Značka: obeta

ilustračný obrázok - utorok, piatok
Posted in Nasledovanie Krista Nezaradené

Katolícke čítanie (367.) – 2.1.2024 – utorok

Pane, všetko je tvoje, na nebi i na zemi. Túžim odovzdať sa ti ako dobrovoľná obeta a navždy zostať tvojím. Pane, s úprimným srdcom sa ti dnes obetujem.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (367.) – 2.1.2024 – utorok
Posted in 66. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 66 (65)

Kniha Žalmov 66 – Hymnus k ďakovnej obete. Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm. Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoje nepriatelia. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 66 (65)
Posted in 1. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kroník Starý zákon

DRUHÁ KRONÍK I.

Druhá kniha Kroník 1 – Kráľ Šalamún. Kráľova obeta v Gabaone. Príprava na stavbu chrámu. 1- Dávidov syn Šalamún sa upevnil vo svojom kráľovstve. Pán, jeho Boh bol s ním a urobil ho veľmi veľkým.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRONÍK I.
Posted in 18. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kráľov Starý zákon

PRVÁ KRÁĽOV XVIII.

Prvá kniha Kráľov 18 – Obeta na Karmeli. 1- Po dlhšom čase, v treťom roku Pán oslovil Eliáša: „Choď, ukáž sa Achabovi, potom dám dážď na zem!“ 2- Eliáš sa teda išiel ukázať Achabovi. V Samárii však bol hrozný hlad.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRÁĽOV XVIII.
Posted in 29. kapitola Kniha Numeri Pentateuch Starý zákon

NUMERI XIX.

Numeri 29 – Obeta na sviatok Nového roku. Obeta na Deň zmierenia. Obeta na slánosť Stánkov. 1- Aj v prvý deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie; vtedy nebudete konať nijakú služobnú prácu. To je pre vás deň hlučného trúbenia.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XIX.
Posted in 28. kapitola Kniha Numeri Pentateuch Starý zákon

NUMERI XXVIII.

Numeri 28 – Dodatky k zákonom o obetách: Každodenná raňajšia a večerňajšia obeta. Sobotňajšia obeta. Novmesačná obeta. Obeta na sviatok Nekvasených chlebov. Obeta na sviatok Žatvy.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XXVIII.
Posted in 15. kapitola Kniha Numeri Pentateuch Starý zákon

NUMERI XV.

Numeri 15 – Dodatky k zákonom: O pridávaní potravinových a nápojových obiet k celostným a pokojným žertvám. Chleby z prvotín. Obeta zmierenia za previnenie z neopatrnosti. Trest narušiteľov soboty. Kystky na obrube plášťa.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NUMERI XV.
Posted in divine inspirations vnuknutia

Z lásky k mnohým (32. – 34.)

1992 32. Modli sa častejšie, uvidíš rozdiel vo svojom živote (13. februára 1992, štvrtok) „Moje drahé dieťa, ďakujem ti za tvoje modlitby. Veľmi ich potrebujem….

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Z lásky k mnohým (32. – 34.)
Posted in 17. kapitola Kniha Levitikus Pentateuch Starý zákon

LEVITIKUS XVII.

Levitikus 17 – Zákon o svätosti. O mieste obiet. Zákaz jesť krv. 1- Pán vravel Mojžišovi: 2- „Hovor Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelitom a povedz im: Toto prikázal Pán:

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní LEVITIKUS XVII.
Posted in 10. kapitola Kniha Levitikus Pentateuch Starý zákon

LEVITIKUS X.

Levitikus 10 – Hriech Nadaba a Abiuhu – nariadenie pre kňazstvo. Nadabova a Abiuho smrť. Zákaz piť víno počas kňazskej služby. Kňazský podiel z potravinovej a pokojnej obety. Požívanie z obety capa za hriech.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní LEVITIKUS X.