Meniny, sviatky, svätí – 4. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Florián
 • Květoslav
 • Flora
 • Roy

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Florián (mučeník) a svätý Silván (biskup a mučeník). – Svätý Florián chránil v Lorchu v Rakúsku kresťanov počas Diokleciánovho prenasledovania a podstúpil mučeníctvo. Hodili ho so skalou upevnenou na krku do rieky Enns v roku 304. Je patrónom hasičov a ochrancom pred vodou a ohňom. – Svätý Silván bol jeden zo 41 kresťanov odsúdených v Gaze na práce do baní a potom sťatých, asi v roku 304.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Chráňme sa naviazať sa na zbytočné a neužitočné radosti, aj keď sú dovolené. Tak sa ľahšie uchránime pred radosťami nedovolenými a hriešnymi.

sv. František Saleský

Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti.

Hans Küng

Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril.

Kniha proroka Izaiáša 25, 8

Boh raz všetky moje slzy utrie. A v nebi bude krásne, to viem! – Boh vie, občas sa všetci cítime smutní. Ale sľubuje nám, že jedného dňa nám utrie všetky slzy. Keď budeme spolu v nebi, nebudeme chcieť plakať. Nebudeme sa hnevať ani nám už nikto neublíži. Dovtedy však Boh sľubuje, že je tu pre nás. Zoberie od nás všetko, čo by nám mohlo ublížiť. Ak si smutný, povedz mu to, je stále pri tebe a počúva ťa.

Od Pána Boha dúfame, že nám dá večnú blaženosť a všetko, čo na jej dosiahnutie potrebujeme. Máme nádej, že od neho dostaneme aj pozemské veci, potrebné pre život, ak neprekážajú našej spáse.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Osobitné služby pri svätej omši

Akolyta: je ustanovený na službu pri oltári a na pomoc kňazovi i diakonovi. Má na starosti hlavne prípravu oltára a posvätných nádob a ak je to potrebné, aj rozdávať veriacim Eucharistiu, ktorej je mimoriadnym vysluhovateľom. V službe oltára má akolyta svoje vlastné úlohy, ktoré má sám plniť.

Lektor: je ustanovený na prednášanie čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia. Môže predniesť aj úmysly všeobecnej modlitby a keď niet žalmistu, aj žalm medzi čítaniami. Lektor má vlastnú úlohu pri slávení Eucharistie, ktorú musí sám osobne plniť.

Ak chýba ustanovený akolyta, môžu byť poverení na službu oltára a na pomoc kňazovi a diakonovi laickí služobníci, čo nesú kríž, sviece, kadidlo, chlieb, víno, vodu a sú aj poverení rozdávať sväté prijímanie. Ak chýba ustanovený lektor, nech sú poverení iní laici na prednášanie čítaní Svätého písma, ktorí by naozaj boli vhodní plniť túto úlohu a starostlivo prirpavení, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci milá a živá záľuba k Svätému písmu. Žalmistovi prislúcha úloha spievať žalm alebo iný biblický spev medzi čítaniami. Aby žalmista svoju úlohu mohol riadne zastať, je nutné, aby vedel spievať žalmy a mal aj dobrý prednes a výslovnosť. Medzi veriacimi má svoju liturgickú úlohu schola (zbor) alebo chór, ktorému prináleží starať sa o časti jemu vlastné podľa rozličných druhov spevu, ktorý treba náležite predniesť a podnecovať veriacich k činnej účasti na speve. Čo sa hovorí o zbore spevákov, platí pri zachovaní toho, čo treba zachovať, aj o ostatných hudobníkoch, najmä však o organistovi. Patrí sa mať kantora alebo dirigenta zboru, ktorý by viedol a udržiaval spev ľudu. Ba keď niet scholy, kantor má úlohu moderovať rozličné spevy s patričnou účasťou ľudu.

Liturgickú službu konajú aj:

 • sakristián (kostolník), ktorý starostlivo pripravuje liturgické knihy, rúcha a ostatné, čo je potrebné na slávenie omše
 • komentátor, ktorý veriacim dáva v prípade potreby krátke vysvetlenia a úpravy, aby ich uviedol do slávenia, aby ho lepšie porozumeli. Úpravy komentátora majú byť dôkladne pripravené, stručné a vecné. Pri plnení svojej úlohy komentátor stojí na vhodnom mieste pred veriacimi, ale nie na ambone.
 • zberatelia v kostole robia zbierky
 • uvádzači v niektorých krajoch vírajú veriacich pri bráne kostola a uvádzajú ich na vhodné miesta a radia sprievody

Je vhodné, aby aspoň v katedrálnych a väčších chrámoch bol kompetentný službník – ceremoniár. Má sa starať o riadny priebeh bohoslužieb a to to, aby vysvätení služobníci a veriaci konali svoju službu dôstojne, presne a nábožne. Na liturgické služby, ktoré nie sú vlastné kňazovi a diakonovi a o ktorých sa už hovorilo, môže farár alebo správca kostola vybrať vhodných laikov a môžu im byť zverené liturgickým požehnaním alebo dočasným poverením. Čo sa týka úlohy posluhovať kňazovi pri oltári, nech sa zachovajú normy, ktoré dal biskup pre svoju diecézu.

Pre tradičných katolíkov

Do takzvaného „Sepulchrum“ (hrobu, priehlbiny) oltára1 V každom oltári či oltárnom kameni je priehlbina, v ktorej sú v schránke zapravené sväté pozostatky. Túto priehlbiny nazývajú „Sepulchrum“, to jest hrob. alebo oltárneho kameňa sa vložia pozostatky svätých (relikvie), a síce s takou slávnosťou, ktorá má veľkú podobnosť s pochovávaním mŕtvych tiel mučeníkov. Deň pred posviacaním oltára sa pozostatky vystavujú k ucteniu. Pred pozostatkami, pri ktorých horia dve sviece, sa kňazi modlia cirkevné hodinky (Matutinum a Laudes) k úcte patričných mučeníkov. V deň posviacania biskup nesie pozostatky v slávnostnom sprievode s krížom, horiacimi sviecami a okiadzaním (kadidlom) najprv okolo kostola a potom do kostola. Pritom sa spievajú responzóriá a antifóny; tak napríklad cirkev volá na svätých: „Pozdvihnite sa z príbytkov svojich, vy svätí Boží! Choďte na miesto svojho určenia, posväťte všetky miesta vášho priechodu, žehnajte ľud a zachovajte nás hriešnych ľudí v pokoji!“ V oblakoch kadidla, s modlitbou a spevom zapravia sa potom sväté pozostatky do „hrobu“, krizmom pomazaného, s troma zrnkami tymianu v schránke, ktorá je opatrená biskupskou pečaťou. Po vložení svätých pozostatkov spievajú zo Zjavenia: „Pod oltárom Božím ste obdržali sídlo, svätí Boží, orodujte za nás u Pána nášho Ježiša Krista!“ Tieto do oltára, či do oltárneho kameňa zapravené sväté pozostatky sú neoceniteľné poklady, drahšie ako zlato a drahokamy. Ony sú zálohou príhovoru, ktorí svätí za nás skladajú pred trónom Božím; ba zo samotných pozostatkov nám prichádza duchovná i telesná pomoc, spása i požehnanie. „Kto sa dotkne kosti mučeníka“, hovorí svätý Basilius, „dostáva niečo z liečivej moci, ktorá je vo svätom tele.“ Tak teda spočívajú v oltári svätí mučeníci, ktorí vylievali svoju krv za toho, ktorý sa na oltári obetuje za všetkých, tak že láska a vďačná vzájomná láska sa stretávajú až do smrti a dochádzajú spoločného oslavovania.

Po tomto slávnostnom zapravení svätých pozostatkov, biskup medzi najrozmanitejšími modlitbami a spevmi, obradmi a žehnaniami pomaže oltár svätým olejom a krizmou a obchádzaním s kadidelnicou ho takmer zahalí do vonných oblakov tymianu, čím upamätáva na Pomazaného Pána i na voňavé masti, ktorými zbožné ženy preukázali svoju úctu Božskému Spasiteľovi v jeho slávnom hrobe.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

 • 1
  V každom oltári či oltárnom kameni je priehlbina, v ktorej sú v schránke zapravené sväté pozostatky. Túto priehlbiny nazývajú „Sepulchrum“, to jest hrob.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.