ÚVOD DO KNIHY GENEZIS

Genezis je grécko-latinský názov prvej knihy Pentateuchu, utvorený na základe textu Gn 2, 4a Septuaginty (najstaršieho gréckeho prekladu Starého zákona): „Toto je kniha pôvodu (hé bíblos genéseos) neba a zeme…“. V hebrejskej Biblii sa nazýva podľa prvých slov knihy Berešít (= ‚Na počiatku‘), lebo opisuje začiatky stvoriteľského diela (stvorenie sveta a prvého človeka) a začiatky vyvoleného Božieho ľudu (rozprávanie o patriarchoch).

Kniha je dosť jednotná. Čo do vonkajšej formy je materiál Knihy usporiadaný do desiatich tóledót (= pôvod, pokolenie, potomstvo, rodopis), z ktorých päť poukazuje na negatívnu stránku a skazonosný vplyv Adamových synov a päť na pozitívne vlastnosti a spásonosné poslanie Izraelových synov.

Opis pôvodu (tóledót) neba a zeme (porov. Gn 2, 4a), v ktorom sa hovorí o Edene, o Adamovom vyvolení a o jeho neposlušnosti voči Božiemu zákonu zneužitím moci a života, je v ostrom protiklade s opisom potomstva (tóledót) Táreho (porov. Gn 11, 27), v ktorom sa spomína Kanaán, ‚Pánov raj‘ (porov. Gn 13, 10), vyvolenie Abraháma a jeho poslušnosť, odmenená Božím prisľúbením veľkej moci a plodnosti.

Adamovo potomstvo (tóledót) s genealógiou desiatich predstaviteľov patriarchov pred potopou (porov. Gn 5, 1) súvisí s Izmaelovým potomstvom (tóledót), z ktorého vzišlo dvanásť izraelských kmeňov (porov. Gn 25, 12).

Rodopisu (tóledót) spravodlivého Noema, v ktorom sa cez potopu zachránilo ľudské pokolenie pred záhubou (porov. Gn 6, 9), zodpovedá rodopis (tóledót) Abrahámovho syna Izáka, v ktorom budú požehnané všetky budúce ľudské pokolenia (porov. Gn 25, 19).

Potomstvo (tóledót) Noemových synov, ktorí sa po potope stali praotcami národov (porov. Gn 10, 1), je v ostrom protiklade s potomstvom (tóledót) Ezaua, ktorý sa stal praotcom Edomčanov (porov. Gn 36, 1).

Nakoniec v Semovom potomstve (tóledót), z ktorého pochádza Abrahám (porov. Gn 11, 10), má privilegované miesto rodopis (tóledót) Jakubovej rodiny.

Podľa obsahu možno Genezis rozdeliť takto:

I. Prehistória (1, 1 – 11, 32).

  1. Stvorenie sveta a človeka (1, 1 – 2, 4a)
  2. Začiatky ľudstva a prvý hriech (2, 4b – 3, 24)
  3. Kainovi a Setovi potomci (4, 1 – 5, 32)
  4. Potopa a Noe (6, 1 – 9, 17)
  5. Od Noema po Abraháma (9, 18 – 11, 32)

II. Obdobie patriarchov (12, 1 – 50, 26)

  1. Abrahám (12, 1 – 35, 18)
  2. Izák (24; 25, 19 – 28, 9)
  3. Jakub (28, 10 – 37, 1)
  4. Jakubovi synovia: Júda (38, 1 – 30) a Jozef (37, 2 – 36; 39, 1 – 50, 26)

PREDHISTÓRIA

OBDOBIE PATRIARCHOV

HISTORICKOSŤ GENEZY

CIEĽ

TEOLOGICKÝ VÝZNAM GENEZY

BIBLICKÉ TÉMY A PREDOBRAZY V KNIHE GENEZIS

Zdieľať: