PROROCKÉ KNIHY A PROROCI STARÉHO ZÁKONA

 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA IZAIÁŠA
 • KNIHA PROROKA IZAIÁŠA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA JEREMIÁŠA
 • KNIHA PROROKA JEREMIÁŠA
 • ÚVOD DO KNIHY NÁREKY
 • KNIHA NÁREKY
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA BARUCHA
 • KNIHA PROROKA BARUCHA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA EZECHIELA
 • KNIHA PROROKA EZECHIELA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA DANIELA
 • KNIHA PROROKA DANIELA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA OZEÁŠA
 • KNIHA PROROKA OZEÁŠA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA JOELA
 • KNIHA PROROKA JOELA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA AMOSA
 • KNIHA PROROKA AMOSA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA ABDIÁŠA
 • KNIHA PROROKA ABDIÁŠA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA MICHEÁŠA
 • KNIHA PROROKA MICHEÁŠA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA NAHUMA
 • KNIHA PROROKA NAHUMA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA HABAKUKA
 • KNIHA PROROKA HABAKUKA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA SOFONIÁŠA
 • KNIHA PROROKA SOFONIÁŠA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA AGGEA
 • KNIHA PROROKA AGGEA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA ZACHARIÁŠA
 • KNIHA PROROKA ZACHARIÁŠA
 • ÚVOD DO KNIHY PROROKA MALACHIÁŠA
 • KNIHA PROROKA MALACHIÁŠA

Okrem Dejepisných a Sapienciálnych (poučných) kníh osobitnú skupinu spisov Starého zákona tvoria Prorocké knihy. Prorocké posolstvo je časťou Božieho zjavenia a základnou zložkou biblického učenia. Ono prispelo k lepšiemu pochopeniu dejín spásy a k vytvoreniu terminológie, ktorou bolo možno presnejšie formulovať pojem Boha, spásonosnej viery a hlavných biblických tém, ako sú zmluva, Božie prisľúbenia, Boží ľud, mesianizmus, …

MIESTO V HEBREJSKEJ BIBLII

Prorocké spisy (nebiím) sú v židovskom kánone druhou časťou Starého zákona, ktorá pozostáva zo spisov prorokov rozdelených do dvoch skupín:

 1. Skorší proroci (hebrejsky rišóním), ku ktorým patria Knihy Jozue, Sudcovia, 1. a 2. Samuelova a 1. a 2. kráľov
 2. Neskorší proroci (hebrejsky acharónim): Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a dvanásť (malých) prorokov (hebrejsky šehém asár hannebiím): Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš.

Kniha proroka Barucha v hebrejskej Biblii nie je a Kniha proroka Daniela je v nej zaradená medzi ‚Spisy‘.

VÄČŠÍ A MENŠÍ PROROCI

Prorocké knihy sa väčšinou rozdeľujú na ‚väčších‘ a ‚menších‘ prorokov. Titulom ‚väčší‘ proroci označujú Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel preto, že ich prorocké spisy majú väčší rozsah a písali ich na osobitných zvitkoch, kým spisy ‚menších‘, to jest dvanástich prorokov, sú kratšie a tvoria jednu zbierku, napísanú na jednom zvitku. Teda názov ‚menší proroci‘ neznamená, že by mali menší význam a obsahovali menej dôležité posolstvo ako ‚väčší proroci‘, ktorým sa v nejednom ohľade vyrovnajú.

GEOGRAFICKO – POLITICKÝ RÁMEC ÚČINKOVANIA PROROKOV

Prorokov možno deliť aj podľa ich príslušnosti k istej zemepisnej oblasti a politickému zriadeniu, v ktorých vyvíjali svoje prorocké poslanie: Izraelské (Severné) kráľovstvo, Júdske (Južné) kráľovstvo a Perzská provincia Judea.

Proroci Izraelského (Severného) kráľovstva (931 – 722/1 pred Kristom) sú Amos a Ozeáš. Ako proroci v ňom pôsobili aj Eliáš a Elizeus, ktorí však nepatria medzi prorokov ‚spisovateľov‘.

Proroci Júdskeho (Južného) kráľovstva (931 – 587/6 pred Kristom) sú Proto-Izaiáš, Micheáš, Sofoniáš, Nahum, Habakuk, Jeremiáš, Ezechiel, Deutero-Izaiáš a Daniel.

Proroci Perzskej provincie Judey (538 – asi 450 pred Kristom) sú Aggeus, Zachariáš, Trito-Izaiáš, Malachiáš, Joel a Jonáš.

Zdieľať: