnení výchovného poslania Cirkev sa usiluje používať všetky vhodné prostriedky, ale najväčšiu pozornosť venuje tým, ktorí sú jej vlastné, a medzi nimi je na prvom mieste vyučovanie náboženstva – Katechizmus Katolíckej cirkvi. Je chvályhodné, ak zodpovedne berú na seba vážnosť vedenia a vyučovania katolíckej náuky tí, ktorí sú na to povolaní, a tak pomáhajú vyučovať deti v školách a tým pomáhať rodičom pri plnení ich povinností. Cirkev vo vedomí svojej vážnej zodpovednosti za svedomitú náboženskú výchovu túto povinnosť plní prostredníctvom katechétov, ktorí sú na to povolaní a majú na to predpoklady a vzdelanie, najmä však účinkovaním kňazov a obetavých laikov, ktorí vyučujú náboženstvo vhodným spôsobom a s osobitnou láskou vštepujú žiakom vedomosti hlboko do srdca. Keďže rodičia dali život svojmu dieťaťu, viaže ich veľmi vážna zodpovednosť a povinnosť poskytnúť svojmu dieťaťu aj primeranú náboženskú výchovu. Cirkev preto stále upozorňuje rodičov na vážnosť povinnosti zariadiť všetko tak, aby ich dieťa bolo v škole vychovávané podľa mravných a náboženských zásad. Nech si teda rodičia uvedomia, aký veľký význam má pre ich dieťa správna náboženská výchova v škole. Preto jej musia podriadiť všetku námahu a úsilie, aby ich dieťa bolo už od útleho veku vnímané voči Bohu a učilo sa ctiť a milovať svojho spolublížneho súhlasne s vierou, ktorú prijalo krstom.

Podľa Kódexu kánonického práva (KKP) kánon 773 a 776 je kňaz povinný vysvetľovať katechizmus zhromaždenému ľudu tak, aby ho čo najľahšie pochopil. Takúto výučbu katechizmu (katechézu) konajú duchovní správcovia obyčajne pri popoľudňajších bohoslužbách. Na toto vyučovanie je povinný chodiť každý kresťa katolík, ktorý nemá dostatočné znalosti o kresťansko-katolíckom náboženstve. Ak niečo z týchto povinností zanedbáme, nie sme oslobodení od zodpovednosti, lebo nevedomosť sme si zavinili sami, keď sme sa na takýchto vyučovaniach nezúčastňovali. Vedome sme sa teda nepostarali o dostatočné plnenie vedomostí a svojich povinností. Keď je v kostole alebo na nejakom inom určenom mieste takéto vyučovanie, každý si má so sebou priniesť Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Pre tradičných katolíkov

Takým spôsobom sa každý umierajúci môže vo svojej najväčšej malomyseľnosti potešovať a proti zúfalstvu posilňovať. Zakúsi, že nádej svoju postavil na pevnom základe, ako ten nábožný muž, o ktorom hovorí Pinellus, že neobyčajne miloval omšu svätú a skoro každý deň s veľkou nábožnosťou sa na nej zúčastňoval. Keď sa mu hodina smrti blížila, skladal svoju najväčšiu dôveru do omši svätej a skonal v pokoji. Jeho farár, ktorý ho pre jeho veľkú nábožnosť a pre jeho cnostný kresťanský život mal obzvlášť rád, sa pre jeho smrť veľmi zarmucoval a horlivo sa modlieval za pokoj jeho duše. Jedného dňa sa mu zjavil zomrelý vo veľkej sláve. Farár sa ho spýtal: „Kto si?“ A dostal odpoveď: „Som tvoj zomrelý farník, za ktorého sa tak horlivo modlievaš.“ Farár sa ho pýta: „Ako sa máš na druhom svete?“ A zjavenie odpovedalo: „Skrze milosť Božiu som dieťaťom blaženosti večnej. Hoci som tvoje modlitby nepotreboval, predsa ti veľmi ďakujem, že si sa tak horlivo za mňa modlil.“ Farár sa ďalej spýtal: „Čo sa ti z tvojho cnostného života na zemi na druhom svete považovalo za skutok Bohu najmilší?“ Duša odpovedala: „Mojím najznamenitejším dobrým skutkom bola každodenná nábožná účasť na omši svätej. To mi prinieslo šťastnú hodinu smrti a milostivý súd.“ „A ako si na omši svätej zúčastňoval?“ spýtal sa farár. Duša odpovedala: „Keď som vyšiel z domu, prežehnal som sa a po ceste som sa modlil Otčenáš, prosiac Boha, aby mi ráčil udeliť takú milosť, aby som sa na omši svätej s nábožnosťou zúčastniť mohol. Pri omši svätej som sa nechoval inak, iba ako by som bol býval na Kalvárii a videl svojho Spasiteľa na kríži visieť. Pri pozdvihovaní svätej hostie som sa klaňal Pánovi a Spasiteľovi svojmu a obetoval som ho Bohu a zároveň som Pánu Bohu obetoval i seba s telom i s dušou. To bola moja každodenná pobožnosť, za ktorú bol som pre zásluhy krvi rán Ježiša Krista odmenený nevýslovnou odplatou v nebi.“ Pri týchto slovách zjavenie zmizlo.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.