ÚVOD DO SAMUELOVÝCH KNÍH

Prvá a Druhá kniha Samuelova tvorili v hebrejskej Biblii pôvodne iba jeden spis, ktorý sa pod názvom Šemúel (= ‚Jeho meno je Boh‘) uvádzal ako tretia kniha z tzv. ‚skorších prorokov‘. Svedčí o tom aj masoretská poznámka k textu 1 Sam 28, 24, ktorá upozorňuje, že ‚stred knihy‘ sa nachádzal na tomto mieste. Za jej autora sa podľa starej židovskej tradície pokladal prorok Samuel s výhradou založenou na doslovnom výklade 1 Krn 29, 29 – 30, že udalosti po jeho smrti spísali proroci Nátan a Gad. Rozdelenie spisu na dve knihy pochádza od gréckych prekladateľov, ktorí museli pri odpisovaní prekladu dlhého textu použiť dva zvitky, ktoré potom označili ako ‚Prvá a Druhá kniha kráľovstiev‘. Toto rozdelenie na dve knihy v preklade Septuaginta sa zachovalo aj vo Vulgáte pod názvom ‚Prvá a Druhá kniha Kráľov‘, ale do hebrejskej Biblie sa zaviedlo až v 15. a 16. storočí po Kristovi ako ‚Prvá a Druhá kniha Samuelova‘.

V Samuelových knihách sa opisujú udalosti od narodenia Samuela (asi v roku 1070 pred Kristom) až po Dávidovu smrť (asi v roku 970 pred Kristom). Stredobodom opisovaných udalostí sú životné príbehy a osudy troch hlavných osôb: Samuela, Šaula a Dávida. Obsah obidvoch kníh možno zhruba načrtnúť takto:

1 Sam 1 – 7: opisuje v rámci kňazskej služby Éliho [Héliho] Samuelov život od narodenia cez povolanie za proroka až do chvíle, keď sa stal veľkým sudcom a záchrancom Izraela. Je to obdobie vojen Izraela s Filištíncami, kde hrala dôležitú rolu archa zmluvy zo svätyne v Šíle.

1 Sam 8 – 15: hovorí o založení monarchie, o pomazaní Šaula za kráľa a o jeho vojnách s Filištíncami a Amalekitmi. Šaul v týchto vojnách zvíťazil, ale Samuel mu pre dve ťažké previnenia, ktorých sa dopustil proti Božej vôli, oznámil, že Jahve ho zavrhol a na jeho miesto vyvolil Dávida.

Od 1 Sam 16 po 2 Sam 5: sa opisuje Dávidova politická kariéra. Jeho vyvolenie za kráľa a služba na Šaulovom kráľovskom dvore, jeho úspešné vojenské podujatia, Šaulove nástrahy a prenasledovanie Dávida, ktorý je nútený viesť tulácky život, skrývať sa na púšti a hľadať ochrancu dokonca u Filištíncov. Dávid sa po Šaulovej smrti v bitke na vrchu Gilboa [Gelboe] stáva kráľom nad Júdom v Chebróne [Hebrone] a po víťazstve nad protivníkmi zo Šaulovho domu aj nad celým Izraelom.

V 2 Sam 6 – 20: sa opisuje Dávidova politická, vojenská a náboženská činnosť. Osobitne sa zdôrazňuje prenesenie archy do Jeruzalema, ktorý sa takto stal náboženským strediskom Izraela, a Pánovo prisľúbenie Dávidovi, že jeho kráľovstvo bude upevnené naveky. Po víťazstve nad okolitými národmi a upevnení jeho kráľovstva sa opisuje Dávidom ťažký hriech a jeho následky: rozklad v Dávidovej rodine, Abšalómovo [Absolónovo] sprisahanie, boje Dávidových synov o trón a konečné ustanovenie Šalamúna za kráľa.

V dodatkoch 2 Sam 21 – 24: sa uvádzajú dve lyrické kompozície, správy o rôznych osobách a o dvoch prírodných katastrofách.

Prvá kniha Samuelova

I. Éli [Héli], Samuel a Božia archa (1, 1 – 7, 17):

 1. Samuelovo narodenie a zasvätenie Pánovi (1, 1 – 28)
 2. Chválospev Samuelovej matky Anny (2, 1 – 11)
 3. Hriech Éliho synov a Pánov trest (2, 12 – 36)
 4. Samuelovo povolanie (3, 1 – 21)
 5. Vojna s Filištíncami, zajatie Božej archy (4, 1 – 5, 12)
 6. Vrátenie archy Izraelovi (6, 1 – 7, 1)
 7. Samuel sudcom v Izraeli (7, 2 – 17)

II. Samuel a Šaul (8, 1 – 15, 35):

 1. Izraeliti žiadajú kráľa (8, 1 – 22)
 2. Stretnutie Samuela a Šaula (9, 1 – 27)
 3. Pomazanie a voľba Šaula za kráľa (10, 1 – 27)
 4. Víťazstvo nad Amončanmi (11, 1 – 15)
 5. Samuelova rozlúčková reč (12, 1 – 25)
 6. Odboj proti Filištíncom a Šaulova nedôvera (13, 1 – 22)
 7. Jonatánovo víťazstvo nad Filištíncami (14, 1 – 46)
 8. Súhrnné údaje o Šaulovom kraľovaní (14, 47 – 52)
 9. Vojna proti Amalekitom a zavrhnutie Šaula (15, 1 – 35)

III. Šaul a Dávid (16, 1 – 31, 13):

 1. Pomazanie Dávida za kráľa (16, 1 – 13)
 2. Dávid v službe u Šaula (16, 14 – 23)
 3. Dávid a Goliáš (17, 1 – 58)
 4. Dávidovo priateľstvo s Jonatánom a Šaulove úklady (18, 1 – 30)
 5. Jonatánov príhovor za Dávida, nové úklady a Dávidov útek k Samuelovi (19, 1 – 24)
 6. Jonatánova zmluva a rozlúčka s Dávidom (20, 1 – 42)
 7. Dávid v Nobe a v rôznych úkrytoch (21, 1 – 22, 5)
 8. Šaulova pomsta na kňazoch v Nobe (22, 6 – 23)
 9. Dávid v Keíle, na púšti Zíf a Maón (23, 1 – 28)
 10. Dávidova veľkodušnosť k Šaulovi v Én-Gedi [Engadi] (24, 1 – 23)
 11. Dávid a Abígajil [Abigail] (25, 1 – 44)
 12. Dávid v Šaulovom tábore (26, 1 – 25)
 13. Dávid u Filištíncov (27, 1 – 12)
 14. Šaul pri veštici v Én-Dóre [Endore] (28, 1 – 25)
 15. Dávidovo prepustenie z vojska Filištíncov (29, 1 – 11)
 16. Dávidova výprava proti Amalekitom (30, 1 – 31)
 17. Porážka Izraelitov a Šaulova smrť (31, 1 – 13)

Druhá kniha Samuelova

I. Dávid kráľom v Chebróne [Hebrone] a v Jeruzaleme (1, 1 – 8, 18):

 1. Zvesť o Šaulovej smrti a Dávidov žalospev (1, 1 – 27)
 2. Dávid kráľom nad Júdom v Chebróne a Íšbošet [Isboset] protikráľ nad Izraelom (2, 1 – 11)
 3. Boj medzi Dávidovým a Šaulovým domom (2, 12 – 3, 1)
 4. Dávidovi synovia narodení v Chebróne (3, 2 – 5)
 5. Abner opúšťa Íšbošeta; Abnerova smrť (3, 6 – 39)
 6. Íšbošetova smrť (4, 1 – 12)
 7. Dobytie Jeruzalema; Dávid kráľom nad celým Izraelom (5, 1 – 16)
 8. Dávidovo víťazstvo nad Filištíncami (5, 17 – 25)
 9. Prenesenie Božej archy do Jeruzalema (6, 1 – 23)
 10. Pánove prisľúbenia Dávidovho domu (7, 1 – 29)
 11. Dávidove víťazstvá nad okolitými národmi (8, 1 – 18)

II. ‚Dejiny nástupníctva na trón‘ (9, 1 – 20, 26):

 1. Dávid a Jonatánov chromý syn Mefíbošet [Mifiboset] (9, 1 – 13)
 2. Víťazstvo nad Ammončanmi a Aramejčanmi (10, 1 – 19)
 3. Dávidov hriech s Bat-šebou [Betsabe] (11, 1 – 27)
 4. Boží trest za hriech (12, 1 – 25)
 5. Pokorenie Ammončanov (12, 26 – 31)
 6. Amnón zneuctí Tamar (13, 1 – 22)
 7. Abšalón [Absolón] pomstí zneuctenie Tamar (13, 23 – 39)
 8. Omilostenie… návrat Abšalóma (14, 1 – 33)
 9. Abšalómova vzbura proti Dávidovi (15, 1 – 12)
 10. Dávidov útek z Jeruzalema (15, 13 – 37)
 11. Síba a Šimei [Semei] (16, 1 – 14)
 12. Abšalóm v Jeruzaleme (16, 15 – 23)
 13. Achitofelova a Chúšajova [Chusaiho] rada (17, 1 – 14)
 14. Dávidova príprava na boj (17, 15 – 18, 5)
 15. Potlačenie vzbury a Abšalómova smrť (18, 6 – 32)
 16. Dávidov žiaľ za Abšalómom (19, 1 – 9a)
 17. Dávidov návrat do Jeruzalema (19, 9b – 44)
 18. Šebovo [Sebovo] povstanie proti Dávidovi (20, 1 – 26)

III. Dodatky (21, 1 – 24, 26):

 1. Skaza Šaulovho domu pomstou Gibeónčanov [Gabaončanov] (21, 1 – 14)
 2. Porážka Filištínskych obrov (21, 15 – 22)
 3. Dávidova ďakovná pieseň (22, 1 – 51)
 4. Dávidove posledné slová (23, 1 – 7)
 5. Dávidovi hrdinovia (23, 8 – 39)
 6. Dávidovo sčítanie ľudu (24, 1 – 25)

Zdieľať: