September

1.

Sv. Egid, opát: Podľa tradície založil kláštor v Nimes vo Francúzsku. Pochádzal pravdepodobne z Atén. Žil v 6. až 7. storočí.

Bl. Bronislava, panna: Premonštrátka, verná a pozorná Božia služobnica v časoch tatarského plienenia. Zomrela 29. 8. 1259 vo Zwierzynci v Poľsku.

2.

Bl. Ingrida, vdova: Založla prvý kláštor dominikánok vo Švédsku, v ktorom bola predstavená až do smrti. Zomrela 2. 9. 1282 v Skenninge.

3.

Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi (spomienka): Riman. Cirkev spravoval v rokoch 590 – 604. Slávny obnoviteľ cirkevného a liturgického života. Je jedným zo štyroch veľkých západných cirkevných otcov. Charakterizuje ho láska k chudobným a horlivosť v šírení a upevňovaní viery. On začal používať titul Služobník Božích služobníkov. Pápežom sa stal 3. 9. 590. Zomrel 12. 3. 604.

4.

Sv. Rozália, panna: Žila svätým životom v jaskyni na vrchu Pellegrino blízko Palerma ako pustovníčka. Jej úcta je veľmi rozšírená. Zomrela asi v roku 1160.

Sv. Ida, vdova: Ako vdova sa stala dobroditeľkou a „matkou chudobných“. Ešte počas manželovho života postavila spolu s ním chrám v Hezfelde, pri ktorom v osobitnej izbičke aj zomrela 4. 9. 825 vo Vestfálsku.

5.

Sv. Matka Terézia z Kalkaty, panna: Pôvodom z Albánska (1910 – 1997). Matka najbiednejších v Kalkate. Založila rehoľnú spoločnosť Misionárok lásky a Misionárov lásky na pomoc chorým a opusteným. Za blahoslavenú bola vyhlásená 19. 10. 2003.

6.

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V KOŠICIACH, (sviatok): Gotická stavba z roku 1438. Po reštauračných prácach bola Katedrála sv. Alžbety konsekrovaná v roku 1896.

Sv. Zachariáš, prorok: Predpovedal návrat vyvoleného ľudu z vyhnanstva a budúci príchod Krista, kráľa pokoja, do svätého mesta Jeruzalema. Pôsobil prorocky v rokoch 520 – 518 pred Kristom.

Sv. Mansvét, biskup a mučeník: Pravú vieru potvrdil mučeníckou smrťou v Afrike za ariánskeho kráľa Hunericha v 5. storočí.

7.

Svätí košickí mučeníci (spomienka): Marek Križin (Chorvát), ostrihomský kanonik, a dvaja jezuiti Štefan Pongrác (Maďar) a Melichar Grodecký (Slezan) zomreli za vieru 7. 9. 1619 v Košiciach. Pius X. ich 15. 1. 1905 zapísal do zoznamu blahoslavených a pápež sv. Ján Pavol II. ich 2. 7. 1995 v Košiciach svätorečil.

Sv. Regína: Podľa tradície ju na príkaz otca pohana sťali asi v roku 300 v Alise-Ste-Reine vo Francúzsku.

8.

NARODENIE PANNY MÁRIE (sviatok): Jeden zo štyroch mariánskych sviatkov, ktoré ustanovil pápež Sergius (687 – 701). V Jeruzaleme sa začal sláviť koncom 5. storočia.

9.

Sv. Peter Claver, kňaz (ľubovoľná spomienka): Španielsky misionár, „patrón černošských misií“. Skoro 40 rokov slúžil černochom v Kolumbii v Strednej Amerike. Pokrstil do tristotisíc černochov. Zomrel 8. 9. 1654.

Sv. Gorgonius, mučeník: Slávny mučeník zomrel pre kresťanskú vieru za Diokleciánovho prenasledovania okolo roku 305 v Ríme. Uvádza sa už v zozname mučeníkov z roku 354.

10.

Sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz: Ľudský kazateľ z rehole pustovníkov sv. Augustína. Okolo jeho osoby sa udialo viacej zázrakov počas jeho života i po smrti. Zomrel 10. 9. 1305 v Tolentíne. Prísny askéta, známy osobitnou láskou k chorým a chudobným.

11.

Sv. Protus a Hyacint, mučeníci: Slávni mučeníci z 3. storočia, ktorých veršami oslávil pápež sv. Damaz.

Sv. Gabriel Perboyre, kňaz a mučeník: Lazarista, misionár v Číne, umučený 11. 9. 1840. Jeho pozostatky sa dostali do materského kláštora v Paríži. Svätorečený bol 2. 6. 1996.

12.

Meno Panny Márie (ľubovoľná spomienka): Sviatok Máriinho mena ustanovil pápež Inocent XI. v roku 1683 na poďakovanie za víťazstvo nad Turkami pri Viedni. Sviatok je znova uvedený v 3. vydaní Rímskeho misála.

13.

Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka): Carihradský biskup, vynikajúci kazateľ, ktorého ani hrozby cisára, ani vyhnanstvo nezlomili. Zomrel 14. 9. 407.

Sv. Julián, kňaz a mučeník: Mučeníctvo podstúpil za cisára Licínia v 4. storočí.

14.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (sviatok): Dňa 13. 9. 335 bola slávnostne posvätená bazilika nad Božím hrobom. Trinásty september bol aj výročným dňom nájdenia sv. kríža a 14. 9. 335 prvý raz ukázali ľudu drevo kríža. V Ríme tento sviatok zaviedol pravdepodobne pápež Gregor Veľký (590 – 604).

15.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA (slávnosť): Pápež Benedikt XIII. v roku 1727 zaviedol sviatok pre celú Cirkev. Úcta k Sedembolestnej na Slovensku siaha až do polovice 16. storočia. V apríli v roku 1927 pápež Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovacham geniem potvrdil Sedembolestnú za nebeskú ochrankyňu Slovenska. A pápež sv. Pavol VI. v roku 1966 ustanovil Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska.

16.

Sv. Kornel, pápež, a Cyprián, biskup, mučeníci (spomienka): Pápež Kornel zomrel vo vyhnanstve v roku 253. Cyprián, biskup v Kartágu, neohrozene bránil Cirkev slovom i písmom. Zomrel 14. 9. 258 ako mučeník.

Sv. Ľudmila, mučenica: Stará matka sv. Václava v spore o kresťanstvo a pohanstvo podstúpila mučeníctvo 16. 9. 921 na hrade Tetín.

Sv. Edita, panna: Dcéra anglického kráľa opustila kráľovský život, aby mohla žiť v kláštore a verne slúžiť Bohu, po čom od malička túžila. Zomrela asi v roku 984.

17.

Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, viedol slávne dišputy na obranu viery, prednášal teológiu. Napokon sa stal kardinálom a arcibiskupom v Capue. Jeho Malý katechizmus preložili do 56 jazykov. Cirkevný učiteľ bol od roku 1931. Zomrel v roku 1621 v Ríme.

Sv. Hildegarda, panna: Opátka v kláštore sv. Benedikta, mystička, prírodovedkyňa, poetka, lekárka, hudobníčka, spisovateľka – „najväčšia žena Nemecka“, to bola Hildegarda z Bingenu. Zomrela 17. 9. 1179. Je patrónka prírodovedcov.

18.

Sv. Jozef Kupertínsky, kňaz: Rehoľník, františkán – konventuál, vynikal láskou k blížnym. Bol mystikom. Zažil extázy, levitácie, uzdravoval chorých a robil aj zázraky. Zomrel 18. 9. 1663 v Osime v Taliansku.

Bl. Viktor III., pápež: Rodák z Beneventu. 30 rokov múdro spravoval kláštor v Monte Cassine a potom viedol Cirkev. Zomrel 16. 9. 1087.

19.

Sv. Január, biskup a mučeník (ľubovoľná spomienka): Bol beneventským biskupom. Mučenícku smrť spolu so svojimi spoločníkmi podstúpil za Diokleciánovho prenasledovania kresťanov v Neapole, kde ho majú vo veľkej úcte. Jeho zaschnutá krv uzavretá v dvoch ampulkách zvyčajne skvapalnie v sobotu pred prvou májovou nedeľou a 19. 9.

Sv. Marián, pustovník: Žil veľmi asketicky. Zomrel v 6. storočí pri Bordeaux.

Igor Kyjevský, mučeník: Veľkoknieža v Kyjeve. Zomrel 19. 9. 1147. Uctievajú ho východné cirkvi.

20.

Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci (spomienka): Ide o 103 kórejských mučeníkov, ktorí podstúpili mučenícku smrť v rokoch 1839, 1846 a 1866. Pápež sv. Ján Pavol II. ich svätorečil v Soule v roku 1989.

Sv. Eustach, mučeník: Podľa legendy sa stal kresťanom, keď na poľovačke uvidel jeleňa, ktorému sa medzi parohmi leskol kríž. Zomrel asi v roku 118 v Ríme. Patrí medzi 14 pomocníkov. Je patrónom poľovníkov.

21.

SV. MATÚŠ, APOŠTOL A EVANJELISTA (sviatok): Matúš napísal po hebrejsky prvé evanjelium a podľa tradície ho hlásal na Východe. Hovorí sa o jeho pôsobení najmä v Etiópii, kde pravdepodobne podstúpil mučenícku smrť.

22.

Sv. Emerám, biskup a mučeník (spomienka v Nitrianskej diecéze): Pôsobil ako misijný biskup v Bavorsku. Mučenícku smrť podstúpil v roku 722.

23.

Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz (spomienka): Stigmatizovaný kapucín z mestečka San Giovanni Rotondo v Apulii v Taliansku. Bol obdarený rozličnými charizmami. Zomrel 23. 9. 1968. Za svätého bol vyhlásený 16. 6. 2002.

Sv. Linus, pápež: Spomína ho apoštol Pavol ako svojho spoločníka. Bol nástupcom apoštola Petra. Zomrel asi v roku 79.

24.

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V BANSKEJ BYSTRICI (sviatok): Chrám sv. Františka Xaverského stavali v rokoch 1695 – 1715. Keď sa v roku 1776 zriadilo v Banskej Bystrici biskupstvo, jezuitský kostol sa stal katedrálnym chrámom.

Sv. Gerard, biskup a mučeník: Bol učiteľom sv. Imricha, syna sv. Štefana, kráľa. Zomrel v roku 1046. S ním bol umučený aj Bystrík. Svätorečený bol v roku 1083.

Sv. Rupert a sv. Virgil: Boli to soľnohradskí biskupi. Sv. Rupert zomrel asi v roku 718 a sv. Virgil v roku 784.

25.

Sv. Kleopas, Pánov učeník: Po Kristovom zmŕtvychvstaní spoznal svojho Pána pri lámaní chleba v Emauzách.

Sv. Mikuláš z Flüe, pustovník: Mystik. Pre svoje mierové skutky ho volajú „otec vlasti“. Je patrón Švajčiarska. Zomrel 21. 3. 1487.

26.

Sv. Kozma a Damián, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Mnohých neveriacich obrátili na kresťanstvo. Mučenícku smrť podstúpili okolo roku 303 v Cilícii – dnešné južné Turecko. Sú patrónmi chorých, lekárov a lekárnikov.

Sv. Gedeon: Izraelský sudca, osloboditeľ ľudu a obranca viery v pravého Boha.

27.

Sv. Vincent de Paul, kňaz (spomienka): Zakladateľ misijnej kongregácie – lazaristi. V spolupráci so svätou Lujzou de Marillac založil aj ženskú kongregáciu pod názvom Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. Zomrel 27. 9. 1660 v Paríži.

28.

Sv. Václav, mučeník (ľubovoľná spomienka): České knieža, veľký ctiteľ Eucharistie. Najatí vrahovia ho zabili 28. 9. 929 pri bráne chrámu v Starej Boleslavi. Pochovaný je v Chráme sv. Víta v Prahe.

Sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci (ľubovoľná spomienka): V rokoch 1633 – 1637 Vavrinec Ruiz a jeho pätnásti spoločníci v meste Nagasaki v Japonsku vyliali svoju krv z lásky ku Kristovi. Svätorečení boli v roku 1987.

29.

SV. MICHAL, GABRIEL A RAFAEL, ARCHANJELI (sviatok): Pôvodne to bol sviatok posviacky chrámu sv. Michala na Via Salaria v Ríme v 5. storočí. V obnovenom kalendári sa pridávajú ďaľší dvaja archanjeli: sv. Gabriel a sv. Rafael.

30.

Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka): Dalmatínec, vynikajúca osobnosť kresťanského staroveku. Preložil Sväté písmo do latinčiny (Vulgata). Zomrel 30. 9. 420 v Betleheme.


Zdieľať: