Január

Nedeľa po 6. januári: KRST KRISTA PÁNA (sviatok): Spočiatku bola spomienka na krst Krista Pána v 8. deň oktávy Zjavenia Pána. Od roku 1960 sa slávila spomienka na krst nášho Pána Ježiša Krista ako sviatok 2. triedy, a to 13. januára a od roku 1969 sa slávi v nedeľu po Zjavení Pána ako sviatok.

1.

OKTÁVA NARODENIA PÁNA – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY: Tento sviatok mal formu mariánskeho sviatku. Antifonár z 8. storočia má titul na 1. januára Natale S. Mariae. Neskôr dostal sviatok meno Obrezanie Pána. Od roku 1969 má znova mariánsky ráz. Oslavuje sa materstvo Panny Márie.

2.

Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi (spomienka): Bazil bol biskupom vo svojom rodnom meste v Cézarei. Vynikal ako veľký učenec, vo svojich spisoch hájil božstvo Ježiša Krista a Ducha Svätého. Sv. Bazil zomrel 1.1.379 v Cézarei. Sv. Gregor, veľký priateľ sv. Bazila, tiež vynikajúci učenec, bol carihradským biskupom. Zomrel 24.1.389 alebo 390 v Nazianze.

3.

Najsvätejšie meno Ježiš (ľubovoľná spomienka): Sviatok pre celú Cirkev zaviedol v roku 1721 pápež Inocent XIII. na Druhú nedeľu po Zjavení Pána, Pius X. v roku 1913 na prvú nedeľu v januári alebo na 2. januára, ak niet voľnej nedele. Prvé i druhé vydanie Rímskeho misála (1970, 1975) tento sviatok vynecháva, no v treťom vydaní (2000) ho znova zaraďuje, a to na 3. januára.

Sv. Genovéva (panna), patrónka Paríža. Už od detstva sa zasvätila Pánovi. Svojimi modlitbami ochránila Paríž pred kráľom Hunov Attilom a tiež pri obliehaní tohto mesta franským kráľom Childerichom. Zomrela v Paríži 3.1.502.

4.

Bl. Angela z Foligna bola františkánska terciárka. Mala mystické zážitky. Vzácne sú jej duchovné spisy, najmä kniha o mystických zážitkoch Memoriale. Zomrela 4.1.1309.

Sv. Alžbeta Setton sa narodila v New Yorku. Z episkopálnej cirkvi prestúpila do Katolíckej cirkvi, založila rehoľnú spoločnosť Milosrdné sestry. Prvá svätica, ktorá sa narodila v USA. Zomrela 4.1.1821 v Baltimore. Svätorečená 14.9.1975.

5.

Sv. Telesfor (pápež, mučeník) bol pôvodom z Grécka. Bol siedmy nástupca sv. Petra. Podľa Liber pontificalis on mal zaviesť 40-dňový pôst a polnočnú sv. omšu so spevom Glória. Nie je to však celkom isté. Zomrel 2.1. asi 137.

6.

ZJAVENIE PÁNA (slávnosť): Sviatok vznikol okolo roku 320. Na Západe sa v tomto sviatku, ktorý má tri osobitné spomienky, najviac zdôrazňujú mudrci od Východu (Svätí traja králi). V Kolínskom dóme je vzácny relikviár, v ktorom uctievajú ich pozostatky. Sviatok patrí medzi prikázané sviatky. U nás bývajú koledy (trojkráľové požehnanie domov).

7.

Sv. Rajmund z Peňafortu (kňaz) (ľubovoľná spomienka): Generálny predstavený rehole dominikánov, cirkevný právnik. Napísal knihu Summa casuum – o osožnom a správnom vysluhovaní sviatosti pokánia. Žil 100 rokov. Zomrel 7.1.1275 v Barcelone.

Sv. Lucián (kňaz, mučeník) v Nikomédii bol výrečný a múdry obranca viery. Zomrel v roku 312.

8.

Sv. Severín (kňaz, mních): Apoštol Norika – územia okolo horného Dunaja. Je patrónom Bavorska. Pochádzal z rímskej rodiny, neskôr žil ako mních na Východe, potom hlásal evanjelium v Noriku vo Favianis, kde bol duchovným vodcom katolíkov, ktorí žili pod ariánskou nadvládou, a usiloval sa o mier s ariánmi, zakladal charitatívne diela, kláštory (Klosterneuburg). Zomrel vo Favianis (Mautern – Rakúsko) 8.1.482.

9.

Sv. Marcelín (biskup): Bol biskupom v Ankone, ktorý ako píše pápež Gregor Veľký, Božou mocou oslobodil mesto od požiaru. Žil v 6. storočí.

Bl. Alexija Leclerová (panna): Spolu so svojím duchovným vodcom sv. Petrom Fourierom založila Kongregáciu regulárnych kanonistiek Našej Panej (Notre Dame). Zomrela 9.1.1622 v Nanzy.

10.

Sv. Agatón (pápež): Bránil vieru proti monoteletizmu (heretické učenie, podľa ktorého Kristus, i keď mal dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, mal iba jednu vôľu, božskú). Keď čítali jeho slová na Šiestom všeobecnom koncile v Konštantínopole (Tretí carihradský v rokoch 680 – 681), prítomní zvolali: „Peter prehovoril ústami Agatóna.“ Žil 107 rokov. Zomrel v roku 681 v Ríme.

Sv. Pavol (pustovník): Zakladateľ mníšskeho života. Pochádzal zo vznešenej rodiny. Žil v Egypte v thébskej púšti. Mal 113 rokov, keď zomrel. Žil v rokoch 228 – 341.

11.

Sv. Hygin (pápež): Bol Grék, syn aténskeho filozofa, ôsmy nástupca po sv. Petrovi. Zomrel v roku 142..

12.

Sv. Aelréd (opát): Bol vychovaný v škótskom kráľovskom paláci, vstúpil do rehole cisterciánov. Bol vynikajúci učiteľ, duchovný vodca a spisovateľ. Napísal pekné vei aj o Panne Márii. Zomrel asi v roku 1166.

Ctihodný Ernest z Zwiefaltenu (mučeník): Sprevádzal Ota z Frisingenu na druhej križiackej výprave a ohlasoval evanjelium medzi mohamedánmi, kde podľa tradície zomrel ako mučeník v roku 1148. Kult nie je schválený, ale ho slávia osobitne v Zwiefaltene 7.11.

13.

Sv. Hilár (biskup, učiteľ Cirkvi) (ľubovoľná spomienka): Cestu k viere našiel cez Sväté písmo. V roku 350 ho zvolili za biskupa v Poitiers. Rázne bojoval proti ariánskym bludom. Písal aj básne, hymny. Zomrel v roku 367.

Bl. Veronika Negroniová (panna): Vstúpila do kláštora sv. Marty v Miláne, kde vykonávala tie najpodradnejšie práce, no Boh ju obdaril mimoriadnymi mystickými darmi. V roku 1494 sa odvážila napomenúť aj pápeža Alexandra VI., ktorého sa to veľmi dotklo. Zomrela v roku 1497 v Miláne.

Sv. Iveta (Jutta): Žila v Belgicku. Keď ovdovela, venovala sa ošetrovaniu malomocných. Potom vstúpila do cisterciánskeho kláštora v Orvale. Zomrela v roku 1228.

14.

Sv. Félix z Noly (kňaz): Píše o ňom sv. Pavlín z Noly, ktorý vyzdvihuje jeho svätosť. Félix sa 2x zázračne zachránil počas prenasledovania kresťanov. Zomrel asi okolo roku 260. Kostol, ktorý postavili nad jeho hrobom, stal sa pútnickým miestom už v 5. storočí.

15.

Sv. Arnold Janssen (kňaz): Zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova, ktorá je misijnou kongregáciou. Okrem tejto spoločnosti založil aj Kongregáciu služobníc Ducha Svätého a Kongregáciu služobníc večnej poklony. Zomrel 15.1.1909 v Steyle (Holandsko). Za blahoslaveného ho vyhlásil 19.10.1975 pápež Pavol VI. a za svätého sv. Ján Pavol II. 5.10.2003. Je v rehoľnom kalendári.

16.

Sv. Marcel I. (pápež): Cirkev viedol asi v rokoch 306 – 309. Veľa trpel od odpadlíkov, ktorí nechceli prijať pokánie na obrátenie. Napokon sa dostal do vyhnanstva, kde v roku 309 aj zomrel.

17.

Sv. Anton (opát) (spomienka): Pochádzal z Egypta z bohatej rodiny. Ustanovil spôsob života spoločenstva pustovníkov. Na prosby svojho priateľa a alexandrijského patriarchu Atanáza prišiel do Alexandrie, kde ohnivo kázal proti ariánskym bludom. Vždy pomáhal prenasledovaným kresťanom. Jeho životopis napísal sv. Atanáz. Otec mníchov, tak ho nazývajú, zomrel ako 105-ročný v roku 340 v Egypte.

18.

Sv. Priska (panna, mučenica): Bola rímska panna, mučenica. Hoci jej úcta je veľmi dávna, nemôžeme jej mučeníctvo jasne dokázať. Spomína ju aj Gregorov sakramentár. K jej menu sa viaže v Ríme bazilika na Aventínskom vŕšku. Zomrela asi v roku 499.

Sv. Margita Uhorská (panna): Bola dominikánka, dcéra kráľa Belu IV. Vyznačovala sa veľkou kajúcnosťou a láskou k chorým. Už šesť rokov po smrti bola blahorečená, ale až 19.11.1943 bola vyhlásená za svätú. Zomrela v roku 1270 v kláštore na Margitinom ostrove v Budapešti.

19.

Sv. Mário, Marta, Audifax a Abakus (mučeníci): Peržan Mário a jeho manželka Marta spolu s deťmi prijali kresťanskú vieru. Potom prišli do Ríma, kde pomáhali prenasledovaným kresťanom a mučeníkov úctivo pochovávali. Napokon aj oni štyria podstúpili mučenícku smrť v 4. storočí.

20.

Sv. Fabián (pápež, mučeník) (ľubovoľná spomienka): Viedol Cirkev v rokoch 236 – 250. Bol to svätý a starostlivý duchovný pastier. Duchovnú správu Ríma rozdelil na 7 obvodov. Bol prvou obeťou cisára Décia. Zomrel 20.1.250.

Sv. Šebastián (mučeník) (ľubovoľná spomienka): Pochádzal z Milána. Podľa niektorých správ bol dôstojníkom cisárskej stráže. Keď sa cisár dozvedel, že je kresťan, čo Šebastián verejne vyznal, odovzdal ho lukostrelcom, aby ho priviazaného k stromu zabili šípmi. Zomrel okolo roku 288. Nad jeho hrobom v Ríme je bazilika.

21.

Sv. Agnesa (panna, mučenica): Dcéra rímskych bohatých kresťanských rodičov. Pre jej krásu si ju chcel vziať za ženu syn mestského prefekta. Keď ho Agnesa odmietla, že už má za ženícha Ježiša Krista, vtedy sa začalo jej utrpenie, ktoré zavŕšil jej mučeníctvo okolo roku 304. Konštantín Veľký dal nad jej hrobom postaviť baziliku.

22.

Sv. Vincent (diakon, mučeník) (ľubovoľná spomienka): Bol diakonom zaragozského biskupa. Zomrel okolo roku 304 v Zaragoze po strašnom mučení. Podľa tradície ho piekli na ražni. Prvý mučeník Španielska, veľmi uctievaný.

Sv. Vincent Pallotti (kňaz): Svojimi spismi a dielami bol priekopníkom katolíckeho apoštolátu, a to aj v spolupráci s laikmi. Bol vyhľadávaným spovedníkom. Jeho duchovnýc synov volajú „pallotíni“. Za svätého ho vyhlásil sv. Ján XXIII. 20.1.1963. Zomrel 22.1.1850 v Ríme.

Bl. Ladislav Batthyány (otec rodiny): Vzorný rodič a slávny lekár. Denne bol so svojou rodinou na sv. omši a na sv. prijímaní. Volali ho „lekár chudobných“. Zomrel 22.1.1931 vo Viedni. Za blahoslaveného bol vyhlásený 23.3.2003.

23.

Sv. Ján Almužník (biskup) (spomienka – len v Dóme sv. Martina v Bratislave): Biskup a vyznávač, zomrel v roku 620 na Cypre. V roku 1530 preniesli jeho telesné ostatky z Budapešti do bratislavského Dómu sv. Martina. Na Východe ho slávia 12.11.

Sv. Emerencia (mučenica): Hoci bola ešte len katechumenka, napomínala modloslužobníkov, za čo ju potom ukameňovali. Zomrel v 4. storočí v Ríme.

24.

Sv. František Saleský (biskup, učiteľ Cirkvi): Ženevský biskup. Zomrel 28.12.1622 v Lyone. Jeho ostatky preniesli 24.1.1623 do Annecy. Napísal krásne duchovné knihy, napr. Filotea. Spolu so sv. Janou de Chantal založil rehoľu Návštevy Panny Márie. Je patrón katolíckych spisovateľov.

Sv. Xénia (panna): Bola pôvodom Rimanka. Aby sa vyhla sobášu, vzdala sa bohatstva a s dvoma dievčatami ušla na Východ, kde žila svätým životom. Pôvodne sa volala Eusebia, ale tu ju volali Xénia (cudzinka). Žila pravdepodobne v 5. storočí. Ako svätú ju uctievajú východní katolíci. Zomrela 24.1. asi v roku 470.

25.

OBRÁTENIE SVÄTÉHO PAVLA, APOŠTOLA (sviatok): Sviatok sa začal sláviť už v roku 600. O obrátení Pavla hovoria Skutky apoštolov 9, 1 – 22; 22, 3 – 16.

26.

Sv. Timotej a Títus (biskupi) (spomienka): Timotej zomrel na sklonku 1. storočia v Efeze; Títus na sklonku 1. storočia na Kréte. Obaja boli vernými učeníkmi apoštola Pavla. Pavol napísal 2 listy Timotejovi a 1 list Títovi.

27.

Sv. Angela Merici (panna) (ľubovoľná spomienka): Zakladateľka rehole uršulínok. Zomrela 27. 1. 1540 v Brescii. V kostole sv. Afry (teraz sv. Angely) je sklenená schránka s jej telom.

28.

Sv. Tomáš Akvinský (kňaz, učiteľ Cirkvi) (spomienka): Dominikán, najvýznamnejší predstaviteľ kresťanskej filozofie a teológie, tzv. scholastiky; nazývaný „doctor angelicus“ (anjelský učiteľ). Napísal dielo Summa theologiae a aj krásne hymny o Eucharistii. Zomrel 7. 3. 1274. Pochovaný je v Toulouse.

29.

Sv. Valér (biskup): Žil v 3. storočí v Trevíri. Bol nástupcom prvého biskupa tohto mesta sv. Eucharia.

Sv. Sulpícius Severus (biskup): Bol biskupom v Bourges. Vynikal pastoračnou starostlivosťou, horlivosťou a múdrosťou. Písal aj básne. Zomrel v roku 591.

30.

Sv. Martina (panna, mučenica): Pochádzala z bohatej rodiny. Vynikala nevinnosťou života, dobročinnou láskou a odvahou vo vyznávaní viery. Zomrela v roku 677. Pápež Donus dal na jej počesť postaviť baziliku. Pápež Urban VIII. napísal o nej nádherný hymnus.

Sv. Aldegunda (opátka): Odmietla sobáš, na ktorý ju nútili. Keď prijala z rúk sv. Amanda panenský závoj, založila kláštor v Maubergu, kde sa stala opátkou. Zomrela v roku 684.

31.

Sv. Ján Bosco (kňaz) (spomienka): Apoštol opustenej mládeže. Založil rehoľu saleziánov. Svätorečený bol v roku 1934. Svojou formou preventívnej výchovy predišiel modernú pedagogiku. Spolu so sv. Máriou Dominikou Mazzarelovou, ktorá bola svätorečená v roku 1951, založil aj kongregáciu Dcér Panny Márie Pomocnice. Zomrel 31. 1. 1888 v Turíne.


Zdieľať: