Modlitby

Katolícka viera

ZNAMENIE KRÍŽA + V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. – Amen.

Liturgická ranná modlitba

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

M (miništrant): Pane, + otvor moje pery. – Všetci: A moje ústa budú hlásať Tvoju chválu.

M: Bože, + príď mi na pomoc! – Všetci: Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc!

M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. – Všetci: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov.

Hymnus

Už vyšla jasná dennica, nuž prosme Boha pokorne, by v denných prácach snaženiach ochránil od škôd všetkých nás. Nech jazyk drží na uzde, by nerozsieval zlosť a svár; nech ochranou zrak zakryje, by nekochal sa v márnostiach. Daj čisté srdce útroby, nech nechveje ním vášnivosť, odbojné, pyšné telo kroť miernosťou v jedle, nápojoch. Až deň sa skloní k západu a priblíži sa noci tieň, kiež čistí v zdržanlivosti pejeme slávu k jeho cti. Buď Bohu Otcu sláva vždy i Synu jemu rovnému i Duchu, ktorý teší nás, teraz i večne na veky. Amen.

Žalm 62

 1. Bože, Boh môj si Ty, vyhľadávam Ťa zrána.
 2. Po Tebe žízni duša moja, za Tebou telo moje túži.
 3. V zemi bez vody, suchej a vyziablej; v svätyni Teba som hľadal, aby som uvidel Tvoju moc i slávu.
 4. Bo lepšia jak život je milosť Tvoja; a rty moje budú Ťa velebiť.
 5. Po celý život tak Ťa budem chváliť, v Tvojom mene dvíhať ruky svoje.
 6. Jak masťou a tučnotou obťažkáva sa duša moja a ústa moje chváliť Ťa budú perami natešenými.
 7. Veď Teba spomínam na lôžku svojom i v bdení na Teba myslievam, veď Ty si pomoc moja.
 8. Šťastný som v tieni krídel Tvojich. Ku Tebe lipne duša moja, zatiaľ čo pravicu nado mnou vystieraš.
 9. Tí však, čo na smrť mňa hľadajú, zostúpia v hlbiny zeme. Vydaní budú napospas meču, a stanú sa korisťou šakalov.
 10. Kráľ však radovať sa bude v Bohu, bo kto mu prisahal, radovať sa bude, bo zavrú sa ústa nepravdu hovoriacim.
 11. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
 12. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov.

Kapitulum

Nesmrteľnému a neviditeľnému Kráľovi vekov, jedinému Bohu úcta a sláva na veky vekov. Amen.

Všetci: Bohu vďaka.

M: Kriste, Synu Boha živého, zmiluj sa nad nami. – Všetci: Kriste, Synu Boha živého, zmiluj sa nad nami.

M: Ktorý sedíš na pravici Otcovej. – Všetci: Zmiluj sa nad nami.

M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. – Všetci: Kriste, Synu Boha živého, zmiluj sa nad nami.

M: Povstaň, Kriste, a pomôž nám. – Všetci: A vysloboď nás pre svoje meno.

M: Pane, vyslyš modlitbu moju. – Všetci: A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

M: Modlime sa: Bože, všemohúci, ktorý si nám dovolil dožiť sa tohto rána, zachráň nás dnes pomocou svojou, aby sme sa v tento deň nedopustili nijakého hriechu, ale aby všetky naše slová, myšlienky a skutky smerovali vždy k Tebou prikázanému spravodlivému životu. Skrze Pána nášho, Ježiša Krista, Syna Tvojho, ktorý s Tebou žije a panuje v jednote Ducha Svätého, ako Boh na veky vekov. – Všetci: Amen.

M: Pane, vyslyš modlitbu moju. – Všetci: A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

M: Dobrorečme Pánovi. – Všetci: Bohu vďaka.

M: Drahocenná je pred tvárou Pánovou. – Všetci: Smrť jeho svätých.

M: Svätá Mária a všetci svätí nech orodujú za nás u Pána, aby sme si zaslúžili pomoc a spásu od toho, ktorý žije a panuje na veky vekov. – Všetci: Amen.

M: Bože, + príď mi na pomoc. – Všetci: Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc. (3x)

M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. – Všetci: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

M: Pane, zmiluj sa nad nami. – Všetci: Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami.

M: Otčenáš. (Ticho.) – A neuveď nás do pokušenia. – Všetci: Ale zbav nás od zlého.

M: Zhliadni na služobníkov svojich, Pane, a na dielo svoje, a spravuj deti svoje. – Všetci: Nech žiari nad nami, Pane, Bože náš, svetlo Tvoje. Spravuj naše práce a požehnávaj nám robotu.

M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. – Všetci: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

M: Modlime sa: Pane, Bože, Kráľ neba a zeme, riaď a posväcuj, spravuj a opravuj dnes naše srdcia a telá, naše city, reči a skutky podľa svojho zákona a v zmysle svojich príkazov, aby sme, ó, Spasiteľ sveta, Tvojou pomocou i tu, i vo večnosti, spasení a oslobodení boli, ktorý žiješ a panuješ na veky vekov. – Všetci: Amen.

M: Požehnaj nás, Pane. – Všetci: Dni a skutky naše vo svojom pokoji nech spravuje všemohúci Pán. Amen.

M: Pomoc + naša v mene Pánovom. – Všetci: Ktorý stvoril nebo i zem.

M: Nech nás požehnáva Pán + a nech nás ochraňuje od všetkého zlého, a privedie k životu večnému. A duše zomrelých veriacich pre milosrdenstvo Božie nech odpočíva v pokoji. – Amen.

Anjel Pána

M: Anjel Pána zvestoval Panne Márii. – Všetci: A ona počala z Ducha Svätého.

M: Zdravas, Mária… – Hľa, služobnia Pána. – Všetci: Staň sa mi podľa slova Tvojho.

M: Zdravas, Mária… – A Slovo telom sa stalo. – Všetci: A prebývalo medzi nami.

M: Zdravas, Mária… – Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. – Všetci: Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa: Milosť Tvoju prosíme, Pane, ráč do myslí našich vliať, aby sme my, ktorí sme skrze anjela zvestujúceho vtelenie Krista, Syna Tvojho poznali, skrze umučenie jeho a kríž ku sláve vzkriesenia privedení boli. Skrze tohože Krista Pána nášho. – Všetci: Amen.

M: Ó, Pani moja.

Všetci (ráno): Ó, Matka moja, tebe sa celkom obetujem; a aby som ti preukázal/a svoju oddanosť, zasväcujem ti svoje oči, uši, ústa, srdce i seba samého/samú úplne. Keďže som teda tvoj/a, dobrá Matka, opatruj a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoj majetok. (večer): Ó, Matka moja, rozpomeň sa, že som tvoj. Opatruj a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoj majetok.

Liturgická večerná modlitba

M: Požehnaj nás, Pane. – Všetci: Pokojnú noc a šťastlivý koniec nech nám udelí všemohúci Pán. Amen.

M: Bratia, striezliví buďte a bedlite, lebo váš nepriateľ, diabol, ako ručiaci lev obchádza hľadajúc, koho by pohltil. Odporujte mu, silní vo viere. A Ty, Pane, buď nám milosrdný. – Všetci: Bohu vďaka.

M: Pomoc + naša v mene Pánovom. – Všetci: Ktorý stvoril nebo i zem.

Otčenáš (Ticho.) – Spytovanie svedomia

Vyznávam sa Bohu všemohúcemu, blahoslavenej vždy Panne Márii, svätému Michalovi archanjelovi, svätému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi a všetkým svätým, že som myšlienkami, slovami a skutkami veľa zhrešil/a. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina! Preto prosím preblahoslavenú Pannu Máriu, svätého Michala archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, orodujte za mňa u Pána Boha nášho.

M: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, a odpustiac nám hriechy, nech nás privedie do života večného. – Všetci: Amen.

M: Prepáčenie, rozhrešenie a odpustenie hriechov nech nám udelí všemohúci a milosrdný Pán. – Všetci: Amen.

M: Obráť sa k nám, Bože, spása naša. – Všetci: A odvráť od nás hnev svoj.

M: Bože, + príď mi na pomoc. – Všetci: Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc.

M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. – Všetci: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

M: Zmiluj sa. (V čase veľkonočnom: Aleluja.)

Žalm 4

 1. Pomohol mi Boh práva môjho, keď som k nemu volal. Ty si mi v úzkosti vždy uvoľnil.
 2. Buď mi milostivý, vyslyš prosbu moju!
 3. Mužovia, dokedy budete na srdci ťarbaví, milujete neprávosť a lož vyhľadávate.
 4. Uznajte raz, že Pán ctiteľa svojho vyznačil. Pán ma vyslyší, keď som volal k nemu.
 5. Nuž, rozohňujte sa, len nehrešte. Na lôžkach myslite v srdciach svojich, ale buďte ticho!
 6. Prineste pravé obety a dúfajte v Pána. Mnohí sú, čo vravia, kto nám podá šťastie?
 7. Ukáž, Pane, nad nami jas tváre svojej! Ty môjmu srdcu dávaš radosť väčšiu.
 8. Než je, keď obilia a vína hojnosť býva.
 9. V pokoji si ľahnem a zaspím tak isto.
 10. Bo Ty mi v bezpečí bývať dávaš, Pane.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. – Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ant. Zmiluj sa nado mnou, Pane, a vyslyš moju modlitbu. (Vo veľkonočnom čase: Aleluja, aleluja, aleluja!)

Hymnus

Než svetla denný zhasne jas, Stvoriteľ vecí, čuj náš hlas: pre svoju vľúdnu dobrotu ochraňuj, stráž nás v nočný čas. Nech idú v diaľky temné sny a nočné strašné predstavy. Drž v putách nášho škodcu, drž by telo cudné ostalo. To daj ná, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty i s Duchom, ktorý teší nás, vládnuc jak dnes, tak v každý čas. Amen.

Kapitulum

Ty si v nás, Pane, a Tvoje sväté meno bolo vzývané nad nami, neopúšťaj nás teda, Pane, Bože náš.

Všetci: Bohu vďaka.

M: Do Tvojich rúk, Pane, odporúčam ducha svojho. – Všetci: Do Tvojich rúk, Pane, odporúčam ducha svojho.

M: Veď si nás spasil, Pane, Bože pravdy. – Všetci: Odporúčam ducha svojho.

M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. – Všetci: Do Tvojich rúk, Pane, odporúčam ducha svojho.

M: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka. – Všetci: V tieni perutí svojich nás ochraňuj.

Antifóna: Spas nás.

Chválospev Simeonov

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji: Lebo moje oči videli Tvoje spasenie. Ktoré si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a na slávu svojho ľudu izraelského. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Antifóna: Chráň nás, Pane, keď bdieme, a stráž nás, keď spíme, aby sme bedlili s Kristom a odpočívali v pokoji. (Vo veľkonočnom čase: Aleluja.)

Záverečná modlitba

M: Modlime sa: Navštív, prosíme Ťa, Pane, toto bývanie a zažeň ďaleko od neho všetky nástrahy nepriateľa. Nech prebývajú v ňom Tvoji svätí anjeli, aby nás chránili v pokoji, a Tvoje požehnanie nech je vždy s nami. Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý s Tebou žije a panuje v jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov. – Všetci: Amen.

M: Pane, vyslyš modlitbu moju. – Všetci: A volanie moje nech dôjde ku Tebe.

M: Dobrorečme Pánovi. – Všetci: Bohu vďaka.

M: Nech nás požehná a ochraňuje všemohúci a milosrdný Pán, Otec + Syn a Duch Svätý. – Všetci: amen.

M: Pomoc Pánova nech je vždy s nami. – Všetci: Amen.

PROSBA K SV. MICHALOVI O OCHRANU

Svätý Michal archanjel, ochranca svätej Cirkvi! My, hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa spoliehame na tvoju dobrotu, veď ty pomáhaš každému, kto sa s dôverou k tebe utieka. Obraciame sa na teba spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých nebeských zborov, ktoré sú svedkami našej nádeje v teba. Vyberáme si ťa za nášho ochrancu a osobitne za zástancu. Sľubujeme, že ako tvoji ctitelia budeme šíriť túto pobožnosť k tebe. Sprevádzaj nás počas celého nášho života, aby sme nikdy ani skutkami ani myšlienkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás od všetkých diabolských pokušení, zvlášť proti viere a čistote. V čase našej smrti nám vypros u Pána pokoj a voveď nád do večnej radosti. Amen.

svätý Michal Archanjel

MODLITBA OPTINSKÝCH STARCOV

Daj mi, Pane, s pokojnou mysľou prijať všetko, čo mi tento deň prinesie. Daj, aby som sa celkom oddal Tvojej svätej vôli. Každú hodinu tohto dňa ma naprávaj a poúčaj vo všetkých veciach. Akékoľvek zvesti by so prijal počas dňa, nauč ma prijať ich pokojne a s pevným presvedčením, že všetko spĺňa Tvoju svätú vôľu. Veď všetky moje myšlienky a pocity vo všetkom, čo konám a hovorím. Ak sa vyskytnú nepredvídané veci, nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané od Teba. Nauč ma úctivo a rozumne nažívať s každým členom mojej rodiny, aby som nikomu neprivodil roztrpčenie ani zármutok. Udeľ mi, Pane, silu prekonať námahy dňa a znášať všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, trpieť, odpúšťať a milovať. Amen.

RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ

*Vo veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja, zmŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, abe nás k sebe prijal, aleluja.

V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa. Bože, Ty si zmŕtvychvstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet, prosíme Ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Žalm 117 Oslava milosrdného Pána

Hovorím… aby pohania oslavovali Boha za preukázané milosrdenstvo.

Porov. Rim 15, 8. 9

Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia, lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA

MODLITBY V RUŽENCI

VERÍM V BOHA, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

OTČE NÁŠ, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

ZDRAVAS’, MÁRIA, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

SLÁVA OTCU i Synu, i Duchu Svätéu, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

FATIMSKÁ MODLITBA: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

ZDRAVAS’, KRÁĽOVNÁ, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’! K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, Ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária. V. Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca. R. Aby sme sa stali hodni prisľúbení Kristových.

Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme Ťa, na orodovanie Preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás Jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu – Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža …, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. (Ide o najstaršiu mariánsku antifónu, ktorú sa kresťania modlia, aby boli chránení pred všetkým zlom a nešťastím a sprevádzaní materinskou pomocou Panny Márie. Latinské slovo “praesidium” [ochrana] má v pôvodnom texte význam hradieb pevnosti, aby sa vyjadrila sila a moc tejto ochrany. Diabol nenávidí, keď sa niekto s dôverou dieťaťa utieka pod ochranu nebeskej Matky, pretože je mimoriadne chránený.)

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. 

(Tieto dve modlitby odporúča nielen Svätý Otec František pridať k modlitbe posväteného ruženca, aby sme nimi vyprosovali od Panny Márie a sv. Michala archanjela ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil od Boha a vzájomne rozdelil. 10/2018)

AKO SA MODLIŤ RUŽENEC

Začína sa znakom kríža + so slovami: V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO. AMEN. – Niekde je zvykom začať slovami 70. žalmu: BOŽE, PRÍĎ MI NA POMOC, PANE, PONÁHĽAJ SA MI POMÁHAŤ. – Nasleduje: VERÍM V BOHA (APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY), OTČE NÁŠ, 3X ZDRAVAS’, MÁRIA S ÚVODNÝMI TAJOMSTVAMI, SLÁVA OTCU. – Potom začíname prvý desiatok: OTČE NÁŠ, 10X ZDRAVAS’, MÁRIA, SLÁVA OTCU, Ó JEŽIŠU. Ku každému desiatku sa môže pridať nejaká invokácia. – Na konci ruženca sa pomodlíme ZDRAVAS’, KRÁĽOVNÁ ALEBO LITÁNIE LORETÁNSKE, MODLITBA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA, POD TVOJU OCHRANU, K SV. MICHALOVI ARCHANJELOVI.

Možno si prečítať aj krátke rozjímanie.

RADOSTNÝ RUŽENEC

a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru. – b) Ktorý nech posilňuje našu nádej. – c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

S Matkou a Synom v radosti

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. (za lásku k pokore)

Anjel povedal Márii: „Zdravas‘ milosti plná, Pán s tebou. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 28. 31) – Mária, Pán je. stebou. Tvoj syn je Božím Synom.

2. Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila. (za čnosť lásky k blížnemu)

„Len čo Alžbeta počula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života“ (Lk 1, 41 – 43). – Aké sväté stretnutie Márie s Alžbetou, Ježiša s Jánom!

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. (za ducha chudoby)

„Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze Neho mali život“ (1 Jn 4, 9). – Sláva Bohu na výsostiach. Narodil. sa nám Spasiteľ, Kristus Pán.

4. Ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme obetovala. (za čnosť poslušnosti)

„Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, Simeon Ho vzal do svojho náručia a velebil Boha“ (Lk 2, 27. 28). – Moje oči uvideli spásu, ktorú si pripravil pre všetky národy.

5. Ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme našla. (za čnosť nábožnosti)

Po troch dňoch našli Ježiša v chráme (Lk 2, 46). – Mária všetky tieto slová zachovávala vo svojom srdci.

RUŽENEC SVETLA

a) Ktorý nech je Svetlom nášho života. – b) Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. – c) Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

S Matkou a Synom vo svetle spásy

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne. (za podriadenie sa Božej vôli)

Ján Krstiteľ povedal: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Lk 3, 16). – V krste, ktorý ustanovil Ježiš, som dostal Ducha Svätého, ktorý prebýva vo mne ako v chráme a rozžaruje vo mne oheň Božej lásky.

2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. (za lásku k Panne Márii)

Na svadbe v Káne Ježišova Matka povedala: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Ježiš povedal: „Naplňte nádoby vodou! (Jn 2, 5 – 7) – Mária mi pomáha zachovávať v srdci Ježišovi slová a plniť Jeho príkazy. Vtedy bude môcť Ježiš zjaviť svoju slávu aj vo mne.

3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. (za milosť obrátenia)

Ježiš hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). – Pán Ježiš vyzýva, aby som robil pokánie. Svoje nekonečné milosrdenstvo nám hriešnikom prejavuje vo sviatosti pokánia. Ďakujem Pánovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky.

4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor. (za bázeň Božiu)

Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4). – Aj vo svätej omši očami viery vidíme premeneného Pána Ježiša. Žiari nám vo svojej Božskej kráse a oslávenými ranami svojho umučenia.

5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť. (za vďačnosť Bohu)

Pán Ježiš povedal: „Kto je moje Telo a pije moju Krv, ostáva vo mne a Ja v ňom (Jn 6, 56). – Najvzácnejšia skutočnosť na zemi je, že „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“. To mám živo a sväto preciťovať najmä vo chvíli svätého prijímania, keď je vo mne Kristus ako Boh i človek, moja najvyššia láska a môj Spasiteľ.

BOLESTNÝ RUŽENEC

a) Ktorý nech osvecuje náš rozum. – b) Ktorý nech upevňuje našu vôľu. – c) Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

S Matkou a Synom v bolesti

1. Ktorý sa pre nás krvou potil. (za opravdivú ľútosť nad hriechmi)

„Ježiš sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ (Lk 22, 43. 44). – Otče, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný. (za čnosť čistoty)

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou“ (Iz 50, 6). – On pre náš pokoj znášal trest a Jeho rany nás uzdravili.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný. (za morálnu odvahu)

„Z tŕnia uplietli korunu a položili Mu ju na hlavu“ (Mt 27, 29). – Ľud môj, ja som ti daroval kráľovské žezlo, a ty si mi dal na hlavu tŕňovú korunu.

4. Ktorý pre nás kríž niesol. (za čnosť trpezlivosti)

„Ježiš si sám niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota“ (Jn 19, 17). – Kriste, Ty si na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo kríža, aby sme odumreli hriechu a žili pre spravodlivosť.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný. (za vytrvalosť až do konca)

„On bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený; a Jeho rany nás uzdravili“ (Iz 53, 5). – Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC

a) Ktorý nech usporadúva myšlienky naše. – b) Ktorý nech riadi naše slová. – c) Ktorý nech spravuje naše skutky.

S Matkou a Synom v sláve

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych. (za čnosť viery)

„Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych“ (Mk 16, 6). – Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, aleluja.

2. Ktorý slávne vystúpil do neba. (za čnosť nádeje)

„Ježiš žehnal svojich učeníkov, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba“ (Lk 24, 51). – Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi.

3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého. (za čnosť lásky)

„Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi“ (Sk 2, 4). – Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

4. Ktorý Ťa, Panna, vzal do neba. (za šťastnú smrť)

„Nepoškvrnená Bohorodička a vždy Panna Mária, po skončení svojho pozemského života bola vzatá s telom a dušou do nebeskej slávy“ (Pius XII. Munificentissimus Deus). – Blahoslavená si, Mária, lebo z Teba vzišla spása sveta a teraz sa v sláve raduješ pred Pánom; oroduj za nás u Syna.

5. Ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval. (za večnú spásu)

„Mária žiari v nebeskej sláve ako Kráľovná po pravici svojho Syna, nesmrteľného Kráľa vekov“ (Pius XII. Munificentissimus Deus). – Blahoslavená si, Pana Mária, lebo si uverila, čo Ti povedal Pán. S Kristom kraľuješ naveky.

STRELNÉ MODLITBY

 • Panna Mária, skry mňa (môjho manžela/manželku, deti, rodinu, spoločenstvo, farnosť, vlasť) pod svoj materinský ochranný plášť.
 • Ježiš, Mária, milujem vás, zachráňte duše. (môžno pridať “zachráňte moju dušu”, “zachráňte moju rodinu”, “uzdravte moju dcéru”, “…”)
 • Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym! (Ježišova modlitba)
 • Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť.
 • Pane, spomeň si na tých, čo sú v smrteľnom zápase.
 • Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme tebe, lebo si svojím Krížom svet vykúpil.
 • Pán môj a Boh môj. Boh môj a moje všetko.
 • Najsvätejšie Srdce Ježišovo, príď Kráľovstvo tvoje.
 • Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.
 • Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
 • Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

DUCHOVNÁ ADOPCIA

Trvá 9 mesiacov a spočíva v dennej modlitbe jedného tajomstva ruženca a zvláštnej modlitby za dieťa a jeho rodičov. Ak by niekto zabudol niekoľko dní na modlitbu, duchovnú adopciu je potrebné predĺžiť o toľko dní. Ak by sa niekto zabudol dlhšiu dobu modliť za dieťa (napr. týždeň), je potrebné obnoviť vnútorný skutok duchovnej adopcie.

Po splnení týchto podmienok, po deviatich mesiacoch, môžeme mať istotu, že sme sa pričinili o záchranu jedného konkrétneho človeka.

Ten, kto sa pre duchovnú adopciu rozhodne, zloží sľub. Môže ho zložiť aj súkromne, najlepšie pre Eucharistiou alebo krížom. Znie takto:

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo. Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedená túžbou brániť nenarodených, ja (meno), vyhlasujem a sľubuje, že odo dňa (dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:

 • jedno tajomstvo posvätného ruženca
 • každodenná modlitba adoptívneho rodiča
 • dobrovoľné predsavzatie splniteľné každý deň (napr. častá sv. spoveď a sv. prijímanie, adorácia Eucharistie, čítanie Svätého písma, pôst o chlebe a vode, boj so zlozvykmi, pomoc núdznym, dodatočné modlitby); Nie je dobré dávať si predsavzatia, ktoré nie sú zrealizovateľné.

Vznikla po zjaveniach vo Fatime. Stala sa odpoveďou na výzvu Božej Matky na ružencovú modlitbu, pokánie a zadosťučinenie za hriechy, ktoré najviac zraňujú Jej Nepoškvrnené Srdce. Je modlitbou za dieťa, ktorému hrozí zabitie v lone matky a modlitbou za jeho rodičov.

Každodenná modlitba adoptívneho rodiča

Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a sv. Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám. Amen.

ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na Tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného Tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

S cirkevným schválením z modlitebníka Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, 2015 – Rok zasvätených

MODLITBA ZA RODIČOV

Udeľ, Pane, milosť a svoje požehnanie mojím drahým rodičom, ktorí sú po Tebe mojimi najväčšími dobrodincami. Spomínam si na dobrodenie, ktoré mi preukazujú od detstva a vzdávam im vďaky za ich starosti, za ich namáhanie. Buď im, Pane, hojnou odmenou za všetko. Daj im zdravie a silu a mne požehnaj, aby som sa im vedel/a odvďačiť pozornosťou a laskavosťou. Amen.

MODLITBA RODIČOV ZA SVOJE DIEŤA

Nebeský Otče náš, Ty si dal nášmu dieťaťu milosť znovuzrodenia. Vo svätom krste si ho prijal za svoje dieťa a dal si mu účasť. nasvojom živote. Stalo sa ratolesťou na pravom viniči, ktorým je Kristus a začlenil si ho do svojej Cirkvi. Duch Svätý ho poznačil svätým znakom a prebýva v ňom ako v chráme. Zo srdca Ti za to ďakujeme a velebíme Tvoje milosrdenstvo. Amen.

ZA ŽIVOTNÉHO PARTNERA

Bože, prosím Ťa, pomáhaj mi, nech svojho životného partnera hľadám s otvoreným srdcom. Nech nehľadím len na momentálne uspokojenie a neriadim sa len tým, či sa mi páči a či ma fyzicky priťahuje. Daj, nech na ňom dokážem hľadať predovšetkým vnútornú krásu. Prosím ťa, buď pri mne v mojom rozhodovaní, či do vzťahu pôjdem alebo nie. Daruj mi v pravý čas odvahu rozhodnúť sa pre trvalý záväzok, ktorý obaja potrvdíme sviatostným manželstvom. Veď ma svojím Duchom, aby som nejednala len podľa svojich citov, ale dokázala i rozumne uvažovať a nechať si poradiť od rodičov či skúsenejších priateľov, ktorí môžu vidieť i to, čo nevidím ja. Bože, daj mi poznať svoju vôľu. Panna Mária a svätý Jozef, buďte mi nablízku svojím mocným orodovaním. Amen.

www.paulinky.cz

DUCHU SVÄTÝ, UKÁŽ MI MOJU SPRIAZNENÚ DUŠU

Pane, Duchu Svätý, Boh povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná“ (Gn 2, 18) a vo svojom milosrdenstve dal Adamovi Evu, čím ustanovil priateľstvo a manželstvo medzi mužom a ženou. Pane, Duchu Svätý, vlož mi do srdca pevné presvedčenie, že Boh Otec má pre mňa a pre môj citový život pripravený plán, ktorý mi prinesie požehnanie. Ukáž mi v tom množstve rozličných stretnutí a vyznaní lásky, moju spriaznenú dušu, kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa, aby môj citový život už viac nezaplavovala samota. Pane, Duchu Svätý, môj Spasiteľ, obnov moju vieru, lásku a nádej v teba. Amen.

100 modlitieb k Duchu Svätému

LITÁNIE K 14 SVÄTÝM POMOCNÍKOM

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, -//-

Duch Svätý, Bože, -//-

Svätá Trojica, jeden Boh, -//-

Svätá Mária, kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.

Svätý Jozef, pomocník vo všetkých potrebách, -//-

14 svätí pomocníci, -//-

Svätý Juraj, odvážny Kristov mučeník, -//-

Svätý Blažej, horlivý biskup a dobrodinec chudobných, -//-

Svätý Erazmus, veľký ochranca utláčaných, -//-

Svätý Pantaleón, zázračný príklad milosrdenstva, -//-

Svätý Vít, osobitný ochranca čistoty, -//-

Svätý Krištof, mocný orodovník v nebezpečenstve, -//-

Svätý Dionýz, žiariace zrkadlo pravej viery a dôvery, -//-

Svätý Cyriak, nepriateľ pekla, -//-

Svätý Agátius, orodovník v hodine smrti, -//-

Svätý Eustach, príklad trpezlivosti v súžení, -//-

Svätý Egídius, nepriateľ svetského života, -//-

Svätá Margaréta, statočná obhajkyňa viery, -//-

Svätá Katarína, víťazná ochrankyňa viery a čistoty, -//-

Svätá Barbora, mocná patrónka zomierajúcich, -//-

Všetci svätí pomocníci, orodujte za nás.

Všetci Boží svätí a sväté, -//-

V pokušeniach proti viere, -//-

V ťažkostiach a skúškach, -//-

V úzkostiach a biede, -//-

V každom boji, -//-

V každom pokušení, -//-

V chorobe, -//-

Vo všetkých potrebách, -//-

V strachu a panike, -//-

V ohrození spásy, -//-

V ohrození cti, -//-

V ohrození dobrej povesti, -//-

V ohrození majetku, -//-

V ohrození ohňom a vodou, -//-

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Pane.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane.

Od tvojho hnevu, -//-

Od rán zemetrasenia, -//-

Od epidémií, hladu a vojen, -//-

Od bleskov a búrok, -//

Od náhlej a nezaopatrenej smrti, -//-

Pre tvoje vtelenie, -//-

Pre tvoje narodenie, -//-

Pre tvoj kríž a tvoje umučenie, -//-

Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie, -//-

Pre zásluhy tvojej preblahoslavenej Matky Márie, -//-

Pre zásluhy 14 svätých pomocníkov, -//-

V deň posledného súdu, -//-

My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.

Zachráň nás, Pane, -//-

Odpusť nám hriechy, -//-

Obráť nás k pravému pokániu, -//-

Daj a zachovaj nám plody zeme, -//-

Ochraňuj svätú Cirkev a daj, aby sa vzmáhala, -//-

Zachovaj pokoj medzi národmi, -//-

Daj večné odpočinutie dušiam zomrelým, -//-

Na príhovor Svätých pomocníkov príďnám na pomoc, -//-

Na príhovor svätého Juraja zachovaj nám vieru, -//-

Na príhovor svätého Blažeja utvrď nás v nádeji, -//-

Na príhovor svätého Erazma zapáľ v nás tvoju svätú lásku, -//-

Na príhovor svätého Pantaleóna obdaruj nás láskou k blížnym, -//-

Na príhovor svätého Víta pouč nás o hodnote svojej duše, -//-

Na príhovor svätého Krištofa chráň nás od hriechu, -//-

Na príhovor svätého Dionýza udeľ nám pokoj svedomia, -//- 

Daj, aby sme sa na príhovor svätého Cyriaka odovzdali do tvojej svätej vôle, -//-

Na príhovor svätého Eustacha nám daj trpezlivosť v skúškach, -//-

Na príhovor svätého Agátia dopraj nám šťastnú hodinu smrti, -//-

Na príhovor svätého Egídia buď nám milosrdným sudcom, -//-

Na príhovor svätej Margaréty ochráň nás pred pekelným ohňom, -//-

Na príhovor svätej Kataríny skráť dobu nášho očistca, -//-

Na príhovor svätej Barbory prijmi nás k sebe do neba, -//-

Na príhovor všetkých Svätých pomocníkov vypočuj naše modlitby, -//-

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Orodujte za nás, 14 svätí pomocníci.

R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, ty si odmenil neobyčajnými milosťami a darmi svojich svätých Juraja, Blažeja, Erazma, Pantaleóna, Víta, Krištofa, Dionýza, Cyriaka, Eustacha, Egídia, Agátia, Margarétu, Katarínu a Barboru a vykonal si v ich životoch mnoho zázrakov; prosíme ťa, milostivo vypočuj prosby všetkých, ktorí sa k nim utiekajú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ó, Bože, ty si zázračne posilňoval 14 svätých pomocníkov pri vyznávaní viery; prosíme ťa, daj, aby sme aj my dokázali napodobňovať ich odvahu a prekonávali tak všetky pokušenia. Na ich príhovor nás ochraňuj od každého nebezpečenstva tela i duše, aby sme ti mohli slúžiť cnostným životom a s čistým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zvolania k svätým pomocníkom

14 svätí pomocníci, vy ste už tu na zemi v pokore a dôvere slúžili Bohu a teraz sa v nebi tešíte z pohľadu na neho. Vytrvali ste až do chvíle smrti a získali ste tak korunu večného života. Rozpomeňte sa na nebezpečenstvá, ktoré aj na vás číhali na tomto svete, a orodujte za nás vo všetkých našich potrebách a ťažkostiach. Amen.

Vybraní Boží priatelia, 14 svätí pomocníci, uctievam vás ako mocných orodovníkov a prichádzam k vám v synovskej dôvere so svojimi potrebami. Zaviazal/a som sa vykonať túto novénu a verím, že mi prinesie úľavu. Pomôžte mi svojím príhovorom zmierniť Boží hnev, ktorý som zaiste roznietil/a svojimi hriechmi, ale aj napraviť svoj život a činiť pokánie. Získajte pre mňa milosť slúžiť Bohu s ochotným srdcom, oddať sa jeho vôli, byť trpezlivý/á v ťažkostiach a zachovať vernosť až do konca. Nech sa k vám jedného dňa, keď sa skončí moja pozemská púť, môžem pripojiť v nebi a spolu s vami naveky chváliť Boha, ktorého krásu vidím vo vás, jeho svätých. Amen.

Z knihy 14 svätých pomocníkov

MODLITBA LAICKÉHO MISIONÁRA / LAICKEJ MISIONÁRKY

Bože, dobrotivý Otče, Ty, ktorý každého z nás voláš po mene, pomôž nám byť verní povolaniu, ktoré sme dostali. Chceme byť soľou zeme a svetlom sveta, vždy slúžiť medzi chudobnými s citlivou a účinnou láskou. Potrebujeme Tvojho Syna Ježiša Krista, aby sme hlásali Tvoje Slovo na miestach, kde sme poslaní. Chceme byť svedkami Tvojho Kráľovstva a žiť blahoslavenstvá. Zošli nám Ducha Svätého tak, že ako cirkev budeme žiť v spoločenstve a jednote s ostatnými. My, laickí misionári, chceme prijať dať spoločenstva a obnoviť seba samých vo svetle Tvojho evanjelia. Nech Panna Mária, Kráľovná misií, sprevádza a ochraňuje nepretržitosť nášho sebadarovania v úlohe nám zverenej skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k všetkým svätým

I. Prosba k Bohu

A: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

alebo B: Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. – Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. – Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. – Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

II. Vzývanie svätých

 • Svätá Mária, oroduj za nás.
 • Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
 • Svätá Panna panien, oroduj za nás.
 • Svätí Michal, Gabriel a Rafael, orodujte za nás.
 • Všetci svätí anjeli, orodujte za nás.

Patriarchovia a proroci

 • Svätý Abrahám, oroduj za nás.
 • Svätý Mojžiš, oroduj za nás.
 • Svätý Eliáš, oroduj za nás.
 • Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
 • Svätý Jozef, oroduj za nás.
 • Všetci svätí patriarchovia a proroci, orodujte za nás.

Apoštoli a učeníci

 • Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.
 • Svätý Ondrej, oroduj za nás.
 • Svätý Ján a Jakub, orodujte za nás.
 • Svätý Tomáš, oroduj za nás.
 • Všetci svätí apoštoli, orodujte za nás.
 • Svätý Lukáš, oroduj za nás.
 • Svätý Marek, oroduj za nás.
 • Svätý Barnabáš, oroduj za nás.
 • Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás.
 • Všetci svätí učeníci Pána, orodujte za nás.

Mučeníci

 • Svätý Štefan, oroduj za nás.
 • Svätý Ignác Antiochijský, oroduj za nás.
 • Svätý Polykarp, oroduj za nás.
 • Svätý Justín, oroduj za nás.
 • Svätý Vavrinec, oroduj za nás.
 • Svätý Cyprián, oroduj za nás.
 • Svätý Bonifác, oroduj za nás.
 • Svätý Vojtech, oroduj za nás.
 • Svätý Stanislav, oroduj za nás.
 • Svätý Tomáš Becket, oroduj za nás.
 • Svätý Ján Nepomucký, oroduj za nás.
 • Svätý Ján Fišer a Tomáš Morus, orodujte za nás.
 • Svätý Pavol Miki, oroduj za nás.
 • Svätí košickí mučeníci, orodujte za nás.
 • Svätý Izák Jogues a Ján de Brébeuf, orodujte za nás.
 • Svätý Peter Chanel, oroduj za nás.
 • Svätý Karol Lwanga, oroduj za nás.
 • Svätá Perpetua a Felicita, orodujte za nás.
 • Svätá Agnesa, oroduj za nás.
 • Svätá Mária Goretti, oroduj za nás.
 • Všetci svätí mučeníci, orodujte za nás.

Biskupi a učitelia Cirkvi

 • Svätý Lev a Gregor, orodujte za nás.
 • Svätý Ambróz, oroduj za nás.
 • Svätý Hieronym, oroduj za nás.
 • Svätý Augustín, oroduj za nás.
 • Svätý Atanáz, oroduj za nás.
 • Svätý Bazil a Gregor Naziánsky, orodujte za nás.
 • Svätý Ján Zlatoústy, oroduj za nás.
 • Svätý Martin, oroduj za nás.
 • Svätý Patrik, oroduj za nás.
 • Svätý Cyril a Metod, oroduj za nás.
 • Svätý Karol Borromeo, oroduj za nás.
 • Svätý František Saleský, oroduj za nás.
 • Svätý Pius Desiaty, oroduj za nás.

Kňazi a rehoľníci

 • Svätý Anton, oroduj za nás.
 • Svätý Benedikt, oroduj za nás.
 • Svätý Gorazd, oroduj za nás.
 • Svätý Andrej Svorad a Benedikt, orodujte za nás.
 • Svätý Bernard, oroduj za nás.
 • Svätý František a Dominik, orodujte za nás.
 • Svätý Tomáš Akvinský, oroduj za nás.
 • Svätý Ignác Loyolský, oroduj za nás.
 • Svätý František Xaverský, oroduj za nás.
 • Svätý Vincent de Paul, oroduj za nás.
 • Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás.
 • Svätý Ján Bosco, oroduj za nás.
 • Svätá Katarína Sienská, oroduj za nás.
 • Svätá Terézia Avilská, oroduj za nás.
 • Svätá Ružena Limská, oroduj za nás.

Laici

 • Svätý Ľudovít, oroduj za nás.
 • Svätá Monika, oroduj za nás.
 • Svätá Alžbeta Uhorská, oroduj za nás.
 • Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

III. Vzývanie Krista

A

 • Buď nám milostivý, ochraňuj nás, Pane.
 • Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.
 • Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane.
 • Od úkladov diabla, ochraňuj nás, Pane.
 • Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle, ochraňuj nás, Pane.
 • Od večnej smrti, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoje narodenie, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoj krst a svätý pôst, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoj kríž a tvoje umučenie, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoje zázračné nanebovstúpenie, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Pane.
 • Pre tvoj slávny príchod, ochraňuj nás, Pane.

alebo B

 • Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
 • Ty si prišiel na tento svet, zmiluj sa nad nami.
 • Ty si visel na kríži, zmiluj sa nad nami.
 • Ty si pre nás podstúpil smrť, zmiluj sa nad nami.
 • Ty si ležal v hrobe, zmiluj sa nad nami.
 • Ty si vstal z mŕtvych, zmiluj sa nad nami.
 • Ty si vystúpil do neba, zmiluj sa nad nami.
 • Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom, zmiluj sa nad nami.
 • Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
 • Ty prídeš súdiť živých i mŕtvych, zmiluj sa nad nami.

IV. Prosby za rozličné potreby

A

 • Zľutuj sa, Pane, nad nami, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Priveď nás k pravému pokániu, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Daj a zachovaj nám zemskú úrodu, prosíme ťa, vyslyš nás.

alebo B

 • Buď nám, Pane, milostivý, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť, prosíme ťa, vyslyš nás.

C (nevynechávajú sa)

 • Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených tvojej službe, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Zjednoť všetkých veriacich v Krista, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia, prosíme ťa, vyslyš nás.

V. Záver

A: Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. – Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

alebo B: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. (3x) – Modlime sa. Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožých prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

alebo: Milosrdný Bože, ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme; prosíme ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilňuj v nás lásku k tebe. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

V duchu pozdvihnime oči k Panne Márii, Matke Božieho Syna, Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka, a spolu so Svätým Otcom ju prosme: Ó, Mária, ranná hviezda nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žie – obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci z tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našich čias Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a večnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na chválu a slávu Boha, ktorý stvoril život a miluje ho.

Napokon sa zaspieva mariánska antifóna a kňaz udelí ľudu požehnanie.

V Adventnom období: Slávna Matka Spasiteľa, morská hviezda putujúcich, brána nebies otvorená, buď pomocou padajúcich. Zastaň nás, ó, milostivá, veď keď si ty porodila, svojho Boha, Stvoriteľa, príroda sa zadivila. Matka, ty si pred pôrodom i po ňom vždy panna bola; oroduj vždy za nás hriešnych tam u nášho Spasiteľa. V. Anjel Pána zvestoval Panne Márii. R. A ona počala z Ducha Svätého. Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vo Vianočnom období: Slávna Matka Spasiteľa, morská hviezda putujúcich, brána nebies otvorená, buď pomocou padajúcich. Zastaň nás, ó, milostivá, veď keď si ty porodila, svojho Boha, Stvoriteľa, príroda sa zadivila. Matka, ty si pred pôrodom i po ňom vždy panna bola; oroduj vždy za nás hriešnych tam u nášho Spasiteľa. V. Po pôrode si, Panna, ostala neporušenáR. Božia rodička, oroduj za nás. Modlime sa. Všemohúci Bože, ty si preblahoslavenú Pannu Máriu vyvolil za matku Spasiteľa ľudského pokolenia; prosíme ťa, daj, abysme v nej mali mocnú orodovnicu, veď skrze ňu sme prijali pôvodcu života, tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. R. Amen.

V Pôstnom období: Zdravas‘, Kráľovná nebeská, zdravas‘, Pani ty anjelská; koreň Jessov, nebies brána, ty si svetu Svetlo dala. Plesaj, Panna najslávnejšia, ty zo všetkých najjasnejšia; milostivá Panna čistá, pros vždy za nás Syna Krista. V. Urob ma hodným chváliť ťa, presvätá Panna. R. Daj mi silu proti tvojim nepriateľom. Modlime sa. Milosrdný Otče, nábožne slávime pamiatku panenskej matky tvojho Syna a prosíme ťa, poskytni nám slabým pomoc, aby sme na jej orodovanie mohli povstať z hriechu k novému životu. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Vo Veľkonočnom období: Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja, aleluja. Leob koho si nosila, aleluja, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja, aleluja. V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. Modlime sa. Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

V Cezročnom období: Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária. V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. Modlime sa. Veľký a svätý Bože, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou boli oslobodení od každého nebezpečenstva a radovali sa z tvojho pokoja. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Zdieľať: