Meniny, sviatky, svätí – 3. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Bohumil
  • Bohumila
  • Kamil
  • Duane
  • Hattie

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je svätá Kunigunda. Bola manželkou nemeckého cisára Henricha II. Aj on bol kanonizovaný. Po jeho smrti sa uchýlila do kláštora v Cassel, kde zomrela v roku 1039.

Myšlienky pre deti a mladých

Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný.

sv. František Saleský

Aká krásna je smrť toho, kto veľmi miloval.

Francesco Petrarca

Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Kniha žalmov 100, 5

Božia láska sa nikdy neskončí. Boh bude naveky mojím priateľom. – Vieš, ako dlho je naveky? Je to oveľa dlhšie ako týždeň, mesiac či rok. Naveky je tak dlho, že sa to nikdy neskončí. A takto dlho ťa bude milovať Boh – naveky! To znamená, že Boh ťa bude milovať dlhšie ako budúci týždeň, mesiac alebo rok. Boh ťa bude milovať dlhšie, ako si len vieš predstaviť.

Tretieho dňa po svojej smrti Ježiš Kristus spojil opäť svoju dušu s telom a slávne vstal z mŕtvych. Bolo to včas ráno v nedeľu, preto si jeho zmŕtvychvstanie pripomíname na Veľkú noc a každú nedeľu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ako zasvätiť nedeľu a sviatok – deň odpočinku

Tak ako boh v „siedmy deň si odpočinul po všetkých dielach, čo vytvoril“ (Gn 2, 2bc), aj ľudský život, ktorý má svoj rytmus práce, musí mať aj svoj odpočinok. Ustanovenie Pánovho dňa (nedele) prispieva k tomu, aby všetci mali dostatočný odpočinok a voľný čas, ktorý by im umožnil pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život (porov. Druhý vatikánsky koncil, past. konšt. Gaudium et spes, 67).

V nedeľu a v iné prikázané sviatky sa veriaci majú zdržiavať vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu ducha i tela (porov. KKP, kánon 1247).

Rodinné potreby alebo veľké spoločenská užitočnosť sú oprávnenými dôvodmi na ospravedlnenie nedodržania príkazu o nedeľnom odpočinku. Veriaci majú dbať na to, aby oprávnené ospravedlnenia neviedli k návykom, ktoré by škodili náboženstvu, rodinnému životu alebo zdraviu.

„Láska k pravde hľadá posvätný voľný čas, potreba lásky sa podujíma na odôvodnenú prácu“ (Svätý Augustín, De civitate Dei, 19, 19).

Svätiť nedele a sviatky vyžaduje spoločné úsilie. Každý kresťan sa má vyhýbať tomu, aby bez potreby ukladal iným to, čo by im prekážalo zachovať zachovať deň Pána. Ak zvyklosti (šport, pohostinské služby, …) a spoločenské povinnosti (verejné služby, …) vyžadujú od niektorých ľudí nedeľnú prácu, každý si má zodpovedne vyhradiť dostatočný čas na zotavenie. Veriaci majú s umiernenosťou a láskou dbať na to, aby sa vyhli násilnostiam, ktoré niekedy vznikajú pri masových zábavných podujatiach. Aj napriek ekonomickým ťažkostiam má verejná moc dbať o to, aby zaistila občanom čas určený na odpočinok a Boží kult. Podobnú povinnosť majú aj zamestnávatelia voči svojim zamestnancom.

Pri rešpektovaní náboženskej slobody a spoločného dobra všetkých sa kresťania majú pričiniť o to, aby nedele a prikázané sviatky boli zákonom uznané za sviatočné dni. Kresťania majú dávať všetkým ľuďom verejný príklad modlitby, úcty a radosti a obhajovať svoje tradície ako cenný prínos k duchovnému životu ľudskej spoločnosti. ak zákonodarstvo krajiny alebo iné dôvody zaväzujú ľudí pracovať v nedeľu, nech sa aj napriek tomu prežíva tento deň ako deň nášho vyslobodenia, ktorý nám dáva účasť na „slávnostnom zhromaždení“ a na spoločenstve „prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi“ (Hebr 12, 22 – 23). (KKC, 2184 – 2188)

Pre tradičných katolíkov

A teraz počúvaj ešte, čo znamenité prisľúbil sám Kristus Pán tým, ktorí sa na omši svätej nábožne zúčastňujú. On povedal svätej Mechtilde: „Hovorím ti, že tomu, kto sa úprimne a nábožne bude zúčastňovať na omši svätej, pošlem na ochranu a útechu pri smrti, ako i na odprevadenie jeho duše toľko svojich svätých, koľkých omší svätých sa on na zemi zúčastnil“ (Revel. lib. 2, cap. 4). Aké sladké slová! Aké utešené prisľúbenie! Kto by sa nemal pre také sľuby na omši svätej úprimne a nábožne zúčastňovať? Slová síce neobsahujú žiaden článok viery, ale predsa sú vzaté z hodnoverných zjavení svätej Mechtildy.

Ó, najsladší Ježišu! Ak chceš tento svoj sľub na mne splniť, budem môcť pri mojej smrti s Dávidom hovoriť: „Pán osvietenie moje a spasenie moje: Koho sa budem báť? Pán je ochranca môjho života, koho sa budem strachovať?“ (Žalm 26, 1). Lebo keď pri mojej smrti, podľa svojho sľubu pošleš toľkých svätých na moje potešenie a na moju ochranu proti diablovi, koľkých omší svätých som sa nábožne zúčastnil, nebudem sa ani celého vojska zlých duchov ľakať! Lebo každý jedens svätý je dosť mocný na to, aby mohol všetkých pekelných duchov zahnať. Splň teda, ó, najdobrotivejší Ježišu, tento svoj sľub na mne a nedopusť, aby som bol vo svojej nádeji zahanbený. Ale aby som bol hodný Tvojho sľubu, chcem sa, kým môžem, každý deň na omši svätej s veľkou nábožnosťou zúčastňovať a ju skrze ruky kňaza na Tvoju väčšiu česť a slávu obetovať.

Takýmto spôsobom odchádza duša z tohoto sveta plná nádeje a na silu omše svätej sa spoliehajúc, bez strachu predstúpi pred súdnu stolicu Kristovu. A čo myšlíš, ako sa jej povedie na tejto ceste? To ti nemôžem lepšie vysvetliť ako keď ti vyrozprávam udalosť, o ktorej hovorí Baronius (Ad ann. 716, num. 18), a ktorú vyrozprával svätý Bonifacius, arcibiskup mohučský, svojej sestre. Vtedy bol istý zomrelý rehoľný brat zase vzkriesený k životu; a ten povedal svätému arcibiskupovi ako sa mu vodilo, toto: „Keď som bol vedený k Božiemu súdu, prišli mi naproti všetky moje spáchané hriechy v hrozných podobách ako osby a jeden po druhom oslovovali ma takto: „Ja som pýcha, ktorou si sa nad iných vyvyšoval;“ druhý povedal: „Ja som lož, ktorou si hrešil;“ tretí povedal: „Pozri sa tu na tie daromné slová, ktoré si tak často hovoril;“ iný zase: „Pozri sa tu na tie neužitočné myšlienky, ktoré si v kostole i mimo neho mával.“ A tak sa mi po rade predstavili pred oči všetky moje hriechy, z ktorých som sa pre nedbanlivosť, zábudlivosť a nevedomosť nespovedal; žalovali na mňa a revali strašnými hlasmi proti mne. Prítomní boli aj diabli a vyčítali mi, kedy a kde som sa tých hriechov dopustil. Potom mi vyšli naproti i tie nie mnohé dobré skutky, ktoré som za môjho života vykonal a jeden po druhom povedali: „Ja som poslušnosť, ktorú si svojím predstaveným preukazoval;“ druhý povedal: „Ja som pôst, ktorým si svoje telo trýznil;“ iný sa zas ohlásil: „Ja som modlitba, ktorú si konal.“ A tak vyšiel jeden dobrý skutok za druhým a tešil ma. Aj prítomní anjeli vydávali svedectvo o nich a tieto moje dobré skutky veľmi vysoko vynášali.“

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.