PASTORÁLNE LISTY

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

NOVÝ ZÁKON

  • ÚVOD DO PRVÉHO LISTU TIMOTEJOVI
  • PRVÝ LIST TIMOTEJOVI
  • ÚVOD DO DRUHÉHO LISTU TIMOTEJOVI
  • DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI
  • ÚVOD DO LISTU TÍTOVI
  • LIST TÍTOVI
  • ÚVOD DO LISTU FILEMONOVI
  • LIST FILEMONOVI
  • ÚVOD DO LISTU HEBREJOM
  • LIST HEBREJOM

1. Názov

Pastorálne listy sú spoločným názvom listov adresovaných dvom najbližším Pavlovým spolupracovníkom: Timotejovi (Prvý a Druhý list Timotejovi) a Títovi (List Títovi). Obsahujú rozličné pokyny pre život, organizáciu a správu cirkevných obcí a pre pastiersku činnosť ich predstavených. Sú dôležitou dokumentáciou o počiatočnom formulovaní článkov viery, o katechéze v prvotnej Cirkvi a o jej hierarchickom zriadení. Pre tieto osobitné historicko-teologické vlastnosti Pastorálnych listov viacerí protestatskí biblisti vidia v nich začiatky tzv. ‚raného katolicizmu‘ (Frühkatholizismus) a ‚buržoázneho kresťanstva‘, to jest odklonu od charizmatického spôsobu kresťanského života a od eschatologickej orientácie, ktorými sa vyznačujú protopavlovské spisy a Pavlova teológia. Tieto závery sú však prehnané, lebo vo všetkých troch spomínaných listoch je zjavná historická a vieroučná kontinuita s pôvodnou prvokresťanskou a Pavlovou tradíciou. V Pastorálnych listoch ide teda skôr o prirodzený, Pavlom pripravovaný a Duchom Svätým vedený vývoj, ktorý bol potrebný na zachovanie zjavených právd.

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ ZVLÁŠTNOSTI PASTORÁLNYCH LISTOV

PAVLOVO AUTORSTVO PASTORÁLNYCH LISTOV

CIRKEVNÁ ORGANIZÁCIA A SNAHA ZACHOVAŤ ORTODOXIU V PASTORÁLNYCH LISTOCH

TEXT A KANONICKOSŤ PASTORÁLNYCH LISTOV

TEOLOGICKÉ A DUCHOVNÉ POSOLSTVO PASTORÁLNYCH LISTOV

Zdieľať: