Meniny, sviatky, svätí – 4. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Veronika
 • Jarmila
 • Roni
 • Seth
 • Vera
 • Verena
 • Veronica

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Ondrej Corsini (biskup), svätá Veronika Jeruzalemská a svätý Raban Maurus (biskup). – Svätý Ondrej Corsini bol karmelitán a biskup vo Flesole, neochvejný pastier ľudu, dobrodinca chudobných, staviteľ kostolov a kláštorov, zmierovateľ nepriateľov. Zomrel 6. 1. 1373. – Svätá Veronika Jeruzalemská podľa ľudovej legendy bola nábožná žena, kotrá mala podať Ježišovi na krížovej ceste šatku, do ktorej Ježiš vtlačil podobu svojej tváre. Táto neznáma žena by mala byť tou ženou, ktorú Pán Ježiš zázračne uzdravil z krvotoku (Mt 9, 20). Meno Veronika je asi odvodené od slov „vera eikon“ – pravý obraz. Apokryf „Acta Pilati“ spomínajú meno „Beronica“, ktorá by mala byť sestrou tej uzdravenej ženy. Neskôr sa spomína Beronica ako sama tá uzdravená žena. Veroniku vraj potom pozvali do Ríma, kde touto šatkou uzdravila cisára Tibéria. – Svätý Raban Maurus bol arcibiskup mohučský. Tento „učiteľ Germánie“ je jeden z najznámejších teológov svojej doby. Predtým bol benediktínom vo Fulde. Potom bol aj žiakom Alkuina v Tourse. Jeho hlavné diela sú De laudibus sanctae Crucis a De nerum natura (22 zväzkov). Zomrel 4. 2. 856.

Myšlienky pre deti a mladých

O Bohu a Božích veciach nehovorme nikdy žartovne, ale vždy s pokornou úctou a rešpektom.

sv. František Saleský

Milovať znamená priať blížnemu to, čo pokladáme za dobré z lásky k nemu, a nie k sebe.

Aristoteles

Viem, že dokážeš všetko.

Kniha Jób 42, 2

Bože, ty si veľký – si najmocnejší zo všetkých! Viem, že mi pomôžeš, kedykoľvek stratím dych. – Vedel si, že ani tí najsilnejší, najmocnejší ľudia nedokážu toľko, čo dokáže Boh? Dospelí sú silní a múdri, ale napriek tomu majú niekedy starosti, s ktorými si nevedia dať rady. Ale všetci sa môžeme spoľahnúť na Boha. Takže ak máš problém, ktorý potrebuješ vyriešiť, spoľahni sa na Boha. Pamätaj, on dokáže všetko!

Prví ľudia boli Adam a Eva. Od nich všetci pochádzame. Oni sú naši prarodičia. Boh stvoril Adama tak, že mu utvoril telo zo zeme a „vdýchol“ mu dušu. Človek pozostáva z tela a z duše. Človek sa dušou podobá Bohu. „Učiňme človeka na náš obraz!“ (Gn 1, 26)

Katechizmus

Pre dospelých

„Múdry človek už na úsvite pozdvihuje svoje srdce k Pánovi, ktorý ho stvoril, a modlí sa pred tvárou Najvyššieho.“ (Sir 39, 6) Ranná modlitba je dôležitou povinnosťou pre kresťana. Kristus povedal: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. (Jn 15, 5) Proste a dostanete (Mt 7, 7). Modli sa a pracuj. Ranná modlitba je teda tou rannou obeťou, ktorou zasväcujeme Bohu prvotiny dňa. Keď teda chceme, aby nám bol prítomný deň užitočný pre spásu, začínajme ho vždy s Bohom. Len čo sa teda ráno prebudíme, zaleťme mysľou k Bohu. Snažme sa prvé chvíle dňa zasvätiť Bohu hoci len krátkou rannou modlitbou, ak si nestačíme vykonať niektoré z nasledujúcich. Ranná modlitba by sa mala odvíjať v nasledujúcich bodoch:

 1. Dobrorečme a klaňajme sa v poníženosti všemohúcemu Bohu, Pánovi, Stvoriteľovi a Zachovávateľovi všetkých vecí, od ktorého všetko dostávame. Ďakujme mu za otcovskú starosť, ktorú mal o nás uplynulú noc.
 2. Prosme ho o potrebné milosti pre telo i dušu, o pomoc a požehnanie.
 3. Urobme si predsavzatie, že budeme svedomito konať svoje povinnosti, že sa budeme chrániť najmä ťažkých hriechov a že vykonáme nejaký dobrý skutok.
 4. Obetujme všetky svoje myšlienky, slová, práce a trápenia na Božiu česť a slávu a spojme ich so zásluhami umučenia a smrti Ježiša Krista.
 5. Urobme si úmysel, že chceme byť účastní na všetkých cirkevných modlitbách, najmä na svätých omšiach, ktoré sa vo svete obetujú, a že chceme získať sľúbené odpustky, ktoré v živote získať môžeme, a určíme, či tým dušiam, ktoré to najviac potrebujú, alebo tým, ktorým to určí sám Pán Ježiš.
 6. Zverme sa do ochrany Panny Márie, svojho anjela strážcu, svojho patróna a Božích svätých. Kým sa obliekame, môžeme odriekať rôzne ranné vzdychy. Okrem modlitby Otče náš a Zdravas‘, prípadne aj Verím v Boha, môžeme si vzbudiť tri božské čnosti a modlitbu určenú na jednotlivé dni.

Vstávam v mene Boha Otca, ktorý ma stvoril, v mene Boha Syna, ktorý ma vykúpil, v mene Boha Ducha Svätého, ktorý ma posvätil. Trojjediný Bože, chráň ma dnes od všetkých nebezpečenstiev pre telo i dušu.

Pri prebudení

Pane, zanechávam svoje lôžko, aby som v tvojej službe strávil(a) nový deň. Daj, aby som to vykonal(a) tebe milým spôsobom.

Pri vstávaní z lôžka

Obleč ma, Pane, do rúcha nevinnosti a spravodlivosti a udeľ mi milosti, aby som vyzliekol/a starého hriešneho človeka a obliekol/a si nového, Bohom stvoreného v pravej svätosti a dokonalosti.

Pri obliekaní

Bože, úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného, aby som sa nepoškvrnil(a) nejakým hriechom. – Pane, všemohúci Bože, ty si nám dovolil dožiť sa toho rána; ochraňuj nás dnes tvojou pomocou, aby sme sa v tento deň nedopustili hriechu, ale aby naše slová, myšlienky a skutky smerovali vždy k vykonávaniu tvojej spravodlivosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. – Pane, Bože, Kráľ neba i zeme, príď a posväcuj, spravuj a ovládaj dnes naše srdcia a telá, city, reči a skutky podľa tvojho zákona a tvojich príkazov, aby sme s tvojou pomocou konali všetko na tvoju slávu a našu spásu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Pri umývaní

Pre tradičných katolíkov

Že toto poníženie sa stáva pôsobením Ducha Svätého, o tom máme výslovné svedectvo v modlitbách pri svätej omši, ktoré sa pripisujú apoštolovi svätému Jakubovi. V týchto modlitbách sú priamo pred pozdvihovaním tieto slová: „Pána a Darcu života, ktorý s Tebou, Bože Otče a s Tvojím jednorodeným Synom tróni i panuje a s Tebou je jednej bytnosti od večnosti … zošli i teraz na nás a na tieto predložené sväté dary, aby prišiel a skrze svoju svätú, spasiteľnú a neoceniteľnú prítomnosť tento chlieb posvätil a ho svätým Telom Pána a tento kalich predrahou krvou Pomazaného Tvojho učinil.“

Podobne čítame v omšových modlitbách svätého Jána Zlatoústeho: „Požehnaj, Pane, chlebu svätému! Učiň teda tento chlieb predrahým Telom Pomazaného svojho. Požehnaj, Pane, svätý kalich. To ale, čo je v tomto kalichu, učiň predrahou krvou Pomazaného svojho, premieňajúc to skrze tvojho Ducha svätého.“ Hľa, ako títo dvaja veľkí Svätci pripisujú premenu chleba a vína Duchu Svätému a k dokonaniu tohoto diela Ho vzývajú. Lebo ako pôsobil Duch Svätý pri vtelení Syna Božieho, podľa svedectva archanjela Gabriela, ktorý povedal Márii: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1, 35), tak zase Duch Svätý býva vzývaný, aby pôsobil aj pri obnovovaní vtelenia Ježiša Krista vo svätej omši.

Na to poukazuje kňaz pri omši svätej, keď skôr ako urobí prvý kríž nad obetovanou hostiou a nad kalichom, pozdvihuje svoje oči k nemu, rozpína obe ruky i ramená, potom oboje spína a s úprimnou nábožnosťou vzýva Ducha Svätého, modliac sa: „Príď, Posvätiteľu, všemohúci, večný Bože a požehnaj tejto obete, menu tvojmu svätému pripravenej.“ Kňaz teda prosí, aby Duch Svätý zostúpil z neba a z jeho dôstojnej obete takpovediac žehnal svojou vlastnou rukou. Podobne znie i modlitba svätého Ambróza pred začiatkom omše svätej: „Nech teda, ó Pane, zostúpi neviditeľná velebnosť Ducha Svätého, ako pred vekmi zostúpil na obetné dary praotcov.“

Ako prirodzený oheň preniká drevom a mení ho na žeravý uhoľ, tak oheň Ducha Svätého zázračným spôsobom preniká chlieb a víno, keď bývajú Kristove slová nad nimi vyslovené a mení ich na Telo a Krv Pána. V okamžiku premeny neviditeľne zostupuje nebeský oheň na naše oltáre, aby premenil chlieb a víno na pravé Telo a na pravú Krv Pána.

O tom máme dva krásne predobrazy v Starom zákone. Prvý z nich sa stal pri prvej Áronovej obete, o ktorom Sväté písmo hovorí toto: „ukázala sa sláva Hospodinova všetkému ľudu. A hľa, vyšiel oheň od Hospodina, zhltol obetu zápalnú i tuky, ktoré boli na oltári. Čo keď videl ľud, chválil Hospodina a padol na tvár svoju“. (III. Mojž/Lv 9, 23. 24). Druhý predobraz sa stal pri posväcovaní Šalamúnovho chrámu, o ktorom je napísané: „A keď dokonal Šalamún modlitby, oheň zostúpil z neba a zhltol zápalnú obetu a iné obety a velebnosť Hospodinova naplnila dom. Všetci synovia izraelskí videli zostupovať oheň a slávu Hospodinovu na dom a padli tvárou na zem, klaňali sa a chválili Hospodina, že je dobrý, že na veky trvá jeho milosrdenstvo“ (II. Paralip. 7, 1 n.).

To boli jasné obrazy toho, čo sa deje pri našej obete omše svätej, pri ktorej oheň Ducha Svätého padá z neba, chlieb a víno stravuje a na najsvätejšie Telo a v predrahú krv ich premieňa.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.