Pobožnosti v pôstnom období

golgota

Krížová cesta

Krížová cesta čiže rozjímanie o utrpení a smrti nášho Spasiteľa je spomedzi všetkých katolíckych pobožností podľa jednohlasného úsudku svätých otcov všetkým žijúcim i zosnulým najprospešnejšia a na milosti najbohatšia. Svätý Augustín hovorí, že nič nie je také spasiteľné ako si pripomínať, čo trpel Kristus, Boh, za nás. Svätý Ján Zlatoústy vraví, že medzi všetkými dobrými skutkami nič natoľko nenapomáha spásu ako rozjímanie o Kristovom utrpení.

Pre veľkú prospešnosť tejto pobožnosti Cirkev ako starostlivá matka nerpestáva povzbudzovať svojich synov a dcéry, aby konali túto pobožnosť, a zároveň ich účasť na tejto pobožnosti, pri ktorej sa predstavuje Ježišovo utrpenie po celej jeho krížovej ceste v Jeruzaleme, obdarúva hojnými odpustkami.

Prvú pobožnosť krížovej cesty konala vlastne už sama Panna Mária spolu s nábožnými ženami a so svätým apoštolom Jánom, keď sprevádzali Pána Ježiša na Kalváriu. Možno predpokladať, že aj po Ježišovom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Božia matka v sprievode nábožných žien a Ježišových priateľov navštevovali tie miesta bolestí a múk, ktoré Ježiš posvätil svojím utrpením, počnúc od Kajfášovho a Pilátovho dvora až po hrob Jozefa z Arimatey.

Prví kresťania iste mali v úcte posvätné miesta súvisiace s Kristovým utrpením. Pútnici putujúci do Svätej zeme už od najstarších čias, najmä však v čase križiackych výprav, konali si v Jeruzaleme pobožnosť krížovej cesty. Po bdení v Bazilike Božieho hrobu začali krížovú cestu od Božieho hrobu a prišli až k „Pilátovmu domu“, k Antóniovmu hradu. Teda konali cestu obrátene. Jednotlivé zastavenia, známe na základe Písma alebo tradície, označovali kameňmi alebo kaplnkami.

Pobožnosť krížovej cesty sa rozšírila aj po Európe preto, že nie každý mohol putovať do Svätej zeme, najmä keď nepriateľské národy sa zmocňovali Svätej zeme, a tiež preto, že františkáni, ktorí v roku 1342 dostali úlohu strážcov Božieho hrobu, šírili túto pobožnosť vo všetkých krajinách. Dominikán Alvarez (+1420) po návrate zo Svätej zeme postavil krížovú cestu v Cordobe v Španielsku, a to tak, že do jednotlivých kaplniek dal sochy znázorňujúce Kristovo utrpenie. Počet zastavení na krížovej ceste kolísal. Začiatkom 15. storočia bolo v Jeruzaleme 7 zastavení a krížovú cestu konali od Pilátovho paláca. Teraz je v Jeruzaleme 14 zastavení. Prvé dve sú v Antóniovom hrade, kde sídlil Pilát (Ježiš je odsúdený na smrť, Ježiš berie na plecia kríž), potom je 7 zastavení vedľa Svätej cesty, po ktorej šiel Ježiš, dlhej okolo 700 m (Ježiš padá pod krížom prvý raz, Ježiš sa stretá so svojou matkou, Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž, Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku, Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom, Pán Ježiš napomína plačúce ženy, Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom). Posledných päť zastavení na Kalvárii a v Jozefovej záhrade je teraz v Bazilike Božieho hrobu (Ježišovi zvliekajú šaty, Ježiša pribíjajú na kríž, Pán Ježiš na kríži umiera, Ježiša skladajú z kríža, Ježiša pochovávajú). Počet zastavení v Európe až do 18. storočia kolísal. Prvý raz sa spomína 14 zastavení v roku 1584. Najznámejšia krížova cesta na Slovensku je v Banskej Štiavnici z roku 1751, ktorá má však až 17 zastavení. Dnes je skoro v každom kostole krížova cesta.

Prvé odpustky známe všetkým františkánskym kostolom udelil pápež Inocent XI. 5. septembra 1686 pre všetkých rehoľníkov a rehoľníčky všetkých troch reholí svätého Františka. To isté potvrdil aj pápež Inocent XII. v roku 1692 a 1695. Pápež Benedikt XIII. vo svojom breve Inter plurina z 3. marca 1726 odpustky krížovej cesty rozšíril pre všetkých veriacich, ktorí sa zúčastňujú na pobožnosti krížovej cesty vo františkánskych kostoloch. Zároveň odpustky mohli získať aj duše v očistci. Pápež Benedikt XIV. v roku 1746 dovolil františkánom s povolením diecézneho biskupa zriadovať krížovú cestu v každom farskom kostole.

Sedem Kristových slov na kríži

 • Prvé slovo: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. – Ked prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 33 – 34a)
 • Druhé slovo: Dnes budeš so mnou v raji. – Jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, ked prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 39 – 42)
 • Tretie slovo: Hľa, tvoj syn – hľa, tvoja matka! – Ked Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Zena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27a)
 • Štvrté slovo: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? – Ked bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, Heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15, 37 – 44)
 • Piate slovo: Žíznim. – Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. (Jn 19, 28 – 29)
 • Šieste slovo: Je dokonané. – Ked Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ (Jn 19, 30a)
 • Siedme slovo: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. – Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol. (Lk 23, 45 – 46)

Pobožnosť krížovej cesty

Úvod

Kresťania, sem pospiechajte, – nad mukami rozjímajte, – ktoré za nás trpel Pán, – aby svojím umučením – a bolestným usmrtením – vykúpenie získal nám.

Pieseň

Prípravná modlitba

Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa ti klaniame ako svojmu Pánovi a Bohu. Ľutujeme svoje hriechy, lebo sme nimi urazili tvoju dobrotu. – Chceme si teraz vykonať pobožnosť krížovej cesty. Nech je vynahradením za naše hriechy a nech podľa tvojej vôle pomôže dušiam v očistci. Pane Ježišu, milostivo vypočuj naše prosby. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – R. Amen.

Prvé zastavenie

Ach, Baránka nevinného, – vernej lásky k nám plného, – na smrť kríža žiadajú. – Pilát výrok vyslovuje, – lebo Židov sa strachuje, – ked „Nech umrie“ volajú.

Pieseň

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pilát odsúdil Ježiša na smrť. On ochotne prijíma výrok smrti, aby od nás odstránil výrok večného zatratenia. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Pane Ježišu Kriste, ty si z lásky k nám podstúpil bolestnú a potupnú smrť na kríži. Daj, aby sme svoje hriechy, ktoré boli príčinou tvojej smrti, naozaj poznali, zo srdca ich oľutovali, a tak boli oslobodení od večného zatratenia.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Druhé zastavenie

Už Kráľ slávy, Kristus Ježiš, – na ramená berie svoj kríž – bez slovíčka trpkého, – aby dlhy naše splatil – a našiel, čo v raji stratil, – hriech človeka biedneho.

Pieseň

Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš Kristus ochotne berie na svoje plecia kríž, obťažený našimi hriechmi. Tým chcel posvätiť a poľahčiť všetky naše životné kríže. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ježišu Kriste, ty si pre nás vzal na seba ťažký kríž. Daj, aby sme aj my z lásky k tebe prijali kríž svojho utrpenia a s ochotným srdcom ho niesli ako pokánie za svoje hriechy.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Tretie zastavenie

Ježiš cestou vysilený, – ťažkým krížom obťažený – na zem padá v slabosti; – a predsa v tej smutnej dobe – nemá nikto k jeho mdlobe – v srdci svojom ľútosti.

Pieseň

Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nemilosrdne zbičovaný a trním korunovaný Ježiš je už taký zoslabnutý, že pod ťarchou kríža padá na zem. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ježišu, ty si niesol ťažký kríž a klesol si pod ním. Bola to ťarcha našich hriechov. Vrúcne ťa prosíme, pre zásluhy tohto pádu uchráň nás od každého hriešneho pádu, aby sme novými hriechmi nerozmnožovali tvoje bolesti.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Štvrté zastavenie

Ježiš s krížom znova vstáva – a hľa, s Matkou sa stretáva, – zaronenou slzami; – o, dve srdcia, tie bez viny, – boli vtedy žalostnými – preniknuté citmi.

Pieseň

Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Aký bolestný cit prenikol srdcom Panny Márie, ked uvidela svojho syna, Pána a Boha, takého poníženého a potupeného. A ako bolestne sa zovrelo aj srdce Pána Ježiša, ked zbadal svoju matku, plnú bolesti a zármutku. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Pane Ježišu, pre toto bolestné stretnutie ťa prosíme, zapáľ v našom srdci naozajstnú lásku k tvojej presvätej matke. A ty, Matka Božia, vypros nám u svojho Syna milosť, aby v našom srdci nikdy nevyhasla pamiatka na jeho umučenie.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Piate zastavenie

Vždy viac slabnú sily tela – nebeského Spasiteľa, – už kríž uniesť nemôže; – Šimon k nemu pristupuje, – ochotne sa podvoľuje, – že mu kríž niesť pomôže.

Pieseň

Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš musel byť na bolestnej ceste veľmi zoslabnutý, ked vojaci prinútili Šimona z Cyrény, aby mu pomohol niesť kríž. Báli sa, aby nezomrel skôr, ako ho ukrižujú. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ježišu Kriste, ty si pre nás ostal nevládny a slabý. Pre tvoju lásku ťa prosíme, daj, aby sme ti aj my pomáhali niesť kríž tým, že s kresťanskou trpezlivosťou budeme znášať všetky ťarchy svojho života.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Šieste zastavenie

Tvár Kristova zapotená, – krvou svätou zarosená, – na krutý ľud pozerá; – Veronika šatkou bielou, – s útrpnosťou, láskou vrelou – tvár Kristovu utiera.

Pieseň

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš si utiera krvou zaliatu tvár šatkou, ktorú mu podala Veronika. Z vdačnosti jej na šatku odtlačil podobu svojej tváre. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ježišu Kriste, ty si láskavú službu Veroniky odmenil krvavým odtlačkom svojej svätej tváre. Ponížene ťa prosíme, vtlač svoje umučenie hlboko do našich duší, aby sme naň nikdy nezabudli.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Siedme zastavenie

Po druhý raz už Ježiša – k zemi tlačí ťarcha kríža, – na zem padá zamdlený; – slzou jeho zrak sa kalí – a z jeho rán krv sa valí, – ach, celý je strápený.

Pieseň

Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišove bolesti zväčšil jeho druhý pád pod krížom. Naše opakované hriechy ich zväčšujú ešte viac. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. MIlostivý Ježišu, veľa ráz si nám už odpustil a my sme ťa, bohužiaľ, znova urazili. Prosíme ťa, pre zásluhy tohto druhého pádu nás posilni, aby sme zotrvali v tvojej milosti a viac neupadli do predošlých hriechov.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Ôsme zastavenie

Ježiš zasa sily zbiera, – vstáva s krížom a pozerá – ta, na ženy plačúce; – „Nad mojimi bolesťami – neplačte, lež nad svojimi – synmi slzte kajúcne.“

Pieseň

Pán Ježiš napomína plačúce ženy

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš vraví ženám: „Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Učme sa od neho, že aj my máme radšej oplakávať svoje viny, ako žialiť nad jeho mukami, ktoré sme sami zapríčinili. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Pane Ježišu Kriste, daruj nám milosť, aby sme sa pri pohľade na tvoje utrpenie rozpamätali na svoje hriechy a oplakávali ich slzami ľútosti.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Deviate zastavenie

Pozbavený všetkej sily – po tretí raz Ježiš milý – k zemi klesá skalnatej. – Hľa, človeče, naše zlosti – bremenom sú tej ťažkosti, – vinou krvi preliatej.

Pieseň

Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš je stále viac zoslabnutý a pri vrchole Kalvárie pod ťarchou kríža tretí raz padá na zem. Príčinou tohto pádu je aj naša krehkosť a nestálosť v dobrom. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ježišu, ty nevyčerpateľný prameň všetkých milostí, len pre nás si tak zoslabol. Posilňuj nás v našich slabostiach, aby sme premáhali všetky pokušenia, vyhýbali sa hriešnym príležitostiam, neustávali v konaní dobra a až do smrti ostali ti verní.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Desiate zastavenie

Už sa cesta dokonáva, – nová muka zas nastáva, – ked mu rúcho zvliekajú, – lebo s hroznou ukrutnosťou – a s katanskou násilnosťou – zaschlé rany trhajú.

Pieseň

Pán Ježišovi zvliekajú šaty

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Skončila sa cesta s krížom. Teraz so svätého tela Pána Ježiša násilne a nehanebne strhli rúcho. Zaschnuté rany sa opäť otvorili a bolesti sa obnovili. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ježišu, ty si pre hriešne žiadosti nášho tela a za naše hriechy nečistoty musel zniesť bolestné a necudné stŕhanie svojich šiat. Daj nám milosť, aby sme premáhali všetky hanebné myšlienky a žiadosti a až do smrti viedli čistý a mravný život.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Jedenáste zastavenie

Ježiš z rúcha vyzlečený – a na kríži rozostrený – ťažké muky skusuje; – jeho ruky, nohy jeho, – Baránka, ach, nevinného, – rana klincov katuje.

Pieseň

Pána Ježiša pribíjajú na kríž

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš prežíval nepredstaviteľné bolesti, keď jeho doráňané telo vystreli na kríž a pribili ho naň železnými klincami. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ukrižovaný Ježišu, muky ukrižovania za naše hriechy si znášal len z lásky k nám. Naplň naše srdcia odporom voči hriechu a láskou k tebe. Sebazaprením chceme seba samých križovať a všetky protivenstvá z lásky k tebe trpezlivo znášať.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Dvanáste zastavenie

Ach, už je Pán sveta, žitia, – plný bôľu, krvi, bitia, – na kríži povýšený; – Otcu ducha odovzdáva, – tak svoj úrad dokonáva, – aby svet bol spasený.

Pieseň

Pán Ježiš na kríži umiera

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Zadívajme sa na ukrižovaného Pána Ježiša. Na kríži vyzdvihnutý medzi nebom a zemou tri hodiny v mori múk a bolestí. Svoju dušu odovzdáva Otcovi, nakláňa hlavu a za nás zomiera. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Ukrižovaný Ježišu, ty si zomrel takou trpkou smrťou, len aby si uľahčil našu smrť a zaistil nám večný život. Daj, aby sme žili len pre teba a aby sme po smrti, ktorú prijmeme poslušne sa ako trest za hriechy, dosiahli večnú spásu.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Trináste zastavenie

Ježišovo sväté telo, – čo za nás na kríži pnelo, – z kríža dolu skladajú; – v Máriino sväté lono, – kde spočívať malo ono, – so žiaľom ho vkladajú.

Pieseň

Pána Ježiša skladajú z kríža

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nikodém a Jozef z Arimatey zložili z kríža Ježišovo telo a vložili ho do lona Panny Márie. Plná bolesti ho drží v náručí a s láskou ho objíma. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Bolestná Matka Božia, v lone držíš mŕtve telo toho, ktorý zomrel za nás. Pre bolesť tvojho srdca ťa prosíme, vezmi aj nás do svojho materského náručia, aby sme zostali pod tvojou ochranou v živote i v hodine smrti, a tak dosiahli spásu.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Štrnáste zastavenie

Vykúpenie dokonané, – telo Krista pochované – v novom skalnom hrobe je; – ale v hrobe nezostalo, – na tretí deň slávne vstalo – a jak slnko sa skveje.

Pieseň

Pána Ježiša pochovávajú

K. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. – Ľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Učeníci v posvätnej bázni položili Ježišovo telo do skalného hrobu, v ktorom odpočívalo do tretieho dňa, keď Ježiš slávne vstal z mŕtvych. – (chvíľa ticha) – Modlime sa. Pane Ježišu Kriste, vďaky ti vzdávame za všetky bolesti, ktoré si za nás pretrpel. Pre dôstojné pochovanie tvojho tela prosíme, daj, aby sme ťa dobre pripravení čím častejšie prijímali do čistého srdca v Oltárnej sviatosti, a tak aj sebe zabezpečili slávne zmŕtvychvstanie.

K. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. – Ľ. Aj nad dušami v očistci.

Dokončenie

Ó, Ježišu milostivý, – by sme boli večne živí, – smrť si za nás podstúpil; – daj, by plní povďačnosti – kráčali sme cestou čnosti, – lebo si nás vykúpil.

Pieseň

Záverečná modlitba

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvojej nekonečnej velebnosti obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty. Chceme sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chceme si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov a pomoc pre duše v očistci. – Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, že by tvoja svätá krv bola za nás vyliata zbytočne a že by cena tvojej smrti bola pre nás stratená. Ty nás spravuj na zemi a silou svojho umučenia vzkries nás k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chceme chváliť a velebiť na veky vekov. – R. Amen.

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš, Zdravas‘, Sláva Otcu. – Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža (meno), svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Po krížovej ceste

Ó, hlava ubolená, – ranami pokrytá; – ó, božská hlava, tŕním – tak strašne obvitá; – ó, hlava, hodná úcty – a venca iného, – buď slzou pozdravená – i od mňa hriešneho.

Tvár tvoja krásna zbledla – i ústa v žalosti – a celá krása zvädla – v smrteľnej úzkosti; – no tvoja trpezlivosť – zrie z tvojho pohľadu, – ty hriešnikov chceš blažiť, – daj mi milosť svätú.

Ach, Pane, čo všetko si – ty trpel na zemi, – to všetko som zavinil – ja, hriešnik neverný. – Všetko to zaslúžil som – ja hriechmi svojimi. – Ó, Kriste milosrdný, – mne zotri zločiny.

Pod krížom, Pane, chcem stáť – vždy v duchu pokory – a srdce moje k tebe – tak láskou zahorí, – ťa nikdy neopustí – a v smrti hodine – sa s vierou pevnou k tebe – naveky privinie.

Zo srdca tebe vzdávam, – ó, Kriste Ježišu, – za bôle smrti horkej – povďačnosť najhlbšiu. – Daj, aby som tebe verný – bol stále v živote, – kým duša z môjho tela – do neba nevojde.

Pieseň

Sedem kajúcich žalmov

 • Žalm 6 – Úbožiak prosí Pána o milosť
 • Žalm 32 – Blažený, komu Pán odpustil neprávosť
 • Žalm 38 – Modlitba hriešnika v najväčšom nebezpečenstve
 • Žalm 51 – Vyznanie viny
 • Žalm 102 – Vyhnancove sľuby a prosby
 • Žalm 130 – Volanie z hlbín
 • Žalm 143 – Modlitba v úzkosti

Duša Kristova

Duša Kristova, posväť ma. – Telo Kristovo, spas ma. – Krv Kristova, opoj ma. – Voda z boku Kristovho, obmy ma. – Umučenie Kristovo, posilni ma. – Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. – Nedaj mi odlúčiť sa od teba. – Pred zlým nepriateľom chráň ma. – V hodine mojej smrti povolaj ma. – A daj mi prísť k tebe, – aby som ťa s tvojim svätými chválil – na veky vekov. Amen.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.