ÚVOD DO KNIHY JÓB

1. NÁZOV, MIESTO V KÁNONE, TEXT, STARÉ PREKLADY A APOKRYF KNIHY JÓB

1.1. Názor a miesto v kánone

Jób je sapienciálny spis nazvaný podľa mena hlavnej postavy Jób (hebr. Ijjób), ktoré bolo veľmi rozšírené v oblasti západosemitských rečí (porov. napr. Ajabu = ‚Kde je otec?‘), ale v ostatných starozákonných knihách sa spomína iba v Ez 14, 14. 20. V hebrejskej Biblii ju zaradili medzi ketubím (spisy), kým vo Vulgáte a v Novej Vulgáte má prvé miesto medzi didaktickými poučnými spismi Starého zákona.

1.2. Text a staré preklady
1.3. Apokryf Knihy Jób

2. OBSAH, ŠTRUKTÚRA A ROZDELENIE KNIHY

2.1. Obsah
2.2. Štruktúra
2.3. Rozdelenie Knihy

Obsah Knihy možno schematicky rozdeliť na tieto časti:

I. Prológ (1, 1 – 2, 13):

 1. Jóbov blahobyt a bohabojnosť (1, 1 – 5)
 2. Satanov vzdorovitý postoj voči Jóbovi (1, 6 – 12)
 3. Jóbova vernosť v skúškach (1, 13 – 22)
 4. Druhý satanov zásah proti Jóbovi (2, 1 – 5)
 5. Jóbovo utrpenie a trpezlivosť (2, 6 – 10)
 6. Návšteva troch priateľov (2, 11 – 13)

II. Tri cyklické rozhovory Jóba s priateľmi (3, 1 – 27, 23):

A. Prvý cyklus rozhovorov (3, 1 – 14, 22):

 1. Jóbov bolestivý nárek (3, 1 – 26)
 2. Prvá Elifazova reč (4, 1 – 5, 27)
 3. Prvá Jóbova odpoveď (6, 1 – 7, 21)
 4. Prvá Bildadova reč (8, 1 – 22)
 5. Druhá Jóbova odpoveď (9, 1 – 10, 22)
 6. Prvá Sófarova reč (11, 1 – 20)
 7. Tretia Jóbova odpoveď (12, 1 – 14, 22)

B. Druhý cyklus rozhovorov (15, 1 – 21, 34):

 1. Druhá Elifazova reč (15, 1 – 35)
 2. Štvrtá Jóbova odpoveď (16, 1 – 17, 16)
 3. Druhá Bildadova reč (18, 1 – 21)
 4. Piata Jóbova odpoveď (19, 1 – 29)
 5. Druhá Sófarova reč (20, 1 – 29)
 6. Šiesta Jóbova odpoveď (22, 1 – 27, 23)

C. Tretí cyklus rozhovorov (22, 1 – 27, 23):

 1. Tretia Elifazova reč (22, 1 – 30)
 2. Siedma Jóbova odpoveď (23, 1 – 24, 25)
 3. Tretia Biladova reč (25, 1 – 6)
 4. Ôsma Jóbova odpoveď (26, 1 – 31, 40)

III. Chválospev na múdrosť (28, 1 – 28).

IV. Záverečná Jóbova reč (29, 1 – 31, 40):

 1. Spomienky na predošlé šťastie (29, 1 – 25)
 2. Nárek nad terajším opovrhnutím (30, 1 – 31)
 3. Vyznanie svojej mravnej dokonalosti (31, 1 – 40)

V. Elihuove reči (32, 1 – 37, 24):

 1. Prvá Elihuova reč (32, 1 – 33, 33)
 2. Druhá Elihuova reč (34, 1 – 37)
 3. Tretia Elihuova reč (35, 1 – 16)
 4. Štvrtá Elihuova reč (36, 1 – 42, 9)

VI. Božie reči a Jóbove odpovede (38, 1 – 42, 9):

 1. Prvá Božia reč (38, 1 – 39, 30)
 2. Prvá Jóbova odpoveď Bohu (40, 1 – 5)
 3. Druhá Božia reč (40, 6 – 41, 26)
 4. Druhá Jóbova odpoveď Bohu (42, 1 – 6)

VII. Epilóg (42, 7 – 17):

 1. Jóbova modlitba za priateľov (42, 7 – 10)
 2. Jóbov požehnaný koniec (42, 11 – 17)

3. LITEÁRNY DRUH

3.1.
3.2.
3.3.

4. AUTOR A ČAS VZNIKU KNIHY

4.1. Autor
4.2. Čas vzniku Knihy

5. NÁBOŽENSKÁ NÁUKA KNIHY

5.1. Náuka o Bohu
5.2. Náuka o anjeloch
5.3. Náuka o človeku
5.4. Utrpenie človeka

6. AKTUÁLNOSŤ KNIHY JÓB


Zdieľať: