Máj

Tento mesiac je podľa zbožného zvyku zasvätený úcte k blahoslavenej Panne Márii. Vo všetkých kostoloch sa konajú v podvečer pobožnosti s litániami a s modlitbami.

Prvá nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého: NAJSVÄTEJŠIA TROJICA (slávnosť). Tento sviatok pre celú Cirkev nariadil v roku 1334 pápež sv. Ján XXIII. Na niektorých miestach sa slávil už v polovici 11. storočia.

Štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice: NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV (slávnosť). Tento sviatok zaviedol pápež Urban IV. v roku 1264. Podnetom boli zjavenia sv. Juliane a aj zázrak krvácajúcej hostie na korporáli v Bolsene (Orvietsky korporál).

1.

Sv. Jozef, robotník (ľubovoľná spomienka): zaviedol ju v roku 1955 pápež Pius XII. v súvislosti s dňom práce, aby robotníkom pripomenul príklad sv. Jozefa, ktorý prácou svojich rúk zarábal na živobytie Svätej rodiny.

Sv. Žigmund, kráľ: kráľ Burgundska. Najskôr bol arián, potom sa obrátil na katolícku vieru a konal príkladné pokánie. Zomrel 11.5.524.

2.

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka): bojoval proti bludárom ariánom, preto bol aj viackrát vo vyhnanstve. Ariáni popierali Kristovo božstvo. Napísal veľa teologických spisov. Zomrel v roku 373 v Alexandrii v Egypte.

3.

SV. FILIP A JAKUP, APOŠTOLI (sviatok): Filip hlásal evanjelium v južnom Rusku; zomrel za vieru vo Frýgii. Jakub bol z Pánovho príbuzenstva, stal sa prvým biskupom v Jeruzaleme, kde ho za vieru zhodili z cimburia chrámu. Napísal list, ktorý je vo Svätom písme.

Bl. Emília Bischieri, panna: zakladateľka kláštora, mystička, rehoľníča, dominikánka. Zomrela 3.5.1314 vo Vercelli.

4.

Sv. Florián, mučeník: za Diokleciánovho prenasledovania chránil v Lorchu (Rakúsko) kresťanov, pričom podstúpil mučeníctvo, keď ho hodili so skalou upevnenou na krku do rieky Enns. Zomrel v roku 304. Je patrónom hasičov a ochrancom pred vodou a ohňom.

Sv. Silván, biskup a mučeník: jeden zo 41 kresťanov odsúdených v Gaze na práce do baní a potom sťatých. Zomrel asi v roku 304.

5.

Sv. Gotthard, biskup: opát a reformátor kláštorov podľa kláštora v Cluny, potom vynikajúci biskup v Hildesheime, kde aj zomrel 5.5.1038.

6.

Sv. Dominik Savio: v siedmich rokoch, v deň prvého svätého prijímania si dal radikálny program: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária.“ Zomrel v Mondoniu 9.3.1857. „Malý, ale veľký duchovný gigant.“ (Pius XI.) Svätorečený 12.6.1954.

Sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník: farár v Holešovciach (Morava). Pre spovedné tajomstvo ho mučili, väznili. Zomrel 17.3.1620. Jeho pozostatky sú v Olomouci.

7.

Bl. Gizela: manželka sv. Štefana, uhorského kráľa, podporovala manžela v šírení viery a po jeho smrti vstúpila do kláštora v Niedernburgu ako benediktínska rehoľníčka. Bola aj opátkou. Zomrela asi v roku 1060 v Pasove.

8.

Sv. Viktor, mučeník: mučeníckou smrťou (sťatím) zomrel v Miláne okolo roku 304, lebo ako vojak nechcel obetovať pohanským modlám.

Bl. Ulrika Nisch, panna: členka Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža; svätosť získala v kuchynskej práci. Zomrela 8.5.1917 v Hegne, Badensko.

9.

Sv. Pachomius, opát: z pohanského vojaka sa stal kresťan a potom mních. Založil viacero kláštorov a napísal slávne Pravidlá pre mníchov. Bol opátom v Thébach (Egypt). Zomrel 9.5.347/348.

Sv. Beátus, kňaz, pustovník: pochádzal z Francúzska, bol apoštolom Švajčiarska. Žil v 7. storočí.

10.

Sv. Ján z Avily, kňaz: apoštol Andalúzie, horlivý kazateľ a španielsky misionár. Zanechal 18 spisov o Najsvätejšej sviatosti. Zomrel 10.5.1569 v Montile, Španielsko. Za svätého ho vyhlásil sv. Pavol VI. v roku 1970.

Sv. Leopold Mandič z Castelnuova, kňaz: celý svoj kňazský život venoval spovedaniu kajúcnikov. Tento kapucín horlil za návrat východných bratov, za jednotu Cirkvi a obetoval za to aj svoj život. Zomrel 30.7.1942 v Padove. Za svätého bol vyhlásený 16.10.1983.

Bl. Beatrica d’Este, panna: zriadila kláštor na vrchu Gemolo (Padova). Žila príkladným rehoľným životom. Zomrela 10.5.1226.

11.

Sv. Mamert, biskup: biskup vo Vienne (Francúzsko); ustanovil krížové dni pred Nanebovstúpením. Zomrel 11.5.994.

Bl. Vasiľ Hopko, biskup, mučeník: prešovský gréckokatolícky pomocný biskup, ktorý počas komunistickej vlády v ČSSR bol pre vieru väznený, trpel a ťažko chorý zomrel po vypustení z väzenia 23.7.1976. Blahorečený bol v Bratislave 14.9.2003.

12.

Sv. Nerej a Achilej, mučeníci (ľubovoľná spomienka): boli to vojaci, ktorí sa stali kresťanmi. Zomreli okolo roku 304 ako mučeníci.

Sv. Pankrác, mučeník (ľubovoľná spomienka): pochádzal pravdepodobne z Frýgie, v Ríme sa dal pokrstiť. A keď odmietol zrieknuť sa viery, ako 14-ročného ho v roku 304 v Ríme umučili.

Bl. Imelda Lambertini, panna: ako 10-ročná vstúpila do kláštora dominikánok vo Val di Pietra pri Bologni. Plná lásky k Eucharistii zomrela láskou, keď prvý raz prijímala Kristovo telo. Bolo to zázračné prijímanie, lebo svätá hostia sa z kalicha vzniesla pred jej ústa. Zomrela 12-ročná 12.5.1333. V roku 1970 ju pápež vyhlásil za ochrankyňu prijímajúcich Eucharistiu.

13.

Panna Mária Fatimská (ľubovoľná spomienka): nový sviatok zavedený v treťom vydaní Rímskeho misála v roku 2000. Je to spomienka a pamiatka na zjavenie sa Panny Márie fatimským deťom v roku 1917.

Sv. Servác, biskup: bol biskupom v Tongres (Belgicko). Tvrdý odporca arianizmu. Zomrel 13.5.384 v Maastrichu.

Sv. Mária Dominika Mazzarell, panna: spoluzakladateľka Dcér Panny Márie Pomocnice. Spolupracovníčka svätého Jána Bosca pri výchove dievčenskej mládeže. Zomrela 14.5.1881.

14.

SV. MATEJ, APOŠTOL (sviatok): bol zvolený za apoštola namiesto Judáša. Patril medzi Ježišových učeníkov. Podľa legendy pôsobil v Etiópii, kde podstúpil mučeníctvo.

15.

Sv. Žofia, panna a mučenica: táto mladá deva zomrela za vieru pravdepodobne za Diokleciánovho prenasledovania v Ríme. V Rímskom martyrológiu je 30. apríla.

Sv. Izidor, roľník: vzorný kresťan, ktorý spolu so svojou manželkou bl. Máriou prinášal viac duchovných hodnôt než pozemských. Zomrel asi v roku 1130 v Španielsku.

16.

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník (spomienka): bol pražským kanonikom; stal sa obeťou spovedného tajomstva, keď ho na príkaz kráľa Václava mučili a 20.3.1393 hodili do Vltavy. Pochovaný je v Prahe v Chráme svätého Víta.

Sv. Andrej Bobola, kňaz a mučeník: poliak, jezuita, ktorý sa usiloval o zjednotenie pravoslávnych kresťanov v Rusku s Rímom, čo sa mu aj darilo. No nepriatelia ho pri sv. omši chytili, mučili a 16.5.1657 zomrel. Jeho telo uložili v Pinsku. Tam ho v roku 1808 našli neporušené a previezli ho do Polocka. Boľševici ho v roku 1922 previezli do anatomického múzea v Moskve, odkiaľ sa ho podarilo na žiadosť Pia XI. vykúpiť a preniesť do Ríma (1924). Po svätorečení (1938) previezli telo mučeníka do rodného Poľska.

17.

Sv. Paschal Baylonský: najprv tichý pastierik, potom františkánsky fráter, veľký ctiteľ Eucharistie. Obdarený vzácnymi charizmami zomrel 52-ročný 17.5.1592 vo Villa Real, Španielsko.

18.

Sv. Ján I., pápež a mučeník (ľubovoľná spomienka): zomrel v roku 526 v Ravenne. On uviedol kresťanský letopočet.

Sv. Klaudia, panna a mučenica: jedna z 8 mučeníkov, ktorých potupovali, mučili a potom hodili do jazera. Zomreli za vieru v roku 303 v Ankyre, Galácia.

Sv. Blandína Berten, panna: uršulínka, ktorá vedela spojiť kontempláciu s výchovou dievčať. Zomrela 18.5.1918 v Trevíri.

19.

Sv. Peter Celestin V., pápež

Sv. Urban I.

Sv. Teofil, kňaz: narodil sa v Corte na ostrove Korzika. Ľudový misionár OFM, veľký ctiteľ Kristovho utrpenia a Panny Márie. Zomrel 19.5.1970 vo Fucecchiu, Taliansko.

20.

Sv. Bernardín Sienský, kňaz (ľubovoľná spomienka): františkán, šíriteľ úctvy k Najsvätejšiemu menu Ježiš. Zomrel v roku 1444 v Aquile v Taliansku.

21.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci (ľubovoľná spomienka): je to mexický mučeník, ktorý spolu s inými dvadsiatimištyrmi mučeníkmi, kňazmi i laikmi vyznal Krista Kráľa a potvrdil to mučeníckou krvou v časoch prenasledovania Cirkvi v roku 1927 v Mexiku.

Sv. Karol Eugen z Mazedonu, biskup: zakladateľ misionárov Nepoškvrnenej Márie. Zomrel v roku 1861 v Marseille.

22.

Sv. Rita z Kassie, rehoľníčka (ľubovoľná spomienka): vynikajúca žena, ktorá najprv obrátila svojho manžela a potom po jeho smrti a po smrti svojich dvoch synov sa stala rehoľníčkou augustiniánkou v Kassii (Perugia), kde ju Boh vyznačil osobitnými charizmami. Zomrela v roku 1457. Je to nový sviatok uvedený v Rímskom misáli z roku 2000.

Sv. Júlia, panna a mučenica: patrónka Korziky. Zomrela asi v roku 439. Jej telo uctievajú v Brescii.

Sv. Emil, mučeník: spolu so svätým Kastom podstúpil mučeníctvo ohňom v roku 203 v Afrike.

23.

Sv. Dezider, biskup a mučeník: zomrel pri ochrane svojich veriacich ako arcibiskup vo Vienne v roku 608 v Lyone.

24.

Panna Mária Pomocnica kresťanov: sviatok ustanovil Pius VII. v roku 1815 na pamiatku vyslobodenia sa z rúk Napoleona I. a svojho návratu do Ríma. Tento sviatok je osobitným sviatkom saleziánov.

25.

Sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): benediktín, autor mnohých teologických traktátov; zomrel v roku 735 v Anglicku. Lev VIII. mu udelil titul „učiteľ Cirkvi“.

Sv. Gregor VII., pápež (ľubovoľná spomienka): ako benediktín v Cluny sa volal Hildebrand: ako pápež (1073 – 1085) sa smelo zastával práv Cirkvi v boji o investitúru proti Henrichovi IV.

Sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna (ľubovoľná spomienka): karmelitánka; zomrela v roku 1607 vo Florencii. Znášala ťažké telesné a duševné utrpenia. Pán ju odmenil videniami týkajúcimi sa tajomstva Najsvätejšej Trojice a vtelenia.

26.

Sv. Filip Neri, kňaz (spomienka): zomrel v roku 1595 v Ríme. Založil kongregáciu oratoriánov. Veľmi obľúbený svätec v Ríme („Smejúci sa svätec“). Významným prostriedkom jeho apoštolátu bola sv. spoveď.

Sv. Eleuter, pápež: cirkev viedol v rokocho 175 – 189. Za jeho pontifikátu Cirkev žila v pokoji.

27.

Sv. Augustín z Canterbury, biskup (ľubovoľná spomienka): Gregor Veľký ho poslal so 40 benediktínmi šíriť evanjelium medzi Anglosasov. Zomrel v roku 604 ako prvý arcibiskup v Canterbury. Je „apoštolom Anglicka“.

28.

Sv. Viliam Akvitanský, mních: vnuk Karola Martela. Zanechal vojenskú kariéru a vysoké postavenie na dvore kráľa Karola Veľkého a založil benediktínsky kláštor v Gellone. Zomrel 28.5.812 v Gellone, Francúzsko.

29.

Sv. Maxim, biskup: biskup v Trevíri, obranca pravej viery v spore s ariánmi. Zomrel 29.5. asi v roku 346.

Sv. Uršuľa Ledóchowská, panna: založila Združenie sestier uršulínok od Srdca Ježišovho v smrteľnej úzkosti 29.5.1939.

30.

Sv. Ferdinand, kráľ: kráľ Kastílie a Léonu, založil univerzitu v Salamanke v roku 1239 a začal stavať katedrálu v Tolede. Bol mierny voči Židom a Arabom, ale prísny voči bludárom. Zomrel 30.5.1252 v Seville.

Sv. Zdislava, matka rodiny: útecha ubiedených, dominikánska terciárka. Zomrela 1.1.1252 na hrade v Lemberku, telesné pozostatky sú uložené v Kostole sv. Vavrinca v Jablonnom v Podještědí v Česku.

Sv. Jana z Arcu, panna: zázračná Panna Orleánska, ktorá z Božieho vnuknutia zachránila Orleans a celé Francúzsko od okupácie Angličanov. Mala aj zjavenia sv. Michala, sv. Kataríny, sv. Margity. Zomrela 30.5.1431 v Rouene.

31.

Sv. Petronela, panna a mučenica: rímska mučenica. Čas jej umučenia nie je známy. Jej hrob sa našiel v Domitilliných katakombách. Je patrónkou cestujúcich.


Zdieľať: