Meniny, sviatky, svätí – 9. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Roland
 • Ctibor
 • Rolando
 • Rollie
 • Selma

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Pachomius (opát) a svätý Beátius (kňaz, pustovník). – Svätý Pachomius sa stal z pohanského vojaka kresťanom a potom mníchom. Založil viacero kláštorov a napísal slávne Pravidlá pre mníchov. Bol opátom v Thébach v Egypte. Zomrel 9. 5. 347/348. – Svätý Beátus pochádzal z Francúzska, je apoštol Švajčiarska. Žil v 7. storočí.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Každá malá, úmyselne spáchaná chyba ohrozuje dokonalosť viac ako sto iných, ktorých sme sa dopustili z nepozornosti.

sv. František Saleský

Skutočná láska robí človeka odvážnym.

Lao-Ce

Lebo Pán je naším sudcom, Pán naším zákonodarcom. Pán je naším kráľom, on nás spasí.

Kniha proroka Izaiáša 33, 22

Ďakujem ti, Bože, že si mojím kráľom. Milujem ťa najviac zo všetkých, buď mojím Pánom. – Kto je to kráľ? Ako vyzerá? Je mocný? Je to niekto, koho musia poddaní len počúvať a poslúchať? Je to niekto, kto je zodpovedný za všetko v krajine? Áno, aj Boh je kráľom. Je mocný a zodpovedný – aj za teba. Ale nielen to… Miluje ťa, je láskavý, odpúšťa nám chyby. Stará sa o to, aby sme mali všetko, čo potrebujeme, stará sa o naše zdravie a chce, aby sme sa radovali. Je lepší ako ktorýkoľvek kráľ na svete. A je jediný, ktorý tu bude navždy!

Svätokrádeže sa dopúšťa ten, kto nehodne prijíma niektorú sviatosť alebo zneucťuje Bohu zasvätené osoby, predmety a miesta (kráľ Baltazár). Povery sa dopúšťa ten, kto nejakej veci pripisuje moc, akú jej Boh nedal (vykladanie kariet, číslo 13 – nešťastie…).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Prijímanie pod obidvoma spôsobmi

Plnšie zvýraznenie znaku svätého prijímania sa dosiahne prijímaním pod obidvoma spôsobmi (Telo a Krv Kristova). V tejto forme sa totiž dokonalejšie prejavuje znak eucharistickej hostiny a jasnejšie sa vyjadruje Božia vôľa, ktorou sa potvrdzuje nová a večná zmluva v Pánovej krvi ako aj vnútorná súvislosť medzi eucharistickou a eschatologickou hostinou v Otcovskom kráľovstve.

Duchovní pastieri nech sa usilujú čo najvhodnejším spôsobom pripomenúť katolícke učenie o spôsobe svätého prijímania podľa Tridentského koncilu tým veriacim, ktorí prijímajú pod obidvoma spôsobmi, ako aj ostatným prítomným. Predovšetkým nech upozornia veriacich kresťanov na učenie katolíckej viery, že aj pod jedným spôsobom sa prijíma celý a úplný Kristus a opravdivá sviatosť, a preto tí, čo prijímajú len pod jedným spôsobom, čo do úžitku nie sú ukrátení o nijakú milosť potrebnú na spásu.

Nech ich poučia aj o tom, že Cirkev pri vysluhovaní sviatosti má moc – pri zachovaní ich podstaty – určovať alebo meniť to, o čom myslí, že lepšie poslúži úcte sviatostí alebo osohu prijímajúcich podľa okolností, času a miesta. Zároveň nech upozornia veriacich, aby sa čím horlivejšie zúčastňovali na tomto posvätnom obrade, ktorým sa plnšie vyjadruje znak eucharistickej hostiny.

Prijímanie pod obidvoma spôsobmi okrem prípadov uvedených v knihách rituálu majú dovolené:

 • kňazi, ktorí nemôžu celebrovať alebo koncelebrovať
 • diakon a ostatní, ktorí pri omši vykonávajú nejakú službu
 • členovia komunít, pri konventuálnej omši alebo pri omši, ktorá sa nazýva komunitnou, chovanci seminárov, všetci, čo sú na duchovných cvičeniach, alebo aj účastníci duchovného alebo pastorálneho zhromaždenia

Diecézny biskup môže pre svoju diecézu stanoviť normy o prijímaní pod obidvoma spôsobmi, ktoré sa majú zachovávať aj v rehoľných kostoloch a v malých spoločenstvách. Tomu istému biskupovi je daná právomoc povoliť prijímanie pod obidvoma spôsobmi, keď to kňaz, ktorému ako vlastnému pastierovi je zverená nejaká komunita, považuje za vhodné, len nech sú veriaci dobre poučení a nech je vylúčené nebezpečenstvo zneuctenia Sviatosti, alebo by sa tento obrad stal obťažným pre množstvo prijímajúcich či pre inú príčinu.

Ale normy o spôsobe rozdávania prijímania pod obidvoma spôsobmi a o rozsahu fakulty môžu konferencie biskupov vydať až po preskúmaní Apoštolskou stolicou.

Keď prijímajúci pijú priamo z kalicha, prijímajúci po prijatí tela Kristovho podíde k tomu, čo podáva kalich, a postaví sa pred neho. Posluhujúci hovorí Krv Kristova a prijímajúci odpovie Amen. Posluhujúci mu podá kalich, ktorý si prijímajúci sám priloží k ústam. Prijímajúci mu podá kalich, ktorý si prijímajúci sám priloží k ústam. Prijímajúci odpije trochu z kalicha, vráti ho posluhujúcemu a odíde. Posluhujúci utrie okraj kalicha purifikátóriom.

Ak sa prijímanie kalicha koná namáčaním, prijímajúci si drží paténu pod ústami, pristúpi ku kňazovi, ktorý drží kalich, vedľa neho stojí posluhujúci s nádobou so svätými hostiami. Kňaz vezme hostiu, sčasti ju namočí v kalichu, pozdvihne ju a povie Telo a krv Kristova a prijímajúci odpovie Amen. Od kňaza prijme Sviatosť do úst a odíde.

Pre tradičných katolíkov

Uprostred oltára musí byť tak postavený kríž s obrazom Ukrižovaného1 Iba keď je najsvätejšia sviatosť vyložená k poklone, môže sa vynechať vyloženie kríža, lebo obraz je zbytočný, keď je prítomný sám Pán. , aby ho kňaz i ľud ľahko a pohodlne videl. Ten kríž má byť pri omši svätej pre kňaza i pre prítomných veriacich upomienkou na utrpenia Ježiša Krista. Oltár predstavuje Kalváriu; teda ako táto i on musí mať pri omši svätej kríž nášho Božského Vykupiteľa, aby ťa upomínal, že omša svätá je nekrvavým spôsobom jedna a tá istá obeta ako tá, ktorú Ježiš Kristus krvavým spôsobom, pribitý na kríži, obetoval na Kalvárii. Pohliadni na kríž a z neho zas na oltár a poznáš, čo tvoj Božský Spasiteľ podstúpil, aby ti mohol zanechať túto predrahú obetu omše svätej.

Veriaci, zbožný a úprimný pohľad na obraz Ukrižovaného je pre dušu v každom čase najmä pri obetovaní omše svätej nanajvýš spasiteľný a milostivý. Dáva trpezlivosť v utrpení, pokoj duše a mier v protivenstvách, nádej a dôveru k hodine smrti. „Podajte mi moju knihu“, volal lomeným hlasom umierajúc svätý Filip Benitius: „Podajte mi moju knihu“, opakoval, kým ho okolstojaci nerozumeli a nepodali mu kríž s Umučeným, na ktorý upieral svoj zrak. „Áno, toto je moja kniha“, povedal svätý a pritisol ho s celou láskou a úctivosťou k svojmu srdcu a k svojim ústam. „Z nej som celý môj život čítal; s touto knihou chcem dokonať svoj život.“ Blahoslavení, preblahoslavení my, ak budeme na konci svojho života môcť tak hovoriť, ako tento svätý!

Dojímavým spôsobom necháva Laktancius hovoriť Spasiteľa na kríži k zbožnej duši a takto ju pozývajúc: „Kto si, čo si, zadrž svoje kroky a podívaj sa na mňa, nevinne trpiaceho, za hriechy tvoje! Viď ruky klincami prerazené a údy rozopäté! Pozri na tú veľkú ranu v mojom boku! Dívaj sa na vytekajúcu krv, na tie prebodnuté nohy a zranené údy! Skloň kolená a úcti slzami ctihodné drevo kríža!“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia


 • 1
  Iba keď je najsvätejšia sviatosť vyložená k poklone, môže sa vynechať vyloženie kríža, lebo obraz je zbytočný, keď je prítomný sám Pán.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.