ÚVOD DO KNIHY EZDRÁŠOVEJ A NEHEMIÁŠOVEJ

I. NÁZOV, OBSAH A CIEĽ KNÍH

Kniha Ezdrášova a Kniha Nehemiášova sa nazývajú podľa židovského kňaza a znalca Mojžišovho zákona Ezdráša a podľa námestníka perzského kráľa a správcu mesta Jeruzalema Nehemiáša, ktorí po návrate Židov z babylonského zajatia zohrali hlavnú úlohu pri znovuzrodení židovského náboženského spoločenstva v Palestíne.

II. EZDRÁŠ A NEHEMIÁŠ

III. ROZDELENIE KNÍH

IV. PÔVOD KNÍH

V. HISTORISKÉ ZARÁMOVANIE OPÍSANÝCH UDALOSTÍ

VI. NÁBOŽENSKÉ POSOLSTVO A PERSPEKTÍVY

Zdieľať: