Život z viery

Dobrý Pastier

ZÁKLADNÉ PRAVDY KRISTOVHO POSOLSTVA

 • BOH JE LÁSKA
 • BOH OTEC POSIELA NA SVET KRISTA – LÁSKU
 • KRISTUS POSIELA SVOJIM VERNÝM DUCHA SVÄTÉHO – DUCHA LÁSKY

6 HLAVNÝCH PRÁVD

 1. BOH JE LEN JEDEN.
 2. V BOHU SÚ TRI OSOBY: OTEC, SYN A DUCH SVÄTÝ.
 3. SYN BOŽÍ SA STAL ČLOVEKOM, ABY NÁS VYKÚPIL.
 4. BOH JE SPRAVODLIVÝ SUDCA, KTORÝ DOBRÝCH ODMEŇUJE A ZLÝCH TRESCE.
 5. DUŠA ČLOVEKA JE NESMRTEĽNÁ.
 6. MILOSŤ BOŽIA JE NA SPÁSU POTREBNÁ.

HLAVNÉ PRIKÁZANIE

MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, CELÝM SVOJÍM SRDCOM, CELOU SVOJOU DUŠOU, CELOU SVOJOU SILOU A CELOU SVOJOU MYSĽOU A SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO (LK 10, 27 – 28).


DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

 1. JA SOM PÁN, BOH TVOJ! NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL.
 2. NEVEZMEŠ MENA BOŽIEHO NADARMO.
 3. SPOMNI, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVÄTIL.
 4. CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU.
 5. NEZABIJEŠ.
 6. NEZOSMILNÍŠ.
 7. NEPOKRADNEŠ.
 8. NEPRERIEKNEŠ KRIVÉHO SVEDECTVA PROTI BLÍŽNEMU SVOJMU.
 9. NEPOŽIADAŠ MANŽELKU BLÍŽNEHO SVOJHO.
 10. ANI NEPOŽIADAŠ MAJETKU BLÍŽNEHO SVOJHO, ANI NIČOHO, ČO JEHO JE.

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

 1. SVÄTIŤ PRIKÁZANÉ SVIATKY.
 2. V NEDEĽU A V PRIKÁZANÝ SVIATOK ZÚČASTNIŤ SA NA CELEJ SVÄTEJ OMŠI.
 3. KONAŤ SKUTKY KAJÚCNOSTI KAŽDÝ PIATOK A NA POPOLCOVÚ STREDU.
 4. ASPOŇ RAZ V ROKU SA VYSPOVEDAŤ A PRIJAŤ OLTÁRNU SVIATOSŤ.
 5. PODPOROVAŤ CIRKEVNÉ USTANOVIZNE.

Každý piatok okrem sviatku je deň pokánia, lebo v ten deň zomrel za nás náš Spasiteľ. Kajúcnymi skutkami sa pripájame aspoň nepatrene k jeho obete, a tak sa hlásime k jeho krížu.

V piatok sme povinní dodržať pôst (odoprieť si mäsitý pokrm, alkoholický nápoj, fajčenie, nejakú zábavu) alebo vykonať skutok zbožnosti (účasť na svätej omši, čítanie zo Svätého písma alebo katechizmu, pobožnosť krížovej cesty, modlitba svätého ruženca…), alebo skutok lásky k blížnemu (návšteva chorých, ich opatera…).


PRVORADÉ PROSTRIEDKY MILOSTI

 • krst
 • birmovanie
 • Eucharistia
 • pokánie
 • pomazanie chorých
 • posvätný stav (posvätenie kňazstva)
 • manželstvo

ZÁSADY KRESŤANSKEJ DOKONALOSTI

A) KONAJ, ČO JE DOBRÉ

Záslužné skutky

Záslužné skutky sú tie, ktorými sa nám zväčšuje posväcujúca milosť a tým aj nebeská sláva. Dobré skutky sa stávajú záslužnými, keď sa zhodujú s Božou vôľou, keď ich konáme v Božej milosti a s dobrým úmyslom, tzv. na česť a chválu Božiu. Sväté písmo nám odporúča najmä tieto dobré skutky: modlitbu, pôst a almužnu.

Božské čnosti

 • viera
 • nádej
 • láska

Mravné čnosti

 • rozvážnosť
 • spravodlivosť
 • statočnosť
 • miernosť

Všeobecné prostriedky dokonalosti

 • cvičiť sa v sebazaprení
 • vyhýbať sa všetkému zbytočnému
 • modliť sa a rozjímať o náboženských pravdách
 • často pristupovať ku sviatostiam

Skutky telesného milosrdenstva

 • dávať jesť hladným
 • dávať piť smädným
 • prichýliť pocestných
 • odievať nahých
 • navštevovať chorých
 • poskytovať pomoc väzňom
 • pochovávať mŕtvych

Skutky duchovného milosrdenstva

 • hriešnikov napomínať
 • nevedomých vyučovať
 • pochybujúcim dobre radiť
 • zarmútených tešiť
 • krivdu trpezlivo znášať
 • ubližujúcim odpúšťať
 • za živých i mŕtvych sa modliť

Blahoslavenstvá

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

(Mt 5, 3 – 10)

Evanjeliové rady

 • dobrovoľná chudoba
 • večitá čistota
 • dokonalá poslušnosť

B) CHRÁŇ SA HRIECHU

Sedem hlavných hriechov

 • pýcha
 • lakomstvo
 • smilstvo
 • závisť
 • obžerstvo
 • hnev
 • lenivosť

Šesť hriechov proti Duchu Svätému

 • opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
 • zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu
 • odporovať poznanej kresťanskej pravde
 • závidieť blížnemu Božiu milosť
 • zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
 • tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti

Do neba volajúce hriechy

 • úmyselná vražda
 • sužovanie chudobných, vdov a sirôt
 • zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy

Deväť cudzích hriechov

 • dávať iným radu na hriech
 • povzbudzovať iných na hriech
 • iným kázať hrešiť
 • súhlasiť s hriechom iných
 • pomáhať pri hriechu iných
 • mlčať pri hriechu iných
 • zastávať hriechy iných
 • netrestať hriechy iných
 • chváliť hriechy iných
Zdieľať: