PENTATEUCH

Prvých päť kníh Starého zákona sa v gréckej a potom v latinskej kresťanskej tradícii označuje spoločným názvom Pentateuch. Je to grécke slovo s pôvodným významom ‚päť puzdier‘, do akých sa po použití vkladali kožené alebo papyrusové zvitky piatich spisov Biblie, ktoré Židia nazývajú tóra (= zákon, ‚náuka‘). Sú to knihy Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium. Tieto spisy sa často označujú aj názvom ‚päť kníh Mojžišových‘, lebo izraelský národ podľa tradície dostal tóru-zákon prostredníctvom zákonodarcu Mojžiša. Židia vždy pokladali tóru za základ náboženského života s väčšou záväznosťou, ako mali ostatné starozákonné spisy, lebo ona je podstatou zmluvy medzi Bohom a izraelským ľudom. Čítanie tóry je aj dnes základnou časťou židovskej synagogálnej bohoslužby.

Zdieľať: