ÚVOD DO KNIHY ESTER

1. NÁZOV, TEXT A OBSAH

1.1. Názov

Kniha je nazvaná podľa hlavnej osoby Ester (perzské meno = asi ‚Hviezda‘), dcéry židovského národa (jej židovské meno bolo Hadassá = ‚Myrta‘; porov. 2, 7), ktorá svojou rozumnosťou a príhovorom u kráľa Achašveróša (Xerxesa I., 486 – 465 pred Kristom) odvrátila hroziace prenasledovanie a záhubu Židov v Perzskej ríši.

1.2. Text
1.3. Obsah

2. ROZDELENIE KNIHY

Prológ: Mordokajov sen (1, 1a – 1k. 11 – 1r; [Vg 11, 2 – 12; 12, 1 – 6]).

I. Dejový rámec udalostí (1, 1 – 2, 23):

 1. Okázalá kráľovská hostina (1, 1 – 8)
 2. Nepošlušnosť a odpudenie kráľovnej Vašti (1, 9 – 21)
 3. Ester sa stáva kráľovnou (2, 1 – 18)
 4. Mordokaj odhalí sprisahanie proti kráľovi (2, 19 – 23)

II. Hamanov komplot proti Židom (3, 3 – 5, 14):

 1. Haman a Žid Mordokaj (3, 1 – 6)
 2. Dekrét o záhube Židov (3, 7 – 13)
 3. Text dekrétu (3, 13a – 13h. 14 – 15′ [Vg 13, 1 – 7])
 4. Mordokaj plán záchrany (4, 1 – 17)
 5. Mordokajova modlitba (4, 17a – 17m; [Vg 13, 8 – 18])
 6. Esterina modlitba (4, 17n – 17kk; [Vg 14, 1 – 19])
 7. Esterin zásah u kráľa (5, 1. 1a – 1f. 2 – 8; [Vg 15, 1 – 16)
 8. Šibenica pre Mordokaja (15, 9 – 14)

III. Záchrana Židov (6, 1 – 9, 32):

 1. Mordokaj dostane vyznačenie od kráľa (6, 1 – 14)
 2. Hamanov pád (7, 1 – 10)
 3. Mordokaj dostane Hamanovo miesto (8, 1 – 8)
 4. Nový kráľov dekrét priaznivý Židom (8, 9 – 12. 13 – 14)
 5. Text dekrétu (8, 12a – cc; [Vg 16, 1 – 24])
 6. Radosť Židov (8, 14 – 17)
 7. Pomsta Židov na nepriateľoch (9, 1 – 17)
 8. Ustanovenie a slávenie sviatku Purím (9, 18 – 32)

Epilóg: Mordokajova sláva a zmysel jeho sna (10, 1 – 3. 3a – 3k; [Vg 10, 4 – 13]).

Kolofón: Grécky preklad Knihy (10, 31; [Vg 11, 1]).

3. HISTORICKÝ RÁMEC, LITERÁRNY DRUH A CIEĽ KNIHY

3.1. Historický rámec
3.2. Literárny druh
3.3. Cieľ Knihy

4. AUTOR, ČAS A MIESTO VZNIKU KNIHY

4.1. Autor
4.2. Čas a miesto vzniku

5. NÁBOŽENSKÉ POUČENIA KNIHY

Keďže hebrejský text je po náboženskej stránke neutrálny, priam profánny, dve náboženské poučenia, ktoré sa tu uvádzajú, môže čitateľovi poskytnúť grécky text Knihy Ester.

5.1. Náboženský postoj Židov
5.2. Božie spásne činy

Zdieľať: