ÚVOD DO KNIHY EXODUS

Exodus je grécko-latinský názov druhej knihy Pentateuchu, po slovensky ‚východ, odchod‘, lebo ústrednou témou spisu je opis odchodu, vyslobodenia Izraelitov z Egypta pod vedením Mojžiša (porov. 19, 1; Hebr 11, 22). V hebrejskej Biblii sa nazýva podľa prvých slov textu: Ve élleh šemót (= ‚A toto sú mená‘ [Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta]) alebo jednoducho Šemót (= ‚Mená‘). Kniha Exodus sa často označuje názvom ‚Evanjelium Starého zákona‘, lebo ako evanjelium aj Exodus ohlasuje ‚dobrú zvesť‘ o spásnom Božom zásahu v prospech trpiaceho ľudu (porov. 4, 31), aby ho vyslobodil a urobil z neho ‚svätý národ‘ (porov. 19, 4 – 6).

Knihu Exodus treba chápať ako súčasť Pentateuchu, lebo odchod Izraelitov z Egypta, uzavretie zmluvy medzi Bohom Jahve a vyvoleným národom, vyhlásenie zákonov a kultových predpisov pri vrchu Sinaj sú iba jednou, i keď veľmi dôležitou etapou dejín, ktoré začínajú stvorením sveta v Knihe Genezis a končia v Deuteronómiu Mojžišovými ‚rečami‘ pred zaujatím Kanaánu izraelskými kmeňmi. Zo štyroch klasických tradícií, o ktorých bola reč v úvode do Pentateuchu*, sú v Knihe Exodus zastúpené hlavne jahvistická, elohistická a kňazská tradícia (deuteronomická takmer úplne chýba). K nim treba pridať rozsiahle zákony, z ktorých Desatoro, tzv. Kniha zmluvy a predpisy v 34, 11 – 26 jestvovali pravdepodobne už predtým ako malé nezávislé zbierky zákonov. V jadre môžu všetky siahať do Mojžišových čias (13. storočie pred Kristom).

V rámci dejín spásy a z teologického hľadiska má Exodus osobitné miesto, lebo podáva učenie o vyslobodení Izraela z otroctva priamym Božím zásahom, o zmluve medzi Jahvem a izraelským ľudom, o Mojžišovi ako vodcovi, zákonodarcovi a orodovníkovi za neverný ľud, o izraelskom zákonodarstve, o vzniku hlavných židovských sviatkov (Pascha, sviatok Nekvasených chlebov, Pentekostes a sviatok Stánkov), ktorými sa každoročne v izraelskom kulte sprítomňovali udalosti Exodu, … V Novom zákone sa všetky tieto udalosti pokladajú za predobrazy vyslobodenia a spásy v Ježišovi Kristovi. V zákonodarnej časti sa opisuje zriadenie teokracie na základe sinajskej zmluvy a uvádzajú sa základy náboženského, mravného a kultového života národa (Desatoro, Kniha zmluvy, bohoslužobné ustanovenia, …).

Hlavné teologické témy a pojmy Exodu nadobúdajú v kresťanstve a v kresťanskej liturgii plnší význam, napr. Pascha, zmluva, veľkonočný baránok, manna, prechod cez Červené more, nekvasený chlieb, … Cirkevní Otcovia podávajú v kresťanskej relektúre spomínaných tém vo svojich homíliách a katechézach hlboké vysvetlenia a úvahy.

Keďže naratívne časti sú poprepletané zákonnými textami a úpravami o stavbe svätyne, členenie Knihy nie je také priehľadné ako v Knihe Genezis. Knihu Exodus možno rozdeliť takto:

I. Historicko-naratívna časť (1, 1 – 18, 27):

A. Izraeliti v Egypte (1, 1 – 11, 10):

 1. Jakubovi potomci a ich utláčanie (1, 1 – 22)
 2. Mojžišova mladosť a jeho útek (2, 1 – 22)
 3. Mojžišovo povolanie a návrat do Egypta (2, 23 – 4, 31)
 4. Prvé neúspešné rokovanie s faraónom (5, 1 – 6, 30)
 5. Druhé rokovanie s faraónom; egyptské rany (7, 1 -11, 10)

B. Východ z Egypta (12, 1 – 18, 27):

 1. Obrady Paschy, sviatku Nekvasených chlebov a zákon o prvorodených (12, 1 – 13, 16)
 2. Prechod cez Červené more a Mojžišova víťazná pieseň (13, 17 – 15, 21)
 3. Cesta od Červeného mora k vrchu Sinaj (15, 22 – 18, 27)

II. Uzavretie zmluvy a vyhlásenie zákonov na Sinaji (19, 1 – 40, 38):

A. Uzavretie sinajskej zmluvy (19, 1 – 24, 18):

 1. Božia ponuka zmluvy (19, 1 – 25)
 2. Desatoro prikázaní a zákon o oltári (20, 1 – 26)
 3. Kniha zmluvy (21, 1 – 23, 33)
 4. Uzavretie zmluvy (24, 1 – 18)

B. Bohoslužobné ustanovenia a nariadenia (25, 1 – 31, 17):

 1. Svätyňa a bohoslužobné nariadenia (25, 1 – 27, 31)
 2. Kňazské rúcho (28, 1 – 43)
 3. Svätenie kňazov (29, 1 – 37)
 4. Predpisy o bohoslužbe (29, 38 – 30, 38)
 5. Remeselníci a umelci pre zhotovenie svätyne (31, 1 – 11)
 6. Príkaz o sobote (31, 12 – 17)

C. Odpad ľudu a obnovenie zákona (31, 18 – 34, 35)

 1. Odpad ľudu: zlaté teľa (31, 18 – 33, 6)
 2. Obnovenie zmluvy (33, 7 – 34, 35)

D. Prevedenie bohoslužobných nariadení (35, 1 – 40, 38):

 1. Zákon o sobote, zbierka na svätyňu a nábor remeselníkov (31, 1 – 36, 7)
 2. Vyhotovenie svätostánku a jeho zariadenia (36, 8 – 38, 31)
 3. Vyhotovenie kňazského rúcha (39, 1 – 31)
 4. Ukončenie prác (39, 32 – 43)
 5. Postavenie a posviacka svätostánku (40, 1 – 38)

Pre hlbšie pochopenie obsahu Knihy Exodus treba vyzdvihnúť význam, ktorý malo vyslobodenie z Egypta v náboženskom živote izraelského ľudu a v biblickej tradícii.

EXODUS V ŽIVOTE IZRAELSKÉHO NÁRODA

ZRODENIE IZRAELSKÉHO NÁRODA

ŽIVOTNÉ POZNANIE PRAVÉHO BOHA

EXODUS V BIBLICKEJ TRADÍCII

EXODUS V STAROM ZÁKONE

EXODUS V NOVOM ZÁKONE

*čaká na doplnenie v Pentateuchu

Zdieľať: