KNIHA JÓB

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do knihy Jób

Predhovor o Jóbovi, 1, 1 – 2, 10: Jób 1

1. Jóbov blahobyt, 1, 1 – 3: Jób 1

2. Jóbova bohabojnosť, 1, 4 – 5: Jób 1

3. Satan prvý raz pred Bohom, 1, 6 – 12: Jób 1

4. Boh skúša Jóba pohromami, 1, 13 – 19: Jób 1

5. Boh dal – Boh vzal, 1, 20 – 22: Jób 1

6. Satan druhý raz pred Bohom, 2, 1 – 6: Jób 2

7. Boh skúša Jóba chorobou, 2, 7 – 10: Jób 2

Časť prvá

Jóbove rozhovory s tromi priateľmi, 2, 11 – 31, 40: Jób 2

1. Návšteva troch priateľov, 2, 11 – 13: Jób 2

2. Jóbov prvý monológ, 3, 1 – 26: Jób 3

Preklína deň svojho narodenia, Radšej smrť ako taký život, Keď doľahne ruka Pánova…

4. Prvá Elifazova reč, 4, 1 – 5, 27: Jób 4Jób 5

Predtým múdry – teraz zúfalý…, Nevinný nemôže zahynúť, Boh prichádza, Proti Bohu niet ponosy, Podrobiť sa Bohu, Pravé šťastie je u Boha

4. Prvá Jóbova odpoveď, 6, 1 – 7, 21: Jób 6Jób 7

Premiera bolesti, Už len smrť…, Keď aj priatelia zlyhajú, Biedy ľudského života, Bez radosti a bez útechy, Boh človeka navštevuje

5. Prvá Bildadova reč, 8, 1 – 22: Jób 8

Boh je spravodlivý, Boh tresce zlých, Boh vyslyší spravodlivého

6. Druhá Jóbova odpoveď, 9, 1 – 10, 22: Jób 9Jób 10

S Bohom sa nedá hádať, Nesmierna Božia moc, Nevyspytateľné sú cesty Pánove, Beznádejné položenie, Rozhodca medzi Bohom a človekom?, Prečo vlastne trpím? Stvoriteľ a stvorenie, Zúfalstvo bez nádeje

7. Prvá Sofarova reč, 11, 1 – 20: Jób 11

Ako to Jób hovorí? Boh pozná ľudské srdcia, S Bohom sa nemožno súdiť, Boh sa zmiluje nad kajúcnikom

8. Tretia Jóbova odpoveď, 12, 1 – 14, 22: Jób 12Jób 13Jób 14

Priatelia nehovoria rozumne, Božia múdrosť a moc, Chce rokovať len s Bohom, Reči priateľov nie sú úprimné, Pripravený súdiť sa s Bohom, Život ľudský je krátky, Len Božie zmilovanie!, Pod údermi Pánovej ruky

9. Druhá Elifazova reč, 15, 1 – 35: Jób 15

Jób nehovorí rozumne, Jóbova zatemnená myseľ, Človek je hriešny, Nepokoj hriešnikov, Ako skončia zlí

10. Štvrtá Jóbova odpoveď, 16, 1 – 17, 16: Jób 16Jób 17

Potecha – na ťarchu, Priatelia sú nechápaví, Návštívenia Božie, Boh ukáže nevinu, Boh je zárukou spravodlivosti, Nepravá zbožnosť priateľov, Nepravá múdrosť priateľov

11. Druhá Bildadova reč, 18, 1 – 21: Jób 18

Jób neusudzuje správne, Hriešnik má zlý život, Zlého hryzie svedomie

12. Piata Jóbova odpoveď, 19, 1 – 29: Jób 19

Priatelia sú tvrdošijní, Útrapy bez miery, Neverní domáci, Zmilujte sa nado mnou!, Boh – jediná nádej, Vystríha priateľov

13. Druhá Sofarova reč, 20, 1 – 29: Jób 20

Pohoršuje sa nad Jóbom, Krátke šťastie hriešnika, Strašné následky hriechu, Boh zahubí hriešnika

14. Šiesta Jóbova odpoveď, 21, 1 – 34: Jób 21

Len ma vypočuje! Hriešni žijú v šťastí, Hriešnosť bez trestu, Božie nevyspytateľné cesty, Priatelia usudzujú jednostranne

15. Tretia Elifazova reč, 22, 1 – 30: Jób 22

Čnosť nadovšetko! Jób iste zhrešil, Minulosť nás učí, Boh sa zmiluje nad kajúcnikom

16. Siedma Jóbova odpoveď, 23, 1 – 24, 25: Jób 23Jób 24

Nech Boh sám súdi, Nevinnosť sa nedá dokázať, Nezaslúžené utrpenie, Prečo to len Boh dopúšťa? Zločinci bez trestu, Hriešnici trestu neujdú

17. Tretia Bildadova reč, 25, 1 – 6: Jób 25

Boh všetko múdro riadi, Boh všemohúci a vševediaci

18. Ôsma Jóbova odpoveď, 26, 1 – 14 (27, 2 – 12): Jób 26 (Jób 27)

Daromné reči priateľov, Božia nekonečná moc a múdrosť

19. Deviata Jóbova odpoveď, 27, 1 – 23: Jób 27

Prisahá, že je nevinný, Nech Boh potresce neprajníkov!, Hriešnik stratí všetko, Hriešnik náhle zahynie

20. Pieseň o Múdrosti, 28, 1 – 28: Jób 28

Umné snahy ľudí, Múdrosť nemožno dosť oceniť, Boh – prameň a darca múdrosti

21. Druhý Jóbov monológ, 29, 1 – 31, 40: Jób 29Jób 30Jób 31

Predošlé šťastie, Predtým ctený od všetkých, Ochranca slabých, Bývalé nádeje, Terajšie opovrhnutie, Keď Pán navštevuje…, Prečo tieto navštívenia? Chránil sa zmyselnosti, Chránil sa neprávosti, Núdznym pomáhal, Nebol hmotárom, Nie si je vedomý viny

Časť druhá

Reči Elihuove, 32, 1 – 37, 24: Jób 32Jób 33Jób 34Jób 35Jób 36Jób 37

1. Začína hovoriť Elihu, 32, 1 – 5: Jób 32

2. Prvá Elihuova reč, 32, 6 – 33, 33: Jób 32Jób 33

Prečo sa i on ozýva, Rozhodca medzi Bohom a Jóbom, Zamieta Jóbove ponosy, Ako Boh zjavuje svoju vôľu, Skrúšenosť voči Bohu, Nech Jób dáva pozor

3. Druhá Elihuova reč, 34, 1 – 37: Jób 34

Prečo sa Jób ponosuje, Boh je všemohúci, ale spravodlivý, Boh zasiahne v pravej chvíli, Daromná opovážlivosť

4. Tretia Elihuova reč, 35, 1 – 16: Jób 35

Jób si protirečí, Neprávosť neublíži Bohu, Neprávosť ubližuje ľuďom

5. Štvrtá Elihuova reč, 36, 1 – 37, 24: Jób 36Jób 37

Pán trestom napráva, Nech Jób dúfa v Pána! Nesmierna moc Pánova, Všemohúci Pán prírody, Všemocný Pán životov, Nech sa Jób pokorí pred Bohom! V tmách prichádza svetlo

Časť tretia

Boh sám sa zjavuje a hovorí, 38, 1 – 42, 6: Jób 38

1. Prvá Božia reč, 38, 1 – 39, 30: Jób 38Jób 39

Stvoriteľ vesmíru, Tvorca svetla, Vládca všetkých obzorov, Mocnár búrok, Vladár hviezd a počasí, Pán zverstva: Lev. Krkavec, Skalná koza. Jeleň, Divý osol. Byvol. Pštros, Kôň. Sup. Orol

2. Prvá Jóbova odpoveď Bohu, 40, 1 – 5: Jób 40

Úbohý som

3. Druhá Božia reč, 40, 6 – 41, 26: Jób 40Jób 41

Čo je človek pred Bohom? Mohutný hroch, Nepremožiteľný krokodíl

4. Druhá Jóbova odpoveď Bohu, 42, 1 – 6: Jób 42

Pred Bohom len pokora

Záver knihy o Jóbovi, 42, 7 – 17: Jób 42

1. Jóbovi priatelia nemajú pravdu, 42, 7 – 9: Jób 42

2. Jóbov nový blahobyt, 42, 10 – 17: Jób 42

Zdieľať: