Značka: Mojžiš

Posted in 90. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM XC. (LXXXIX.)

Kniha Žalmov 90 – Nech je nad nami dobrotivosť Pána. Štvrtá kniha. 1- Modlitba Mojžiša, Božieho muža. – Pane, stal si sa nám útočišťom – z pokolenia na pokolenie. 2- Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, – ty, Bože, si od vekov až naveky. 3- Človeka vraciaš do prachu – a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“ …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM XC. (LXXXIX.)
Posted in 34. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXXIV.

Deuteronómium 34 – Mojžišova smrť. Mojžiš, najväčší prorok. 1- Potom Mojžiš vystúpil na Moabské výšiny, na vrch Nebo, končiar pohoria Fasgy, čo je oproti Jerichu, a Pán mu ukázal celý kraj od Galaádu až po Dan, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXXIV.
Posted in 29. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XIX.

Deuteronómium 29 – Tretia Mojžišova reč. Dôvody, prečo treba zachovávať zmluvu uzavretú s Pánom. 1- Toto sú slová zmluvyy, ktorú nariadil Pán Mojžišovi uzavrieť so synmi Izraela v moabskej krajine, okrem tej zmluvy, ktorú s nimi urobil na Horebe.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XIX.
Posted in 28. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM XXVIII.

Deuteronómium 28 – Tretia a štvrtá Mojžišova reč. Záver k zákonom. Požehnanie pre tých, čo vyplnia zákon. Vyhlásenie kliatby. 1- Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM XXVIII.
Posted in 5. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM V.

Deuteronómium 5 – O Pánovom zjavení na Horebe. Desať Božích prikázaní. Mojžiš prostredníkom medzi Bohom a ľudom. 1- Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov a hovoril im: „Počuj, Izrael, príkazy a ustanovenia, ktoré dnes oznamujem vašim ušiam! Naučte sa ich a dávajte pozor, aby ste ich plnili.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM V.
Posted in 3. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM III.

Deuteronómium 3 – Víťazstvo nad bášanským kráľom Ogom. Rozdelenie Zajordánska. Mojžiš je vylúčený z prisľúbenej zeme. 1- Potom sme sa obrátili a tiahli sme smerom k Bášanu. Ale Og, kráľ Bášanu, vytiahol so všetkým svojím ľudom do boja proti nám pri Edrei.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM III.
Posted in 1. kapitola Kniha Deuteronómium Pentateuch Starý zákon

DEUTERONÓMIUM I.

Deuteronómium 1 – Prvá reč Mojžišova. Úvod. Boh dal rozkaz na pochod. Ustanovenie sudcov. Vyzvedači. Nevôľa ľudu. Boží trest. 1- Toto sú slová, ktoré povedal Mojžiš celému Izraelu na púšti za Jordánom, v Arabe naproti Červenému moru, medzi Fáranom a medzi Tofelom, Labanom, Haserotom a Di-Zahabom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DEUTERONÓMIUM I.
Posted in 32. kapitola Kniha Numeri Pentateuch Starý zákon

NUMERI XXXII.

Numeri 32 – Rozdelenie Zajordánska: Gadovci a Rubenovci si žiadajú územie v Zajordánsku. Odpoveď Gadovcov a Rubenovcov na Mojžišove výčitky. Dohoda medzi žiadajúcimi a Mojžišom. Znovuvybudované mestá. Výboje Manassesovho kmeňa.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XXXII.
Posted in 30. kapitola Kniha Numeri Pentateuch Starý zákon

NUMERI XXX.

Numeri 30 – O platnosti a rušení sľubov. 1- A Mojžiš oznámil všetko Izraelitom tak, ako mu nariadil Pán. 2- Mojžiš vravel kniežatám izraelských kmeňov: „Toto prikazuje Pán: 3- Ak niektorý muž urobí Pánovi sľub alebo ak sa zaprisahá, že sa zaväzuje zdržovať sa niečoho, nech nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko, ako sľúbil.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XXX.
Posted in 27. kapitola Kniha Numeri Pentateuch Starý zákon

NUMERI XXVII.

Numeri 27 – Zákon o dedičnom práve dcér. Ustanovenie Jozueho za Mojžišovho nástupcu. 1- Raz prišli dcéry Salfáda, ktorý bol synom Hefera, syna Galaáda, syna Machira, z kmeňa Manassesa, Jozefovho syna. Jeho dcéry sa volali Maála, Noa, Melcha a Tersa.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XXVII.