KNIHA ŽALMOV

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Žalmov

1. Prvá kniha (1 – 41 [1 – 40])

Ž1 Dve cesty

Ž2 Mesiáš – kráľ a víťaz

Ž3 Pán je môj ochranca

Ž4 Poďakovanie

Ž5 Ranná modlitba o pomoc

Ž6 Úbožiak prosí Pána o milosť

Ž7 Modlitba spravodlivého, ktorého potupujú

Ž8 Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka

Ž9 Vďaka za víťazstvo

Ž10 (Vg 9, 22 – 39) Vzdávanie vďaky

Ž11 (10) Pán – dôvera spravodlivého

Ž12 (11) Volanie o pomoc proti pyšným

Ž13 (12) Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu

Ž14 (13) Pochabosť bezbožných

Ž15 (14) Kto obstojí pred Pánom?

Ž16 (15) Pán – môj dedičný podiel

Ž17 (16) Pane, zachráň ma pred bezbožníkom

Ž18 (17) Poďakovanie za záchranu a víťazstvo

Ž19 (18) Oslava Boha Stvoriteľa

Ž20 (19) Modlitba za víťazstvo kráľa

Ž21 (20) Poďakovanie za kráľovo víťazstvo

Ž22 (21) Utrpenie a nádej spravodlivého

Ž23 (22) Dobrý pastier

Ž24 (23) Pán prichádza do chrámu

Ž25 (24) Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc

Ž26 (25) Dôverná modlitba nevinného

Ž27 (26) Dôvera v nebezpečenstve

Ž28 (27) Prosba o poďakovanie

Ž29 (28) Chválospev na Pánovo slovo

Ž30 (29) Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti

Ž31 (30) Dôverná modlitba v súžení

Ž32 (31) Blažený, komu Pán odpustil neprávosť

Ž33 (32) Chválospev na Pánovu prozreteľnosť

Ž34 (33) Pán, záchranca spravodlivých

Ž35 (34) Pán, záchranca prenasledovaných

Ž36 (35) Hriešnikova zloba a Božia dobrota

Ž37 (36) Údel zlých a údel spravodlivých

Ž38 (37) Modlitba hriešnika v najväčšom nebezpečenstve

Ž39 (38) Prosby chorého

Ž40 (39) Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc

Ž41 (40) Modlitba chorého

2. Druhá kniha (42 – 72 [41 – 71])

Ž42 (41) Túžba za Pánom

Ž43 (42) Túžba za chrámom

Ž44 (43) Pohromy národa

Ž45 (44) Svadobná pieseň pre kráľa

Ž46 (45) Boh – útočište a sila

Ž47 (46) Pán – kráľ všetkých národov

Ž48 (47) Vďaka za záchranu národa

Ž49 (48) Márnosť bohatstva

Ž50 (49) Pravá úcta k Bohu

Ž51 (50) Vyznanie viny

Ž52 (51) Modlitba o pomoc proti ohováračovi

Ž53 (52) Nerozumnosť bezbožných

Ž54 (53) Volanie o pomoc

Ž55 (54) Neverný priateľ

Ž56 (55) Dôvera v Božie slovo

Ž57 (56) Ranná modlitba v súžení

Ž58 (57) Proti nespravodlivým sudcom

Ž59 (58) Modlitba o pomoc pred pyšným nepriateľom

Ž60 (59) Modlitba po porážke

Ž61 (60) Vyhnancova modlitba

Ž62 (61) Pokoj v Bohu

Ž63 (62) Túžba duše za Bohom

Ž64 (63) Modlitba za ochranu pred nepriateľom

Ž65 (64) Slávnostné poďakovanie

Ž66 (65) Hymnus k ďakovnej obete

Ž67 (66) Zvelebujte Pána, všetky národy

Ž68 (67) Pán vchádza ako víťaz

Ž69 (68) Nadšenie pre Boží dom

Ž70 (69) Bože, príď mi na pomoc

Ž71 (70) Pán, moja nádej od mladosti

Ž72 (71) Mesiášova kráľovská moc

3. Tretia kniha (73 – 89 [72 – 88[)

Ž73 (72) Prečo trpí spravodlivý

Ž74 (73) Nárek nad spustošeným chrámom

Ž75 (74) Pán je najvyšší sudca

Ž76 (75) Poďakovanie za víťazstvo

Ž77 (76) Spomienka na diela Pánove

Ž78 (77) Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy

Ž79 (78) Nárek nad Jeruzalemom

Ž80 (79) Izrael, Božia vinica

Ž81 (80) Slávnostné obnovenie zmluvy

Ž82 (81) Proti nespravodlivým sudcom

Ž83 (82) Prosba Izraela proti nepriateľom

Ž84 (83) Túžba po Božom chráme

Ž85 (84) Blízko je naša spása

Ž86 (85) Modlitba chudobného v tiesni

Ž87 (86) Jeruzalem, matka všetkých národov

Ž88 (87) Modlitba ťažko chorého

Ž89 (88) Božia milosť nad domom Dávida

4. Štvrtá kniha (90 – 106 [89 – 105])

Ž90 (89) Nech je nad nami dobrotivosť Pána

Ž91 (90) Pod ochranou Najvyššieho

Ž92 (91) Oslava Boha Stvoriteľa

Ž93 (92) Vznešenosť Pána – Stvoriteľa

Ž94 (93) Boh – pomstiteľ spravodlivých

Ž95 (94) Pozvanie na oslavu Boha

Ž96 (95) Pán je kráľ a sudca celej zeme

Ž97 (96) Pán je slávny sudca

Ž98 (97) Boh víťazí na súde

Ž99 (98) Svätý je Pán, náš Boh

Ž100 (99) Radosť návštevníka chrámu

Ž101 (100) Zásady spravodlivého vladára

Ž102 (101) Vyhnancove sľuby a prosby

Ž103 (102) Chvála Božieho milosrdenstva

Ž104 (103) Chvála Boha, stvoriteľa

Ž105 (104) Boh je v sľuboch verný

Ž106 (105) Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy

5. Piata kniha (107 – 150 [106 – 150])

Ž107 (106) Vďaka za oslobodenie

Ž108 (107) Oslava Pána a prosba o pomoc

Ž109 (108) Proti zradným nepriateľom

Ž110 (109) Mesiáš, kráľ a kňaz

Ž111 (110) Veľké sú diela Pánove

Ž112 (111) Blaženosť spravodlivého človeka

Ž113 (112) Chválospev na meno Pánovo

Ž114 (113 A) Vyslobodenie Izraela z Egypta

Ž115 (113 B) Chvála pravého Boha

Ž116 (114, 1 – 9; 115) Vzdávanie vďaky

Ž117 (116) Oslava milosrdného Pána

Ž118 (117) Jasavý spev za záchranu

Ž119 (118) Rozjímanie o Božom sloveAlef (1-8)

Ž120 (119) Túžba za pokojom

Ž121 (120) Strážca ľudu

Ž122 (121) Sväté meno Jeruzalem

Ž123 (122) Pán – opora ľudu

Ž124 (123) Naša pomoc v mene Pánovom

Ž125 (124) Pán – ochranca svojho ľudu

Ž126 (125) V Boha je radosť a nádej

Ž127 (126) Bez Pána je márna námaha

Ž128 (127) Rodinný pokoj v Pánovi

Ž129 (128) Obnovená dôvera utláčaného ľudu

Ž130 (129) Volanie z hlbín

Ž131 (130) Detská dôvera v Pána

Ž132 (131) Božie prisľúbenie Dávidovmu domu

Ž133 (132) Pôvab bratskej zhody

Ž134 (133) Večerná modlitba v chráme

Ž135 (134) Oslava Pána divotvorcu

Ž136 (135) Veľkonočný chválospev

Ž137 (136) Na brehu babylonských riek

Ž138 (137) Vzdávanie vďaky

Ž139 (138) Boh vidí všetko

Ž140 (139) Ty si moje útočište

Ž141 (140) Modlitba v nebezpečenstve

Ž142 (141) Ty si moje útočište

Ž143 (142) Modlitba v úzkosti

Ž144 (143) Za víťazstvo a za pokoj

Ž145 (144) Oslava Božej velebnosti

Ž146 (145) Blažení tí, čo dúfajú v Pána

Ž147 (146, 1 – 11; 147) Pánova moc a dobrota

Ž148 (147) Chválospev o Bohu stvoriteľovi

Ž149 (148) Plesanie svätých

Ž150 Chváľte Pána

Zdieľať: