PROLÓG (Jn 1, 1 – 18)

ilustračný obrázok k biblickým spisom

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 1Ježiša Krista nazýva sv. Ján Slovom, grécky Logos. V tých časoch bol v gréckej filozofii a teológii zaužívaný termín, slovný výraz, ktorý vtedajší spisovatelia používali vo viacerých významoch, okrem iných aj v tzv. teogonickom – bohorodnom. Označovali tak zrodenie sa nejakej božskej bytosti z druhej, a to úkonom umu, myslením. Ako ľudská myšliena je „slovom“ rozumu, akoby jeho výplodom, tak aj druhá božská osoba je „Slovom“, teda plodom prvej božskej osoby. – Tento pojem sa nachádza aj v Starom zákone, aspoň v hlavných črtách. Je to náuka o „Božej múdrosti“ (Múd 7, 22 – 8, 1*; Prísl 8, 21 – 31**; Sir 24, 1 – 25***; a iné). Židovskí učenci ju síce svojím spôsobom spracovali (napr. Filón Alexandrijský a niektorí rabíni), neprišli však až k pojmu Božieho Slova ako božskej osoby. – Evanjelista použil túto smelú myšlienku, aby ňou vyjadril tajomstvo vnútorného života najsvätejšej Trojice. Pravda, nevzal výraz a pojem „slovo“ – „logos“, v tom istom význame, aký mal vo vtedajšej gréckej filozofii a teológii, ale dal mu nový vieroučný obsah. Nejde tu o božskú „bytosť“ v pohanskom zmysle, ale o osobu v jednej božskej Bytosti.

2 Ono bolo na počiatku u Boha.

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. 2Prvé slová Jánovho evanjelia sú ozvenou prvých slov Knihy Genezis: „Na počiatku stvoril Boh nebo i zem“ – Gn 1, 1. Preto sa vo verši 3 výslovne zdôrazňuje, že celý svet bol stvorený skrze Božie Slovo a ďalej, že toto Slovo je všeobecným prameňom svetla a života. Porov. Kol 1, 15 – 17****; Hebr 1, 2n.*****

6 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 3To je Ján Krstiteľ – bod 15, 19n.

7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.

8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. 4„Svet“ tu znamená ľudí, ktorí zavrhujú Boha a jeho príkazy.

11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 5Boží Syn nás posväcujúcou milosťou robí Božími deťmi.

13 čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

14 A Slovo sa telom stalo a prevývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. 6„Telom“ je hebraizmus, znamená: „človekom“. Tento verš výslovne a slávnostne hovorí o vtelení Božieho Syna. Božie Slovo sa stalo telom, čiže človekom v pravom zmysle slova – bez toho, že by prestalo byť Bohom (porov. Flp 2, 6 – 8******).

15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.

17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.


 • 1
  Ježiša Krista nazýva sv. Ján Slovom, grécky Logos. V tých časoch bol v gréckej filozofii a teológii zaužívaný termín, slovný výraz, ktorý vtedajší spisovatelia používali vo viacerých významoch, okrem iných aj v tzv. teogonickom – bohorodnom. Označovali tak zrodenie sa nejakej božskej bytosti z druhej, a to úkonom umu, myslením. Ako ľudská myšliena je „slovom“ rozumu, akoby jeho výplodom, tak aj druhá božská osoba je „Slovom“, teda plodom prvej božskej osoby. – Tento pojem sa nachádza aj v Starom zákone, aspoň v hlavných črtách. Je to náuka o „Božej múdrosti“ (Múd 7, 22 – 8, 1*; Prísl 8, 21 – 31**; Sir 24, 1 – 25***; a iné). Židovskí učenci ju síce svojím spôsobom spracovali (napr. Filón Alexandrijský a niektorí rabíni), neprišli však až k pojmu Božieho Slova ako božskej osoby. – Evanjelista použil túto smelú myšlienku, aby ňou vyjadril tajomstvo vnútorného života najsvätejšej Trojice. Pravda, nevzal výraz a pojem „slovo“ – „logos“, v tom istom význame, aký mal vo vtedajšej gréckej filozofii a teológii, ale dal mu nový vieroučný obsah. Nejde tu o božskú „bytosť“ v pohanskom zmysle, ale o osobu v jednej božskej Bytosti.
 • 2
  Prvé slová Jánovho evanjelia sú ozvenou prvých slov Knihy Genezis: „Na počiatku stvoril Boh nebo i zem“ – Gn 1, 1. Preto sa vo verši 3 výslovne zdôrazňuje, že celý svet bol stvorený skrze Božie Slovo a ďalej, že toto Slovo je všeobecným prameňom svetla a života. Porov. Kol 1, 15 – 17****; Hebr 1, 2n.*****
 • 3
  To je Ján Krstiteľ – bod 15, 19n.
 • 4
  „Svet“ tu znamená ľudí, ktorí zavrhujú Boha a jeho príkazy.
 • 5
  Boží Syn nás posväcujúcou milosťou robí Božími deťmi.
 • 6
  „Telom“ je hebraizmus, znamená: „človekom“. Tento verš výslovne a slávnostne hovorí o vtelení Božieho Syna. Božie Slovo sa stalo telom, čiže človekom v pravom zmysle slova – bez toho, že by prestalo byť Bohom (porov. Flp 2, 6 – 8******)
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.