Meniny, sviatky, svätí – 30. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Anastázia
 • Blahoslava
 • Anastasia
 • Trent
 • Trenton

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Pius V. (pápež, ľubovoľná spomienka). Bol dominikánom, veľkým pápežom a reformátorom Cirkvi, najmä v oblasti liturgie. V roku 1570 vydal Rímsky misál, ktorý platil až do roku 1970. Zomrel 1. 5. 1572. Jeho telesné pozostatky sú v bazilike Santa Maria Maggiore.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Dávajte si veľký pozor, keď nadväzujete priateľstvá najmä s osobami iného pohlavia. Ľahko sa môžete na svoju veľkú škodu oklamať, aj keď podnetom k tým priateľstvám bola na začiatku čnosť.

sv. František Saleský

Keď milujete, ste odvážni a ohľaduplní zároveň.

Walter Hasenclever

Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.

Kniha Kazateľ 10, 12

Múdre slová ma urobia múdrym a dobrým. Počúvam ich, a čo mám robiť, robím. – Dospelí dávajú deťom rôzne pokyny, napríklad: „Vystri sa!“ „Nedávaj si lakte na stôl!“ „Zjedz aj zeleninu!“ „Choď si umyť zuby!“ Je dobré rodičov počúvať, pretože nás učia, ako sa máme správať. Aj Sväté písmo nám hovorí, ako sa správať. Aj Sväté písmo nám hovorí, ako sa správať. Napríklad: „Miluj Boha!“ Alebo: „Miluj blížnych!“ Hovorí nám aj to, že keď budeme tieto prikázania počúvať a žiť podľa nich, budeme šťastní.

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). „Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú“ (Lk 6, 27 – 28).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Liturgia Eucharistie (svätá omša)

Modlitba nad obetnými darmi: Po položení obetných darov na oltár a po vykonaní sprievodných obradov kňaz vyzve veriacich, aby sa s ním modlili. Modlitba nad obetnými darmi uzaviera prípravu obetných darov a po nej sa pripravuje eucharistická modlitba. V omši sa hovorí jediná modlitba nad obetnými darmi, ktorá sa zakončuje kratším záverom Skrze Krista, nášho Pána; ak sa na jej konci spomína Syn: Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Ľud sa pripája k modlitbe a zvolaním Amen si ju osvojuje.

Eucharistická modlitba: Teraz sa začína ústredná a vrcholná časť celého slávenia Eucharistie – eucharistická modlitba, modlitba vzdávania vďaky a posvätenia. Kňaz vyzýva ľud, aby pozdvihol srdce k Pánovi v modlitbe a vo vzdávaní vďaky a pridružuje si ho v modlitbe, ktorú v mene celého spoločenstva a skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom vysiela k Bohu Otcovi. Zmyslom tejto modlitby je, aby sa pri vyznávaní veľkých Božích skutkov a pri prinášaní obety celé zhromaždenie veriacich spojilo s Kristom. Eucharistická modlitba si vyžaduje, aby ju všetci počúvali s úctou a v tichu. Hlavné prvky, z ktorých sa skladá eucharistická modlitba, možno rozdeliť takto:

 • Vzdávanie vďaky (čo sa vyjadruje najmä v prefácii): ním kňaz v mene všetkého svätého ľudu oslavuje Boha Otca a ďakuje mu za celé dielo spásy alebo za jeho nejaký osobitný aspekt podľa rôznorodosti dňa, sviatku alebo obdobia.
 • Zvolanie: ním sa celé zhromaždenie pripája k nebeským zástupom a spieva Svätý. Toto zvolanie je súčasťou eucharistickej modlitby a vyslovuje ho všetok ľud spolu s kňazom.
 • Epikléza: ňou Cirkev osobitnými výzvami prosí, aby mocou Ducha Svätého boli posvätené obetné dary ľudu, čiže aby sa stali Kristovým telom a krvou a aby nepoškvrnená obeta bola na spásu tým, čo budú mať účasť na svätom prijímaní.
 • Správa o ustanovení Eucharistie a konsekrácia: slovami a úkonmi Krista sa koná obeta, ktorú sám Kristus ustanovil pri Poslednej večeri, keď pod spôsobmi chleba a vína obetoval svoje telo a krv a dal ich za pokrm a nápoj apoštolom a prikázal im, aby nepretržite slávili toto tajomstvo.
 • Anamnéza: ňou Cirkev plní príkaz, ktorý prostredníctvom apoštolov dostala od Krista Pána, koná pamiatku samého Krista a pripomína si jeho požehnané umučenie, slávne zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie.
 • Obetovanie: ním pri slávení tejto pamiatky Cirkev, a to najmä tá, ktorá je tu teraz zhromaždená, prináša v Duchu Svätom Otcovi nepoškvrnenú obetu. Cirkev si však želá, aby veriaci prinášali nielen nepoškvrnenú obetu, ale aby sa naučili obetovať aj samých seba, aby sa prostredníctvom Krista zo dňa na deň zdokonaľovali v spojení s Bohom a medzi sebou, a tak aby napokon Boh bol všetko vo všetkých.
 • Príhovory: nimi sa vyjadruje, že Eucharistia sa slávi v spoločenstve s celou Cirkvou, nebeskou i pozemskou, a že sa obeta koná za ňu a za všetkých jej členov, živých i mŕtvych, povolaných mať účasť na vykúpení a spáse získanej telom a krvou Krista.
 • Záverečná doxológia: ňou sa vyjadruje oslava Boha, ľud ju zvolaním Amen potvrdzuje a zakončuje.

Pre tradičných katolíkov

Všetci, ktorí kedy videli posvätenie kostola, sa podivili tým mnohým a rozmanitým obradom, mazaniam, sväteniam a modlitbám, ktoré pri tom koná biskup. I biskup i obec, v ktorej má byť posvätený (konsekrovaný) kostol, sa musia pred posvätením skrze pôst pripraviť na to deň. Ráno v deň posvätenia sa biskup modlí so svojím duchovenstvom a ľudom sedem kajúcich žalmov pred, pre oltár určenými ostatkami svätých, ktoré sú uložené medzi dvoma sviecami na mieste blízko kostola. Potom idú všetci so sprievodom k hlavnému vchodu kostola, kde biskup padne na zem a ticho sa modlí, kým kňazi s ľudom spievajú litánie ku všetkým svätým.

Po tomto speve biskup posvätí vodu, kráča tri razy okolo kostola, dva razy sprava a tretí raz zľava začínajúc, pokropí vonkajšie kostolné steny svätenou vodou, prosiac o posvätenie kostola, a za každým, ako príde k hlavným dverám, uderí do nich berlou a volá podľa 23. žalmu: „Otvorte svoje brány, kniežatá, zdvihnite sa, vy brány večné, a vojde kráľ slávy.“

Z vnútra odpovedajú: „Kto je to ten kráľ slávy?“ Biskup odvetí: „Pán, silný a mocný, mocný v boji.“ Tretí raz biskup i duchovenstvo odpovedá: „Pán zástupov, on je kráľ slávy, otvorte, otvorte, otvorte!“

Potom biskup robí svojou berlou kríž na prahu a hovorí: „Viďte znamenie kríža, rozpŕchnite sa všetci zlí duchovia.“ Hneď sa otvoria dvere a biskup vkročí a povie: „Pokoj tomuto domu!“ Tento obrad upamätuje na vchod Ježiša Krista do neba, keď svojou smrťou na kríži premohol peklo.

V kostole, okolo na stenách, horí dvanásť sviec, ktoré sú postavené nad dvanástimi krížmi, vyznamenávajú apoštolov, ktorí svojím učením o Ukrižovanom Ježišovi Kristovi osvietili celú cirkev.

Biskup pokľakne uprostred kostola a modlením hymnu: „Príď, Duchu Svätý“ vzýva Ducha Svätého. Potom, keď chór začne spievať litánie ku všetkým svätým, padne na tvár. Ku koncu litánií sa zdvihne a tri razy opakuje prosbu: „Aby si tento kostol a tento oltár, ktorý ku tvojej cti a pod vzývaním svätých (meno) majú byť posvätené, požehnať, posvätiť a zasvätiť ráčil.“

Kým chór spieva Zachariášov chválospev, biskup píše po kostolnej dlážke, ktorá je posypaná popolom, grécku i latinskú abecedu v podobe kríža, na znamenie, že národy všetkých rečí, ktoré predtým chodili v prachu hriechu a nevedomosti, sú zhromaždené v jednote viery v Ukrižovaného Krista v cirkvi katolíckej.

Biskup svätí víno, vodu, popol a soľ a všetko spolu zmieša. Keď zvnútra poznamenal krížom hlavné dvere, ide svätiť oltáre, čo obšírnejšie opíšem v nasledujúcej hlave.

Toto slávnostné vysvätenie kostola sa deje plným právom. Lebo každý kostol nie je nič iné, len brána a predsieň nebeská, nič iné len dom Boží medzi ľuďmi.

Ale ak nebo nie je dosť čisté pre trikrát Svätého, čo máme potom robiť my biedni ľudia, aby sme mohli pripraviť miesto, na ktorom sa budú Bohu páčiť naše poklony, na ktorom bude osobne prebývať a vystaví trón svojich milostí? Veď už i Jakub posvätil to miesto, na ktorom v predobraze videl katolícky kostol! Sväté Písmo nám hovorí, že Jakub posvätil to miesto, na ktorom sa mu zjavil nebeský rebrík, ktoré bolo len predobrazom chrámu, toho miesta, na ktorom vystupujú a zostupujú anjeli, z toho miesta, na ktorom sa Boh spojil s ľuďmi: „A Jakub“, hovorí Sväté Písmo, „sa zľakol a povedal: Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné, jedine dom Boží a brána nebeská! A ráno Jakub vstal a vzal kameň, ktorý položil pod svoju hlavu a postavil ho na znamenie, polial ho olejom, a nazval to miesto Bethel, to jest dom Boží.“ 0 čo viac sa patrí, aby každý katolícky kostol bol posviacaný čo najslávnostnejšie, by sa stal dôstojným miestom, v ktorom by sa smela Najvyššiemu prinášať najsvätejšia obeta omše svätej a Boh sám v ňom mohol prebývať!

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.