Meniny, sviatky, svätí – 3. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Richard
  • Dick
  • Mavis
  • Ricardo
  • Rick
  • Rickey
  • Ricki
  • Ricky
  • Rikki
  • Marlon

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Richard (biskup). Bol hrdinským biskupom v Chichesteri v Anglicku. Záležalo mu na morálnom živote duchovenstva a náprave mravov svojho ľudu. Za kráľa Henricha III. bol aj vo vyhnanstve. Zomrel 3. 4. 1253.

Myšlienky pre deti a mladých

Neverte svojim duchovným nepriateľom, keď vás nechávajú na pokoji. Možno ich na istý čas zahnať, ale neporazíte ich. A môžu proti vám znova začať ešte krutejší boj.

sv. František Saleský

Pravá láska je horiaci pokoj.

Giuseppe Ungaretti

Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady.

Kniha prísloví 1, 23

Kamkoľvek sa pozriem, vidím Božie stvorenie: kvietky, stromy, vtáky. – Vedel si, že Boh je s tebou stále, a to aj napriek tomu, že ho nevidíš? Kamkoľvek sa pozrieš, môžeš vidieť znamenia Božej prítomnosti. Stromy, kvietky, vtáky, motýle, všetko nám hovorí o tom, že Boh je s nami. Pripomína nám jeho lásku a jeho sľuby. Zakaždým, keď uvidíš niečo, čo stvoril Boh, spomeň si, že je pri tebe.

Do učenia viery a mravov patrí to, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení. Učiaca Cirkev sa preto nemôže mýliť v učení viery a mravov, lebo Ježiš Kristus neopúšťa svoju Cirkev a aj Svätý Duch s ňou zostáva naveky, ako to prisľúbil Pán Ježiš.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Svätý Vincent, patrón všetkých spoločenstiev kresťanskej lásky a otec všetkých chudobných a opustených, vo svojom pozemskom živote si nikdy nikoho neodmietol, kto ťa žiadal o pomoc; zhliadni teda na množstvo bied, ktoré nás obkľučujú. Prosím, príď nám na pomoc. Vypros u Boha pomoc chudobným, úľavu chorým, potešenie zarmúteným, ochranu opusteným, otvorené srdce i dlane bohatým, obrátenie hriešnikom, horlivosť kňazom, pokoj Cirkvi a všetkým spásu. Daj nám pocítiť účinky svojho orodovania, aby si nás tu na zemi podporoval v biedach života a pomáhal nám dostať sa do nebeskej slávy, kde už niet smútku, náreku ani bolesti, ale len radosť, útecha a večná blaženosť. Amen.

Modlitba za opustených k svätému Vincentovi de Paul

Ant. Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. (Sk 9, 31) – V. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. R. A pekelné brány ju nepremôžu. – Modlime sa. Všemohúci Bože, milostivo ochraňuj svoju Cirkev, aby navždy zostala tvojím svätým ľudom, ktorého jednota má pôvod v jednote Otca, Syna a Ducha Svätého; pomáhaj jej, aby svetu zjavovala tajomstvo tvojej jednoty a svätosti a privádzala ľudí vždy k väčšej láske k tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za Cirkev

Stvoriteľ Duch Svätý, milostivo prijmi pod svoju ochranu svätú Katolícku cirkev. Posilňuj a upevňuj ju svojou božskou mocou proti útokom jej nepriateľov: láskou a milosťou obnov horlivosť tvojich služobníkov, ktorých si pomazal, aby v tebe velebili Otca a jeho jednorodeného Syna Ježšia Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za Cirkev

Pre tradičných katolíkov

Ale pri pozdvihovaní sa i Kristus Pán sám predstavuje pred oči svojmu nebeskému Otcovi a obetuje sa mu takým spôsobom, že to žiaden stvorený rozum ani pochopiť nemôže. Takto čítame v zjaveniach svätej Gertrúdy: „Pri pozdvihovaní svätej hostie videla svätá, ako sa sám Kristus predstavoval svojmu nebeskému Otcovi a obetoval sa takým spôsobom za svojich veriacich, že to rozum žiadneho z tvorov pochopiť nemôže.“ Čím menej to však môžeme pochopiť a vysloviť, tým vrúcnejšia a nábožnejšia môže a má byť tá modlitba, ktorú v tom okamihu k Bohu posielame.

Svätý Bonaventúra hovorí, že i kňaz i ľud môže pri pozdvihovaní hovoriť asi takto: „Hľa, ó, Otče večný, tento tvoj jednorodený Syn, ktorého celý svet obsiahnuť nemôže, je teraz našim väzňom. My ho neprepustíme, len keby sme skrze neho dostali to, čo si tak neprestajne od Teba žiadame. Skrze tohto Tvojho Syna ťa prosíme za odpustenie svojich hriechov, za rozmnoženie Tvojich milostí, za prebytok čností a za radosti večného života“ (In exposit, missae.).

Pod pozdvihovaním svätej hostie môže kňaz ľudu právom hovoriť: „Hľa, milí kresťania, tu je váš Spasiteľ, váš Vykupiteľ a Oblažiteľ; hľaďte na Neho s pravou, živou vierou a vylievajte pred Ním svoje srdcia v najvrúcnejších modlitbách. Blahoslavené oči, ktoré vidia to, čo vy vidíte! Blahoslavení tí, ktorých oči na túto najdôstojnejšiu hostiu nábožne hľadia a pevne veria, že pod týmito spôsobmi je náš Pán a Spasiteľ v pravde prítomný.“

Pri pozdvihovaní má všetok ľud pozdvihnúť svoje oči k oltáru a pobožne hľadieť na najsvätejšiu sviatosť. Ako veľmi sa toto Bohu ľúbi a ako veľmi je to ľuďom užitočné, ráčil sám Kristus zjaviť svätej Gertrúde týmito slovami: „Koľkokrát človek na posvätenú hostiu s nábožnosťou hľadí, alebo ak mu je to nemožné, má aspoň žiadosť, aby na ňu mohol hľadieť, toľkokrát rozmnožuje svoje zásluhy pre nebo a tým väčšiu radosť niekedy bude mať z hľadenia na Boha“ (Zjav. kn, 4. hlava 25). Viď a slyš, akú bohatú odplatu ti sľubuje Kristus Pán za nábožné hľadenie na svätú hostiu. Preto to nikdy z lenivosti alebo nepozornosti nepremeškaj! Tiež pri svätej premene a pozdvihovaní neskláňaj svoju hlavu tak hlboko, aby si svätú hostiu nemohol vidieť, ale ako som ti už povedal, pozdvihni svoje oči k oltáru, aby si mohol na svojho Spasiteľa pozerať s vierou a nábožnosťou.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.