ÚVOD DO KNIHY DEUTERONÓMIUM

Deuteronómium (= ‚druhý zákon‘, ‚opakovanie zákona‘) je grécko-latinský názov piatej knihy Pentateuchu, ktorý vznikol z nesprávnej interpretácie výrazu hebrejskej Biblie ‚odpis tohto zákona‘ (porov. Dt 17, 18), ktorý je v Septuaginte preložený slovami ‚druhý zákon‘. Tento názov je však výstižný v tom zmysle, že Kniha Deuteronómium mala nahradiť tzv. Knihu zmluvy (Ex 20, 22 – 23, 19), boli v nej zozbierané najdôležitejšie zákony z náboženskej, mravnej a spoločenskej oblasti života Izraelitov. V hebrejskom kánone sa Deuteronómium nazýva podľa jeho prvých slov [Élleh haj debarím (= ‚[Toto sú] slová‘) alebo jednoducho Debarím (= ‚Slová‘).

Kniha Deuteronómium sa predstavuje ako zbierka rečí, v ktorých Mojžiš na konci putovania Izraelitov po púšti a pred ich vstupom do zasľúbenej zeme pripomínal ľudu Božie nariadenia a zákony. I keď Deuteronómium zdanlivo naväzuje na posledné hlavy Knihy Numeri, kde sa hovorí o „príkazoch a ustanoveniach, ktoré dal Pán Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na Moabských stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu“ (Nm 36, 13). Kniha bola spočiatku samostatným spisom. Svedčia o tom prológy a epilógy jednotlivých rečí, ako aj údaje, že ide o osobitné, autoritatívne a verejné zákonné ustanovenia, ktoré neslobodno meniť (porov. 4, 2; 11, 32), ktoré treba učiť zachovávať (porov. napr. 6, 7), verejne ohlasovať ľudu (porov. 31, 9 – 13. 24 – 26) a podľa ktorých sa musí správať aj sám kráľ (porov. 17, 18). To potvrdzuje aj fakt, že sa v Deuteronómiu prvý raz a sústavne hovorí o ‚Zákone‘, a nie o ‚zákonoch‘, a že sa na tento Zákon všeobecne odvolávajú starozákonné historické knihy (porov. napr. 2 Kr 14, 16, kde sa cituje Dt 24, 16).

Jadrom Deuteronómia je tzv. deuteronomický kódex (Dt 12- 26) predpisov a zákonov, ktorými sa majú riadiť bohoslužby (12, 1 – 16, 17), verejné právo (16, 18 – 21, 14) a súkromné právo (21, 15 – 26, 15) izraelskej spoločnosti. Podľa mienky biblistov kniha, ktorú našiel kňaz Chilkiáš [Helkiáš] v jeruzalemskom chráme v roku 622 pred Kristom (porov. 2 Kr 22, 8), je v podstate Kniha Deuteronómium, najmä jej hlava 5 – 26 a 28. A náboženská reforma, ktorú potom previedol júdsky kráľ Jošiáš [Jozaiáš], naozaj spočívala v plnení toho, čo predpisujú spomenuté časti Deuteronómia. Dnešná forma spisu je výsledkom dlhého a komplikovaného redakčného procesu, ktorý prebiehal počnúc 8. storočí až po exilné a poexilné obdobie. Pravdepodobne vtedy bola Kniha Deuteronómium na základe časového a zemepisného údaja o pôvode Mojžišových rečí (porov. 1, 1 – 3. 5) a o Mojžišovej smrti (porov. 34, 5 n.) pripojená ako piaty spis k naratívnym spisom Pentateuchu.*

Podľa nadpisov na začiatku jednotlivých rečí možno Knihu Deuteronómium rozdeliť na tieto časti:

I. Prvá Mojžišova reč (1, 1 – 4, 43):

 1. Úvod (1, 1 – 5)
 2. Naratívna časť: opakovanie minulých udalostí od vrchu Chóreb [Horeb] po Moabskú krajinu (1, 6 – 3, 29)
 3. Parenetická časť: povzbudenia a napomenutia k vernosti Jahvemu (4, 1 – 43)

II. Mojžišova reč: prvá časť (4, 44 – 11, 32):

 1. Úvod (4, 44 – 49)
 2. Opakovanie Desatora (5, 1 – 33)
 3. Úcta a láska k Bohu (6, 1 – 25)
 4. Varovanie pred pohanskými národmi (7, 1 – 11) a výzva k poslušnosti (7, 12 – 26)
 5. Výzva k vďačnosti (8, 1 – 20)
 6. Výzva k pokore (9, 1 – 10, 11)
 7. Výzva k nasledovaniu (10, 12 – 11, 32)

III. Deuteronómický kódex (12, 1 – 26, 15):

 1. Bohoslužobné zákony (12, 1 – 16, 17)
 2. Zákony verejného práva (16, 18 – 21, 14)
 3. Zákony súkromného práva (21, 15 – 26, 15)

IV. Druhá Mojžišova reč: druhá časť (26, 16 – 28, 68):

 1. Úvod (26, 16 – 19)
 2. Rituál zmluvy na vrchu Ébal [Hebal] a Gerizím [Garizim] (27, 1 – 26)
 3. Požehnania a kliatby (28, 1 – 68)

V. Tretia Mojžišova reč (29, 1 – 30, 20):

 1. Božie tresty a dobrodenia: dôvody, prečo treba zachovávať zmluvu (19, 1 – 29)
 2. Božie milosrdenstvo s kajúcim ľudom a voľba medzi životom a smrťou (30, 1 – 20)

VI. Mojžišov koniec (31, 1 – 34, 12):

 1. Mojžišove posledné nariadenia a vyvolenie Jozueho za vodcu izraelského ľudu (31, 1 – 29)
 2. Mojžišova pieseň (31, 30 – 32, 43)
 3. Mojžišove posledné napomenutia a jeho príprava na smrť (32, 44 – 52)
 4. Mojžišovo požehnanie jednotlivých izraelským kmeňom (33, 1 – 29)
 5. Mojžišova smrť (34, 1 – 12)

PÔVOD DEUTERONÓMIA

HLAVNÉ TEOLOGICKÉ TÉMY DEUTERONÓMIA

DEUTERONÓMIUM V BIBLII

DEUTERONÓMIUM DNES

*neskôr bude doplnené

Zdieľať: