HELENIZMUS A MACHABEJCI

A. – HELENIZMUS

Od roku 428 pred Kristom (porov. Ezd 7, 7 n.) do roku 167 pred Kristom (porov. 1 Mach 1, 54 – 59) nemáme v Starom zákone priamych chronologických údajov, ale ani správ o udalostiach a o živote židovského národa v Palestíne. Je však známe, že počas tohto dva a polstoročného obdobia sa náboženský život u Židov riadil Ezdrášovými a Nehemiášovými reformami a že v týchto časoch dostala veľká časť Starého zákona svoju definitívnu podobu. Pre správne pochopenie udalostí opísaných v Prvej a Druhej knihe Machabejcov treba však v krátkosti načrtnúť obraz všeobecných dejín.

KONIEC PERZSKEJ RÍŠE

ALEXANDER VEĽKÝ (336 -323)

PTOLEMAIOVCI

SELEUKOVCI

HELENIZMUS

HELENIZÁCIA

B. – MACHABEJCI

ANTIOCHOS IV. EPIFANES (175 – 163)

ANTIOCHOS V. EUPÁTOR (163 – 162)

DEMETRIOS I. SOTÉR (162 – 150)

ALEXANDROS BALAS (150 Ň 145)

DEMETRIOS II. NIKÁTOR (145 – 138)

ANTIOCHOS VII. SIDÉTES (138 – 129)

HELENIZÁCIA ANTIOCHA IV. EPIFANA

ODBOJ MACHABEJCOV

Zdieľať: