Meniny, sviatky, svätí – 6. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Irena
  • Vendula
  • Venuše
  • Hugh
  • Hugo
  • Ira
  • Irene
  • Iris

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Irenej (biskup a mučeník) a blahoslavená Galla Rímska. – Svätý Irenej bol biskup v Sirmiu v Panónii. Zomrel ako mučeník za prenasledovania cisára Maximiána v 4. storočí, keď ho predtým mučili, väznili a nakoniec sťali. – Blahoslavená Galla bola dcérou konzula Symmacha. Ako vdova sa utiahla do chrámu svätého Petra a venovala sa modlitbe, pôstu a skutkom milosrdenstva. Žila v 6. storočí.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Naša reč má byť obyčajne okorenená miernou veselosťou. Správajme sa dobre voči všetkým a ešte láskavejšie voči tým, ktorí nás väčšmi potrebujú.

sv. František Saleský

Láska je všetko, čo chýba, aby sme urobil svet lepším.

Isadora Duncan

Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac) ako najvyberanejšie zlato.

Kniha prísloví 3, 13 – 14

Ak chceš byť múdry a šikovný, nasleduj Boha celým svojím srdiečkom. – Jednou z najlepších vecí je objavovanie. Naučiť sa obliecť sa, napísať svoje meno alebo naučiť sa čítať. Počas toho, ako sa učíš, staneš sa múdry. Múdrosť znamená rozhodnúť sa správne a nasledovať Boha. Uč sa a objavuj!

Pápež sa nemôže mýliť vtedy, keď ako najvyšší učiteľ Cirkvi rozhoduje vo veciach viery a mravov a zaväzuje všetkých kresťanov, aby jeho učenie prijali. Ježiš Kristus hovorí: „Kto neposlúcha Cirkev nech je ako pohan a mýtnik“ (Mt 18, 17).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ant. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, hovorí Pán. – V. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj. R. Lebo ich budú volať Božími synmi. – Modlime sa. Všemohúci Bože, ty si stvoril vesmír a podľa tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta; vypočuj naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. / Bože, milovník a pôvodca pokoja, neznášanlivý duch ťa nemôže chápať a srdce plné nenávisti sa zatvára pred tebou; daj, aby všetci, čo žijú svorne, vytrvali v dobrom, a tí, čo žijú v nepriateľstve, nech sa zmieria a zabudnú na krivdy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za pokoj

Pane, udeľ dnešným časom pokoj, aby sme boli pod ochranou tvojho milosrdenstva oslobodení od každého hriechu a zbavení všetkých nepokojov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za pokoj

Bože, od teba pochádzajú sväté túžby, dobré rady a spravodlivé skutky: daj svojim služobníkom pokoj, ktorý svet dať nemôže, aby aj naše srdcia boli oddané plneniu tvojich prikázaní. Odvráť od nás strach a daruj našim časom pokoj. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za pokoj

Bože, milovník a pôvodca pokoja, prosíme ťa, ochraňuj nás pred všetkými útokmi, aby sme sa, dôverujúc v tvoju ochranu, neobávali žiadneho nepriateľského ozbrojeného napadnutia. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za pokoj

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám ho dávam“; nehľaď na naše hriechy, ale na tvoje zásluhy, a dožič všetkým svojim služobníkom, ktorých všemohúci Otec stvoril a spravuje a ktorých si ty predrahou krvou vykúpil a povolal k večnému životu, aby sa podľa tvojho príkazu všetci vzájomne milovali z celého srdca, boli jednej mysle a tešili sa tvojmu stálemu pokoju.

Pane Ježišu Kriste, o tebe predpovedal prorok: „Kľaňať sa mu budú všetci králi zeme, všetky národy mu budú slúžiť.“ Rozšír svoje kráľovstvo na celé ľudské pokolenie. Zapáľ vo všetkých ľuďoch plameň viery v teba, vysloboď ich z pút lákavých náruživostí a nasmeruj ich na cestu do neba. Daj, aby ti na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, ponížene slúžili štáty a národy, ktoré spája tvoja nepoškvrnená nevesta, svätá Cirkev; aby všetky jazyky a národy tvorili jeden chór, ktorý by ťa vo dne v noci chválil, tebe dobrorečil a teba oslavoval ako Kráľa a Panovníka národov, Knieža pokoja a nesmrteľného Kráľa vekov. Amen.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky, daruj svetu pokoj.

Súkromná modlitba za pokoj

Pre tradičných katolíkov

Keď si sa Kristu Pánu vo svätej hostii vo viere poklonil, máš ho Otcovi nebeskému obetovať. O moci tohoto obetovania hovorí svätá Gertrúda: „Obetovanie svätej hostie je najopravdivejším a najmocnejším uzmierením všetkého ľudského previnenia.“ Tým chcela povedať: Ničím nemôžeme rozhnevaného Boha lepšie uzmieriť, ako keď mu pri omši svätej najdôstojnejšiu hostiu tela i krvi jeho Syna obetujeme. Keďže sme všetci hriešnici, mali by sme si toto dobre vziať k srdcu a preto pri pozdvihovaní, alebo medzi ním, obetovať svätú hostiu s najvrúcnejšou nábožnosťou nebeskému Otcovi za odpustenie svojich hriechov.

Po pozdvihovaní svätého Tela Kristovho nasleduje pozdvihovanie svätého kalicha, ktoré má tiež zvláštny význam a nadprirodzenú moc. Lebo v tom okamihu býva predrahá Krv Ježiša Krista znovu vylievaná duchovným spôsobom a na všetkých prítomných kropená. Čo jasne vysvitá zo svätých slov premeny, ktoré znejú takto: „Lebo toto je Kalich mojej Krvi, nového a večného zákona, tajomstvo viery, ktorá bude vyliata za vás a za mnohých na odpustenie hriechov.“ Ak si prítomný na omši svätej, dostáva sa ti tej istej milosti, ako keby si bol stál skrúšene na Kalvárii pod krížom a býval pokropený tou Krvou Krista Pána. Ako by si bol býval vtedy od svojich hriechov očistený: tak bývaš pri pozdvihovaní kalicha, ak si pri omši svätej prítomný so skrúšenou mysľou, duchovným spôsobom pokropený krvou Kristovou a tak očistený od poškvŕn hriechov. (Viď hlava VII.)

V Starom zákone Pán povedal Izraelitom: „Všetci synovia izraelskí nech zabijú baránka a jeho krv nech natrú na obe veraje a na prahy domov… Tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete. A uvidím krv a obídem vás a nepríde medzi vás zahubujúca rana, ktorou budem biť egyptskú zem.“ (Ex 12, 13) Ak krv veľkonočného baránka, ktorou Izraeliti pokropili veraje svojich dverí, ich ochránila od anjela zhubcu, čím skôr vás ochráni Krv nevinného Baránka Božieho, ktorá bola raz vyliata za nás na kríži a ktorou bývame každodenne duchovným spôsobom kropení pri omši svätej, od zúrivosti toho zlého anjela, „ktorý obchádza ako ručiaci lev a hľadá, koho by zožral“. (1 Pt 5, 8)

Ale čo majú robiť tí, ktorí sú mimo kostola, alebo ďaleko od neho a preto nemôžu chodiť na svätú omšu? Týmto je na úžitok v našej svätej cirkvi katolíckej zavedená krásna obyčaj, že pri pozdvihovaní svätej hostie i svätého kalicha sa dáva znamenie zvonom, aby tým všetci prítomní boli upozornení na to, že náš milý Pán a Boh býva pri omši svätej pozdvihovaný na našu spásu. Pri tomto zazvonení majú všetci, kdekoľvek sú, doma alebo na poli, pokľaknúť a obrátiť sa tvárou ku kostolu, aby sa svojmu Pánu a Bohu v rukách kňaza poklonili. Ó, ako mnohí z ľudskej bázne tento svätý úkon zanedbávajú, Bohu náležitú úctu nedávajú a tak sa o veľkú zásluhu pripravujú! Lebo kto sa klania Kristovi Pánovi pri pozdvihovaní a jeho obetuje, koná cnosť viery, pokory a nábožnosti a stáva sa tak účastným hojného ovocia omše svätej. Ale kto to z bázne ľudskej zanedbáva, toho sa týka slovo Pána: „Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť i Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Otca i svätých anjelov.“ (Lk 9, 26)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.